Drugi nabór

Obrazek nagłówkowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022–2025.

(NABÓR NR 2)

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1812, 2140), Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

 1. W ramach Programu wspierane finansowo będą następujący rodzaj zadań w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:
 • rozwój ekonomii społecznej,
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
 • reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
 • nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
 • realizacja usług społecznych.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

 • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Niezależnie od wybranego obszaru działania wiodącego, Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, czy, a jeżeli tak – to w jaki sposób zaplanowane przedsięwzięcie wpisywać się będzie w zieloną lub cyfrową transformację.

Działania z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji nie są obligatoryjne, jednakże mogą mieć wpływ na ocenę wniosku na zasadach określonych w Regulaminie naboru wniosków.

 1. O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Z możliwości składania wniosku wyłączone są podmioty, które:

 • w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis,
 • korzystały ze wsparcia w ramach EFS lub EFS+ i nie spełniają warunków określonych w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu (Rozdział IV ust. 2 Regulaminu pn. Demarkacja i przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu).

Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach Programu (zgodnie z zasadami Demarkacji i przeciwdziałania podwójnemu finansowaniu):

Ze wsparcia w ramach Programu skorzystać będą mogły podmioty uprawnione, które nie korzystały:

 1. z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+,
 2. ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+,

Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały
z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+, o ile:

od momentu udzielenia tego wsparcia do momentu złożenia wniosku upłynęło co najmniej 6 miesięcy,

lub

zobowiążą się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzą brak podwójnego finansowania i przedłożą jego wyniki (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO, pod warunkiem nie kwalifikowalności środków z KPO.

Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+, o ile wsparcie to:

zostało rozliczone,

lub

dotyczy innych zakupów niż te wskazane we wniosku

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu, dysponuje kwotą 201 640 542 zł, z czego:

 • nie więcej niż 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności,
 • nie więcej niż 4 351 000 zł mogą stanowić koszty administracyjne związane z wdrożeniem Programu.
 • w ramach pierwszego naboru wniosków Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków o realizację przedsięwzięcia w ramach Programu na kwotę 94 108 688,68 zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wsparcia w ramach niniejszego naboru wniosków (Nabór nr 2).

Na realizację wsparcia finansowego w niniejszym naborze wniosków (Nabór nr 2) Minister przeznaczył łącznie kwotę 103 180 853,32 zł (słownie: sto trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze). Minister może zdecydować o zwiększeniu ww. kwoty środków w ramach naboru wniosków.

Kolejne nabory wniosków w będą ogłaszane w zależności od dostępnych środków finansowych na realizację Programu.

W ramach wszystkich obszarów działań zostały ustalone następujące kwoty wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu:

 • minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku:

Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Nie spełnienie powyższego zobowiązania w okresie realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę będzie traktowane jako pobranie kwoty wsparcia finansowego w nadmiernej wysokości (dotyczy różnicy między kwotą 170 a 190 tys. zł).

 1. Kryteria oceny wniosków

Kryteria formalne

Każdy wniosek złożony w ramach Programu musi spełnić kryteria formalne: Horyzontalne kryteria oceny formalnej oraz Kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu.

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych tj. nie uzyskają maksymalnej liczby punktów w ramach oceny formalnej wniosku (15 pkt) nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Kryteria merytoryczne

Ocenie merytorycznej podlegają jedynie wnioski spełniające kryteria formalne. Kryteria merytoryczne oceny wniosku określone zostały w Regulaminie naboru wniosków
w ramach Programu.

Kryteria strategiczne

Spełnienie kryteriów strategicznych, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania wniosku do wsparcia.
Punkty za kryteria strategiczne przyznawane są wyłącznie wnioskom ocenionym pozytywnie formalnie.

 1. Terminy i warunki realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z Programem przedsięwzięcia mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Okres realizacji przedsięwzięcia musi mieścić się w ww. terminach, jednak może być
krótszy. Założone w planie i harmonogramie wniosku terminy powinny wynikać
z uzasadnionych potrzeb realizacji i możliwości organizacyjnych Wnioskodawcy.

W ramach Programu za kwalifikowalne uznaje się tylko wydatki poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia wskazanym we wniosku i zgodnym z Regulaminem naboru wniosków.

Koszty ponoszone w ramach wsparcia finansowego z Programu obejmują wydatki na modernizację, które muszą zostać podzielone na dwie kategorie:

 • wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.
 • wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem.

Koszty ponoszone w związku z przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu są kwalifikowalne pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia w podmiocie wnioskującym o wsparcie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wsparcie przedsięwzięcia, nawet w przypadku, gdy okres realizacji przedsięwzięcia jest krótszy niż 12 miesięcy.

Warunek dotyczący utrzymania zatrudnienia obowiązywać będzie wszystkie podmioty, które uzyskają wsparcie w ramach Programu.

Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu, w tym m.in.: wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, demarkacja i zapobiegania podwójnemu finansowaniu, niekwalifikowalność podatku VAT, dopuszczalność zmian w kosztorysie, zasady zmiany treści umowy, wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 1. Termin rozpatrzenia wniosków

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 4 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków.

Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone do wsparcia wraz ze wskazaniem kwoty przyznanych środków oraz krótkim opisem przedsięwzięcia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MRiPS oraz Departamentu Ekonomii Społecznej: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl., a także w serwisie internetowym KPO na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.kpo.gov.pl w zakładce: Nabory.

 1. Minister może odwołać nabór wniosków przed upływem terminu na ich złożenie. Może również przedłużyć termin na złożenie wniosków oraz termin ich rozpatrzenia.
 1. Dodatkowe informacje o naborze wniosków w ramach Programu

Minister może ogłosić więcej niż jeden nabór wniosków w ramach Programu, do momentu wyczerpania puli środków przewidzianych na realizację Programu, zaś w przypadku braku środków finansowych Minister może odwołać nabór wniosków ogłoszony w ramach Programu. Każdy z naborów będzie przeprowadzony na podstawie Regulaminu o naborze wniosków.

Link do Generatora: https://kpoes.mrips.gov.pl/.