Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

W skład Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego wchodzą:

 • Krzysztof Balon,
 • Piotr Choroś,
 • Paweł Dębek,
 • Piotr Drygała,
 • Piotr Frączak,
 • Dorota Piechowicz-Witoń,
 • Karolina Poczykowska,
 • Małgorzata Sinica - przewodnicząca,
 • Teresa Tiszbierek,
 • Witold Zakrzewski,
 • Maciej A. Zarębski,
 • Zofia Sapijaszka,
 • Paweł Backiel,
 • Wojciech Jachimowicz,
 • Marek Olechnowicz,
 • Agata Gawska.

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

13 stycznia 2016 r.

Podsumowano stanu dialogu obywatelskiego m.in. dyskutowano na temat roli ciał dialogu w akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz roli Rady w wyborze reprezentantów sektora pozarządowego (zaproponowano przeniesienie dyskusji na spotkanie plenarne Rady). Podjęto decyzję w sprawach bieżących tj. wyznaczono reprezentanta w Komitecie Sterującym ds. zdrowia. Ustalano zasady dotyczące dalszych prac Zespołu.

 

 

25 stycznia 2016 r.

 

Podjęto dyskusję na temat dotychczasowej współpracy z Polskim Radiem oraz Telewizją Polską w kontekście oceny kampanii społecznych. W posiedzeniu brali udział reprezentanci Rady działający w Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP oraz Zespole Opiniującym Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

14 kwietnia 2016 r.

 

Opracowano plan działań Zespołu.

 

10 maja 2016 r.

 

Tematem spotkania była Mapa drogowa dla III sektora. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel 13. Partnerstwa w ramach Drogowej mapy, który zaprezentował dotychczas zrealizowane działania oraz plany. Dyskutowano również nad możliwością powołania Rady Dialogu Obywatelskiego – jej kształtem i kompetencjami.

23 maja 2016 r.

 

Podjęto prace nad zasadami wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do ciał dialogu obywatelskiego (dotychczasowe doświadczenia, dobre praktyki, propozycje rozwiązań etc.).

 

23 czerwca 2016 r.

 

Podsumowano dotychczasowe prace nad sposobem wyłaniania reprezentantów trzeciego sektora, w szczególności w kontekście prac nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego.

30 czerwca 2016 r.

 

Spotkanie dotyczyło problemów wynikających ze stosowania przepisów ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

6 września
2016 r.

Tematem posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego była dyskusja nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego oraz o  wyznaczeniu przedstawiciela RDPP do udziału w zespole ds. opracowania programów współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Podczas posiedzenia zespołu podjęto również temat współpracy z ciałami dialogu, w których zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym m.in. z komitetami monitorującymi.

18 października 2016 r.

Spotkanie dotyczyło analizy wyników ankiet przeprowadzonych wśród wybranych przez RDPP przedstawicieli organizacji pozarządowych do ciał dialogu - WYNIKI ANKIETY.

14 listopada 2016 r. Spotkanie Zespołu Rozwoju Dialogu Obywatelskiego RDPP miało na celu omówienie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego FIO na lata 2014-2020.
29 listopada 2016 r. Spotkanie Zespołu Rozwoju Dialogu Obywatelskiego RDPP zostało zorganizowane w związku z informacjami dotyczącymi powstania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na posiedzeniu obecny był Pan Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM.

13 grudnia
2016 r.

Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat założeń powstania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywateleskiego.

11 stycznia 2017 r.

Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO), zgłoszenie uwag, propozycji zmian i przygotowanie stanowiska dla RDPP. Ustalono, że projekt będzie analizowany krok po kroku, w celu zgłaszania szczegółowych uwag do jego zapisów.

18 stycznia 2017 r.

Tematem spotkania była kontynuacja prac nad  projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Członkowie Zespołu zgłaszali szczegółowe uwagi do projektu, niektóre wątpliwości na bieżąco wyjaśniał przedstawiciel KPRM.

21 lutego 2017 r.

W trakcie spotkania omawiano kwestię naborów do KM PO PC, ustalono, że DPP powinno przygotować opinię prawną w tym zakresie. Zespół zajął się także udzieleniem rekomendacji kandydatom do KSM P FIO 2014-2020 (II kadencja 2017-2020) - udzielono rekomendacji wszystkim 11 zgłoszonym kandydatom. Podjęto także temat aktualizacji w Komitecie Konsultacyjnym Aktualizacja ds. projektów Transnarodowych i Międzynarodowych, ustalono, iż w niedługim czasie ogłoszony zostanie otwarty nabór na członków do KK.

7 marca 2017 r.

Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO), zgłoszenie uwag i pytań do projektu.

22 maja 2017 r.

Tematem spotkania było ponowne omówienie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Ustalono, że Zespół, dysponując raportem z konsultacji, spotka się w dniu 23 maja br., aby odnieść się merytorycznie do dokumentu. Opnia Rady ws. projektu ustawy zostanie przekazana Dyrektorowi Wojciechowi Kaczmarczykowi w dniu 24 maja br., do południa. 

13 lipca 2017 r.

Tematem spotkania było omówienie stanu prac nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustalono, że przygotowany zostanie projekt uchwały Rady odnoszący się do par. 2 uchwały nr 70 RDPP z dnia 31 maja br. Rada zaapeluje do Sejmu o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu ustawy o NIW – CRSO. 

23 sierpnia 2017 r.

W trakcie spotkania kontynuowano prace nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rada powinna wnieść wkłąd do projektu, który poprawił by go pod względem merytorycznym. Dyskusja w trakcie spotkania miała charakter ogólny, ustaono, że  wtrakcie kolejnego spotkania odbędzie się szczegółowa praca nad kolejnymi zapisami w projekcie ustawy.

5 września 2017 r.

Tematem spotkania było omówienie nowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności -  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW – CRSO). Członkowie Rady odnosili się merytorycznie do wybranych zapisów projektu ustawy. Przewodnicząca Zespołu zwróciła się z prośbą do wszystkich obecnych, aby w miarę możliwości uczestniczyli w spotkaniach Komisji Sejmowych, w trakcie których omawiany będzie projekt ustawy o NIW-CRSO.

 

Data utworzenia: 2016-09-30 14:56:22 przez: Anna Donabidowicz

Tagi:

Polecamy