Projekty realizowane przez DES

Obrazek nagłówkowy

Projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

Projekt „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”, realizowany w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Celem głównym projektu jest zapewnienie efektywnego systemu wsparcia w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej w obszarze dotyczącym przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzoru nad tymi podmiotami oraz udzielania akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Informacje o projekcie:

 • Nr projektu: FERS.04.13-IP.06-0004/23
 • Tytuł projektu: Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej
 • Nazwa Wnioskodawcy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Departament Ekonomii Społecznej
 • Kwota przyznanego dofinansowania: 23 681 405,00 PLN
 • Kwota całkowita projektu: 23 681 405,00 PLN
 • Data wybrania projektu do dofinansowania: 12.10.2023 r.
 • Okres realizacji projektu: 1.07.2023 – 31.12.2029

Informuję o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej/Departament Wdrażania EFS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub e-puap Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu:

System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej

Lider:
– Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:
– Uniwersytet Warszawski,
– ROPS Kraków,
– ROPS Poznań

Celem projektu jest stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstaną propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • organizacja spotkań Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • zapewnienie spójności polityk publicznych na poziomie kraju i regionów poprzez organizację spotkań Grupy ds. koordynacji ES w regionach, spotkań sieciujących ROPS i OWES, spotkań Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
 • przygotowanie corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej/realizacji KPRES, – opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
 • przygotowanie rozwiązań prawnych: raportu o potrzebach zmian legislacyjnych, projektu zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną,
 • przygotowanie rozwiązań finansowych: innowacyjne formy finansowania sektora ekonomii społecznej (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń wzajemnych, social venture capital itp.); raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej;
 • przygotowanie rozwiązań edukacyjnych, w tym zestawu narzędzi służący upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, podręcznika dot. praktycznych aspektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach

Wartość projektu: 5 165 600,14, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4 353 567,79.

Tytuł projektu:

System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego

Lider:

– Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy:

– Bank Gospodarstwa Krajowego

– Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających z zakupów w tym sektorze, zmierzających do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla JST na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

 

Planowane efekty:

 • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
 • Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Tytuł projektu:

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Realizator:
– Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych), świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej poprzez wdrożenie systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

HARMONOGRAM WSPARCIA dostępny poniżej w Pliki do pobrania.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

Przegląd i aktualizacja standardów
Poprawa obsługi administracyjno- organizacyjnej procesu akredytacji
Skompletowanie i podnoszenie kompetencji kadry obsługującej
Wprowadzenie standardów kwalifikacji pracowników OWES
Nadzór i monitoring przestrzegania standardów przez OWES oraz realizacji audytów w OWES
Realizacja procesu akredytacji w OWES
Zapewnienie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji
Stworzenie warunków dla włączania systemu do polityki publicznej w obszarze ES
Wartość projektu: 7 697 841,88 zł

wartość dofinansowania z UE: 6 487 741,14 zł

udział środków budżetu państwa 1 210 100,74 zł

Bieżące informacje dotyczące procesu akredytacji znajdują się w zakłace Akredytacja OWES.

 

Tytuł projektu:

Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Lider:
– Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Partner:
– Główny Urząd Statystyczny

Celem projektu jest wypracowanie koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i wdrożenie stworzonego narzędzia.Projekt składa się z trzech komponentów: diagnostyczno-analitycznego, koncepcyjnego, wdrożeniowego i upowszechniającego.
Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • konsultacje dotyczącego zakresu danych do systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej
 • zaprojektowanie badania (dot. danych, których nie można pozyskać ze względu na brak źródeł) i przeprowadzenie go
 • wpisanie badania do Programu Badań Statystycznych
 • dane dotyczące działalności prowadzonej przez PES oraz  przedsiębiorstwa społeczne.
 • szkolenia dla pracowników instytucji publicznych, statystyki publicznej i informatoriów statystycznych
 • ogólnodostępne narzędzie informatyczne

GŁÓWNE PRODUKTY:

 • ogólnodostępne narzędzie do prezentacji danych o sektorze ekonomii społecznej: www.dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl
 • materiał przedstawiający wyniki z badania pn. „Rachunek satelitarny gospodarki społecznej dla Polski za 2018 r.”
 • 2 materiały pt. „Działalność JST związana z rozowjem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich” – w 2017 r. i w 2019 r.
 • 2 materiały pt. „Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej” – w 2017 r. i w 2019 r.
 • 2 materiały pt. „Spółdzielnoe jako podmioty ekonomii społecznej” – w 2017 r i w 2019

Wartość projektu wynosi 5 757 769,84 zł.