Program współpracy na lata 2021-2023

Obrazek nagłówkowy

Program współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej już po raz trzeci przygotowało wieloletni resortowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W Programie współpracy na lata 2021-2023 wymieniono najważniejsze, priorytetowe zadania prowadzone przez MRiPS np. wsparcie rodziny, osób niepełnosprawnych, osób starszych, rozwój ekonomii społecznej, oraz wskazano za pomocą jakich instrumentów (programów) ww. działania będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy  z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023 został przyjęty Zarządzeniem nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Celem programu jest poprawa warunków życia obywateli, w tym w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie planowania i realizacji polityk publicznych znajdujących się w kompetencjach Ministra.