2019

Obrazek nagłówkowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI „AKSES” – SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

I.    Akredytacja

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2) zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

Przedmiotem działalności OWES są usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

a) usługi animacji lokalnej,

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej;

c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Wniosek o przyznanie akredytacji może zostać złożony w ścieżce A albo w ścieżce B.

Ścieżka A – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) posiadających przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) i realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider).

Ścieżka B – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) działających co najmniej 2 lata w danym województwie i posiadających 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej, które:

a) prowadziły działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES (należy wykazać minimum 2 obszary),

b) mają potwierdzenie współpracy z ROPS lub aktywności w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej (należy przedstawić opinię ROPS),

c) zatrudniają co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej na podstawie umowy
o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone
w standardach,

d) realizowały przedsięwzięcia, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,

e) prowadziły minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ
i ZAZ) i/lub współzałożyły/przystąpiły do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego i/lub posiadają doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów.

Akredytacja przyznawana jest na 2 lata.

W celu wyboru właściwej ścieżki do złożenia wniosku przedstawiamy poniżej przykładową symulację układu partnerstw:

Legenda:
X – dotychczasowy lider
Y – dotychczasowy partner
Z – podmiot nowy

Dotychczas akredytowany

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Lider

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

Partner

Y

Y

Z

X

Y

Z

Y

X

Z

II.  Podmioty uprawnione do złożenia wniosku.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Podmiot uprawniony (lider) może składać wnioski w partnerstwie.

 

WAŻNE!

 • W aktualnym naborze podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek  samodzielnie lub w partnerstwie.
 • Wnioskodawca w przypadku zamiaru złożenia kolejnego wniosku musi wykazać, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach większej liczby OWES oraz  wykazać w każdym z wniosków odrębne (nie pokrywające się) osiągnięte dotychczas rezultaty.
 • Tylko jeden wniosek może być złożony samodzielnie. W przypadku wniosków składanych w partnerstwie każdy musi posiadać inną strukturę partnerstwa.
 • Podmiot uprawniony może składać wnioski tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego naboru.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, możliwość złożenia go ponownie w innej ścieżce jest dopuszczalna nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy.

 

III.           WNIOSKI O PRZYZNANIE AKREDYTACJI

III.1. Sposób złożenia wniosku o przyznanie akredytacji

 

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.plNabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2019 r.[1]

Wnioskodawca zobowiązany jest:

 1. Złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed końcem obowiązywania aktualnej akredytacji.
 2. Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą):

L.p.

Nazwa dokumentu

Forma złożenia

1.

Statut lub inny odpowiadający mu akt wewnętrzny podmiotu uprawnionego lub podmiotów tworzących partnerstwo

elektroniczna (podpisany skan)

2.

Regulamin i schemat organizacyjny OWES

3.

Umowę partnerską (jeśli podmiot uprawniony zawarł partnerstwo)

4.

Zaświadczenie potwierdzające, iż osoba mająca pełnić funkcję Koordynatora merytorycznego OWES nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, skierowane przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

5.

Zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych – z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące)

6.

Zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące)

7.

Opinię Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, właściwego ze względu na województwo, w którym ma działać OWES[2]

8.

Dokumenty stanowiące (np. statut etc.) oraz sprawozdania za ostatni rok działalności jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) lub spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit) oraz dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami reintegracyjnymi – tylko w przypadku wyboru ścieżki B

9.

Formularz samooceny

Elektroniczna

10.

Oświadczenia i zobowiązania podmiotów uprawnionych (w tym w przypadku partnerstw – jeden dokument podpisany przez wszystkie podmioty je tworzące)

elektroniczna (podpisane skany) oraz papierowa na adres:

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o akredytację AKSES – nabór 2019”.

III.2. Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków o przyznanie akredytacji

 

1.      Ocena formalna wniosku:

 

Kryteria formalne:

1)      Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” został złożony przez uprawniony podmiot.

2)      Wniosek został złożony na właściwym wzorze wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, wymienionymi w punkcie III.1 z zachowaniem terminów i form tam wskazanych.

3)      Podmiot uprawniony (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza całość zysku na działania OWES.

4)      Wskazano województwo, na terenie którego ma działać OWES.

5)      Podmiot uprawniony (lub partnerstwo) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) i realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider)[3] – ścieżka A.

ALBO

Podmiot uprawniony (lub partnerstwo) działa co najmniej 2 lata w danym województwie
i posiada 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz:

a) prowadził działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES (należy wykazać minimum 2 obszary),

b) ma potwierdzenie współpracy z ROPS lub aktywności w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej (należy przedstawić opinię ROPS),

c) zatrudnia co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej na podstawie umowy
o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone
w standardach,

d) realizował przedsięwzięcia, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,

e) prowadził minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ
i ZAZ) i/lub współzałożył/przystąpił do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego i/lub posiada doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów – ścieżka B.

