Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół ds. Gospodarki i Rozwoju

W skład Zespołu ds. Gospodarki i Rozwoju wchodzą:

  • Marek Borowski - przewodniczący,
  • Ewa Mańkiewicz-Cudny
  • Stanisław Słowik,
  • Dariusz Suszyński,
  • Anna Grygierek
  • Anna Hejducka,
  • Andrzej Nowicki;
  • Grzegorz Wojtanowski.

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

17 lutego 
2016 r.

 

Opracowano plan prac Zespołu na rok 2016. Poruszono temat wkładów własnych, które muszą zapewniać organizacje pozarządowe w projektach dofinansowywanych ze środków publicznych, w kontekście pisma z dnia 23 października 2015 roku do Warmińsko-Mazurskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przyjęto stanowisko wyrażające obawę, że wymaganie wkładów własnych może być istotną barierą w aplikowaniu o środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Postanowiono zwrócić się w tej sprawie do Komisji Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podjęto współpracę z Zespołem ds. społecznych w zakresie regulacji dotyczących odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dyskutowano na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Zaplanowano spotkanie z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się tą tematyką, na które zaproszona zostanie Pani Jacqueline Kacprzak, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organ pomocniczy Ministra Gospodarki, który ma być ponownie powołany jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju.

 

29 kwietnia 2016 r.

 

Podjęto decyzję o włączeniu w zakres prac zespołu tematyki dotyczącej przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

 

29 maja
2016 r.

 

Zapoznano się z Rządowym „Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz Dyrektywą dotyczącą Izb Turystycznych.

 

13 września 2016 r.

 

Zapoznano się z projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zaproponowano, by sprzedawca żywności, który ma obowiązek zawarcia stosownej umowy, zawierał ją nie z dowolnie wybraną organizacją pożytku publicznego, ale z lokalną. Zapis taki ograniczy monopol dużych organizacji na rzecz rozwoju organizacji lokalnych.

21 listopada 2016 r.

Podczas posiedzenia zespół zajął się rozpoznaniem sprawy zgłoszonej przez Stowrzyszenie Kibiców Jagielloni Białystok "Dzieci Białegostoku", wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne w związku z wyrokiem dotyczącym braku opłaty od podatku dochodowego.

9 maja 2017 r.

W trakcie spotkania omówiono projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. zaproponowano konkretne zmiany zapisów, które zostaną zapisane w uchwale Rady. W drugiej części spotkania zgłoszono tematy, którymi powinien zająć się Zespół w trakcie najbliższego spotkania. 

6 czerwca

2017 r.

W trakcie spotkania zajęto się kwestią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawicielka MRiRW wyjaśniła, że wniosek o przyznanie środków w ramach PROW jest stosunkowo prosty natomiast barierą dla wnioskujących jest przebrnięcie przez Instrukcję załączoną do wniosku – obecnie trwają prace zmierzające do jej uproszczenia. W drugiej części spotkania Pan Krzysztof Zawiślak przedstawił informację na temat wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. oraz omówił procedury stosowane przez Departament w zakresie nadzorowania organizacji pożytku publicznego.

4 lipca 2017 r.

Tematem spotkania była kwestia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i tryby udzielania przez agencję Rynku rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zespół zarekomendował, iż wskazane jest, aby w projekcie rozporządzenia znalazł się przepis wskazujący, iż we wnioskach o dofinansowanie projektu organizacja partnerska mogła wpisać nr CRP lub nr EP, zaś od 1 września 2018 r. obligatoryjnie nr EP. Zespół nie wniósł uwag do pozostałej treści projektu rozporządzenia.
Data utworzenia: 2016-09-30 14:52:36 przez: Anna Donabidowicz ; data modyfikacji: 2017-04-04 12:58:29 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy