Pytania i odpowiedzi

Obrazek nagłówkowy

W ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 wspierane będą przedsięwzięcia umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej w celu:
• zwiększenia skali działalności PES (np. dodatkowe obszary/branże działania, większy zasięg terytorialny),
• zmiany branży PES,
• zwiększenia obrotów finansowych PES.
Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:
Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach Programu możliwe będzie m.in. sfinansowanie zakupu środków trwałych.

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

W ramach drugiego naboru wniosków w Programie (Nabór nr 2) - Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2023 r. do 17.07.2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru. Jeden podmiot może uzyskać wsparcie w ramach Programu tylko jeden raz.

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Nie wymagane jest wniesienie wkładu własnego – finansowego, osobowego lub rzeczowego przez Wnioskodawcę.

Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wnioskodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych, z których pokryje wartość podatku VAT.

W ramach wszystkich obszarów działań zostały ustalone następujące kwoty wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu:
- minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
- maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
- maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Wydatki na modernizację muszą zostać podzielone na dwie kategorie:
- Wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. Wydatki majątkowe mogą być przeznaczone np. na zakup środków trwałych, które obejmują w szczególności: maszyny i urządzenia, środki transportu, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację istotnych zmian cech użytkowych środka trwałego, zakup licencji, oprogramowania oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi nabywanego urządzenia, usługi lub dostawy bezpośrednio związanej z modernizacją.

- Wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem i przeznaczone mogą być np. na: koszty administracyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, w części przeznaczonej na realizowane przedsięwzięcie (m.in. energii, wody, ścieków, Internetu),koszty działań informacyjno-promocyjnych wynikających z obowiązku informacyjnego, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne, remont, w tym nabycie materiałów i wyposażenia na potrzeby jego przeprowadzenia, zakup towarów i usług, usługi doradcze lub szkoleniowe, o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.

Kosztami niekwalifikowalnymi są:
1) koszty związane ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 218, 1812), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.),
2) spłata zaległych zobowiązań finansowych Wnioskodawcy,
3) podatek od towarów i usług (VAT),
4) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
5) amortyzacja,
6) leasing,
7) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
8) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
9) koszty kar i grzywien,
10) koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym),
11) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu,
12) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.),
13) podatki i opłaty, z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
14) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych,
15) koszty audytu wewnętrznego, o którym mowa w rozdziale IV ust 2 pkt 2 lit. b Regulaminu dot. Demarkacji i przeciwdziałaniu podwójnemu finansowaniu,
16) wszystkie wydatki sfinansowane ze wsparcia przyznanego w ramach programu, w sytuacji, w której podmiot uprawniony zobowiązał się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i nie przeprowadził takiego audytu, lub nie przedstawił jego wyników wraz ze sprawozdaniem lub rozliczeniem, lub z wyników tego audytu wynika, że doszło do podwójnego finansowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji przedsięwzięcia, na realizację którego środki finansowe zostały przyznane oraz złożyć sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia ujętego w zatwierdzonym wniosku i umowie o wsparcie działalności za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Podmiot, który otrzyma wsparcie w ramach Programu może wystąpić do Ministra z wnioskiem o częściowe rozliczenie przedsięwzięcia ujętego w zatwierdzonym wniosku i umowie o wsparcie działalności. Sprawozdanie częściowe należy złożyć w terminie 15 dni od daty akceptacji wniosku Wnioskodawcy o częściowe rozliczenie przedsięwzięcia przez Ministra.

Sprawozdanie końcowe należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Aktualności dotyczące Programu oraz informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa, a także:
➢ na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej w MRiPS: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/.
➢ w serwisie internetowym KPO na portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
➢ na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci.

Obszar 1 jest zarezerwowany wyłącznie dla PZS oraz PS już istniejących.

TAK, pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Działalność statutowa (odpłatna lub nieodpłatna) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, jednak zasady udzielania pomocy publicznej mają swoje źródło w prawie unijnym, wobec czego ich interpretowanie wyłącznie na gruncie prawa krajowego jest niewłaściwe. Przedsiębiorcą będzie w tym przypadku każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania, nastawiony na zysk lub nie. Przedsiębiorcą może być również stowarzyszenie lub fundacja, jak również podmioty sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest czy wnioskodawca prowadzi działalność, która może podlegać zasadom rynkowym.

