Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Zespół ds. Społecznych

W skład Zespołu ds. Społecznych wchodzą: 

 • Marek Borowski,
 • Piotr Drygała,
 • Piotr Choroś,
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 • Cezary Miżejewski - przewodniczący,
 • Dorota Piechowicz-Witoń,
 • Stanisław Słowik,
 • Zdzisław Szkutnik,
 • Jarosław Stawiarski,
 • Grzegorz Wojtanowski,
 • Bohdan Aniszczyk,
 • Paweł Backiel,
 • Anna Hejducka,
 • Marek Olechnowicz,
 • Agata Gawska,
 • Marzena Pieńkosz-Sapieha 

 

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

10 grudnia 2015 r.

Skierowano do prac projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, projekt rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, projekt rozporządzenia w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informację dotyczącą wyboru przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego. Ponadto omówiono standardy usług społecznych w wytycznych CT 9.

 

13 stycznia 2016 r.

Kontynuowano prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, projektem rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, projektem rozporządzenia w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacją dotyczącą wyboru przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

3 lutego 
2016 r.

Posiedzenie dotyczyło standardów usług społecznych w wytycznych CT 9.

17 lutego 2016 r.

Omówiono kontrowersje związane z rozbieżnościami w wysokości wymaganych wkładów własnych w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poruszono kwestie związane z Funduszem Hazardowym oraz z utrudnieniami w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

16 marca 2016 r.

 

Rozmawiano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainicjowanym przez Senat (druk senacki nr 83).

 

 

18 marca 2016 r.

 

 

Ustalono stanowisko Rady wobec uwag zgłoszonych do projekt rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

 

 

 

22 marca 2016 r.

 

Na posiedzeniu kontynuowano temat standardów usług społecznych w wytycznych CT 9. Dyskutowano nad zagadnieniem zmiany zasad uwzględnienia organizacji pożytku publicznego w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania merytorycznego lub finansowego. Ponadto zaproponowano uproszczenie obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku publicznego poprzez rezygnację ze składania sprawozdania finansowego.

 

 

 

23 marca 2016 r.

 

Przybliżono członkom Zespołu wstępne propozycje założeń do Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowywanego przez Pana Wojciecha Kaczmarczyka, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

 

18 kwietnia 2016 r.

 

Omówiono zgłoszone zmiany do wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań regulowanych przez przepisy projektu rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Ponadto dyskutowano na temat propozycji zmiany terminu złożenia sprawozdania przez organizacje pożytku publicznego.

 

21 kwietnia 2016 r.

 

Omówiono najistotniejsze kwestie związane ze wsparciem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Po spotkaniu Zespołu odbyła się Konferencja, w trakcie której zaprezentowane zostały tematy związane z kierunkami prac nad ustawą regulującą sektor ekonomii społecznej, wsparciem w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (w tym infrastruktury usług wsparcia - OWES, koordynacji ekonomii społecznej), preferencjami dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych czy podmiotami ekonomii społecznej jako realizatorami usług społecznych użyteczności publicznej.

 

12 maja 2016 r.

 

Kontynuowano prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Dyskutowano na temat dodania nowego załącznika do ustawy o rachunkowości właściwego dla organizacji pozarządowych. Omawiano propozycje zmiany zasad uwzględniania organizacji pożytku publicznego w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania merytorycznego lub finansowego (np. u podmiotów, w których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy). Poruszono również temat usług turystycznych w kontekście dyrektywy UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz jej wpływu na sektor niekomercyjny w Polsce. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

18 maja 2016 r.

 

Wyznaczono członka Rady Działalności Pożytku Publicznego biorącego udział w pracach Grupy ds. spójności społecznej i kapitału ludzkiego, która zajmować się będzie projektem Założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poruszono kwestię zmian w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Kontynuowano prace nad dodatkowym załącznikiem do ustawy o rachunkowości właściwego dla organizacji pozarządowych.

 

 

 

 

14 lipca 2016 r.

 

Rozpatrywano propozycje zmian regulacji dotyczących m.in. wzorów sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych, szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę czy warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.

 

16 sierpnia 2016 r.

 

Podjęto prace nad projektem z dnia 1 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyjęto uwagi w postaci uproszczenia i zwężenia definicji użytych w regulacjach. Zaakceptowano propozycje zmian w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

 

1 września 2016 r.

 

 Rozpoczęcie dyskusji nad zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

12 września 2016 r.

 

Tematem posiedzenia było omówienie uwag do projektu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z powodu bardzo małej frekwencji i braku możliwości dyskusji w szerszym gronie pan Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu, zaproponował, że uwagi dotyczące projektu zostaną zebrane od członków zespołu i stanowisko RDPP zostanie przekazane do  Ministerstwa Rozwoju w trybie roboczym.

 

19 września 2016 r.

 

Kontynuacja dyskusji nad propozycjami zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych przygotowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego z udziałem Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

5 października
2016 r.

Tematem posiedzenia była dyskusja nad propozycjami zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych przygotowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego z udziałem Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie w sprawie zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7 listopada
2016 r.

 Posiedzenie dotyczyło następujących tematów:

1. Ustawy o zdrowiu publicznym - m.in kwestia trybu otwartego konkursu w ustawie; kwestia programów współpracy w kontekście zapisów ww. ustawy
2. Projektu zmian rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
3. Prac nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

8 listopada
2016 r.

Podczas posiedzenia Zespołu dyskutowano na temat deficji działalności gospodarczej zgodnie z prawodawstwem unijnym (na przykładzie: Centrum Solidarności w Gdańsku) – zagrożenia dla działalności pożytku publicznego; Kwalifikowalność w projektach współfinansowanych z  EFS na podstawie uwag organizacji pozarządowych oraz problemu braku długofalowej polityki wspierającej udział polskich NGO w projektach unijnych i międzynarodowych.

23 listopada 2016 r.

Tematem spotkania były kwestie prefinansowania i wkładu własnego w projektach międzynarodowych. Dyskutowano o ustawie o zdrowiu publicznym oraz projektach związanych z mieszkalnictwem. Zespół omówił również kwestie kwalifikowalności w projektach EFS w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

24 listopada 2016 r. Głównym tematem dyskusji był projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W trakcie spotkania prezydium ustalono, że Rada przeanalizuje niniejszy dokument pod względem merytorycznym.
2 lutego
2017 r.
Podczas posiedzenia Zespołu rozmawiano o projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, dyrektywie turystycznej, zmniejszonej stawce stypendiów stażowych, pomocy publicznej i kwestii pomocy żywnościowej. Omówiono także odpowiedzi MR na uchwały Rady nr 51 i 52. Większość omawianych kwestii będzie tematem prac na kolejnym spotkaniu Zespołu.

      1 marca        2017 r.

W trakcie spotkania Zespołu omawiano kwestię prefinansowania w projektach EFS, ustalono, że Zespół wystąpi do OFOP z prośbą o przekazanie danych dot. płynności finansowej w projektach EFS. W kwestii dyrektywy turystycznej podjęto decyzję o wystosownaiu pisma z prośbą o informację jakie skutki dla organizacji pozarządowych niesie nowa ustawa o imprezach turystycznych. Omawiano także sprawę interpretacji pomocy publicznej, przedstawiciele UOKiK zadeklarowali, iz mogą przygotować zalecenia określające co jest pomoca publiczną, a co nie.Poruszono także temat ustawy o zdrowiu publicznym i Wytycznych CT 9.

    15 marca       2017 r.

W trakcie spotkania podjęto decyzję o poddanie pod głosowanie obiegowe Rady uhcwały o zdrowiu publicznym. Omawiaono projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, na kolejnym spotkaniu Zespołu przygotowania zostanie opinia do projektu. W trakcie spotkania przedstawiony został także projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych, Zespół przygotował uchwałę w tej sprawie, która zostanie poddana pod głosowanie obiegowe Rady. Omowiono także kwestię problemów z realizowaniem projektów w CT 9, a także pre-konsultacje Programu ASOS.

6 kwietnia
2017 r.

W trakcie spotkania omówiono listę pytań do Celu tematycznego 9. Pracowano także nad przygotowaniem opinii do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przygotowany projekt uchwały w tej sprawie zostanie przesłany do MSiT, a następnie omówiony na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 19 kwietnia br. Ustalono także, iż na kolejnych spotkaniach Zespołu poruszony zostanie ponownie temat przygotowania zaleceń określających, co jest pomoca publiczną, a co nie jest.

10 maja 2017 r.

W trakcie spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "za życiem". Ustalono, że Cezary Miżejewski przygotuje projekt uchwały w tej sprawie, która zostanie skonsultowana z członkami Zespołu ds. społecznych i poddana pod głosowanie obiegowe członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Omówiono także Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

23 maja
2017 r.

Tematem spotkania był projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Małgorzata Sinica poinformowała, że Zespół ds. rozwoju dialogu obywatelskiego nie przygotował opinii Rady w tej sprawie, ze względu na brak raportu z konsultacji, który zgodnie z zapisami w uchwale nr 58 powinien zostać przedłożony Radzie przez KPRM przed wydaniem przez nią opinii. Ustalono, że Rada podejmie uchwałę intencyjną w tej projektu ustawy o NCRSO.

3 sierpnia
2017 r.

W trakcie spotkania omówiono kwesię Opolskiego Związku Rolników i organizacji Społecznych, zmiany w Wytycznych CT9, m.in. możliwość zarabiania przez OWES, zmiany w aktywnej integracji oraz usługi po zmianach ustawowych, a także kwestię Ośrodka wsparcia dla osób repesjonowanych. W ostatniej sprawie przygotowany zostanie projekt uchwały Rady.
12 października 2017 r.  W trakcie spotkania omówiono kwestię projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, że przygotowana zostanie uchwała Rady w tej sprawie, wskazująca uwagi Rady do projektu ustawy. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie obiegowe Rady. Omówiono także projekty Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Ustalono, że przygotowane zostaną Uchwały Rady ws. niniejszych Wytcznych.
Data utworzenia: 2016-09-30 14:40:46 przez: Anna Donabidowicz

Tagi:

Polecamy