Instrumenty wsparcia PS

Obrazek nagłówkowy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych

Bezpośrednie wsparcie finansowe związane z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów utworzenia miejsca pracy dla skierowanej do PS osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (art. 22),
 • dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia dla skierowanej do PS osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (art. 22),
 • dofinansowanie z PFRON kosztów utworzenia miejsca pracy dla skierowanej do PS osoby niepełnosprawnej. (art. 22),
 • dofinansowanie z PFRON kosztów płacy dla skierowanej do PS osoby niepełnosprawnej. (art. 22),
 • dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów składek na ubezpieczenie społeczne zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników PS. (art. 21),
 • wsparcie finansowe ze środków europejskich związane z tworzeniem miejsc pracy w PS (art. 23).

Wsparcie z PFRON związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie do 50% kosztów oprocentowania kredytów przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych (art. 24),
 • zwrot dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (o ile co najmniej połowa osób zatrudnionych to osoby niepełnosprawne) (art. 68 pkt 6),
 • obniżenie wpłat na PFRON za zakupy w PS i ZAZ zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 25 + art. 68 pkt 3).

Ułatwienia w zamówieniach publicznych:

 • możliwość zastrzegania tzw. zamówień bagatelnych dla PS (art. 26),
 • ułatwiona weryfikacja przesłanek warunkujących dostęp do zamówień na usługi społeczne zdrowotne i kulturalne (art. 27).

Dochody PS działających w celu reintegracyjnym, które zostaną przeznaczone na reintegrację będą zwolnione z CIT (art. 67).

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (art. 29).

Resortowe programy wspierania ekonomii społecznej (art. 28).