Wydatki w ramach przyznanego wsparcia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami muszą być ponoszone w sposób konkurencyjny. Po stronie Wnioskodawcy, któremu przyznano wsparcie finansowe w ramach Programu leży obowiązek zapewnienia konkurencyjności wydatkowania środków (np. stosowanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień, stosowanie procedury prawa zamówień publicznych, dokonanie rozeznania rynku).

Istnieje możliwość zbycia ale pod dwoma warunkami. Pierwszy to zgoda na zbycie MRiPS. Drugi to wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pieniędzy na działalność statutową. Art. 14 pkt 2 umowy o wsparcie działalności „Z ważnych przyczyn Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.”

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Niedyskryminacyjny charakter przedsięwzięcia oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury, w szczególności poprzez zastosowanie Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przedsięwzięcie: zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu przedsięwzięcia w stosunku do niniejszej zasady, o ile ostateczny odbiorca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany produkt przedsięwzięcia nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.” Regulamin naboru wniosków str. 14 i 15. Ocena formalna pkt 5.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników w 100% jest możliwość wyjaśnienia. Nie będzie stosowana automatycznie zasada rozliczania przez rezultaty tzn. 80% wskaźnika nie oznacza proporcjonalnego zwrotu dotacji.

Należy wybrać obszar wiodący i te działania, które są najbliższe - a następnie szczegółowo opisać w rubryce syntetyczny opis planowanych działań w ramach wniosku w jakich obszarach chcemy działać.

Według Regulaminu naboru wniosków zakupy inwestycyjne muszą mieć wartość powyżej 10 000,00zł. Patrz pkt 4 Regulaminu strona 14 „Zakupy inwestycyjne to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezaliczane do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), tj. 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo.”

To zależy, kiedy otrzymano zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Zgodnie z regulaminem za moment udzielenia wsparcia uważa się najpóźniejszą datę udzielenia pomocy publicznej określoną w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy de minimis wystawionym przez OWES w związku z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie lub utrzymanie stanowiska pracy.

Jeżeli nie minęło 6 miesięcy od momentu udzielenia tego wsparcia (zgodnie z datą w zaświadczeniu o udzielenie pomocy de minimis), Wnioskodawca może zobowiązać się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzi brak podwójnego finansowania i przedłoży jego wyniki (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO.

W ramach wydatków bieżących mogą być ponoszone koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne. Należy pamiętać, ze wydatki bieżące muszą być powiązane z procesem modernizacji i mogą stanowić nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem.

Wsparcie finansowe w ramach Programu udzielane jest w formie pomocy de minimis. Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.
Działalność statutowa (odpłatna lub nieodpłatna) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, jednak zasady udzielania pomocy publicznej mają swoje źródło w prawie unijnym, wobec czego ich interpretowanie wyłącznie na gruncie prawa krajowego jest niewłaściwe.
Przedsiębiorcą będzie w tym przypadku , każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania, nastawiony na zysk lub nie. Przedsiębiorcą może być również stowarzyszenie lub fundacja, jak również podmioty sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest czy wnioskodawca prowadzi działalność, która może podlegać zasadom rynkowym

Tak, wydatki majątkowe mają stanowić nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. Oznacza to, że mogą stanowić całość wydatków.

Wydatki na modernizację, mogą obejmować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczanych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), tj. 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo. Są to składniki majątkowe, które posiadają postać rzeczową, z wyjątkiem elementów ściśle określonych w ustawie o rachunkowości, posiadające przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, są kompletne i zdatne do użytku, są przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartością graniczną jest tutaj kwota 10 000 netto (w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT)

Na etapie składania wniosku wystarczy wypełnienie oświadczenia w generatorze wniosków, w którym podmiot zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Wyniki audytu należy przedstawić wraz ze sprawozdaniem lub rozliczeniem wniosku.

Nie trzeba posiadać statusu PS, aby ubiegać się o wsparcie. Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, z zastrzeżeniem wskazanym w regulaminie.

Np. kierownik projektu, osoba rozliczająca.

To zależy od opisu i celu tych działań. Powinni Państwo wykazać, że są one adekwatne do celu Programu. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Tak. W przypadku podmiotów, które w momencie złożenia wniosku o wsparcie nie zatrudniały pracowników, za spełniające wymagania dotyczące zachowania poziomu zatrudnienia uznane będą te z nich, które przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zatrudniać będą co najmniej jedną osobę, w

Bezzwrotne wsparcie finansowe, oznacza wsparcie de minimis, które powinno zostać poświadczone zaświadczeniem.

Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne jest wydatkiem kwalifikowalnym

Zachowanie poziomu zatrudnienia oznacza, utrzymanie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy takiej samej liczy osób, które były zatrudnione w momencie złożenia wniosku. Nie ma wyjątków od tej zasady.

Zachowanie poziomu zatrudnienia oznacza, że PES co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu zatrudniać będzie co najmniej tyle samo osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, ile zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

W takiej sytuacji. jednostka tworząca PES może złożyć jeden wniosek w ramach naboru wniosków w odniesieniu do każdego prowadzonego przez siebie PES i raz uzyskać wsparcie w ramach Programu, w odniesieniu do każdego prowadzonego przez siebie PES.

W ramach Działania 1 Programu - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego, wnioski składać mogą wyłącznie PES posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej oraz podmioty zatrudnienia socjalnego.

Należy spełnić jeden z wymienionych warunków: od momentu udzielenia tego wsparcia do momentu złożenia wniosku upłynęło co najmniej 6 miesięcy, lub podmiot zobowiążą się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzą brak podwójnego finansowania i przedłożą jego wyniki (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO, pod warunkiem nie kwalifikowalności środków z KPO.

Tak dostępna pula środków dotyczy wszystkich podmiotów uprawnionych. Premia punktowa ma zachęcać do ubiegania się o status PS. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności miarą realizacji inwestycji będzie nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego 1400 podmiotom.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków za moment udzielenia wsparcia uważa się najpóźniejszą datę udzielenia pomocy publicznej określoną w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy de minimis wystawionym przez OWES w związku z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie lub utrzymanie stanowiska pracy.

Tak, wydatki majątkowe mają stanowić nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem. Oznacza to, że mogą stanowić całość wydatków.

Jeżeli podmiot nie korzystał z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+ lub ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+, może ubiegać się o wsparcie w Programie.

Tak, ten koszt może zostać uznany za kwalifikowany, po spełnieniu warunków opisanych w rozdziale V punkt 4 regulaminu .

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w przypadku podmiotów, które w momencie złożenia wniosku o wsparcie w ramach Programu nie zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za spełniające wymagania dotyczące zachowania poziomu zatrudnienia uznane będą te z nich, które przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu zatrudniać będą co najmniej jedną osobę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

W takim wypadku zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Wnioskodawca może zobowiązać się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzi brak podwójnego finansowania i przedłoży jego wyniki (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków koszty będą uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, gdy będą one miały bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, a także będą zgodne z koncepcją wspieranego przedsięwzięcia.
Jeśli więc wskazane zakupy będą środkiem trwałym i jednocześnie będą wpisywać się w cel przedsięwzięcia to będą mogły być zakupione ze środków dotacji.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Mogą więc aplikować o środki również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego i zgodnie z Regulaminem są podmiotem uprawnionym do składania wniosków.

Zgodnie z Regulaminem w przypadku podmiotów, które w momencie złożenia wniosku o wsparcie w ramach Programu nie zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za spełniające wymagania dotyczące zachowania poziomu zatrudnienia uznane będą te z nich, które przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu zatrudniać będą co najmniej jedną osobę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Tak, wszystkie podmiot będący stroną umowy zobowiązuje się do ponoszenia wydatków związanych z przedmiotem umowy za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego, na który Minister przekazał kwotę środków finansowych.

We wniosku wpisuje się jedynie koszt związany z tym etapem, który będzie finansowany w ramach Programu. W opisie zadań należy zaznaczyć, iż taka sytuacja będzie miała miejsce. Mogą Państwo opisać koszty własne (ile wyniosą), ale nie uwzględniają ich w kosztorysie wniosku.

Leasing zgodnie z Regulaminem naboru wniosków jest kosztem niekwalifikowalnym. Leasing nie jest formą zakupu.

Data wskazana w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy de minimis.

W zakresie demarkacji brane pod uwagę jest bezzwrotne wsparcie finansowe udzielone przez OWES ze środków EFS lub EFS+ oraz wsparcie zwrotne dedykowane podmiotom ekonomii społecznej, finansowane z EFS i EFS+.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków są to wszystkie wydatki. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami muszą być ponoszone w sposób konkurencyjny. Po stronie Wnioskodawcy, któremu przyznano wsparcie finansowe w ramach Programu leży obowiązek zapewnienia konkurencyjności wydatkowania środków (np. stosowanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień, stosowanie procedury prawa zamówień publicznych, dokonanie rozeznania rynku).

