Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

04.12.2017

Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

29 listopada 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020. Jest to już drugi program współpracy opracowany przez MRPiPS.

23.11.2017

Nabór partnera do projektu w ramach PO WER

Do 15 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach naboru partnera do projektu pozakonkursowego, partnerskiego w ramach Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.

22.11.2017

Ewaluacja projektu

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

23.11.2017

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy