Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Zaproszenia
 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Zaproszenia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013. Aktywne uczestnictwo obywateli jest bardzo ważne w tworzeniu lepszego prawa i w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym. Dlatego tematem debaty będą konsultacje - ich rola w procesie legislacyjnym oraz w samorządach. 

Debata odbędzie się 27 czerwca w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. MAiC zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie osobiście lub online - widzowie transmisji na żywo będą mogli wziąć udział w debacie za pomocą czatu. Transmisja będzie dostępna na tej stronie:

 https://mac.gov.pl/debata-mac/


 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r." - część II.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

 w terminie do 7 czerwca 2013 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

Więcej informacji oraz dokumenty dostępne są pod adresem:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/informacje_wydarzenia/zaproszenie_dla_organizacji_pozarzadowych_i_innych_podmiotow_prowadzacych_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_sprawie_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej_w_otwartym_konkursie__wspolpra


 

Rada Działalności Pożytku Publicznego została poproszona przez Ministerstwo Zdrowia o wskazanie 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania i wyboru zgłoszonych ofert, dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia. Decyzje o ich wskazaniu Rada podejmie po rozpatrzeniu zgłoszeń zebranych w trybie otwartego naboru.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia w postaci: CV, listu motywacyjnego oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres anna.moskwa@mpips.gov.pl do dnia 5 kwietnia 2013.


 

Rada Pożytku Pożytku Publicznego została poproszona przez Ministerstwo Rolnictwa o wskazanie 4 przedstawiciele organizacji pozarządowych do prac w ramach Grupy roboczej ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Decyzje o ich wskazaniu Rada podejmie po rozpatrzeniu zgłoszeń zebranych w trybie otwartego naboru.

Osoby chętne do pełnienie opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia w postaci: CV, listu motywacyjnego oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres anna.moskwa@mpips.gov.pl do dnia 5 kwietnia 2013.


 

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  - II edycja.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póĽn. zm.), dalej UDPP;
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.

Poniżej znajduje się link do niniejszego programu:

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf

Zapraszamy również do zapoznnaia się z poniższymi załącznikami:

ASOS ogłoszenie

Instrukcja - 2012

Regulamin konkursu

Zalacznik 1

Zalacznik 2

Zalacznik 3

Zalacznik 4

Zalacznik 5

Zalacznik 6

Zalacznik 7

Zalacznik 8

Zalacznik 9

Zalacznik 10

Zalacznik 11


 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy pn. „Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>


 


 

Autor informacji: Stowarzyszenie WIOSNA

 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Od 11 lat łączy potrzebujących z osobami, które chcą pomagać i czerpią z tego radość. Dzięki innowacyjnemu podejściu i standardom działania projektu rodziny żyjące w ubóstwie otrzymują konkretną, dopasowaną do ich potrzeb pomoc. Tylko w 2011 roku udało się pomóc niemal 12 tys. potrzebujących rodzin, a łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła 18 mln zł.

Obecnie w 440 miejscach w całej Polsce poszukujemy osób, które chcą współtworzyć projekt jako:

WOLONTARIUSZ SZLACHETNEJ PACZKI

Zapraszamy Cię do:

 • realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
 • rozwoju osobistego podczas szkoleń przygotowujących do roli wolontariusza,
 • sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją,
 • pomagania w towarzystwie Jerzego Dudka, który REALnie pomaga, Grzegorza Turnaua, który dla nas siedział w pudle i wielu innych artystów i sportowców.

Aplikuj jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • kochasz ludzi i masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • chcesz pomagać i jesteś gotów szukać kreatywnych rozwiązań, aby pomoc była mądra i skuteczna,
 • jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
 • bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty.

 

Zadania wolontariusza:

 

 • spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie i dobór tych, dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,
 • współpraca z darczyńcami przygotowującym paczki dla rodzin,
 • współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie - m. in. poszukiwanie darczyńców, organizacja magazynu.

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI działają w okresie od paĽdziernika do początku stycznia. Udział w projekcie rozpoczyna szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA.

 

Zgłoś się na stronie: www.superw.pl

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 paĽdziernika.


