Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Zespołu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży

W skład zespolu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży wchodzą:

 • Paweł Dębek - przewodniczący,
 • Lucyna Bogusz,
 • Małgorzata Sinica,
 • Dariusz Suszyński,
 • Teresa Tiszbierek,
 • Adam Niemkiewicz,
 • Bohdan Aniszczyk,
 • Zofia Sapijaszka,
 • Przemysław Jaśkiewicz,
 • Agata Gawska,
 • Maciej A. Zarębski.
   

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

13 stycznia 2016 r.

 

 

Postulowano podjęcie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji w kwestii uznawalności kompetencji społecznych nabytych w ramach wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz w zakresie ustawy o systemie oświaty w kwestii współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami. Zaproponowano przedstawienie, podczas plenarnego posiedzenia Rady, przygotowanego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży.

 

18 lutego
2016 r.

 

Wypracowano stanowiska do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

5 kwietnia
2016 r.

 

Omówiono założenia nowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz młodzieży.

 

11 maja
2016 r.

 

Omówiono bieżące prace Zespołu. Prowadzono dyskusję nad sposobem wdrażania projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu w latach 2016 – 2019. Ponadto podjęto prace nad sposobem oceny ofert wpływających w odpowiedzi na planowany konkurs oraz kryteriami strategicznymi możliwymi do zastosowania.

 

 14 listopada 2016 r. Podczas posiedzenia członkowie omówili temat dalszych działań zespołu. Wyrażono potrzebę i chęć stworzenia strategii rozwoju polityki na rzecz młodzieży.

  3 stycznia    2017 r.

W trakcie spotkania członkowie Zespołu wyrazili cheć zaangażowania się w projektowanie inicjatyw na rzecz młodzieży, tak, aby tematykę młodzieżową jak najszerzej ująć w dokumentach takich jak POWER. Przedstawicielka Departamentu Wdrażania EFS przedstawiła informację nt. projektów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Ustalono, że członkowie Zespołu będą zapraszani do udziału  w spotkaniach poświęconych Gwarancjom dla Młodzieży.

16 marca
2017 r.

W trakcie spotkania rozmawiano o zmianach PO WER w osi priorytetowej 1, wprowadzeniu nowego działania 1.4. Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających ich szanse na rynku pracy. Celem działania jest zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez wspieranie rozwoju kompetencji społecznych. Ustalono, że robocza wersja dokumentu przygotowanego przez DPP zostanie wysłana do wszystkich członków Zespołu ds. polityki na rzecz młodzieży z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian. Uwagi do walidacji zostaną przekazane do MR w dniu 20 marca br., natomiast pozostałe uwagi w późniejszym terminie. 
Data utworzenia: 2016-09-30 15:44:48 przez: Anna Donabidowicz

Tagi:

Polecamy