Generatory wniosków

Obrazek nagłówkowy

Generator_ZS_login test
Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.
https://zs.mrips.gov.pl/

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

 

Generator_KPOES_login test
Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.
https://kpoes.mrips.gov.pl/

Celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. W ramach Programu podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności.

 

gen_ppluss_login test

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025
https://ppluss.mrips.gov.pl/

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.