Sprawozdawczość PS

Obrazek nagłówkowy

Instrukcja wypełniania rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego

  • Właściwy wojewoda akceptuje złożone wnioski rejestracyjne w CAS, nadając tym samym uprawnienia nowym jednostkom.
  • Sprawozdanie roczne PS w CAS dostępne jest w dziale „sprawozdania resortowe”.
  • Składając pierwsze sprawozdanie należy brać pod uwagę okres funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego od momentu nadania statusu do końca roku, za który składane jest sprawozdanie, nawet jeśli okres ten wynosi kilka dni.

Omówienie poszczególnych pytań:

 

Numer pytania pytanie Instrukcja wypełniania
1 Nazwa Należy wpisać pełną nazwę PS, identycznie jak we wniosku o nadanie statusu.

 

2 Numer decyzji o przyznaniu statusu PS Należy wpisać numer decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę.

 

3 Forma prawna Należy wpisać formę prawną w jakiej funkcjonuje PS, identycznie jak we wniosku o nadanie statusu.

Dopuszczalne formy prawne:

– spółdzielnia socjalna;

– spółdzielnia produkcji rolnej;

–  spółdzielnia pracy;

– spółdzielnia inwalidów;

– spółdzielnia niewidomych;

– jednostka tworząca warsztat terapii zajęciowej;

– jednostka tworząca zakład aktywności zawodowej;

– jednostka tworząca centrum integracji społecznej;

– jednostka tworząca klub integracji społecznej;

– organizacja pozarządowa;

– Kościelna osoba prawna;

– spółka akcyjna nienastawiona na osiągnięcie zysku;

– spółka z o.o. nienastawiona na osiągnięcie zysku;

– klub sportowy nienastawiony na osiąganie zysku.

 

4 Charakter prowadzonej działalności Należy zaznaczyć typ działalności, jaką prowadzi PS, wybierając:

a)  działalność odpłataną pożytku publicznego (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub

b) działalność gospodarczą (o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) lub

c)  inną działalność o charakterze odpłatnym.

W przypadku wyboru odpowiedzi c) należy wpisać jaka to działalność:

– działalność zarobkowa kół gospodyń wiejskich lub

– działalność oświatowa lub

– działalność kulturalna.

 

5 Cel działalności Należy zaznaczyć właściwy cel działalności, który musi być zgodny z celem wskazanym we wniosku o nadanie statusu:

– reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub

– realizacji usług społecznych.

Dopuszczalny jest wybór 2 celów, jeśli tak samo wskazano we wniosku o nadanie statusu.

 

6 Adres siedziby Należy wskazać:

– województwo;

– miejscowość;

– ulicę;

– numer domu;

– numer lokalu;

– kod pocztowy.

Podany adres musi być zgodny z adresem siedziby PS podanym we wniosku o nadanie statusu.

 

7 Dane kontaktowe Należy podać:

– numer lub numery telefonów osób upoważnionych w PS do składania sprawozdania;

– adres poczty elektronicznej;

– inne formy kontaktu elektronicznego (adres skrzynki do e‑doręczeń lub adres skrzynki ePUAP) – jeśli PS używa takich form kontaktu.

 

8 NIP Należy wpisać numer NIP, składający się z 10 cyfr.

 

9 REGON Należy wpisać numer REGON składający się z 9 lub 14 cyfr.

 

10 Numer w KRS Należy wpisać numer w KRS, jeśli PS taki posiada. Numer KRS powinien składać się z 10 cyfr.

 

11 Nazwa i numer innej ewidencji lub innego rejestru Jeśli podmiot nie posiada numeru w KRS, należy wpisać numer z właściwej ewidencji lub właściwego rejestru wraz z podaniem ich nazwy.

Jeśli podmiot posiada numer KRS, należy opuścić to pole formularza.

 

12 Szczegółowe informacje o działaniach reintegracyjnych – Plany i programy Należy podać liczbę:

– indywidualnych planów reintegracyjnych, które były realizowane dla pracowników PS w roku sprawozdawczym;

– indywidualnych planów reintegracyjnych, których realizację zakończono w roku sprawozdawczym;

– indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, które były realizowane dla pracowników PS w roku sprawozdawczym;

– indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, których realizację zakończono w roku sprawozdawczym.

 

UWAGA!

W przypadku każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, do której został udzielony instrument wsparcia, PS opracowuje i realizuje indywidualny plan reintegracyjny przez okres nie krótszy niż okres, na jaki został udzielony ten instrument, lub nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby wymagany w związku z udzieleniem tego instrumentu.

 

Indywidualny plan reintegracyjny jest opracowywany przy aktywnym uczestnictwie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby. Zawiera w szczególności informacje o:

– sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym;

– planowanych działaniach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej;

– zakładanych efektach planowanych działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz sposobie ich oceny.

 

W przypadku PS będącego jednostką tworzącą i/lub prowadzącą CIS, KIZ lub WTZ indywidualny plan reintegracyjny stanowi kontynuację dotychczas realizowanego indywidualnego programu rehabilitacji, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego.

 

W przypadku PS będącego jednostką tworzącą ZAZ nie sporządza się indywidualnych programów reintegracyjnych, ale kontynuuje się realizację indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

13 Liczba osób objętych działaniami reintegracyjnymi w ciągu roku ogółem Należy podać sumę osób z punktu 14 i 15, czyli wszystkich pracowników, którzy zostali objęci poszczególnymi rodzajami działań reintegracyjnych (z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej).

 

UWAGA!

W tym punkcie chodzi o liczbę osób ogółem, co oznacza, że jeśli pracownik był objęty kilkoma rodzajami wsparcia należy policzyć go kilka razy. Przykładowo, jeśli pracownik brał udział w warsztatach, poradnictwie zawodowym i korzystał ze wsparcia psychologicznego, należy policzyć go 3 razy. Odpowiedź na pytanie 13 będzie więc sumą osób wykazanych w punkcie 14 i 15.

 

14 Reintegracja zawodowa Należy podać liczbę pracowników, którzy w roku sprawozdawczym brali udział w poszczególnych działaniach reintegracyjnych.

 

Rodzaje wsparcia:

 

a) Jako warsztaty umożliwiające zdobycie kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy należy rozumieć zajęcia praktyczne, nastawione na ćwiczenie konkretnych umiejętności, np. warsztat stolarski, warsztat krawiecki, itd.

 

b) Jako szkolenia umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy należy rozumieć zajęcia teoretyczne, podczas których prezentowane są pewne zagadnienia, ale nie ma części praktycznej poświęconej ćwiczeniu nowych umiejętności, np. wykłady, szkolenia teoretyczne z przedsiębiorczości, itd.

 

c) Jako poradnictwo zawodowe należy rozumieć wszelkie formy doradztwa (indywidualne i grupowe) ukierunkowane na rozwój zawodowy pracowników, dobranie im odpowiednich zajęć, wyznaczenie optymalnej ścieżki kariery.

 

d) jako inne działania należy rozumieć wszelkie inne formy reintegracji zawodowej, nie ujęte w poprzednich kategoriach.

 

W przypadku każdej kategorii należy także podać zakres tematyczny organizowanych form wsparcia, np.

– warsztat stolarski,

– szkolenie informatyczne,

– wizyta studyjna,

– itp.

 

15 Reintegracja społeczna Należy podać liczbę pracowników, którzy w roku sprawozdawczym brali udział w poszczególnych działaniach reintegracyjnych.

 

Rodzaje wsparcia:

 

a) Jako wsparcie psychologiczne należy rozumieć spotkania z psychologiem (indywidualne i grupowe) poświęcone samorozwojowi, realizacji ról społecznych, itp. Wsparciem psychologicznym jest również organizacja grup samopomocowych.

 

b) Jako wsparcie terapeutyczne należy rozumieć bardziej specjalistyczne usługi wsparcia psychologicznego, np. terapia uzależnień.

 

c) jako inne wsparcie specjalistyczne należy rozumieć specjalistyczne usługi wsparcia, ale inne niż terapeutyczne, np. logopeda, rehabilitacja, porady prawne, itp.

 

d) Jako zajęcia edukacyjne należy rozumieć różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty mające na celu wzmocnienie samooceny pracowników i podniesienie ich kompetencji społecznych, np. zajęcia z savoir-vivre, szkolenia ze zdrowego żywienia, itp.

 

e) Do innych działań w zakresie reintegracji społecznej można zaliczyć np. wyjścia kulturalne, spotkania integracyjne, itp.

