Program współpracy na lata 2024-2026

Obrazek nagłówkowy

Program współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  po raz czwarty przygotowało wieloletni resortowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026 został przyjęty Zarządzeniem NR 34 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2026.

Program współpracy to dokument określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Program, w sposób przekrojowy, odzwierciedla działania finansowane z budżetu państwa, funduszy europejskich, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kreowaniu i wdrażaniu których udział bierze sektor pozarządowy.

Program stanowi kontynuację procesu wieloletniego budowania trwałych, partnerskich relacji i dialogu pomiędzy resortem a III sektorem, począwszy od współtworzenia i konsultowania kształtu polityk publicznych, także w formule zinstytucjonalizowanej w ramach ciał opiniodawczo-doradczych, przez wspólną realizację projektów, po zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

Realizacja Programu współpracy, w tym w szczególności zadań priorytetowych, pozwoli osiągnąć założone przez MRiPS cele na najbliższe lata. Współpraca w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału partnerów, a także w znaczący sposób wpłynie na sprawną realizację zamierzonych działań.