Projekty realizowane przez DES

Obrazek nagłówkowy

Tytuł projektu:

System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej

Lider:
– Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:
– Uniwersytet Warszawski,
– ROPS Kraków,
– ROPS Poznań

Celem projektu jest stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstaną propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • organizacja spotkań Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • zapewnienie spójności polityk publicznych na poziomie kraju i regionów poprzez organizację spotkań Grupy ds. koordynacji ES w regionach, spotkań sieciujących ROPS i OWES, spotkań Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
 • przygotowanie corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej/realizacji KPRES, – opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
 • przygotowanie rozwiązań prawnych: raportu o potrzebach zmian legislacyjnych, projektu zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną,
 • przygotowanie rozwiązań finansowych: innowacyjne formy finansowania sektora ekonomii społecznej (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń wzajemnych, social venture capital itp.); raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej;
 • przygotowanie rozwiązań edukacyjnych, w tym zestawu narzędzi służący upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, podręcznika dot. praktycznych aspektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach

Wartość projektu: 5 165 600,14, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4 353 567,79.

 

Tytuł projektu:

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Realizator:
– Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych), świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej poprzez wdrożenie systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

HARMONOGRAM WSPARCIA dostępny poniżej w Pliki do pobrania.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

Przegląd i aktualizacja standardów
Poprawa obsługi administracyjno- organizacyjnej procesu akredytacji
Skompletowanie i podnoszenie kompetencji kadry obsługującej
Wprowadzenie standardów kwalifikacji pracowników OWES
Nadzór i monitoring przestrzegania standardów przez OWES oraz realizacji audytów w OWES
Realizacja procesu akredytacji w OWES
Zapewnienie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji
Stworzenie warunków dla włączania systemu do polityki publicznej w obszarze ES
Wartość projektu: 7 697 841,88 zł

wartość dofinansowania z UE: 6 487 741,14 zł

udział środków budżetu państwa 1 210 100,74 zł

Bieżące informacje dotyczące procesu akredytacji znajdują się w zakłace Akredytacja OWES.

 

Tytuł projektu:

Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Lider:
– Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Partner:
– Główny Urząd Statystyczny

Celem projektu jest wypracowanie koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i wdrożenie stworzonego narzędzia.Projekt składa się z trzech komponentów: diagnostyczno-analitycznego, koncepcyjnego, wdrożeniowego i upowszechniającego.
Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • konsultacje dotyczącego zakresu danych do systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej
 • zaprojektowanie badania (dot. danych, których nie można pozyskać ze względu na brak źródeł) i przeprowadzenie go
 • wpisanie badania do Programu Badań Statystycznych
 • dane dotyczące działalności prowadzonej przez PES oraz  przedsiębiorstwa społeczne.
 • szkolenia dla pracowników instytucji publicznych, statystyki publicznej i informatoriów statystycznych
 • ogólnodostępne narzędzie informatyczne

GŁÓWNE PRODUKTY:

 • ogólnodostępne narzędzie do prezentacji danych o sektorze ekonomii społecznej: www.dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl
 • materiał przedstawiający wyniki z badania pn. „Rachunek satelitarny gospodarki społecznej dla Polski za 2018 r.”
 • 2 materiały pt. „Działalność JST związana z rozowjem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich” – w 2017 r. i w 2019 r.
 • 2 materiały pt. „Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej” – w 2017 r. i w 2019 r.
 • 2 materiały pt. „Spółdzielnoe jako podmioty ekonomii społecznej” – w 2017 r i w 2019

Wartość projektu wynosi 5 757 769,84 zł.