Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zlecanie realizacji zadań

Zlecanie realizacji zadań

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. W świetle ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6). Do zadań gminy należy przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1).

Organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), mogą ubiegać się o dofinansowanie (poprzez otrzymanie dotacji celowej) realizacji zadań publicznych. W myśl zaś art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Jedną z podstawowych form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy), które może odbywać się w dwóch formach, tj. powierzenia (z przekazaniem finansowania na realizację zadania) oraz wspierania (z przekazaniem dofinansowania na realizację zadania). Tak więc organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 43 ust. 3 ustawy, mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o wykonanie zadania publicznego (art. 12 ustawy) oraz mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez organy administracji publicznej (art. 11 ustawy). Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa powyżej odbywa się, co do zasady, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Wyjątkiem od trybu otwartego konkursu ofert jest tryb wynikający z art. 19a ustawy, tzw. tryb małych dotacji. Przedmiotowy tryb umożliwia organowi zawarcie umowy o realizację zadania publicznego oraz przekazanie dotacji organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotyczy on jednak jedynie zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni, których wartość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł. Ponadto, ustawa zastrzega, iż łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie tej samej organizacji w danym roku nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł., oraz wysokość środków finansowych przyznanych przez organ nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy