Kontakt

Obrazek nagłówkowy

Dane kontaktowe

Departament Ekonomii Społecznej
Telefon do sekretariatu: + 48 538 117 120
E-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl
E-mail: sekretariat.des@mrips.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
  2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust.1 lit. a lub b, lub e rozporządzenia RODO.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.
  4. Masz prawo do:
  uzyskania dostępu do swoich danych,
  zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  przenoszenia danych,
  wniesienia sprzeciwu,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.
  5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie.
  6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:
  osobiście w siedzibie Ministerstwa,
  elektronicznie na adres: iodo@mrpips.gov.pl ,
  listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  ul. Nowogrodzka 1,3,5
  00-513 Warszawa
  7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.