2021

Obrazek nagłówkowy

M I N I S T E R

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI „AKSES” – SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2021

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.


Ogłoszenie o  naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – system akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – edycja 2021 dotyczy przyznania akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na realizację projektów w ramach obecnej perspektywy finansowej tj. projektów realizowanych w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I.    Akredytacja

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2 oraz z 2019 r. poz. 29) zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

Przedmiotem działalności OWES są usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

a)    usługi animacji lokalnej,

b)    usługi rozwoju ekonomii społecznej;

c)    usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Wniosek o przyznanie akredytacji może zostać złożony w ścieżce A albo w ścieżce B.

Ścieżka A – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) posiadających przynajmniej
3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) i realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider).

Ścieżka B – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) działających co najmniej 2 lata w danym województwie i posiadających 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej, które:

a) prowadziły działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES (należy wykazać minimum 2 obszary),

b) mają potwierdzenie współpracy z ROPS lub aktywności w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej (należy przedstawić opinię ROPS),

c) zatrudniają co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej na podstawie umowy o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone
w standardach,

d) realizowały przedsięwzięcia, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,

e) prowadziły minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ
i ZAZ) i/lub współzałożyły/przystąpiły do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego i/lub posiadają doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów.

Akredytacja przyznawana jest na okres do 2 lat[1].

Legenda:
X – dotychczasowy lider
Y – dotychczasowy partner
Z – podmiot nowy

Dotychczas akredytowany

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka A

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Ścieżka B

Lider

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

Partner

Y

Y

Z

X

Y

Z

Y

X

Z

W celu wyboru właściwej ścieżki do złożenia wniosku przedstawiamy poniżej przykładową symulację układu partnerstw:

II.  Podmioty uprawnione do złożenia wniosku.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może składać wnioski w partnerstwie.

 

WAŻNE!

 • W aktualnym naborze podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek  samodzielnie lub w partnerstwie.
 • Wnioskodawca w przypadku zamiaru złożenia kolejnego wniosku musi wykazać, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach większej liczby OWES oraz wykazać w każdym z wniosków odrębne (niepokrywające się) osiągnięte dotychczas rezultaty.
 • Tylko jeden wniosek może być złożony samodzielnie. W przypadku wniosków składanych w partnerstwie każdy musi posiadać inną strukturę partnerstwa.
 • Podmiot uprawniony może składać wnioski tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego naboru.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, możliwość złożenia go ponownie w innej ścieżce jest dopuszczalna nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy.

 

Przesłanką uniemożliwiającą przyznanie akredytacji jest spełnianie przez podmiot uprawniony do złożenia wniosku, jednego z poniższych warunków:

–          którykolwiek z członków organu zarządzającego wnioskodawcy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 

–          którykolwiek z członków organu zarządzającego wnioskodawcy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub w związku z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres
3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku,

 

–          wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych wyszczególnionych w ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców (np. PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS),

 

–          wnioskodawca został wpisany do rejestru podmiotów  wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizacje programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

III.           WNIOSKI O PRZYZNANIE AKREDYTACJI

III.1. Sposób złożenia wniosku o przyznanie akredytacji

 

Sposób złożenia wniosku o przyznanie akredytacji:       

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: akses@mrips.gov.pl.
Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest:

 1. Złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed końcem obowiązywania aktualnej akredytacji.
 2. Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą):

 

 

L.p.

Nazwa dokumentu

Forma złożenia

1.

Statut lub inny odpowiadający mu akt wewnętrzny podmiotu uprawnionego lub podmiotów tworzących partnerstwo – skan dokumentu musi zawierać podpis/y osób uprawnionych i pieczątkę podmiotu uprawnionego;

elektroniczna (podpisany skan)

2.

Regulamin i schemat organizacyjny OWES – skany dokumentów muszą zawierać podpis/y osób uprawnionych i pieczątkę podmiotu uprawnionego;

elektroniczna (podpisany skan)

3.

W przypadku partnerstw:

Umowę partnerską – skan dokumentu z podpisami przedstawicieli Lidera i Partnerów, opatrzony w pieczątki podmiotów tworzących partnerstwo;

 

elektroniczna (podpisany skan)

4.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru karnego członków organów zarządzających wnioskodawcy (Lider) – z datą wystawienia nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku;

elektroniczna (podpisany skan)

5.

