Wyniki

Obrazek nagłówkowy

Decyzja z dnia 11 maja 2023 r. o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych w ramach otwartego konkurs ofert w Programie na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadania przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie:

  • dofinansowanie w wysokości 28 628,50 zł (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i 50/100) otrzymuje oferta nr 481 pn. Reintegracja społeczna, złożona przez Gminę Miasto Oleśnica.

Ww. oferta została złożona w Priorytecie I.

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.
Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadań przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie:
dofinansowanie w wysokości 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100) otrzymuje oferta nr 495 pn. Reintegruj się w Wielkopolsce, złożona przez dwóch oferentów Stowarzyszenie GREEN HOUSE I Stowarzyszenie ETAP.

Ww. oferta została złożona w Priorytecie I.

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.
Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadań przez podmioty, które otrzymały dwa dofinansowania:
o dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100) otrzymuje oferta nr 416 pn. Zwiększenie liczby miejsc w CIS Przemyśl i CIS Zarzecze, złożona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
o dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100) otrzymuje oferta nr 508 pn. Aktywizacja na plus, złożona przez Stowarzyszenie Integracja na Plus.
Ww. oferty zostały złożone w zostały złożone w Priorytecie I.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 26 września 2022 r., w dniu 26 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych w  poszczególnych priorytetach:

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.