 

Autor informacji: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" zaprasza przedstawicieli/-lki przedsiębiorstw społecznych na Międzynarodową Wielobranżową  Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych (International Multi-Sector Conference of Social Enterprises), która odbędzie się w Łodzi w dniach 21 – 22 listopada 2012 r.
Głównym celem konferencji będzie wymiana  oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą.
Konferencja będzie stanowiła unikalną okazję do wymiany na płaszczyĽnie międzynarodowej wiedzy i doświadczeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami społecznymi działającymi w określonych branżach, jak również umożliwi nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie Europy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.socialenterprises.pl.


 

Autor informacji: Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Jest to konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z tematem przewodnim Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 17 paĽdziernika. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Dlaczego warto?

Konkurs jest związany z tematem przewodnim trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Bez względu na wiek, osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Trzeba jednak wskazywać, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Europejski Rok 2012 to znakomita okazja do wzmacniania solidarności międzypokoleniowej, do pokazania, jak ogromne znaczenie społeczne mają wiedza i doświadczenie przekazywane dzieciom i młodzieży przez seniorów. To także główny cel konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Chcemy zwrócić uwagę uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym?

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania konkretnych działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. Jak namówić seniorów do włączenia się w życie swojego osiedla, miasteczka, gminy? Jak zainteresować ich tym, w co angażują się dziś młodzi ludzie?

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie - indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne). Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, fotoreportażu lub wideoreportażu. Zadaniem uczestników będzie opisanie przygotowanego i realizowanego przez siebie projektu, którego głównym celem była - lub nadal jest - aktywizacja seniorów, wspólne spędzanie z nimi czasu, wymiana wiedzy i doświadczeń między pokoleniami, itp. Chodzi o pokazanie na konkretnych przykładach, co starsi mają do zaoferowania osobom młodym oraz w jaki sposób młodzież może przekazać swoje pasje i pomysły osobom starszym. Czego pokolenia mogą się nauczyć od siebie nawzajem?

Uczniowie, którzy nie realizowali bądĽ nie realizują takiego projektu, mogą przedstawić swoje pomysły nawiązujące do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będzie udział w wizycie studyjnej do Brukseli, połączonej ze zwiedzaniem instytucji europejskich - dla autorów prac i ich opiekunów.

Jak to było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku nasz konkurs nazwaliśmy "Mój pierwszy krok w wolontariat". Jego celem było wyróżnienie osób, które już zaangażowały się w wolontariat oraz tych, które miały świetne pomysły na zachęcenie znajomych do pomagania innym, jak również promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i udowodnicie, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, którzy czerpią wiedzę i doświadczenie od starszego pokolenia.

W 2010 r. konkurs „Nie wykluczam!" poświęcony był walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! Edycja 2009 nosiła nazwę „Przybij piątkę!" i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2008 r. konkurs "Europa Wielu Kultur" był związany z obchodzonym Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Z kolei konkurs inauguracyjny (2007) stawiał pytanie: "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do konkursu następują poprzez:

 • wypełnienie do 10 paĽdziernika formularza elektronicznego dostępnego na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • nadesłanie do 17 paĽdziernika (liczy się data stempla pocztowego) pracy konkursowej zapisanej na płycie CD lub DVD wraz z papierową wersją wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez Opiekuna na adres: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „BˇDŹMY aktywni RAZEM!"

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/events/120901_konkurs_er2012_pl.htm


 

W dniach 11 i 12 paĽdziernika 2012 roku  w Krakowie odbędą się VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, które są organizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej". W roku 2012 OSES wpisany jest w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości i tematem przewodnim konferencji będzie miejsce i rola spółdzielczości w sektorze ekonomii społecznej.
Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem spotkań i zachęcamy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ >>>


 

Autor informacji: Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna

Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów doskonalących umiejętności trenerskie osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze, w zakresie spółdzielczości
i przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty pomogą rozwinąć umiejętności w zakresie konstruowania programów szkoleniowych, prowadzenia zajęć z grupami, wykorzystywania nowoczesnych metod przekazu informacji oraz metod autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.


Zapraszamy do udziału w cyklu 3 - dniowych warsztatów szkoleniowych, które odbywać się będą w okresie od lipca do grudnia 2012 roku.

Wszystkie informacje odnośnie projektu i procesu rekrutacji znajdują się na stronie

www.akademiatrenerow.org

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


 

Autor informacji: Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o.

Zapraszamy serdecznie na platformę edukacyjno-doradczą www.ekonomiaspoleczna.info.pl

Na stronie znajduje się 37 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO podczas realizacji projektu oraz w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie prezentacji Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji pozarządowych.

CZYTAJ WIĘCEJ>>>


 

Autor wiadomości: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Targi Ekonomii Społecznej to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się i zapoznać się z wieloma ciekawymi inicjatywami, ofertą przedsiębiorstw Społecznych/podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji łączących działalność gospodarczą i społeczną.

Ponadto przewidziane są liczne atrakcje, a także możliwość skorzystania z nieodpłatnych usług doradczych.

Czytaj więcej >>>


 

Autor informacji: Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej

Zapraszamy wszystkie osoby, grupy inicjatywne i organizacje pozarządowe do prezentowania swoich pomysłów i umiejętności, jak również swojej działalności w „Parku Pomysłów" podczas medialnej imprezy motoryzacyjnej „iLoveRally" w dniu 9 czerwca 2012r., w godzinach 12.00 - 18.00 w centrum Katowic, przy budynku Altus.
Impreza iLoveRally odbędzie się już po raz szósty w Katowicach, przy której Park Pomysłów ma swoją drugą edycję. Park jest integralną częścią imprezy i podkreśla jej szeroki, społeczny wymiar. Impreza przyciąga przedstawicieli mediów z całego województwa, jest to więc doskonała okazja do promocji oryginalnych ludzi, ich dzieł i ciekawych inicjatyw. 

 POBIERZ ZAPROSZENIE>>>


 

Temat przewodni - OPIEKA PIELĘGNIARSKA: SZKOLENIE, ROZWÓJ MOŻLIWOŚCI I BUDOWANIE PARTNERSTWA ŚRODOWISKOWEGO NA RZECZ ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZNOŚCIACH DYSPROPORCJONALNIE DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NOWOTWOROWYM.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia, 2012

Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu BRIDGING CANCER CARE, zaprasza do składania wniosków z propozycjami projektów mających na celu niwelowanie różnic w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, które będą realizowane w Czechach, Polsce, Rumunii, Rosji i na Węgrzech.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>


 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z póĽn. zm.). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA>>>

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

-          CV kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydatów na członków RDPP IV kadencji,

-          wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym (także kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

-          oświadczenie, popierające kandydata, co najmniej 20 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wraz z podaniem nazwy i siedziby organizacji, numeru KRS lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym,

Zgłoszenie w formie papierowej oraz elektronicznej (wypełniony formularz w formacie doc na nośniku CD/R) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RDPP IV kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 29 grudnia 2011 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie IV kadencji RDPP.


 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają Państwa do udziału w Targach PO FIO 2011, podczas których odbędzie się konferencja poświęcona doświadczeniom organizacji w realizowaniu projektów w ramach FIO oraz najbliższej perspektywie wdrażania Programu, a także prezentacja stoisk wystawienniczych wybranych projektów. Ramowy plan Targów w załączeniu.

Targi odbędą się w Warszawie w dniu 18 paĽdziernika 2011 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Targach  w charakterze uczestnika lub wystawcy,  bardzo prosimy o wypełnienie jednej z załączonych kart zgłoszeniowych i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 04.10.2011 r. do godz. 15.00.  
W tytule maila prosimy o wpisanie informacji: Uczestnik Targów PO FIO lub Wystawca Targów PO FIO.

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, kwalifikacja wystawców dodatkowo na podstawie przedstawionej charakterystyki projektu. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników do 1 osoby reprezentującej organizację.

ZGŁOSZENIE  UCZESTNIKA TARGÓW PO FIO POBIERZ >>>

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY TARGÓW PO FIO POBIERZ  >>>

Ramowy Plan Targów POBIERZ >>>

Organizacje zakwalifikowane do udziału w Targach potwierdzenie uczestnictwa wraz z określeniem lokalizacji otrzymają drogą elektroniczną - szczegółowych informacji udziela Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich tel. 22 551 - 55 - 74


 

 autor: Antoni Sobolewski

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne do udziału w drugiej edycji konkursu na bohaterów reportaży radiowych i telewizyjnych. Reportaże radiowe będą tworzone przez Zespół Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia a emitowane będę w Programie I i Programie III Polskiego Radia. Natomiast filmy będą umieszczone a platformie internetowej www.3sektor.tv
 
Dotychczas zrealizowane reportaże radiowe można wysłuchać pod adresem
http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/433570,Nasza-Opoka-%E2%80%93-Katarzyna-Blaszczyk
Ostatni reportaż dotyczył spółdzielni socjalnej Opoka.
 
