Ogłoszenie

Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o konkursie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023 i zaprasza do składania ofert  na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/ do 26 października 2022 r. do godz. 16:00

Zapraszamy do korzystania z infolinii konkursu – tel.: 538-117-123 w godzinach od 9:00 do 11:00.

Wykaz oferentów, których oferty nie spełniają kryteriów formalnych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023.

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych podczas oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023, ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów formalnych lub nieuzupełnienie w terminie wymaganych oświadczeń.
Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku złożenia błędnego oświadczenia, Oferenci zostali poinformowani na adres poczty elektronicznej, o konieczności przesłania prawidłowego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji czyli do dnia 14 listopada br. Niezłożenie prawidłowego oświadczenia lub przesłanie po terminie spowodowało odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym. Wszystkie pozostałe oferty będą w najbliższym czasie opiniowane przez Komisję Konkursową.

Wykaz oferentów, których oferty nie spełniają kryteriów formalnych.