Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół doraźny ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi

W skład doraźnego Zespołu ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020 wchodzą:

  • Bohdan Aniszczyk - przewodniczący
  • Anna Hejducka
  • ks. Stanisław Słowik
  • Witold Zakrzewski

Data 

posiedzenia

Informacja o posiedzeniu 
26.07.2017  Spotkanie dotyczyło podjęcia prac nad opracowaniem programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020. Ustalono, że Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego opracuje materiał zawierający priorytetowe działania MRPiPS z przyporządkowanymi do nich konkretnymi działaniami. Dokument ten zostanie przesłany do uczestników spotkania drogą mailową. Członkowie Zespołu wybrali jednomyślnie ze swego grona przewodniczącego zespołu. Został nim Pan Bohdan Aniszczyk.
24.10.2017 W trakcie spotkania przedstawiono założenia oraz cel główny i cele szczegółowe Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020. Obecni członkowie Rady zgłaszali uwagi do projektu Programu. Ustalono, że uwagi mogą być jeszcze przesyłane drogą mejlową. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną podane do wiadomości członków RDPP na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
Data utworzenia: 2017-09-01 13:00:34

Tagi:

Polecamy