Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych z rezerwy Funduszu Pracy.

W 2024 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) będą mogły ubiegać się o środki z rezerwy Funduszu Pracy (FP) m.in. na wspieranie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że w sytuacjach, w których środki zaplanowane przez PUP na wspieranie zatrudnienia we wskazanych powyżej podmiotach ekonomii społecznej, okazały się niewystarczające, istnieje możliwość ich zwiększenia.

O środki z rezerwy wnioskować mogą tylko PUP w ramach naborów/konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po ich otrzymaniu mogą one przyznać wsparcie spółdzielniom lub przedsiębiorstwom społecznym.

Środki z rezerwy PUP będzie mógł przyznać w związku z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na:

  • utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • utworzenie miejsca pracy,
  • pokrycie części kosztów wynagrodzenia,
  • pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne
  • zatrudnienie wspierane.

Zasady korzystania z poszczególnych instrumentów wsparcia zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o spółdzielniach socjalnych, ustawie o zatrudnieniu socjalnym, ustawie o ekonomii społecznej.

Zachęcamy do kontaktowania się z PUP, powiatowymi Radami Rynku Pracy oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.