Od wykluczenia do aktywizacji

Obrazek nagłówkowy

Program Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Program realizowany jest formule konkursowej zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Programu – edycja 2020 dysponuje kwotą w wysokości 3 mln zł. Kwota na realizację Programu, o której mowa powyżej, może ulec zmianie. Szczegóły dotyczące aktualnych konkursów konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej  – www.ekonomiaspoleczna.gov.pl


Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowy wymiar 2020

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć. W efekcie doszło do połączenia założeń resortowych Programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Edycja 2011-2015 oraz „Świetlica – Dzieci – Praca”, na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 – 2015. Wraz ze zmianą utworzony został Program pn.: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, którego nazwa jest odpowiedzią na nowe wyzwania i cele obejmujące swym horyzontem lata 2016-2020.

Zadaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w większej aktywności dotyczącej wykorzystywania instrumentów „aktywnych form pomocy” w pokonywaniu barier utrudniających wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego. Dlatego też największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego Programu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

*   *   *

W celu ujednolicenia treści Programu oraz skrócenia procedury wyboru podmiotów, dokonano niezbędnych zmian w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 

Zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

2 grudnia 2016 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Zmiany w ww. Programie podyktowane są dostosowaniem zapisów w nim zawartych do opublikowanego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów w ramach ww. programu.

22 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Zmiany w ww. Programie dotyczą doprecyzowania istniejących zapisów prawnych oraz zmniejszenia środków programowych przeznaczonych na realizację zadań z kwoty 4 349 000,00 zł do kwoty 3 349 000,00 zł.


Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.

Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć, w wyniku której doszło do zmiany założeń resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Decyzja ukierunkowania nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na problemy jednostek lub grup osób, w tym rodzin wykluczonych społecznie pozwala na promowanie włączania społecznego, walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, zarówno społeczną, jak i zawodową. Stwarza też możliwości na dobre wykorzystanie usług reintegracji społecznej i zawodowej, które uzależnione jest przede wszystkim od poprawnego wykonywania statutowych zadań określonych instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.