6)      Podmiot uprawniony (wraz z partnerami) wykazuje:

a)      wskaźniki osiągnięte w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku w województwie, na które składa wniosek:

 1. liczba grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 2. liczba PES utworzonych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 3. liczba miejsc pracy powstałych w PES.  ścieżka A,

ALBO

b)      spełnienie kryteriów formalnych wskazanych w pkt. 5 dla ścieżki B.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów – ścieżka B.

Ocena spełnienia wskaźników w poszczególnych ścieżkach:

a)      ścieżka A:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 15. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 9 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, komisja ds. oceny wniosków nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Wartość danego wskaźnika dla województwa stanowi medianę wskaźników wykazanych przez wnioskodawców w ramach poprzednich naborów wniosków[4]. Punkty przyznawane są według poniższego schematu, w odniesieniu do przyjętej wartości wskaźnika dla danego województwa:

10%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

 

b)     ścieżka B:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 40. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 24 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum, komisja ds. oceny wniosków nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Punkty przyznawane są dla poniższych kategorii:

Kategoria

Maksymalna liczba punktów

 

Działania w obszarze:

 • doradztwa,
 • animacji lokalnej,
 • wsparcia grup nieformalnych,
 • informacji i promocji PES.

Należy wykazać minimum dwa obszary

10 pkt. (25% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym za każdy obszar: max. 2,5 pkt.
Potwierdzona współpraca z ROPS lub aktywność w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej

oceniana na podstawie opinii ROPS.

8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • współpraca z ROPS: max. 4 pkt.,
 • aktywność w regionalnych radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej: max. 4 pkt.
Posiada co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające wymagania, właściwe dla pełnionego stanowiska, określone w standardach. 8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • minimum 3 pracowników: 4 pkt.,
 • 4 pracowników: + 1 pkt,
 • 5 pracowników: + 1 pkt,
 • 6 pracowników i więcej: + 2 pkt.
Realizacja przedsięwzięć, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych. 8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prozatrudnieniowy charakter wsparcia: max. 4 pkt.,
 • wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych: max. 4 pkt.
Prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi lub współzałożenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit). 6 pkt. (15% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ): max. 2,5 pkt.
 • współzałożenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit): max. 2,5 pkt.
 • doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi: max. 1 pkt.,

 

WAŻNE!

 • Wniosek złożony przez podmiot, dla którego przeznaczona jest ścieżka A, będzie podlegał odrzuceniu w ścieżce B.
 • W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych, o których mowa w cz. III .2.1. pkt. 1-4 ogłoszenia, wnioskodawca zostaje wezwany przez członków komisji ds. oceny wniosków dla danego województwa do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 • W przypadku nieuzupełnienia ww. braków w terminie, lub wystąpienia braków formalnych niepodlegających uzupełnieniu (np. niespełnienie progu minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, o których mowa w cz. III ust. 1 pkt 6 ogłoszenia), wniosek zostaje odrzucony.

 

2.      Ocena merytoryczna wniosku:

 

Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację:

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez komisje ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji.

Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków pod względem spełniania standardów, z uwzględnieniem kryteriów podanych w ogłoszeniu. W toku dokonywania oceny merytorycznej wniosku komisja:

1)      zleca przeprowadzenie przygotowanie audytu lub

2)      zleca przeprowadzenie wizyty monitorującej lub

3)      wzywa do udzielenia ustnych wyjaśnień na posiedzeniu komisji lub

4)      wzywa do udzielenia pisemnych wyjaśnień.

Komisja obligatoryjnie stosuje co najmniej jedną z ww. czynności.

2.1. Audyt.

Audytorzy zostali wyłonieni przez Ministerstwo w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Audyt przeprowadza zespół składający się z audytora oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. Czynności audytowe w OWES trwają łącznie nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni.

Zadaniem zespołu audytorskiego jest dokonanie oceny spełniania każdego standardu zgodnie z kryteriami określonymi w karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych.

Audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli OWES uzyska ocenę co najmniej:

a)      90% możliwych punktów dla standardów A i B, o których mowa w karcie audytu,

b)     75% możliwych punktów łącznie dla standardów C, D, E i F – przy czym w każdej z tych grup standardów spełnia nie mniej niż 65% możliwych punktów, o których mowa w ww. karcie.

W ramach audytu przeprowadzane są wywiady osobiste z kadrą OWES, klientami OWES oraz telefoniczne z przedstawicielami z instytucjami rynku prac, a także pomocy i integracji społecznej.

Dokumentem podsumowującym audyt jest raport.

2.2. Wizyta monitorująca.

 

 1. Wizyta monitorująca może zostać przeprowadzana przez członków komisji ds. oceny wniosków o akredytację (pracownicy Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, pozostali członkowie).
 2. Ze strony Wnioskodawcy w wizycie monitorującej powinien wziąć udział koordynator merytoryczny oraz przedstawiciele kadry kluczowej, na którą składają się w szczególności: animator, kluczowy doradca, kluczowy doradca biznesowy, pracownik wspierający doradców, pracownik monitorujący działania PES i PS, pracownik odpowiedzialny za koordynowanie działań partnerskich.
 3. Wnioskodawca będzie zobowiązany przygotować listę dokumentów, z którymi będą chcieli się zapoznać członkowie zespołu monitorującego. Przedmiotowe dokumenty zostały wyodrębnione ze Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiotowa lista dokumentów przesyłana jest Wnioskodawcy przed wizytą monitorującą.
 4. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitorującej OWES dokumentowane są w karcie monitoringu, która zawiera wnioski i rekomendacje z monitoringu.

