Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

05.06.2024
Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo...

Dofinansowanie podmiotów z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

15.05.2024
W związku powstałą pulą środków finansowych pochodzących z rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz zwrotami niewykorzystanych środków przez Zleceniobiorców, Minister wskazał kolejne podmioty do dofinansowania z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu "Odporność oraz rozwój ekon...

Errata nr 6 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

29.04.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 6 wynikają z potrzeby uporządkowania informacji we wzorze sprawozdania niezbędnych do akceptacji sprawozdań w Generatorze. Wszystkie informacje wynikają z umowy o wsparcie działalności.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

08.04.2024
Uprzejmie informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowani...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

03.04.2024
Z przyjemnością informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez PES na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób przez...

Errata nr 1 do regulaminu otwartego naboru ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

29.03.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 1 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru ofert w zakresie skorygowania zapisu dot. liczby ofert możliwych do złożenia oraz ujednolicenie brzmienia regulaminu i ogłoszenia.