Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 4 października 2016 r.

– Ekonomia społeczna to najlepsza z dróg do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas spotkania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 4 października w MRPiPS. – Daje potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę. To właściwy kierunek działań w tym obszarze.

Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe. Przyczynia się do społecznej legitymizacji wdrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

Minister zwróciła uwagę na szeroki zakres kompetencji i uprawnień Komitetu.– Podstawowe zadania do wykonania to uporządkowanie stanu prawnego w dziedzinie ekonomii społecznej i monitorowanie funkcjonowania jego podmiotów – mówiła minister. Zwróciła też uwagę na konieczność propagowania wiedzy o możliwościach, jakie ona daje.

Sekretarz stanu w MRPiPS, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Krzysztof Michałkiewicz mówił o koordynacji polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie krajowym. Przedstawił założenia do ustawy regulującej funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej oraz określił rolę i zadania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

– Komitet, przygotowując ustawę, powinien zdefiniować pojęcie ekonomii społecznej, charakter jej podmiotów, zakres, cele działania i system wsparcia – stwierdził wiceminister Michałkiewicz. Jego zdaniem zapisy o klauzulach społecznych, zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych, powinny być w jej nowej wersji wzmocnione, gdyż nie są należycie wykorzystywane. Kolejnym zadaniem dla Komitetu będzie praca nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podczas obrad Komitetu Marcin Kowalski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, wygłosił referat „Koordynacja polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym”.

Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS, zapoznała zebranych z założeniami projektów „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” i „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

Po zakończeniu części plenarnej członkowie Komitetu pracowali w grupach tematycznych ds. strategicznych i programowych oraz monitorowania i ewaluacji.