Standardy OWES

Obrazek nagłówkowy

Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 z późn. zm.), która jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej w Polsce.

Ekonomia społeczna jest jednym z istotnych narzędzi aktywnej polityki społecznej, wymaga zatem zbudowania instytucjonalnego zaplecza, celem którego będzie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia udzielanego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przyznaje w drodze decyzji administracyjnej akredytację oraz status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Rozpatrując wniosek o przyznanie akredytacji i statusu OWES minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o standardy działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków. Standardy te odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, gdyż wyznaczają jednolity kierunek świadczenia usług wsparcia przez wszystkie akredytowane podmioty.

Zakres standardów podzielony został na dwa obszary. W części dotyczącej standardów formalno-organizacyjnych opisano wymogi związane z:

  • doświadczeniem wnioskodawcy,
  • organizacją OWES,
  • kadrą OWES świadczącą usługi wsparcia PES.

Standardy formalno–organizacyjne określają warunki, które muszą zostać spełnione przez Wnioskodawcę. Spełnienie warunków określonych w tej części wymagane jest również przez cały okres obowiązywania akredytacji.

W części dotyczącej standardów merytorycznych określono zakres usług wsparcia obejmujących:

  • animację lokalną,
  • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności i powstawania miejsc pracy,
  • wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz ich finansowanie,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • wzmacniania potencjału przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

Standardy merytoryczne określają planowany sposób realizacji usług wsparcia PES opisany we wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES. Wniosek o przyznanie akredytacji powinien zostać sporządzony w oparciu o grupę standardów merytorycznych.

W części V. wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES należy zadeklarować realizację usług wsparcia zgodnie ze standardami merytorycznymi.

Standardy dla OWES stanowią podstawę weryfikacji przez Ministra sposobu realizacji usług wsparcia PES (art. 40 ustawy o ekonomii społecznej).