Ogłoszenie o naborze wniosków

Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji i statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812) zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, zwanego dalej: „OWES”.

(zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego wniosku).

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pożn.zm.) –
opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.
Stosownie do Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ww. ustawy dokonanie czynności urzędowej, polegającej na wydaniu decyzji – podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł (część I wykazu: dokonanie czynności urzędowej – pkt 53).

W związku z powyższym przypominamy, że wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 tytułem: opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji dla ….. (należy podać nazwę oraz adres wnioskodawcy).
Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (wydruk z wykonanej operacji bankowej lub kwit kasowy, jeśli wpłata była dokonana w kasie lub wydruk z opłatomatu).

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące akredytacji i statusu OWES.