Obecnie w ramach trwającego konkursu chcemy wybrać bohaterów 4 reportaży radiowych i 4 filmów. Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionych formularzy (w załączeniu) przesłanych do nas w formie tradycyjnej (na adres Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość pl. Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin) lub elektronicznej (na adres konkurs@udasie.org.pl) do 27 września 2011 r.
 
Reportaże są realizowane w siedzibie podmiotów / lub w miejscu ich działalności.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.udasie.org.pl oraz facebook.com/ekonomiaspoleczna

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Projekt " Uda się - upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2010, Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.


 

 

Klauzule społeczne to wyjątek od powszechnie obowiązujących reguł dopuszczany w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Co do zasady kryteria oceny oferty złożonej w ramach zamówień publicznych dotyczą jakości i ceny przedmiotu zamówienia, ale prawo unijne przewiduje możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia dodatkowych kryteriów społecznych, o ile nie narusza to swobody wyboru. Warunkiem jest to, że kryteria takie odpowiadają na ważne potrzeby społeczne oraz, że taka możliwość przewidziana jest w prawie krajowym. Część krajów Unii Europejskiej stosuje takie rozwiązania, z których w dużej mierze korzystają przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce, choć w 2009 roku wprowadzono dwie klauzule społeczne, wykorzystuje się w sposób marginalny. Dlaczego tak się dzieje i jak upowszechnić stosowanie klauzul społecznych w Polsce będziemy starać się wspólnie odpowiedzieć w trakcie seminarium.

 POBIERZ ZAPROSZENIE >>>


 

Rada Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza przedstawicieli pozarządowej strony lokalnych i regionalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego na spotkanie zaplanowane w dniu 15 września 2011 r. w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w trakcie trwania Tygodnia Obywatelskiego zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i będzie częściowo połączone ze spotkaniem Pełnomocników. Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń / dobrych praktyk, uzyskanie informacji na temat respektowania praw lokalnych Rad, omówienie sposobu powstawania i funkcjonowania RDPP, komunikowania się Rad z organizacjami działającymi lokalnie lub regionalnie, a także sposobu wzmacniania wzajemnej współpracy między RDPP na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu ogólnopolskiej RDPP z lokalnymi i regionalnymi RDPP prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą e-mailową do Pani Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres: anna.moskwa@mpips.gov.pl, do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie na stronie www.pozytek.gov.pl zarówno w dziale aktualności, jak i w dziale zaproszenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt również z Anna Moskwą-Wysokińską na powyższy adres e-mailowy lub pod nr tel. (022) 693 45 20.

POBIERZ FORMULARZ >>>

POBIERZ ZAPROSZENIE>>>


 

autor: Antoni Sobolewski

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli podmiotów Ekonomi Społecznej na szkolenie pt. „Współpraca podmiotów  ekonomii społecznej z mediami i wdrażanie wolontariatu", które odbędzie w Regionalnym Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Policach, przy ul. Szkolnej 2, w dniach 24-27.08.2011 r.


Szklenie będzie składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok nastawiony będzie na aspekty praktyczne - na współpracę przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z przedstawicielami mediów (praca z kamerą, przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowej, przygotowanie notatki dla dziennikarzy, przygotowanie i obsługa medialna wydarzeń, opisanie wydarzenia itp.) Natomiast drugi blok nakierowany będzie na zagadnienia zawiązane z wolontariatem, pozyskiwaniem wolontariuszy i pracą z wolontariuszami oraz zagadnieniami związanymi z wolontariatem pracowniczym. Zajęcia prowadzić będą praktycy m. in. była rzecznik prasowa dużego miasta i szefowa agencji reklamowej oraz redaktor z telewizji publicznej.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników w czasie szkolenia oraz Targów (4 noclegi), oraz koszt dojazdu do 70 zł, wyłącznie na podstawie oryginału biletu za przejazd środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS).
Szkolenie będzie realizowane w tygodniu poprzedzającym Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie oraz Przegląd Filmów Społecznych (27.08.2011 r.).
Harmonogram szkolenia zakłada również możliwość wzięcia udziału w obu imprezach i wydarzeniach.
 
Każdy podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela. W kwalifikacjach na szkolenie będziemy preferować osoby, które odpowiadają za kontakt z mediami lub pracę z wolontariuszami. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy przesłać w formie tradycyjnej (na adres Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, pl. