Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Do najważniejszych zmian należą:

- usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi; w szczególności zobowiązuje sądy rejestrowe do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego.Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest, na podstawie art. 22 ust. 7 pkt 1 obowiązującej ustawy, poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu opp środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia;

- doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego;

- doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania;

- racjonalizacja zasad tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego  wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez uwzględnienie w ww. wykazie organizacji pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w terminie ustawowym, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych;

rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego o odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (tzw. over night-y).

 

 

>>>POBIERZ DOKUMENT<<<

Data utworzenia: 2013-07-30 12:03:25 ; data modyfikacji: 2017-04-24 15:11:09 przez: Jakub Schimanek

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Poniżej do pobrania jednolity tekt ustawy obejmujący stan prawny na dzień 25 lipca 2016 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

Data utworzenia: 2013-07-30 12:03:25 ; data modyfikacji: 2017-04-24 15:11:09 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy