Standardy OWES

Obrazek nagłówkowy

Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

W dniu 30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 z późn. zm.), która jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej
w Polsce.
Ekonomia społeczna jest jednym z istotnych elementów aktywnej polityki społecznej, wymaga zatem zbudowania instytucjonalnego zaplecza, celem którego będzie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia udzielanego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przyznaje w drodze decyzji administracyjnej akredytację oraz status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES). Rozpatrując wniosek o przyznanie akredytacji i statusu OWES minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o standardy działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.

Standardy te odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, gdyż wyznaczają jednolity kierunek świadczenia usług wsparcia przez wszystkie akredytowane podmioty. Zakres standardów podzielony został na dwa obszary.
W części dotyczącej standardów formalno-organizacyjnych opisano wymogi związane z:
− doświadczeniem wnioskodawcy,
− organizacją OWES,
− kadrą OWES świadczącą usługi wsparcia PES.

Standardy formalno–organizacyjne określają warunki, które muszą zostać spełnione przez wnioskodawcę. Spełnienie warunków określonych w tej części wymagane jest również przez cały okres obowiązywania akredytacji.

W części dotyczącej standardów merytoryczny określono zakres zadań/działań odnoszących się do usług wsparcia obejmujących:

  •  animację lokalną,
  • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności i powstawania miejsc pracy,
  • wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz ich finansowanie,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • wzmacniania potencjału przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

Planowany sposób realizacji usług wsparcia PES określany we wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES powinien zostać sporządzony w oparciu o grupę standardów merytorycznych.