Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół ds. Interwencji

W skład Zespołu ds. Interwencji wchodzą:

  • Cezary Miżejewski,
  • Witold Zakrzewski,
  • Bohdan Aniszczyk.

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

16 czerwca 2016 r.

 

Wypracowywano kompromis w sprawie sporu pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, które realizowało projekt w partnerstwie z Gminą Gdańsk, a Instytucją Audytującą program RPO dla Województwa Pomorskiego – Urzędem Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Spór dotyczy kwestii kosztów wynajęcia sal szkoleniowych na potrzeby realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Letnicy
w Gdańsku” w ramach działania 3.1 RPO WP.

 

9 września
2016 r.

 

Tematem posiedzenia było omówienie i wyjaśnienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Skoncentrowano się na znalezieniu partnera, który finansowałby działalność Muzeum, co umożliwiłoby rozwiązanie trudnej sytuacji w jakiej znajduje się Muzeum. Zalecono by Muzeum ubiegało się o umorzenie długu z tytułu zaległego czynszu u Rady Miasta, dzięki czemu możliwe byłoby wycofanie wypowiedzenia ze strony Pałacu Kultury i Nauki.

 

11 stycznia 2017 r.

Tematem spotkania była kwestia rozwiązania umowy z Fundacją Autonomia, która realizowała projekt w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowany z FIO. Członkowie Zespołu, przedstawicielka Fundacji Autonomia i przedstawiciele MRPiPS dyskutowali o sprawie rozwiązania niniejszej umowy.

25 stycznia 2017 r.

Tematem posiedzenia było omówienie i wyjaśnienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Było to drugie spotkanie poświęcone temu tematowi.

27 czerwca 2017 r.

W trakcie spotkania omówiono kwestię Fundacji Gospodarczej, jednak z uwagi na nieobecność przedstawicieli Urzedów odpowiedzialych na niniejszą kwestię, ustalono, iż temat zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu. Ustalono także, że kwestia Fundacji Merkury zostanie przekazana Dolnośląskiej RDPP, kwestia Stowarzyszenia Trzeźwości Wielkopolskiej Radzie, natomiast w kwestii Świętokrzyskiego Klubu Amazonki zostanie wystosowane pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości.

4 września 2017 r.

W trakcie spotkania omówiono kwestię Fundacji My pacjenci, Stowarzyszenia  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, a także Świętokrzyskiego Klubu Amazonki. Ustalono także, że w sprawie Fundacji Gospodarczej wystosowane zostaną odpowiednie pisma z prośbą o przekazanie wyjaśnień w kwestii działań naprawczych jakie zostały podjęte w związku z realizacją projektu Projektem „Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”, ajak również prośba o przesłanie odpowiedniej dokumentacji w tej sprawie. 
Data utworzenia: 2016-09-30 15:48:21 przez: Anna Donabidowicz

Tagi:

Polecamy