Zgodnie ze wzorem umowy z regulaminu Zleceniobiorca zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich dochodów, jakie powstają w związku z realizacją przedsięwzięcia, w tym także ewentualnych odsetek bankowych od przekazanych środków. Mowa tu o dochodach bezpośrednio wynikających z realizacji przedsięwzięcia. W praktyce będą to najczęściej odsetki bankowe od przekazanych środków.

Tak, można wpisać pierwszy lub kolejny miesiąc, w związku z tym, że okres przedsięwzięcia jest określony w liczbie miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Nie. Demarkacja odnosi się do wsparcia podmiotów ze środków EFS lub EFS+ z zastrzeżeniem, iż wydatki finansowane w ramach Programu nie mogą być pokryte ze środków publicznych pochodzących z innych źródeł.

Najem powierzchni jest kosztem kwalifikowalnym – wydatki bieżące – z zaznaczeniem, iż będą one miały bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej podmiotu, a także będą zgodne z koncepcją przedsięwzięcia ujętego we wniosku (bezpośrednio związane z jego realizacją).
Należy zaznaczyć, iż koszty ponoszone w związku z przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu są kwalifikowalne, jeżeli są: ujęte we wniosku, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, racjonalne i efektywne, faktycznie poniesione w okresie kwalifikowania wydatków, prawidłowo udokumentowane.

Tak, są to koszty administracyjne, które są kwalifikowalne w ramach wydatków bieżących, o ile są powiązane z procesem modernizacji.

Wniosek jest składany wraz z oświadczeniami, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków - załącznik nr 2 tj.: Oświadczenie Wnioskodawcy o uprawnieniu do złożenia wniosku w ramach Programu, Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące uzyskanego wsparcia ze środków EFS lub EFS+, Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości pomocy de minimis.
Na etapie podpisywania umowy Wnioskodawca musi dostarczyć oryginały dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII. Zawarcie Umowy (str. 31-32 Regulaminu naboru wniosków).

W ramach wydatków bieżących możliwe jest finansowanie wynagrodzenia osób zaangażowanych w działania modernizacyjne. W przypadku własnych pracowników, którzy wykonują również inne zadania na podstawie posiadanych umów z Wnioskodawcą należy mieć na uwadze, iż poziom finansowania wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach programu powinien być uzależniony od udziału ww. pracowników w realizacji przedsięwzięcia/modernizacji tj. może być elementem stałego wynagrodzenia np. w formie dodatku a nie stanowić jego całość.

W przypadku, gdy Wnioskodawca korzystał z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+ lub ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+, a od momentu udzielenia tego wsparcia do momentu złożenia wniosku nie upłynęło co najmniej 6 miesięcy (brana jest pod uwagę data wskazana w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy de minimis), Wnioskodawca może skorzystać ze wsparcia w ramach Programu jeżeli zobowiąże się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na własny koszt, w którym to potwierdzony zostanie brak podwójnego finansowania w ramach rozliczenia środków z KPO. Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki audytu (tj. raport z opinii biegłego rewidenta), pod warunkiem nie kwalifikowalności środków z KPO.

Zgodnie z Regulaminem rozdz. V, ust. 4, pkt 4 wydatek musi zostać zakwalifikowany jako modernizacja, przebudowa, rekonstrukcja lub adaptacja (jako wartość dodana). Jednakże nie możemy się jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nie znamy całości Państwa projektu.

Regulamin nie określa wysokości etatu nowozatrudnionych osób, z wyjątkiem sytuacji, w której podmiot w dniu składania wniosku nie zatrudniał nikogo. Wówczas w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie w podmiocie musi być zatrudniona co najmniej jedna osoba na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę w pełnym wymiarze.

Zgodnie z regulaminem remont, w tym nabycie materiałów i wyposażenia na potrzeby jego przeprowadzenia jest to koszt kwalifikowalny w wydatkach bieżących, jednak koszt ten musi być związany z realizacją programu.

Wydatki bieżące, które mogą stanowić maksymalnie 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem mogą być przeznaczone na koszty administracyjne, zakupy towarów i usług (w tym najmu, który jest usługą) o ile są ściśle związane z modernizacją.

Samochód jest środkiem trwałym i tak należy ująć ten koszt we wniosku. Kosztem niekwalifikowalnym jest VAT oraz amortyzacja.

Za moment udzielenia wsparcia, o którym mowa w pkt 2 lit. a uważa się najpóźniejszą datę udzielenia pomocy publicznej określoną w zaświadczeniu o udzieleniu pomocy de minimis wystawionym przez OWES w związku z przyznaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie lub utrzymanie stanowiska pracy.