Informacje o programie

Obrazek nagłówkowy

Program współpracy to dokument, który określa politykę realizowaną przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego, podmiotów kościelnych jak i związków wyznaniowych.

W świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  Minister przyjmuje, w drodze zarządzenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.