Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Zaproszenie na spotkanie koncepcyjne dot. opracowania programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026.

Zapraszamy Państwa na robocze spotkanie dot. opracowania programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024 – 2026.

Celem spotkania będzie przede wszystkim dyskusja na temat zadań priorytetowych MRiPS, jakie miałyby zostać wskazane w niniejszym Programie. Dodatkowo chcielibyśmy poznać Państwa oczekiwania odnośnie współpracy pomiędzy Ministerstwem i organizacjami pozarządowymi oraz możliwości ujęcia wskazanych działań w opracowywanym dokumencie.

Wstępne propozycje w tym zakresie są następujące:

Cel główny Programu: poprawa warunków życia obywateli i szerzej – rodzin, w tym w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój współpracy Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie planowania i realizacji polityk publicznych znajdujących się w kompetencjach Ministra.

Cele szczegółowe Programu:

 1. opracowywanie systemowych rozwiązań w obszarze wspierania rodziny, pracy
  i zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem udziału organizacji pozarządowych w procesie ich wdrażania,
 2. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w obszarze rodziny, pracy
  i zabezpieczenia społecznego,
 3. rozwijanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczeniu usług społecznych.

Priorytetowe zadania:

 • Wsparcie rodziny i piecza zastępcza
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Działania na rzecz równego traktowania
 • Działania na  rzecz polityki demograficznej, dzietności, godzenia rodzicielstwa i pracy zawodowej
 • Rozwój ekonomii społecznej
 • Pomoc społeczna, integracja społeczna i zawodowa
 • Walka z ubóstwem
 • Wsparcia osób starszych

 

Dodatkowo w Programie wykazane zostaną takie elementy jak:

 • współpraca finansowa – programy i działania planowane do realizacji w okresie obowiązywania Programu,
 • współpraca niefinansowa – wykaz ciał opiniodawczo-doradczych Ministra oraz zespołów, zasady powoływania komisji konkursowych, udzielania patronatów etc.

Program zawierać będzie również informacje nt. jednostek podległych i nadzorowanych, które
w największym stopniu współpracują z organizacjami pozarządowymi, np. PFRON, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 w formie wideokonferencji. Link umożliwiający nawiązanie połączenia zostanie Państwu przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej tuż przed spotkaniem. Wideokonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą platformy Microsoft Teams, która nie wymaga wcześniejszej instalacji oprogramowania.

W załączeniu przesyłam również Program współpracy na lata 2024-2026.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/3PVzzAb5j3oXCzfg6

Rejestracja trwa do 29 sierpnia 2023 r.

Link do udziału w spotkaniu zostanie do Państwa wysłany bezpośrednio przed spotkaniem – 30.08.2023 r.