Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Zmiany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów – uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia br.

Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Zmiany dotyczą dwóch sektorów: sektora żywności oraz sektora tekstyliów  i obejmują etap produkcji, dystrybucji i konsumpcji.

W odniesieniu do sektora żywności, państwa członkowskie m.in. zobowiązane są do 31 grudnia 2030 r. osiągnąć następujące cele w zakresie ograniczenia powstawania odpadów żywności na poziomie krajowym:

  • ograniczenie powstawania odpadów żywności w przetwórstwie i wytwórstwie o 10 % w porównaniu z ilością wytworzoną w 2020 r.,
  • ograniczenie powstawania odpadów żywności na mieszkańca, łącznie w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, w restauracjach i usługach gastronomicznych oraz w gospodarstwach domowych, o 30 % w porównaniu z ilością wytworzoną w 2020 r.

Natomiast w odniesieniu do sektora tekstyliów projekt zakłada m.in:

  • wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów dla wybranych tekstyliów, obejmującej m.in. zbieranie i przetwarzanie odpadów tekstyliów, badania składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych,
  • utworzenie i prowadzenie rejestru producentów wybranych tekstyliów,
  • wymagania dla organizacji odzysku zajmujących się wybranymi tekstyliami dotyczące m.in. opłat, informacji przekazywanych użytkownikom końcowym,
  • wymagania dotyczące zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów tekstyliów, w tym dotyczące podmiotów ekonomii społecznej.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu dyrektywy do dnia 15 kwietnia br. na adres e-mail: odpady.nowelizacja.dyrektywy@klimat.gov.pl.

Polska wersja projektu dyrektywy jest dostępna na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2023%3A420%3AFIN