2.3. Zaproszenie przedstawicieli OWES na posiedzenie komisji ds. oceny wniosków o akredytację.

Posiedzenie jest możliwością zaprezentowania dotychczasowej i bieżącej działalności oraz planów dotyczących dalszej działalności OWES, jak również wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z oceną wniosku.

Posiedzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez przewodniczącego komisji, tj. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w szczególności Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Przygotowując protokół z posiedzenia komisja bierze pod uwagę np. następujące kryteria:

1)      doświadczenie OWES i kadry wskazanej we wniosku;

2)      dotychczasowe efekty działania OWES;

3)      plan działań OWES, ze szczególnym naciskiem na koncepcję doskonalenia usług.

Komisja sporządza protokół z rekomendacjami i wnioskami z przebiegu posiedzenia wraz z uzasadnieniem i przekazuje go przewodniczącemu komisji.

2.4  . Wezwanie do pisemnych wyjaśnień.

W przypadku wątpliwości w toku oceny wniosku, komisja może zwrócić się do OWES o przedstawienie niezbędnych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów.

Wyjaśnienia są uwzględnione w protokole z oceny merytorycznej z zaznaczeniem przebiegu korespondencji oraz najważniejszymi ustaleniami.

3.      Opinia komisji ds. oceny wniosków

Komisja ds. oceny wniosków o akredytację dokonuje podsumowania przebiegu oceny merytorycznej wniosku w formie protokołu wraz z rekomendacją dla Ministra.

4.      Informacja o przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji.

 

Informacja o przyznaniu/przedłużeniu akredytacji AKSES jest zamieszczana na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz przesyłana drogą elektroniczną do wnioskodawcy. Ponadto zamieszczana jest w wykazie OWES.

Informacja o nieprzyznaniu akredytacji AKSES jest przesyłana drogą elektroniczną do wnioskodawcy.

 

[1] Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.

[2] Opinia w oparciu o brzmienie Standardu A 1.5, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • włączania się OWES w działania dotyczące ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
 • współpracy z instytucjami regionalnymi i innymi OWES,
 • oceny jakości i skuteczności prowadzonych przez OWES działań.

[3] Spełnianie kryterium może zostać wykazane np. poprzez:

– udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.2.2, 6.2, 5.4.1 lub 5.4.2;

– udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

– udział w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich lub Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowanych do PES/związanych z ekonomią społeczną;

– udział w projektach lub działaniach finansowanych z innych źródeł (np. budżetu państwa lub jst) w obszarze ekonomii społecznej;

– udział w projektach lub działaniach z zakresu realizacji wsparcia dla utworzenia lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu:

 • · dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
  • · doradztwo (indywidualne i grupowe, m. in. w postaci centrów lub punktów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
  • · szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
   • · usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES);
   • · promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
   • · innowacyjne formy usług społecznych – coaching, tutoring, mentoring, webinaria i inne.

[4] Pierwszy nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 stycznia 2015 r. oraz drugi nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 czerwca 2017 r.

Data utworzenia: 2019-02-19 14:23:42 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:40 przez: Filip Kołodziejski

Element:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻENIE AKREDYTACJI „AKSES” – SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2019

 

Proces przedłużania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2) zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

Przedmiotowe przedłużenie będzie przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy, liczonych od daty zakończenia obowiązującej akredytacji.

1. Sposób złożenia wniosku o przedłużenie akredytacji.

Nabór wniosków o przedłużenie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2019 r.[1]

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania aktualnej akredytacji. Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej (podpisany skan) oraz papierowej.

Dla zachowania terminu do złożenia wniosku (tj. nie później niż 21 dni  przed upływem terminu obowiązywania aktualnej akredytacji) wystarczające jest wysłanie wniosku w wersji elektronicznej, wersję papierową należy przesłać niezwłocznie[2].

Dla wniosków w wersji papierowej przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: akses@mrpips.gov.pl.

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać na adres: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o akredytację AKSES – nabór 2019”.

2. Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków o przedłużenie akredytacji .

O warunkowe przedłużenie akredytacji mogą się ubiegać w szczególności OWES, którym aktualnie obowiązująca akredytacja niezbędna jest do dokończenia realizacji działań projektowych, a o nową akredytację będą ubiegać się w zmienionej formule partnerskiej.

Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz informację o stanie realizacji projektu/ów na usługi wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych na podstawie przyznanej akredytacji,  współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Przy ocenie wniosku komisja ds. oceny wniosku bierze pod uwagę w szczególności uzasadnienie, opinię ROPS, dotychczas osiągnięte wskaźniki oraz wyniki  audytów oraz  wizyt monitorujących.