Deklaracja dostępności

Obrazek nagłówkowy

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008 r.
Data ostatniej dużej  aktualizacji: 27.06.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową,
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Widoczny fokus,
  • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 27.06.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Moskwa-Wysokińska anna.moskwa@mrips.gov.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 661 16 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynków MRiPS

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Recepcja główna, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie MRiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.
2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy każdej nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej z nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową MRiPS – https://www.gov.pl/web/rodzina.

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa – siedziba główna MRiPS:
Obiekt zlokalizowany przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z trzech budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C.

Budynki A i C są w pełni dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadaj w szczególności: wejście do budynku na poziomie chodnika, automatyczne drzwi wejściowe, oznakowanie ułatwiający użytkowanie przez osoby słabowidzące, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy i platformy schodowe, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek B jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy budynkiem B a budynkami A i C, wynikająca z różnicy poziomów, gdzie należy pokonać czterostopniowy bieg schodowy.