Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w Programie będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

 • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
  Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł.
  Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000  zł.
 • Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10 000 zł.
 • Instrument 3 – Wsparcie bieżące.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł.
 • Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.
  W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł.

Co nowego w Programie?

 • Wprowadzenie nowego typu wsparcia pozwalającego na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez PS, w tym podnoszenie kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych (Instrument 2),
 • Zmiany we wsparciu bieżącym (Instrument 3): powiązania wsparcia bieżącego z wsparciem zatrudnienia lub/i wsparciem PS w realizowaniu usług społecznych,
 • zobowiązanie PS do uwzględnienia działań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną.

Nabór wniosków zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 roku.

Obserwujcie nasze strony, żeby nie przegapić startu naboru:

Serdecznie zachęcamy podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu do zapoznania się z jego treścią.

Dokumenty do pobrania:
1. Program.

2. Zestawienie uwag po konsultacjach społecznych Programu.