KKRES II kadencji

Obrazek nagłówkowy

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

1. Przewodnicząca – Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

2. Pierwszy Zastępca Przewodniczącej – Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

3. Drugi Zastępca Przewodniczącej – Przemysław Piechocki, wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej

4. Sekretarz – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych:

6. Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki (od kwietnia 2021 r.)

7. Szymon Wozniak, Z-ca Dyrektora Departamentu Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym (od kwietnia 2021 r.)

8. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

9. Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego (od 20 grudnia 2020 r.)

10. Artur Kowalski, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych (od 27 września 2021 r.)

11. Iwonna Kulikowska, Z-ca Dyrektora  Departamentu  Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

12. Katarzyna Witczak, Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

14. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

15. Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (od 20 grudnia 2020 r.)

16. Shivan Fate, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (od 20 grudnia 2020 r.)

17. Agnieszka Zabłocka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

18. Dorota Stachowicz, specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (od kwietnia 2021 r.)

19. Katarzyna Tręda-Pisera, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynator Dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (od kwietnia 2021 r.)

20. Sara Michalska, Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzedu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej (od 27 września 2021 r.)

21. Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Dialogu Społecznego – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

22. Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza

23. Bogdan Bucholc, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP, Rada Dialogu Społecznego (od kwietnia 2021 r.)

24. Patrycja Kosińska, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Dialogu Społecznego

25. Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

26. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

27. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

28. Janusz Erenc, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

29. Justyna Kalina Ochędzan, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związków Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dwunastu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa
w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285):

30. Łukasz Broniszewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

31. Anna Bulka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

32. Tadeusz Durczok, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

33. Witold Ekielski, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

34. Olga Gałek, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

35. Adam Hadław, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

36. Zbigniew Hanas, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”

37. Cezary Miżejewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

38. Przemysław Piechocki, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawiez dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

39. Barbara Sadowska, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

40. Piotr Stronkowski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

41. Dariusz Węgierski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny

Członkowie wspierający:

42. Beata Bernacka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

43. Marcin Bernacki, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Porozumienie Lubelskich Organizacji Pozarządowych

44. Iwona Borkowska, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

45. Karolina Cyran-Juraszek, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

46. Jacek Czajka, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

47. Małgorzata Jabłońska, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

48. Dariusz Krajewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

49. Karolina Krzemińska, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

50. Zenon Matuszko, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

51. Antoni Sobolewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) – Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

52. Barbara Święch-Bober, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

53. Leszek Wasiewicz, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)