Sprawozdania

Obrazek nagłówkowy

Sprawozdania merytoryczne fundacji za 2023 rok

W związku ze zmianą ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) od 1 stycznia 2023 r. fundacje dla których organem nadzoru jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zobowiązane są składać Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej sprawozdanie ze swojej działalności na nowym wzorze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2022, poz. 2791). Sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Poniżej zamieszczamy nowy wzór formularza sprawozdania.
Jednocześnie informujemy, że sprawozdania dotyczące okresów przed 1 stycznia 2023 roku należy składać również na poniższym wzorze.

Sprawozdanie merytoryczne fundacji za 2023 r. (plik do pobrania)

Formularz ten służy do skopiowania, edytowania, wypełnienia, a następnie wysyłki

Podpisane sprawozdanie należy wysłać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

lub złożyć elektronicznie za pomocą platformy e-puap na adres: /4g447ytes7/skrytka.

 

Departament Ekonomii Społecznej informuje, że dnia 31 grudnia 2024 r. upływa termin składania sprawozdań merytorycznych za 2023 r. przez fundacje, dla których organem nadzoru jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego:

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.


Obowiązki fundacji związane z wejściem w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

Ustawa ta w art. 130 ust. 2 stanowi, iż kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także ministrowie w odniesieniu do fundacji, jako instytucji obowiązanej. Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 ww. ustawy instytucją obowiązaną jest fundacja w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to , czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000 euro, fundacja staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej.

Obowiązki instytucji obowiązanych – fundacji:

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych (art. 6, 7 i 8 ww. ustawy).
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27 ww. ustawy).
 3. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ww. ustawy).
 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ww. ustawy).
 5. Bieżąca analiza transakcji.
 6. Rejestr transakcji.
 7. Wewnętrzna procedura (art. 50 ust.1 ww. ustawy).
 8. Szkolenia (art. 52 ww. ustawy).
 9. Obowiązek przekazywania informacji (art. 72, 74 i 89 ww. ustawy).
 10. Wstrzymanie transakcji (rozdział 8 ww. ustawy).
 11. Szczególne środki ograniczające (art. 117, 118, 119 i 120 ww. ustawy).

Organem właściwym w sprawie ww. ustawy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej
i Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ww. ustawy dostępny jest pod adresem: bit.ly/2P6gSqq

Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępny jest pod adresem: bit.ly/2RXEsnR


Fundacje zatrudniające lub dopuszczające osoby do  działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, a Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).
W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:
1.    założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
2.    przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
3.    po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożlwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.
Ponadto zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 23 wspomnianej ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Informacje o obowiązku sprawozdawczym – FAQ