 

16 Efekty działań reintegracyjnych W poszczególne rubryki należy wpisać liczbę osób, dla których odnotowano konkretne efekty działań reintegracyjnych.

 

1) Jako nabycie nowych kwalifikacji należy rozumieć nabycie nowych umiejętności zawodowych i wiedzy związanej z zawodem, które można potwierdzić formalnie, np. nabyte certyfikaty, dyplomy, świadectwa, etc.

 

2) Jako nabycie nowych kompetencji należy rozumieć nabycie umiejętności, które zostały potwierdzone dokumentem ukończenia kursu, szkolenia lub warsztatu.

 

3) Jako nabycie nowych lub podwyższenie umiejętności należy rozumieć umiejętności potwierdzone przez przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające daną osobę, np. po szkoleniu lub instruktarzu wewnętrznym, etc.

 

4) Jako zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i awans zawodowy należy rozumieć sytuacje, w których w efekcie działań reintegracyjnych pracownicy np. dostali awans, dostali podwyżkę, zostały im przydzielone nowe lub bardziej rozbudowane zadania, znaleźli pracę na otwartym rynku pracy, etc.

 

5) Jako zdobycie wiedzy u umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu należy rozumieć np. poprawę samooceny pracownika, ukończenie szkoleń lub warsztatów z rozwoju osobistego, ogólną poprawę sytuacji życiowej pracownika, etc. Wykazując liczbę osób, które nabyły ww. umiejętności, należy kierować się opiniami psychologów współpracujących z przedsiębiorstwem, opiniami kierowników jednostek, własną ocenę pracowników i/lub oceny współpracowników.

 

17 Zatrudnienie 1) W pierwszej rubryce należy podać liczbę osób zatrudnionych w PS – stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego (w podziale na płeć). W tym punkcie należy brać pod uwagę każdą formę zatrudnienia.

 

2) W drugiej – należy podać liczbę osób nowo zatrudnionych w PS w roku sprawozdawczym, tzn. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego (w podziale na płeć). Należy brać pod uwagę każdą formę zatrudnienia.

 

3) W trzeciej – należy podać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w PS – stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego (w podziale na wymiar zatrudnienia).

 

4) W czwartej rubryce należy podać liczbę osób (ogółem) zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – wpisać należy liczbę umów cywilnoprawnych, będących w mocy dnia 31 grudnia roku sprawozdawczego).

 

5) W piątej rubryce należy podać liczbę osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niebędących pracodawcami, świadczących na rzecz PS usługi przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy – wpisać należy liczbę takich osób świadczących usługi dla PS, z którymi na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego była podpisana umowa.

18 Zatrudnienie osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 1) W pierwszej rubryce należy wpisać liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 31 grudnia roku sprawozdawczego były zatrudnione w PS. Jako zatrudnienie należy uznać stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, a także zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz świadczenie usług na rzecz PS jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Należy przy tym uwzględnić podział na płeć.

Jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym należy rozumieć osoby wymienione w art. 2 ust. 6 ustawy a dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

2) w drugiej rubryce należy wpisać liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w roku sprawozdawczym (od 1 stycznia do 31 grudnia) zostały nowo zatrudnione w PS. Jako zatrudnienie należy uznać stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, a także zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz świadczenie usług na rzecz PS jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Należy przy tym uwzględnić podział na płeć.

 

3) W trzeciej rubryce należy wpisać liczbę zatrudnionych w PS osób zagrożonych wykluczeniem, a jako zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę). Należy także uwzględnić podział na wymiar pracy.

 

4) W czwartej rubryce należy wpisać liczbę zatrudnionych w PS osób zagrożonych wykluczeniem z uwzględnieniem podziału na charakter wykluczania. W związku z tym należy liczbę z pierwszej rubryki podzielić na podgrupy.

Pomimo tego, że zagrożenie wykluczeniem społecznym może wynikać z kilku przyczyn, dla każdej osoby należy wybrać jedną, dominująca przyczynę. W związku z tym suma poszczególnych kategorii wykluczenia powinna być równa wartości z pierwszej rubryki.

(np. w pierwszej rubryce: 8 osób,

W czwartej rubryce: 3 osoby bezrobotne, 3 osoby niepełnosprawne, 2 absolwenci CIS).

