Status PS a spółdzielnia socjalna

Obrazek nagłówkowy

STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO A SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Czy wiesz, że spółdzielni socjalnej łatwiej uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, niż innym podmiotom ekonomii społecznej?

Dla spółdzielni socjalnych wprowadzono maksymalne uproszczony tryb uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielnia socjalna musi złożyć do wojewody właściwego ze względu na jej siedzibę, jedynie wniosek, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz informację o celu prowadzonej działalności i przedmiocie działalności dominującej.

Spółdzielnia socjalna, w przeciwieństwie do innych podmiotów ekonomii społecznej,  została zwolniona z obowiązku dołączania do tego wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które decydują o nadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. Rozwiązanie to wynika z faktu, że warunki decydujące o przyznaniu statusu są również charakterystyczne dla spółdzielni socjalnej, dlatego też nie ma potrzeby ponownej ich weryfikacji.

Czy wiesz, że spółdzielnia socjalna posiadająca status przedsiębiorstwa społecznego, może  zatrudnić więcej osób, które nie są zagrożone wykluczeniem społecznym?

Spółdzielnia socjalna będąca przedsiębiorstwem społecznym może zwiększyć limit zatrudnienia pracowników spoza katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do poziomu 70%.

Czy wiesz, że przedsiębiorstwem społecznym może być każda spółdzielnia socjalna?

Co do zasady przedsiębiorstwo społeczne nie powinno być podmiotem zależnym od organów administracji publicznej, dlatego też statusu przedsiębiorstwa społecznego nie może uzyskać jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot, nad którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub państwowa albo samorządowa osoba prawna posiada kontrolę.

Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Ograniczenie to nie dotyczy spółdzielni socjalnych osób prawnych, których założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego, które – jako jedyne spośród podmiotów zależnych od jst – mogą ubiegać się o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

Czy wiesz, że spółdzielnia socjalna będąca przedsiębiorstwem społecznym nie musi powoływać odrębnego organu konsultacyjno-doradczego?

Jedną z cech przedsiębiorstwa społecznego jest partycypacyjna, demokratyczna formuła zarządzania, dlatego też podmiot taki musi posiadać organ o cechach konsultacyjno-doradczych. W skład organu konsultacyjno-doradczego wchodzić będą wszyscy pracownicy, a w przypadku gdy liczba zatrudnionych będzie większa niż 10 osób, w skład tego organu mogą wchodzić przedstawiciele pracowników w liczbie co najmniej 3 osób.

Spółdzielnia socjalna, w której wszyscy jej pracownicy są członkami spółdzielni, nie musi powoływać organu konsultacyjno-doradczego, jego funkcję pełni spotkanie konsultacyjne.