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych – z datą wystawienia nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku (w przypadku partnerstw – wszystkie podmioty je tworzące);

 

elektroniczna (podpisany skan)

6.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – z datą wystawienia nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku (w przypadku partnerstw – wszystkie podmioty je tworzące);

elektroniczna (podpisany skan)

7.

Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizacje programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

 

elektroniczna (podpisany skan)

8.

Opinię Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – właściwego ze względu na województwo, w którym OWES będzie prowadził działalność;

elektroniczna

9.

Informację o projekcie – w załączniku do ogłoszenia;

elektroniczna

10.

Dokumenty stanowiące (np. statut ) oraz sprawozdania/informacje za ostatni rok, jeżeli wnioskodawca ma obowiązek sporządzić, oraz dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami reintegracyjnymi – Spółdzielnia socjalna przedstawia jedynie statut. tylko w przypadku wyboru ścieżki B.

Skany dokumentów muszą zawierać podpis/y osób uprawnionych i pieczątkę podmiotu uprawnionego; 

elektroniczna (podpisane skany)

11.

Formularz samooceny – w załączniku do ogłoszenia

elektroniczna

12.

Oświadczenia i zobowiązania podmiotów uprawnionych (w tym w przypadku partnerstw – jeden dokument podpisany przez wszystkie podmioty je tworzące).

elektroniczna (podpisane skany) oraz papierowa na adres:

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o akredytację AKSES – nabór 2021” lub za pośrednictwem platformy ePUAP

 

W procesie przyznawania akredytacji dopuszcza się, na wezwanie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPS, możliwość dokonywania uzupełnień braków formalnych wniosku i udzielenia przez Wnioskodawcę innych wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu akredytacji .

III.2. Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków o przyznanie akredytacji

1.      Ocena formalna wniosku:

 

Kryteria formalne:

1)      Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” został złożony przez uprawniony podmiot.

2)      Wniosek został złożony na właściwym wzorze wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, wymienionymi w punkcie III.1 z zachowaniem terminów i form tam wskazanych.

3)      Podmiot uprawniony (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza całość zysku na działania OWES.

4)      Wskazano województwo, na terenie którego ma działać OWES.

5)      Podmiot uprawniony (lub partnerstwo) posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) i realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider)[2] – ścieżka A.

ALBO

Podmiot uprawniony (lub partnerstwo) działa co najmniej 2 lata w danym województwie
i posiada 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz:

a) prowadził działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES (należy wykazać minimum 2 obszary),

b) ma potwierdzenie współpracy z ROPS lub aktywności w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej (należy przedstawić opinię ROPS),

c) zatrudnia co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej na podstawie umowy
o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone
w standardach,

d) realizował przedsięwzięcia, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,

e) prowadził minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ
i ZAZ) i/lub współzałożył/przystąpił do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego i/lub posiada doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów- ścieżka B.

6)      Podmiot uprawniony (wraz z partnerami) wykazuje:

a)      wskaźniki osiągnięte od 2017 r. w województwie, w którym prowadzi działalność

 1. liczba grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 2. liczba PES utworzonych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 3. liczba miejsc pracy powstałych w PES.  ścieżka A,

ALBO

b)      spełnienie kryteriów formalnych wskazanych w pkt. 5 dla ścieżki B.

– w przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów- ścieżka B.

Ocena spełnienia wskaźników w poszczególnych ścieżkach:

a)      ścieżka A:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 15. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 9 pkt- (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, komisja ds. oceny wniosków nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Wartość danego wskaźnika dla województwa stanowi medianę wskaźników wykazanych przez wnioskodawców w ramach poprzednich naborów wniosków[3]. Punkty przyznawane są według poniższego schematu, w odniesieniu do przyjętej wartości wskaźnika dla danego województwa:

10%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

 

b)     ścieżka B:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 40. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 24 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum, komisja ds. oceny wniosków nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Punkty przyznawane są dla poniższych kategorii:

Kategoria

Maksymalna liczba punktów

 

Działania w obszarze:

 • doradztwa,
 • animacji lokalnej,
 • wsparcia grup nieformalnych,
 • informacji i promocji PES.

Należy wykazać minimum dwa obszary

10 pkt. (25% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym za każdy obszar: max. 2,5 pkt.
Potwierdzona współpraca z ROPS lub aktywność w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej

oceniana na podstawie opinii ROPS.

8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • współpraca z ROPS: max. 4 pkt.,
 • aktywność w regionalnych radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej: max. 4 pkt.
Posiada co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające wymagania, właściwe dla pełnionego stanowiska, określone w standardach. 8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • minimum 3 pracowników: 4 pkt.,
 • 4 pracowników: + 1 pkt,
 • 5 pracowników: + 1 pkt,
 • 6 pracowników i więcej: + 2 pkt.
Realizacja przedsięwzięć, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych. 8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prozatrudnieniowy charakter wsparcia: max. 4 pkt.,
 • wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych: max. 4 pkt.
Prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi lub współzałożenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego. 6 pkt. (15% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ): max. 2,5 pkt.
 • współzałożenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego: max. 2,5 pkt.
 • doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi: max. 1 pkt.,

 

WAŻNE!

 • Wniosek złożony przez podmiot, dla którego przeznaczona jest ścieżka A, będzie podlegał odrzuceniu w ścieżce B.
 • W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych, o których mowa w cz. III.2.1. pkt 1-4 ogłoszenia, wnioskodawca zostaje wezwany przez członków komisji ds. oceny wniosków dla danego województwa do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 • W przypadku nieuzupełnienia ww. braków w terminie, lub wystąpienia braków formalnych niepodlegających uzupełnieniu (np. niespełnienie progu minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, o których mowa w cz. III ust. 1 pkt 6 ogłoszenia), wniosek zostaje odrzucony.

 

2.      Ocena merytoryczna wniosku:

 

Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację:

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez komisje ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji.

Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków pod względem spełniania standardów, z uwzględnieniem kryteriów podanych w ogłoszeniu. W toku dokonywania oceny merytorycznej wniosku komisja:

1)      wzywa podmiot składający wniosek do udzielenia pisemnych wyjaśnień, lub

2)      wzywa podmiot składający wniosek do udzielenia ustnych wyjaśnień na posiedzeniu komisji, lub

3)      zleca przeprowadzenie wizyty monitorującej lub audytu, lub

4)      bierze pod uwagę wyniki wcześniejszych wizyt monitorujących lub audytów przeprowadzonych w podmiocie składającym wniosek.

Komisja obligatoryjnie stosuje co najmniej jedną z ww. czynności.

2.1. Audyt.

Audytorzy zostali wyłonieni przez Ministerstwo w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843,
z późn. zm.).

Audyt przeprowadza zespół składający się z audytora oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. Czynności audytowe w OWES trwają łącznie nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni.

Zadaniem zespołu audytorskiego jest dokonanie oceny spełniania każdego standardu zgodnie z kryteriami określonymi w karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych.

Audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli OWES spełnia standardy kluczowe oraz uzyska ocenę co najmniej:

a)      90% możliwych punktów dla standardów A i B, o których mowa w karcie audytu,

b)     75% możliwych punktów łącznie dla standardów C, D, E i F – przy czym w każdej z tych grup standardów spełnia nie mniej niż 65% możliwych punktów, o których mowa w ww. karcie.

W ramach audytu przeprowadzane są wywiady osobiste z kadrą OWES i klientami OWES oraz telefoniczne z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz JST. Do czasu ustania pandemii COVID-19 w Polsce dopuszcza się możliwość przeprowadzania audytów w formie zdalnej tj. poza siedzibą OWES, zaś wywiady osobiste
z kadra i klientami OWES realizowane są w formie telefonicznej.

Dokumentem podsumowującym audyt jest raport.

