Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Na podstawie § 11 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 35) oraz w zw. z § 7 ust. 4 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 9, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 6, ust. 2 oraz ust. 5 pkt 3 tego zarządzenia – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

a)  organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U.
z 2021 r. poz. 648).

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać do dnia 13 września 2021 r., na adres Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrips.gov.pl. z dopiskiem: Nabór – KKRES III kadencja.

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, tel. 022 661 16 49.

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m. in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju, kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie raportów z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.