Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw tworzenia w państwach członkowskich centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych (VP/2020/010).

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw tworzenia w państwach członkowskich centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych (VP/2020/010).

Celem zaproszenia jest wspieranie tworzenia, rozwoju i profesjonalizmu organizacji, które pełnią lub mogą pełnić funkcję centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w państwie członkowskim UE. Ich główne funkcje powinny dotyczyć:
-    budowania potencjału kluczowych interesariuszy innowacji społecznych, w szczególności instytucji zarządzających EFS, podmiotów finansujących lub darczyńców, pośredników oraz praktyków inicjatyw w zakresie innowacji społecznych. Ma to być realizowane poprzez świadczenie profesjonalnych usług wsparcia;
-    transnarodowego transferu wiedzy i narzędzi wspierających innowacje społeczne ze strony instytucji zarządzających EFS, centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych i interesariuszy innowacji społecznych z wieloletnim i głębokim doświadczeniem, do organizacji w państwach członkowskich o krótszym i mniej rozwiniętym lub mniej wszechstronne doświadczenie i kompetencje w tej dziedzinie;
-    tworzenia dalszych synergii między programem EaSI a EFS, zwłaszcza w celu projektowania, wspierania, monitorowania i włączania innowacyjnych działań, które można by powielać za pomocą finansowania z EFS + w kolejnych latach;
-    tworzenia sieci i współpraca z innymi wybranymi centrami kompetencji, przy wykorzystaniu mechanizmów wzajemnego uczenia się, a także poprzez wspólne opracowywanie, ocenianie i optymalizację odpowiednich narzędzi i metod oraz gromadzenie i rozpowszechnianie inspirujących przykładów, modeli i praktyk.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie przez UE projektów w ramach tego zaproszenia to 5 mln euro.

Komisja spodziewa się sfinansować 7–9 wniosków.
Dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.
Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron. Konsorcjum musi składać się z co najmniej jednej instytucji zarządzającej Europejskiego Funduszu Społecznego lub podmiotu (publicznego lub prywatnego), który będzie posiadać potwierdzenie krajowej instytucji zarządzającej, że jest uznane za (część) centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w tym państwie członkowskim UE.

Organizacje poszukujące partnerów w celu złożenia wspólnego wniosku mogą wyrazić swoje zainteresowanie przesyłając formularz wyszukiwania partnerów, stanowiący „Załącznik III” do niniejszego zaproszenia, na adres EMPL-VP-2020-010@ec.europa.eu. Lista organizacji, które wyrażą zainteresowanie, będzie regularnie publikowana i aktualizowana.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjny czas trwania projektu to 24 miesięcy.
Komisja zachęca wnioskodawców do składania propozycji projektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w celu przyspieszenia procesu ich oceny. Niemniej wnioski złożone w dowolnym z języków urzędowych UE będą akceptowane. W takim przypadku do wniosków należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
W załączeniu uprzejmie przesyłam dokument Komisji Europejskiej (w języku angielskim)

POBIERZ DOKUMENT

oraz link do strony zaproszenia z pozostałymi informacjami
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes .

Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
empl-vp-2020-010@ec.europa.eu .

W załączeniu przesyłam także relację z seminarium internetowego na temat warunków konkursu.

POBIERZ RELACJĘ

Data utworzenia: 2020-08-31 12:12:12 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-08-31 12:22:05 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy