Informacja o KIS i CIS

Obrazek nagłówkowy

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej może być utworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce aktywnie działało 166 centrów integracji społecznej. Większość z nich (ponad 70%) prowadzonych było przez PES. Pozostałe centra prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy.

Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

W 2017 r. w prowadzonych przez CIS zajęciach uczestniczyło blisko 11,5 tys. osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęściej uczestnikami zajęć z zakresu integracji społecznej i zawodowej według deklaracji CIS były osoby długotrwale bezrobotne – stanowiły one 49,0% wszystkich odbiorców usług. W dalszej kolejności ze wsparcia CIS korzystały osoby niepełnosprawne (11,7%) oraz osoby uzależnione od alkoholu (11,2%). Niewielki natomiast udział wśród beneficjentów CIS miały osoby, dla których główną przesłanką wykluczenia była choroba psychiczna, uzależnienie od narkotyków lub innych środków odurzających, bądź uchodźcy realizujący indywidualny program integracji (łącznie 2,1%).

Działalność CIS jest współfinansowane ze środków publicznych w szczególności ze: środków własnych JST, EFS i funduszu pracy. Centra podlegają rejestracji, a decyzję o przyznaniu statusu podejmuje wojewoda.

Kluby Integracji Społecznej

Podobnie jak CIS kluby integracji społecznej mogą być tworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne
i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce działało 219 klubów integracji społecznej. Kluby w zdecydowanej większości (ok. 74%) prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki organizacyjne, jak np. ośrodki pomocy społecznej lub domy pomocy społecznej. Pozostałe kluby integracji społecznej prowadzone były przez organizacje non-profit.

Kluby podobnie jak centra prowadzą reintegrację społeczną i zawodową polegającą, m.in. na organizowaniu: działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, poradnictwa prawnego, staży, działań samopomocowych. Funkcjonowanie KIS może być współfinansowane ze środków UE lub JST.


Informacje o sieciach Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS), zebrane przez konsultantów regionalnych w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES).

Województwo Status sieciowania Kontakt
Dolnośląskie Istnieje sieć CIS/KIS, nazywa się Dolnośląskie Forum CIS i KIS. Jest to struktura wspierana przez DOPS, który animuje i doradza, organizuje też spotkania, itd. Czasami spotykają się same CIS-y, czasami same CIS-y, a czasami wszyscy łącznie. Na Dolnym Śląsku jest 6 CIS (4 samorządowe + 2 pozarządowe) i 9 KIS (5 samorządowych + 4 pozarządowe). Jeden KIS nie figuruje w rejestrze wojewody (mają jednak pisemne potwierdzenie, że został tam wpisany). 4 KIS pozarządowe powstały w ostatnich 2 latach ze środków RPO WD. Wszystkie CIS oraz 3 KIS (w Wałbrzychu, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze – wszystkie prowadzone przez OPS) są zrzeszone w ramach Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Obecną przewodniczącą Forum jest Małgorzata Bernard-Staniszewska tel. 724302795, e-mail cis.ladek@wp.pl
Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Konwent powstał 11 października 2017r i zrzesza 8 podmiotów: 2 CIS oraz 6 KIS. Zgodnie z porozumieniem, rola ROPS to zapewnienie miejsca na spotkanie, wyżywienia, materiałów edukacyjno-dydaktycznych oraz realizacji programu merytorycznego przez kadrę trenerską posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Przewodniczącą Konwentu jest Pani Małgorzata Kowalska – Centrum
Integracji Społecznej przy CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, tel. 502 150 543,e mail: mag.kowalska@op.pl
Lubelskie Funkcjonuje Konwent CIS i KIS. Mają też osobno fundację. Przewodnicząca Konwentu Katarzyna  Sokołowska Chełm zastępca  Paweł Wiśniewski z Janowa Lubelskiego. Tel 787 805 030. Mail: fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Lubuskie W ramach projektu ROPS funkcjonują spotkania sieciujące. Zawiązywała się  Lubuska Regionalna Sieć Centrów i Klubów Integracji Społecznej, ale brak danych o jej aktywności. Brak pracownika. Ogłoszono nabór. W środowisku CIS Helena Guhl z Gorzowa Wplk.
Łódzkie W łódzkim działa siec kooperacji podmiotów reintegracyjnych (WTZ, CIS, CIS, ZAZ). Powstała z inicjatywy RCPS w 2018 jako produkt projektu koordynacyjnego. Liczba aktualnych członków trudna na teraz do ustalenia.
Temat w RCPS prowadzi Joanna Roczek, j.roczek@rcpslodz.pl,
tel. 42 203 48 27
Małopolskie Spotkania sieciujące podmiotów reintegracyjnych w składach jednorodnych np. CIS, KIS. Anna Rychły-Mierzwa ROPS Krakówtel.: (+48 12) 422 06 36 | w.26, mobile: (+48) 728 431 379, e-mail: amierzwa@rops.krakow.pl
Mazowieckie Sporadyczne spotkania sieciujące CIS KIS. Brak odpowiedzialnej osoby za sieciowanie. Za tematykę CIS odpowiada Daria Bajkowska daria.bajkowska@mcps.com.pl
Opolskie Funkcjonują sporadyczne spotkania sieciujące podmiotów reintegracyjnych. Roman Ciasnocha – kierownik
tel. 77 44 15 250 wewn.24
e-mail: r.ciasnocha@rops-opole.pl
Podlaskie W podlaskim niedawno powstała sieć KIS-CIS, w X.2018 pracowali na d regulaminem Jest tam jeden KIS i około 6 CIS-ów (zaczęło się od 4 ale kolejne dołączały, nie wiem ile jest na chwilę obecną). Siec powstała z inicjatywy ROPS (projekt). Jest dwoje współprzewodniczących z CIS i KIS (brak danych obecnie)
Osoba odpowiedzialna w ROPS  jest teraz na długotrwałym zwolnieniu. Ostatnio zastępowała ją Pani Bożena Sury, mail: projektes@rops-bialystok.pl, ewentualnie  można się te kontaktować z Emilią Gołaszewską z ROPS.
Pomorskie W województwie istnieje Konwent Pomorskich CISów i KISów. Zrzeszają się wszystkie CISy i 3 KISy (Rumia, Wicko, Kartuzy). Konwent organizuje się oddolnie przy pomocy ROPS. CIS Gdańsk ul. Floriańska 3, 80-546 Gdańsk, tel. +48 (58) 522 07 52, email: cis@ab.org.pl
Podkarpackie Funkcjonuje sieć CIS i KIS łącznie. Powstała z inicjatywy ROPS (wskaźnik w projekcie), przy czym o kształcie sieci, jej spotkaniach i tematach spotkań decyduje sama sieć. Każda sieć posiada swój zarząd który przekazuje informację co do tematu spotkań, przedstawiciel zarządu (Monika Skowron z CIS Dębica jest w PKRES, jest też Małgorzata Gotfryd z KIS/MOPS Stalowa Wola). W spotkaniach sieci KIS i CIS uczestniczyło: 8 z 11 KIS oraz 11 z 17 CIS (z czego w 2018 r powstało 5 nowych CIS, do 2018 11 z 12 CIS). Przewodnicząca Zarządu Sieci CIS/KIS: Monika Skowron – CIS Dębica, Tel: 14 676 39 06
Mail: cis.debica@gmail.com
Śląskie Funkcjonuje Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, która skupia przedstawicieli CIS, KIS, ZAZ i WTZ. Pełni funkcję organu reprezentującego podmioty reintegracyjne, nie ma charakteru zrzeszeniowego, tylko raczej reprezentacyjny, doradczo-konsultacyjny. Została zainicjowana przez ROPS w ramach projektu koordynacyjnego z ekonomii. Sprawami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Rady (tj. organizacja wyborów do Rady, spotkań itp.) zajmuje się ROPS. Kontakt Katarzyna Skowron Kierownik Dział ds. Ekonomii Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, tel. 032-730-68-83, fax. 032-730-68-71
e-mail: kskowron@rops-katowice.pl
Świętokrzyskie Istnieje jedna sieć reintegracyjna (jako grupa tematyczna przy RKRES) CIS/KIS/WTZ/ZAZ, ale poszczególne spotkania możemy robić dla wszystkich grup podmiotów lub dzielić w zależności od bieżących potrzeb. Łącznie jest 28 osób reprezentujących wszystkie rodzaje podmiotów reintegracyjnych, w tym 5 KIS/6 osób, 6 CIS. W ramach sieci  powołano – Świętokrzyski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych. Organizacja – ROPS. Kontakt – Anna Marwicka (ROPS), tel. 41 342-11-80, Katarzyna Kozłowska
(Przewodnicząca GT) , tel. 784-501-271
Wielkopolskie Rolę sieci spełniają grupy robocze przy RKRES- Istnieje grupa ds. zatrudnienia socjalnego zrzesza CIS-y i KIS-y. Spotkania tej grupy organizuje ROPS. Niestety z frekwencją tej grupy na spotkaniach było trochę słabo – ok. 10 osób. Barbara Nadolińska, tel. 61 8567 955, email:
barbara.nadolinska@rops.poznan.pl
Warmińsko-Mazurskie Platforma podmiotów reintegracyjnych (wszystkich). Piotr Kubarewicz  z ZAZ p.kubarewicz@zazbiskupiec.pl tel.: 667-180-600. Osoba z ROPS odpowiedzialna Dariusz Jóźwiak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel: +48 89 521 95 23
Zachodniopomorskie W październiku 2017 zawiązano sieć nieformalną CIS-ów w ramach projektu koordynacji ES ROPS sieć powstała z inicjatywy ROPS (wskaźnik w projekcie), przy czym o kształcie sieci, zasadach działaniach miała decydować dalej sama. Z informacji od pracownika ROPS niewiele się zadziało, aktualnie CIS-y nie korzystają ze wsparcia ROPS. Sieć KIS – brak Z informacji od pracownika ROPS KIS-y nie funkcjonują,  były raczej teoretycznym dodatkiem do OPS-ów. osoba do kontaktu ze strony CIS-ów Tomasz Piechowiak CIS szczecińsko – policki. Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny biuro@sos.home.pl Tel. 0048 91 350 73 80, Tel kom. 0048 697 80 30 70, Fax: 0048 91 431 81 26
biuro@sos.home.pl
Osoba odpowiedzialna za współpracę  z CIS-ami ze strony ROPS Szczecin
Piotr Szeszko tel. 91 425 36 31
pszeszko@wzp.pl
z info ROPS w województwie funkcjonuje 6 CIS-ów, na stronie UW – 11 (info na stronie z 28.XI.2016)

>>>Sieci_KIS_CIS<<<

Podmioty wchodzęce w skład sieci CIS i KIS:

Dolnośląskie

CIS

 1. Centrum  Integracji Społecznej  w Bystrzycy Kłodzkiej
 2. Wrocławskie Centrum Integracji
 3. „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko”
 4. „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 5. „Centrum Integracji Społecznej  przy Stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój”  w Krosnowicach
 6. Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji ” Równi Choć Różni” w Lądku Zdroju

KIS

 1. Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu
 2. Klub Integracji społecznej w Jeleniej Górze
 3. Klub Interacji Społecznej w Szklarskiej Porębie
 4. Dzierżoniowski Klub Integracji Społecznej
 5. Klub Integracji Społecznej Muflon
 6. Klub Integracji Społecznej „Żmigrodzki KIS”
 7. Klub Integracji Społecznej w Świeradowie Zdroju
 8. „Klub Integracji Społecznych w Oleśnicy”
 9. Klub Integracji Społecznej w Starych Bogaczowicach
 10. Klub Integracji Społecznej Jelonek
 11. Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu

Zrzeszone podmioty

 1. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
 2. Wrocławskie Centrum Integracji
 3. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
 5. Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach
 6. Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Klub Integracji Społecznej
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klub Integracji Społecznej
 9. Klub Integracji Społecznej w Jeleniej Górze

Kujawsko-pomorskie

 Konwent CIS i KIS

 1. Centrum Integracji Społecznej przy CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
 2. Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku
 3. Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
 4. Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Golubiu Dobrzyniu

 1. Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą
 2. Klub Integracji Społecznej w Lubiczu
 3. Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie
 4. Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach
 5. Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy
 6. Klub Integracji Społecznej „Wiatrak” przy Fundacji „Wiatrak”
 7. Klub Integracji Społecznej w Kęsowie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie
 8. Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
 9. Klub Integracji Społecznej w Dobrczu przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Dobrcz
 10. Klub Integracji Społecznej „Aktywni i samodzielni” w Kowalewie Pomorskim przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Toruniu
 11. Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu przy Fundacji Inicjatyw Społecznych „Źródło”

Lubelskie

Konwent CIS i KIS

 1. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
 2. Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
 3. Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej
 4. Centrum Integracji Społecznej Nielisz
 5. Centrum Integracji Społecznej Jacnia
 6. Centrum Integracji Społecznej  Janówka Zachodnia
 7. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu
 8. Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim
 9. Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”
 10. Klub Integracji Społecznej „Moja szansa”, Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie
 11. Klub Integracji Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 12. „PO-MOC do KIS” Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”
 13. Klub Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 14. Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin
 15. Klub Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tomaszów Lubelski
 16. Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
 17. Klub Integracji Społecznej „SZANSA”, Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
 18. „Nasz” Klub Integracji Społecznej, Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej
 19. Klub Integracji Społecznej, „Akademia Niezależnego Życia”, Fundacja Fuga Mundi
 20. Klub Integracji Społecznej w Łęcznej „Razem możemy więcej”
 21. Centrum Integracji Społecznej w Świdniku, Stowarzyszenie POSTIS
 22. Klub Integracji Społecznej w Krzywdzie
 23. Klub Integracji Społecznej w Kszołach
 24. Klub Integracji Społecznej w Potoku Wielkim
 25. Klub Integracji SpołecznejW Wierzbicy
 26. Klub Integracji Społecznej w Hrubieszowie (miasto)
 27. Klub Integracji Społecznej w Hrubieszowie (gmina)
 28. Klub Integracji Społecznej  „TŁOKA”, Łomazy
 29. Klub Integracji Społecznej w Poniatowej

Lubuskie

Lubuska regionalna Sieć Centrów i Klubów Integracji Społecznej

 1. CIS przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych KRĄG w Gorzowie Wlkp. – Helena Guhl reprezentantką Sieci,
 2. MCIS ROZWÓJ w Gorzowie Wlkp.,
 3. CIS przy Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
 4. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze,
 5. MCIS WINDA.

Łódzkie

W województwie łódzkim 20 marca 2018r. zawarte zostało porozumienie miedzy następującymi podmiotami reintegracyjnymi:

 1. Klub Integracji Społecznej MCPS w Pabianicach
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej MCPS w Pabianicach
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej, Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy PHSI Bonex w Zduńskiej Woli
 5. Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Zgierzu
 7.  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem”-OPP w Konstantynowie Łódzkim
 9. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

Małopolskie

Działająca w Małopolsce sieć pomiotów zatrudnienia socjalnego nie ma charakteru sformalizowanego. Oparta jest na formule spotkań sieciujących dedykowanych konkretnym zagadnieniom, w których uczestniczą zainteresowane danym tematem podmioty. W związku z tym skład sieci nie jest stały. Zaproszenia do udziału w spotkaniach otrzymują wszystkie KIS i CIS działające  woj. małopolskim.

Mazowieckie

W woj. mazowieckim nie mamy sformalizowanej sieci CIS i KIS. W 11.2019 r. padła propozycja stworzenia mazowieckiego forum CIS i KIS. Prawdopodobnie w 2020 roku będziemy zajmować się pomocą w organizacji spotkań.