2.2. Wizyta monitorująca.

 

 1. Wizyta monitorująca może zostać przeprowadzana przez członków komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji (pracownicy Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej i pozostali członkowie).
 2. Ze strony Wnioskodawcy w wizycie monitorującej powinien wziąć udział koordynator merytoryczny oraz przedstawiciele kadry OWES, na którą składają się w szczególności: animator, kluczowy doradca, doradca biznesowy, specjalista ds. reintegracji oraz specjalista ds. zamówień publicznych.
 3. Wnioskodawca będzie zobowiązany przygotować listę dokumentów, z którymi będą chcieli się zapoznać członkowie zespołu monitorującego. Lista dokumentów przesyłana jest Wnioskodawcy przed wizytą monitorującą.
 4. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitorującej OWES dokumentowane są w karcie monitoringu, która zawiera wnioski i rekomendacje z monitoringu.Do czasu ustania pandemii COVID-19 w Polsce dopuszcza się możliwość przeprowadzania
  spotkań monitorujących w formie zdalnej tj. za pośrednictwem wideokonferencji.

2.3. Zaproszenie przedstawicieli OWES na posiedzenie komisji ds. oceny wniosków o akredytację.

Posiedzenie jest możliwością zaprezentowania dotychczasowej i bieżącej działalności oraz planów dotyczących dalszej działalności OWES, jak również wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z oceną wniosku.

Posiedzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez przewodniczącego komisji ds. oceny wniosków o akredytację, tj. w  siedzibie Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej,
w szczególności Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
Do czasu ustania pandemii COVID-19 w Polsce dopuszcza się przeprowadzenie spotkań
w formie wideokonferencji.

Przygotowując protokół z posiedzenia, komisja ds. oceny wniosków o akredytację bierze pod uwagę m.in.:

1)      doświadczenie OWES i kadry wskazanej we wniosku;

2)      dotychczasowe efekty działania OWES;

3)      plan działań OWES, ze szczególnym naciskiem na koncepcję doskonalenia usług;

4)      dotychczas osiągnięte przez OWES wskaźniki projektowe;

5)      opinię ROPS.

Komisja sporządza protokół z rekomendacjami i wnioskami z przebiegu posiedzenia wraz z uzasadnieniem i przekazuje go przewodniczącemu komisji.

2.4  . Wezwanie do pisemnych wyjaśnień.

W przypadku wątpliwości w toku oceny wniosku, komisja ds. oceny wniosków o akredytację może zwrócić się do OWES o przedstawienie niezbędnych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi.

Wyjaśnienia są uwzględnione w protokole z oceny merytorycznej z zaznaczeniem przebiegu korespondencji oraz najważniejszymi ustaleniami.

3.      Opinia komisji ds. oceny wniosków o akredytację

Komisja ds. oceny wniosków o akredytację dokonuje podsumowania przebiegu oceny merytorycznej wniosku w formie protokołu wraz z rekomendacją dla Ministra.

Minister przyznaje OWES akredytację „AKSES” na okres nieprzekraczający 2 lat, mając na uwadze opinię komisji ds. oceny wniosków o akredytację zawartą w protokole.

4.      Informacja o przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji.

 

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES jest zamieszczana na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz przesyłana drogą elektroniczną do wnioskodawcy. Ponadto zamieszczana jest w wykazie OWES.

Informacja o nieprzyznaniu akredytacji AKSES jest przesyłana drogą elektroniczną do wnioskodawcy.

[1] W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 26 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji ,,AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2019 r., poz. 29), Minister może przyznać akredytację na okres nieprzekraczający 2 lat.

[2] Spełnianie kryterium może zostać wykazane np. poprzez:

– udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.2.2, 6.2, 5.4.1 lub 5.4.2;

– udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

– udział w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich lub Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowanych do PES/związanych z ekonomią społeczną;

– udział w projektach lub działaniach finansowanych z innych źródeł (np. budżetu państwa lub JST) w obszarze ekonomii społecznej;

– udział w projektach lub działaniach z zakresu realizacji wsparcia dla utworzenia lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu:

 • · dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
  • · doradztwo (indywidualne i grupowe, m. in. w postaci centrów lub punktów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
  • · szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
   • · usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES);
   • · promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
   • · innowacyjne formy usług społecznych – coaching, tutoring, mentoring, webinaria i inne.

[3] Pierwszy nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 stycznia 2015 r. oraz drugi nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 czerwca 2017 r.