 

Kategorie wykluczenia:

 

a) jako osoby bezrobotne należy klasyfikować osoby, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

à osoba bezrobotna – osoba zarejestrowana w PUP, zatrudniona wcześniej przez nieprzerwany okres min. 6 miesięcy oraz osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, spełniająca wymagania ustawowe.

 

b) jako osoby długotrwale bezrobotne należy klasyfikować osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

à osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna pozostająca w PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy

w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

 

c) jako osoby poszukujące pracy należy klasyfikować osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy (w tym wyodrębnić należy osoby do 30 roku życiu, osoby po ukończeniu 50 roku życia oraz osoby niewykonujące innej pracy zarobkowej; UWAGA! wyodrębnione podkategorie nie muszą sumować się do ogólnej liczby osób poszukujących pracy, ponieważ podkategoria ‘osoby niewykonujące innej pracy zarobkowej’ może zawierać także osoby poniżej 30 r.ż. oraz osoby powyżej 50 r.ż.).

à poszukującym pracy – osoba, poszukująca

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w PUP.

 

d) jako osoby niepełnosprawne należy klasyfikować osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

à osoba niepełnosprawna – osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

– o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

– o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub

– o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

 

e) jako absolwentów CIS i KIS należy klasyfikować osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

à absolwent CIS – osoba, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w CIS i otrzymała zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i nabycie umiejętności; status absolwenta CIS jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć;

à absolwent KIS – osoba, która uczestniczyła w KIS przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i posiada ważne zaświadczenie wydawane przez KIS na zakończenie uczestnictwa oraz która zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego.

 

f) jako osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

à kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących nie przekracza kwoty 701 zł, a dla osób w rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.

 

g) jako osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

à specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjnym, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

h) jako osoby usamodzielniane należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

à osoba usamodzielniana – osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, a także osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

 

i) jako osoby z zaburzeniami psychicznymi należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

à osoba z zaburzeniami psychicznymi – osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne),

upośledzona umysłowo lub wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba

ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

 

j) jako osoby pozbawione wolności należy zaklasyfikować osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w związku z tym przebywające w zakładach karnych.

 

k) jako osoby opuszczające zakłady karne i pełnoletnie osoby opuszczające zakłady poprawcze należy zaklasyfikować osoby, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności.

 

l) jako osoby starsze należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

à osoba starsza – osoba, która ukończyła 60 rok życia.

 

m) jako osoby, którym został nadany status uchodźcy należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

à cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

 

n) jako osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej należy zaklasyfikować osoby, o których mowa w art. 15 ww. ustawy.

à Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

 

19 Korzystanie z instrumentów wsparcia – Fundusz Pracy Należy zaznaczyć, czy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego, PS korzystało z instrumentów finansowanych z FP.

Kolejne pytania stanowią rozwinięcie tej kwestii. Jeżeli na pytanie nr 19 udzielono odpowiedzi „NIE”, należy opuścić pytania nr 20, 21 i 22.

 

20 Finansowanie części kosztów wynagrodzenia odpowiadającej składkom na ubezpieczenie społeczne Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy podać liczbę osób, dla których PS otrzymało wsparcie w postaci finansowania s

kładek na ubezpieczenie społeczne.

Poza podaniem ogólnej liczby osób, dla których otrzymano wsparcie, należy także uwzględnić podział na:

– osoby, dla których przyznano wsparcie na okres 24 miesięcy,

– osoby, dla których przyznano wsparcie na okres 12 miesięcy.

 

21 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy  wskazać liczbę stanowisk pracy, które zostały utworzone przy wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy. W tym punkcie powinny zostać wskazane stanowiska pracy utworzone tylko w roku sprawozdawczym.

 

22 Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy wskazać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia.

 

23 Korzystanie z instrumentów wsparcia – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Należy zaznaczyć, czy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego, PS korzystało z instrumentów finansowanych z PFRON.

Kolejne pytania stanowią rozwinięcie tej kwestii. Jeżeli na pytanie nr 23 udzielono odpowiedzi „NIE”, należy opuścić pytania nr 24, 25, 26, 27 i 28.

24 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy  wskazać liczbę stanowisk pracy, które zostały utworzone przy wykorzystaniu środków z PFRON. W tym punkcie powinny zostać wskazane stanowiska pracy utworzone tylko w roku sprawozdawczym.

 

25 Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy wskazać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia.

 

26 Dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy podać liczbę kredytów wykorzystanych na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Należy wykazać takie kredyty, które były spłacane w roku sprawozdawczym, a przy spłacaniu wykorzystano dofinansowanie z PFRON.

 

27 Zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Jeżeli PS korzystało ze zwrotu kosztów poniesionych z tytułu:

a) budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,

b) transportowych,

c) administracyjnych,

należy wskazać którego obszaru dotyczyły koszty, a także należy wpisać ile razy w ciągu roku sprawozdawczego PS otrzymało zwrot.

28 Obniżenie wpłat na PFRON w przypadku zakupu produkcji lub usług wytworzonych lub świadczonych przez PS zatrudniające co najmniej 10 pracowników Jeżeli PS jest sprzedawcą produktów lub usług w myśl art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, PS ma obowiązek wystawiania klientom informacji o kwocie obniżenia.

W tym punkcie należy podać liczbę takich informacji wystawionych w roku sprawozdawczym.

29 Korzystanie z instrumentów wsparcia – Europejski Fundusz Społeczny Plus Należy zaznaczyć, czy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego, PS korzystało z instrumentów finansowanych z EFS+.

Kolejne pytania stanowią rozwinięcie tej kwestii. Jeżeli na pytanie nr 29 udzielono odpowiedzi „NIE”, należy opuścić pytania nr 30 i 31.

 

30 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy  wskazać liczbę stanowisk pracy, które zostały utworzone przy wykorzystaniu środków z EFS+. W tym punkcie powinny zostać wskazane stanowiska pracy utworzone tylko w roku sprawozdawczym.

 

31 Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy wskazać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia.
32 Korzystanie z instrumentów wsparcia – inne źródła Jeżeli PS korzystało z instrumentów wsparcia takich jak:

– jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy i/lub

– środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy,

finansowanych ze środków innych niż FP, PFRON, EFS+, należy zaznaczyć „TAK”.

Innymi źródłami finansowania mogą być:

a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

b) środki udzielone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis, przyznane w związku z realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

c) Środki finansowe wykorzystywane na realizację zadań w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna lub programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa lub programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg);

d) inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Jeżeli PS nie korzystało z instrumentów wsparcia finansowanych z powyższych źródeł, należy zaznaczyć „NIE” i przejść do pytania nr 35.

 

33 Jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy  wskazać liczbę stanowisk pracy, które zostały utworzone przy wykorzystaniu ww. środków publicznych. W tym punkcie powinny zostać wskazane stanowiska pracy utworzone tylko w roku sprawozdawczym.

 

34 Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy Jeżeli PS korzystało z tego instrumentu, należy wskazać liczbę osób, dla których PS otrzymało dofinansowanie wynagrodzenia.

 

35 Zamówienia publiczne Jeżeli w roku sprawozdawczym PS brało udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub realizowało zamówienie publiczne, należy wybrać odpowiedź „TAK”.

Jeżeli PS w roku sprawozdawczym w ogóle nie ubiegało się udzielenie zamówienia publicznego, ani nie realizowało żadnego, należy wybrać odpowiedź „NIE” i opuścić pytania nr 36 i 37.

 

36 Liczba zamówień publicznych, o których mowa w art. 26 ustawy o ekonomii społecznej, które w roku sprawozdawczym zostały udzielone / były realizowane przez PS Należy wskazać liczbę zamówień publicznych, których udzielono przedsiębiorstwu społecznemu w roku sprawozdawczym lub które były przez przedsiębiorstwo realizowane w tym okresie. Tzn. że np. zamówienie udzielone w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, a realizowane w roku sprawozdawczym należy uwzględnić w tym punkcie.

UWAGA!

Należy brać pod uwagę zamówienia publiczne zastrzeżone dla przedsiębiorstw społecznych (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej).

 

37 Liczba zaświadczeń, o których mowa w art. 27 ustawy o ekonomii społecznej, wydanych PS w roku sprawozdawczym Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, możliwe jest zastrzeżenie oferty na realizację usług społecznych, kulturalnych i zdrowotnych tylko dla podmiotów spełniających określone warunki.

Aby PS mogło wystartować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać ważne zaświadczenie o spełnianiu tych warunków.

W tym punkcie należy podać liczbę zaświadczeń, które w roku sprawozdawczym PS otrzymało od wojewody.