Opolskie

 1. Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
 2. Centrum Integracji Społecznej w Nysie pry spółdzielni socjalnej „Parasol”
 3. Centrum Integracji Społecznej w Nysie
 4. Klub Integracji Społecznej w Krapkowicach
 5. Klub Integracji Społecznej Murów

Podkarpackie

 1. CIS w Sanoku
 2. CIS w Ropczycach
 3. CIS gminy Olszanica
 4. CIS w Kolbuszowej
 5. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechowce
 6. CIS w Przemyślu
 7. CIS w Dębicy
 8. CIS w Krośnie
 9. CIS w Strzyżowie
 10. CIS Pawłowe Sioło w Pawłosiowie
 11. KIS w Boguchwale
 12. KIS w Jaśle
 13. KIS w Głogowie Małopolskim
 14. KIS w Nisku
 15. KIS w Dębicy
 16. KIS w Tarnobrzegu.

Podlaskie

Podlaska Sieć współpracy CIS i KIS

CIS i KIS, które 10.07.2018 roku zawarły porozumienie:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 2. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Dla Rozwoju w Suwałkach
 3. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
 4. Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” Stowarzyszenie
  „Ku Dobrej Nadziei”
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Centrum Integracji Społecznej w Augustowie
 6. Klub Integracji Społecznej
  w Łapach

CIS i KIS, które dołączyły do sieci:

 1. Caritas Archidiecezji Białostockiej, CIS Białystok
 2. Centrum Integracji Społecznej w Łomży
 3. Centrum Integracji Społecznej HOLOS
  w Białymstoku
 4. Centrum Integracji Społecznej „Przystań”
  w Łapach
 5. Fundacja „Dialog”

Pomorskie

CIS

 1. Burmistrz Miasta Bytowa
 2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Razem” w Charzykowach
 3. Wójt Gminy Chmielno
 4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gdańsk
 5. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gdynia
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Kępice
 7. Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku
 8. „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna
 9. Stowarzyszenie „MORENA” w Gdańsku
 10. Wójt Gminy Somonino
 11. Stowarzyszenie” Lokalna Grupa Działania Małe Morze” w Pucku
 12. Stowarzyszenie” Horyzont” w Słupsku
 13. Burmistrz Miasta Rumi
 14. Stowarzyszenie” Integracja na plus” w Skarszewach
 15. Stowarzyszenie „Horyzont” w Słupsku
 16. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Sopot
 17. Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku
 18. Burmistrz Gminy Miasto Ustka
 19. Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie
 20. Stowarzyszenie” Lokalna Grupa Działania Małe Morze” w Pucku

KIS

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach
 6. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
 8. Spółdzielnia Socjalna Kooperacja W Sopocie
 9. Stowarzyszenie „Podaj Rękę” W Miłocinie
 10. Pomorska Akademia Działania w Nowym Dworze Gdańskim
 11. Fundacja M.A.P.A

Śląskie

W województwie śląskim nie funkcjonuje odrębna sieć CIS i KIS w formie konwentu czy innej reprezentacji. W 2016 r. powołana została Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, wspólna reprezentacja WTZ, ZAZ, CIS, KIS.  Zgodnie z Regulaminem, Rada liczy 8 członków, po 2 przedstawicieli WTZ, ZAZ, CIS i KIS, a jej kadencja trwa 2 lata. Członkowie Rady wybierani są w wyborach przez przedstawicieli ww. typów podmiotów.

Członkowie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych II kadencji:

 1. Maria Kowalczyk-Cichy – Kierownik Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
 2. Wojciech Kulesza – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (kierownik projektu „Stacja praca” realizowanego przez ZAZ YAVA),
 3. Zbigniew Nowakowski – Zastępca dyrektora ds. osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu,
 4. Iwona Puchalska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju,
 5. Patrycja Rojek – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach,
 6. Beata Szczygieł – Wiceprezes Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, które prowadzi Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu-Żerkowicach, a także inne jednostki zatrudnienia socjalnego.
 7. Grzegorz Żymła – Wiceprezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego, przy której działa Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej.

Świętokrzyskie

Skład osobowy grupy tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

 1. AGNIESZKA ADWENT , Kierownik CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w  Staszowie
 2. TOMASZ BUGAJNY, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Ostrowie
 3. MAGDALENA CHOJNECKA, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Mnichowie
 4. EDYTA GÓRLICKA, Dyrektor CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Skarżysku –Kamiennej
 5. EDYTA KASPRZYK, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Kielcach
 6. ZDZISŁAW KOBUS, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ przy Świętokrzyskim Klubie Abstynentów RAJ
 7. KATARZYNA KOZŁOWSKA, Przedstawiciel ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ  w Kielcach
 8. PIOTR KUCHARCZYK, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Kielcach (MOPR)
 9. KRZYSZTOF KUTNOWSKI, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ przy Świętokrzyskim Klubie Abstynentów RAJ
 10. ANETA MOLENDA, Kierownik CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, „Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie” Busko – Zdrój
 11. TOMASZ ŁUKAWSKI,  Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ  w Gnojnie
 12. ANETA MIKUSZEWSKA – SORN, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w  Końskich
 13. BEATA KOTKOWSKA, Dyrektor CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Ostrowcu Świętokrzyskim
 14. BOGUMIŁA PASEK, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ  w Połańcu
 15. GRAŻYNA PAJĄK, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w  Skarżysku –Kamiennej
 16. AGATA PIOTROWSKA, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ  w Fanisławicach
 17. EWA ŚWISTAK, Kierownik KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Starachowicach
 18. MAŁGORZATA STANEK, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ  w Kielcach
 19. TERESA ŚLIWA, Przedstawiciel Oddziału Polityki Społecznej ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 20. RENATA KACZMARCZYK, p.o. Kierownika ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Kielcach
 21. JUSTYNA WITKOWSKA, Dyrektor ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  filia w Stykowie
 22. ZBIGNIEW WOŚ, Kierownik ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  w Kielcach
 23. ROBERT ZAPAŁA, Kierownik CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  w Kielcach
 24. BARBARA ZBYLUT, Kierownik WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Końskich
 25. JOANNA ZAMOJSKA,  Kierownik CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  w Chmielniku, „Fundacja Nadzieja Rodzinie”
 26. MONIKA SULIGA –GAŁKA, KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KIELCACH Caritas Diecezji Kieleckiej

Warmińsko-Mazurskie

 1. Centrum Integracji Społecznej w Braniewie,           14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 10, tel. 55 6444545 biurocis@onet.pl, Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie w Braniewie
 2. Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, 11-500 GIŻYCKO ul. Suwalska 21, cis@gizycko.pl, Gmina Miejska Giżycko
 3. Centrum Integracji Społecznej, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg 55 23 62716 eswip@eswip.pl, Stowarzyszenie ESWIP
 4. Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3, lok. 106 19-300 Ełk, altercis@adelfi.pl; 87 737 7243, Stowarzyszenie Adelfi
 5. Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 33, tel. 89 526 16 52, Gmina Olsztyn
 6. Centrum Integracji Społecznej Pisz, ul. Gizewiusza 13 12-200 Pisz, cis.pisz.2017@gmail.com, Stowarzyszenie Kobieta na Plus, ul. Kolejowa 5/3; 12-220 Ruciane Nida
 7. Centrum Integracji Społecznej w Elblągu, zw. Jaszczurczego 16, 82-300 Elbląg, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
 8. Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej, biuro@cisbetel.pl, Stowarzyszenie Betel
 9. Klub Integracji Społecznej w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, Plac Grunwaldzki 8, tel. 552484449, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku
 10. Klub Integracji Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza, 13 11-430 Korsze, tel. 89 754 04 04 , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
 11. Klub Integracji Społecznej w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, tel. 236970729, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
 12. Klub Integracji Społecznej w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1, tel. 87 423 36 54, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
 13. Klub Integracji Społecznej w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce, Stowarzyszenie NORA
 14. Klub Integracji Społecznej w Szczytnie, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
 15. Klub Integracji Społecznej w Iławie, 14-200 Iława ul. Westerplatte 5 tel. 89 6441084 sekretariat@mops.ilawa.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
 16. Klub Integracji Społecznej, ul. Niepedległości 4, 11-300 Biskupiec, kis.biskupiec@op.pl, tel. 89 715 11 36, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu
 17. Klub Integracji Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 89 751 41 66, email kis.gops_ketrzyn@op.pl, Gmina Kętrzyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 18. Klub Integracji Społecznej w Jezioranach, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany 89, 718 11 33 kancelariamopsjeziorany@wp.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
 19. Klub Integracji Społecznej, 13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8, 56 47 48 052, kis@kurzetnik.eu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
 20. Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie, ul. Górna 8, 11-400 Kętrzyn, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 21. Klub Integracji Społecznej w Ornecie, 11-130 Orneta, ul. 1 Maja 6, tel. 55 242 16 27, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie
 22. Klub Integracji Społecznej, ul. Góreckiego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 80 44, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
 23. Klub Integracji Społecznej w Lubawie , Fijewo 73, 14-260 Lubawa email: kis@gopslubawa.pl, tel. 89 6453030, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
 24. Klub Integracji Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
 25. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku, Fundacja Żółty Szalik
 26. Klub Integracji Społecznej w Zalewie , 14-230 Zalewo, ul. Traugtta 4, mopszalewo@op.pl, 89 758 89 61, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
 27. Klub Integracji Społecznej  w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5, tel. 89 625 29 14, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
 28. Klub Integracji Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, Barczewo, MOPS Barczewo
 29. Klub Integracji Społecznej w Wydminach, Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Wydminach
 30. Klub Integracji Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel, tel. 897550233, mops_reszel@wp.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
 31. Klub Integracji Społecznej we Fromborku, 14-530 FROMBORK, ul. Młynarska 5B, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
 32. Klub Integracji Społecznej w Srokowie, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo, GOPS Srokowo
 33. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „ATAK”, ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg, Integracyjny Klub Sportowy ATAK
 34. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE, Plac Wolności 1 b, 11-600, Węgorzewo, Związek Stowarzyszeń LGD 9
 35. OLSZTYŃSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Mickiewicza 13 A, 10-535 Olsztyn, tel. 799 099 884, biuro@federacjafosa.pl, Federacja Organizacji Socjalnych WWM FOSa

Wielkopolskie

Nie mamy formalnej sieci CIS i KIS, ale funkcję takiej sieci pełni grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego działająca przy regionalnym Komitecie ds. Ekonomii Społecznej. Na spotkania grupy zapraszane są wszystkie CIS i KIS województwa. W województwie Wielkopolskim zarejestrowanych jest 26 KIS i 27 CIS.

Poniżej KIS i CIS, które w ostatnich 2 latach brały udział w spotkaniach:

 1. CIS Barka, Poznań (Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA)
 2. CIS „Darzybór”, Poznań (Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne)
 3. CIS „Piątkowo”, Poznań (Stowarzyszenie ETAP)
 4. CIS przy Spółdzielni Socjalnej „Poznaniaka”, Poznań (Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”)
 5. CIS Kłoda (Stowarzyszenie Pro-Activ w Rydzynie)
 6. CIS „Arka” w Wieleniu (Gmina Wieleń)
 7. CIS Jarosławiec (Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury”)
 8. CIS Rawicz (Gmina Rogoźno)
 9. CIS Róża Wielka (Fundacja „Nowy Horyzont”)
 10. CIS Chudobczyce (Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty BARKA)
 11. KIS Swarzędz (OPS Swarzędz)
 12. KIS Śrem (OPS Śrem)

Zachodniopomorskie

Sieć CIS

 1. CIS „Pasja”
 2. CIS „OdNowa” z Łobza
 3. CIS w Rogozinie, CIS w Mielnie
 4. CIS w Białogardzie
 5. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny z Polic.

Sieć KIS nie została stworzona.