O komitecie

Obrazek nagłówkowy

O Komitecie

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023-2026 jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Do zadań Komitetu należy m.in. przedstawianie opinii o programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, projektach aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także funkcjonowaniu ustawy. Opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o charakterze innowacyjnym, a także przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności.

Skład prezydium Komitetu:

dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu
Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych  – Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni – Sekretarz Komitetu

Kontakt

Departament Ekonomii Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
tel. 538 117 120
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl