2023

Obrazek nagłówkowy

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

zaprasza 

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 

a także jednostki samorządu terytorialnego

 

do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 organizowany jest
w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

1.     Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a)     Kategoria I. Debiut roku.

b)     Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

c)     Kategoria III. Sukces rynkowy.

d)     Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.

e)     Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

 

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Pożyczka z korzyścią społeczną

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2022

 

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

** W przypadku podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny),

 

2.     Pakiety wsparcia w ramach konkursu

1. Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),

b) krajowej i zagranicznej wizyty studyjnej,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I–IV).

2. Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają  nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV),

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród,
o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla podmiotu dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

3.     Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

 

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

 

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.

 

4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:

– pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 – 12:00),

– bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników planowane jest na czerwiec 2023, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakości.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 


[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Data utworzenia: 2023-03-01 11:25:03 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-02 12:48:25 przez: Weronika Tomaszewska

 

 

Regulamin Konkursu

o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, ogłoszonego w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera

 

Definicje

§ 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „regulaminem”, oznaczają:

1)     członek Kapituły Konkursu – osoba powołana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do udziału w pracach Kapituły Konkursu;

2)     ekspert – osoba odpowiedzialna za wstępną ocenę formularzy zgłoszeniowych złożonych przez podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego w Konkursie
o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023;

3)     formularz zgłoszeniowy – formularz, za którego pomocą są dokonywane zgłoszenia do konkursu, a także który jest podstawą do dokonania oceny formalnej i merytorycznej. Jego prawidłowe wypełnienie i złożenie następuje za pośrednictwem Generatora. Wzory formularzy zgłoszeniowych dla poszczególnych kategorii Konkursu określają załączniki nr 1–5 do regulaminu;

4)     generator – platforma internetowa służąca składaniu, ocenie i administrowaniu wnioskami o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej, dostępna pod adresem internetowym: www.znakjakosci.mrips.gov.pl;

5)     Kapituła Konkursu – organ pomocniczy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych z przeprowadzaniem postępowania konkursowego, ocena formularza zgłoszeniowego o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 oraz sformułowanie i przekazanie Ministrowi Rodziny
i Polityki Społecznej listy podmiotów rekomendowanych do przyznania certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w ramach Konkursu wraz z protokołami z posiedzeń Kapituły Konkursu oraz pełną dokumentacją konkursową;

6)     konkurs – konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej
2023, prowadzony na zasadach określonych regulaminem;

7)     laureaci konkursu – trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii;

8)     podmiot certyfikowany – uczestnik Konkursu, który otrzymał rekomendację Kapituły Konkursu do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023 oraz został wskazany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

9)     Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) – podmiot ekonomii społecznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.).

10)   projekt – „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej
i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowany przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej z Partnerami, współorganizatorami Konkursu: Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw;

11)   Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) – podmiot ekonomii społecznej, który uzyskał status przedsiębiorstwa społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;

12)   samorząd – jednostka samorządu terytorialnego na poziomie gminy lub powiatu;

13)   uczestnik – podmiot, który w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie złożył formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 5 ust. 2;

14)   Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 – certyfikat jakości przyznawany uczestnikom
w ramach Konkursu.

 

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, nadawania podmiotom ekonomii społecznej i jednostkom samorządu terytorialnego certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 oraz ubiegania się przez laureatów konkursu i podmioty certyfikowane o nagrody.

2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3. Podmioty, którym przyznano Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, mogą wykorzystywać go zgodnie z podręcznikiem identyfikacji wizualnej – księgą znaku, dostępnym na stronie internetowej www.znakjakosci.mrips.gov.pl tylko w następujących celach:

1)     oznaczania miejsca prowadzenia działalności podmiotu;

2)     umieszczania Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023 na materiałach reklamowych bezpośrednio związanych z działalnością podmiotu;

3)     wykorzystania Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w sposób mający na celu promocję podmiotu;

4. Znak Jakości Ekonomii Społecznej jest przyznawany bezterminowo, jednak zawsze należy posługiwać się nim, wskazując rok jego otrzymania.

 

Warunki uczestnictwa i kategorie Konkursu

§ 3. 1. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

1)     kategoria I. Debiut roku;

2)     kategoria II. Najlepszy pracodawca;

3)     kategoria III. Sukces rynkowy;

4)     kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną;

5)     kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd;

2. Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

1)     kategoria I: PES;

2)     kategoria II: PES;

3)     kategoria III: PES;

4)     kategoria IV: PES;

5)     kategoria V: JST (powiat, gmina);

3. W ramach kategorii I startować mogą podmioty posiadające osobowość prawną, które zostały zarejestrowane w roku 2022, a także centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
w przypadku których datą uprawniającą do złożenia wniosku jest data zarejestrowania CIS, KIS, ZAZ,WTZ.

4. W ramach kategorii II, III i IV startować mogą podmioty posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden rok obrotowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

6. Warunkiem udziału w konkursie w IV kategorii jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków z EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu.

7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem.

 

Ogłoszenie Konkursu

§ 4. 1. Ogłoszenie o Konkursie publikowane jest w szczególności na stronie internetowej Projektu www.znakjakosci.mrips.gov.pl oraz stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej  www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

2. Termin przyjmowania zgłoszeń wskazuje się w ogłoszeniu o Konkursie.

 

Zgłoszenia do Konkursu i ocena zgłoszeń

§ 5.  1. W Konkursie mogą wziąć udział także podmioty, które otrzymały certyfikat Znak Jakości w latach poprzednich, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.

2. Zgłoszenie do Konkursu jest dokonywane przy użyciu właściwego formularza zgłoszeniowego, którego wzory stanowią załączniki nr 1–5 do regulaminu, w terminie podanym w ogłoszeniu o Konkursie. Za prawidłowe złożenie wniosku uważa się złożenie go za pośrednictwem Generatora, którego adres internetowy jest zamieszczony w ogłoszeniu.

3. PES może dokonać w ramach Konkursu zgłoszenia do więcej niż jednej kategorii –zgodnie z warunkami określonymi w § 3.

4. Wypełniony i złożony za pośrednictwem Generatora formularz zgłoszeniowy jest podstawą do dokonania oceny formalnej i merytorycznej.

5. Eksperci i członkowie Kapituły Konkursu podpisują oświadczenie o poufności
i bezstronności.

6. Formularz zgłoszeniowy – złożony w Generatorze – jest udostępniany ekspertom
w celu dokonania wstępnej oceny.

7. Na etapie wstępnej oceny możliwe jest uzupełnienie dokumentacji przez Uczestnika na pisemną prośbę eksperta.

8. Po wstępnej ocenie formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2, wraz z kartą oceny jest przekazywany Kapitule Konkursu.

9. Kapituła Konkursu, po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami, o których mowa
w ust. 8, dokonuje oceny, a następnie formułuje listę podmiotów rekomendowanych do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w ramach Konkursu oraz przekazuje ją Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.

10. Kapituła Konkursu dokonując oceny bierze pod uwagę kryteria określone
w ogłoszeniu.

11. Spełnienie kryteriów wymienionych poniżej oznacza przyznanie spełniającym je podmiotom premii punktowej za:

1)     posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego potwierdzonego obecnością
w wykazie przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dostępnym na stronie internetowej: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59.

2)     posiadanie wyróżnień innymi znakami, nagrodami, certyfikatami jakości dedykowanymi dla podmiotów ekonomii społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego;

3)     realizację działań wpisujących się w kluczowe sfery rozwojowe przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej;

4)     wspieranie spółdzielni uczniowskich funkcjonujących na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie kategorii V).

12. Ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej
2023 oraz wyłonieniu laureatów podejmuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Kapituły Konkursu. Od decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nie przysługuje odwołanie.

 

Pakiety wsparcia dla laureatów Konkursu oraz podmiotów certyfikowanych

§ 6. 1. Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o nagrody w postaci:

1)     pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV);

2)     krajowej i zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej);

3)     produkcji filmów o działalności laureatów;

4)     udziału w targach branżowych, (dla kategorii I–IV).

2. Podmioty Certyfikowane mogą ubiegać się o nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych (dla kategorii I–IV).

3. Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości, dla którego pomoc ze środków publicznych stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym. W przypadku gdy pomoc państwa otrzymana w latach poprzedzających przekracza progi ustanowione dla pomocy de minimis, i okoliczność ta wyjdzie na jaw już po przyznaniu nagrody, to wartość nagrody przyznanej podlega zwrotowi.

4.  Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia jednostkowej wartości nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w przypadku niewystarczającej ilości środków przewidzianych na te nagrody w budżecie projektu w stosunku do liczby podmiotów uprawnionych do ich otrzymania.

5. Laureat konkursu lub podmiot certyfikowany może zrezygnować z przyznanej nagrody. Informację o rezygnacji należy przekazać w formie pisemnej do współorganizatora Konkursu odpowiedzialnego za realizację danego rodzaju nagrody.

6. Prezentacja laureatów, podmiotów certyfikowanych oraz wyróżnień może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

7. Przyznawane w ramach konkursu nagrody stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

8. W związku z powyższym oraz wobec przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (laureat, podmiot certyfikowany) jest obowiązany do: przedstawienia współorganizatorom konkursu przyznającym nagrody (Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Europejskiemu Domowi Spotkań-Fundacji Nowy Staw):

1)     oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku uzyskania nagrody oraz w okresie 2 lat poprzedzających rok uzyskania nagrody;

2)     informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

9. Nagrody będą przyznawane przez:

1)     Bank Gospodarstwa Krajowego – w odniesieniu do pakietów doradczo-szkoleniowych;

2)     Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – w odniesieniu do nagród rzeczowych/wizyty studyjnej i produkcji filmów o laureatach;

3)     Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – w odniesieniu do udziału laureatów
w krajowej wizycie studyjnej oraz targach branżowych.

10. Szczegółowe informacje na temat trybu przyznawania nagród zostaną przekazane laureatom Konkursu oraz podmiotom certyfikowanym po ogłoszeniu wyników Konkursu
o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej  2023.

 

Wyróżnienie lub nagroda specjalna

§ 7. 1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej może przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne:

1)     PES,

2)     jednostkom samorządu terytorialnego,

3)     osobom fizycznym

– jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia, wkład pracy i zaangażowanie w działalność w obszarze ekonomii społecznej.

2. Podmiotom i  jednostkom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługiwać mogą nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1.

 

Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w szczególności na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej w MRiPS: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

3. W sytuacjach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.