O Departamencie

Obrazek nagłówkowy

Departament Ekonomii Społecznej (DES)  odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

 • ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej;
 • współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;
 • współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.logotyp DES

Do zadań DES należy w szczególności:

 • koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej, obejmująca współpracę z organami administracji publicznej w powyższym zakresie;
 • zapewnienie usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przez planowanie, koordynację i realizację przebiegu procesu akredytacji, współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu akredytacji;
 • realizacja zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości z funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz podmiotów zatrudnienia socjalnego;
 • przygotowanie i monitorowanie realizacji Programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;
 • nadzór nad fundacjami w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 6kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz opracowanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru nad fundacjami;
 • przygotowywanie dokumentów programowych w obszarach wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej, w szczególności koordynowania i nadzorowania realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zatrudnienia socjalnego, aktywności społecznej młodzieży;
 • inicjowanie i organizowanie badań, prac analitycznych oraz zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia socjalnego;
 • merytoryczna, organizacyjna i prawna obsługa organów pomocniczych Ministra, w tym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych i Rady Zatrudnienia Socjalnego;
 • promowanie i upowszechnianie problematyki ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej;
 • realizacja reform i inwestycji w ramach KPO w zakresie właściwości DES.

Dyrektorem Departamentu jest Andrzej Radniecki. 

Zadania Departamentu realizuje:

 • Wydział Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • Wydział Wdrażania Programów i Analiz,
 • Wydział ds. Fundacji i Akredytacji OWES,
 • Wydział ds. Prawnych i Legislacji.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej:

 • Filip Kołodziejski – naczelnik,
 • Małgorzata Saracyn,
 • Anna Moskwa-Wysokińska,
 • Weronika Tomaszewska,
 • Jakub Szewczyk.

Pracownicy Wydziału Wdrażania Programów i Analiz:

 • Magdalena Zwolińska – naczelnik,
 • Karolina Staszewska,
 • Beata Kur,
 • Aleksandra Zwierzchowska,
 • Magdalena Szczerbińska,
 • Marta Bernacik,
 • Jakub Bedyński.

Pracownicy Wydziału ds. Fundacji i Akredytacji OWES:

 • Krzysztof Zawiślak – naczelnik,
 • Marta Chydrasińska,
 • Monika Pilzak,
 • Przemysław Brukiewa,
 • Monika Rothe,
 • Magdalena Wójcik,
 • Paweł Gruchała.

Pracownicy Wydziału ds. Prawnych i Legislacji:

 • Aneta Stachowicz – naczelnik,
 • Jan Karpowicz,
 • Izabela Kaczyńska-Wasiak,
 • Alicja Wasilewska,
 • Lena Krysińska-Wnuk.