Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

Uprzejmie informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać w formie elektronicznej (podpisany skan lub dokument podpisany za pomocą podpisu elektronicznego) na adres e-mail: beata.kur@mrips.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 kwietnia 2024 r. (do końca dnia).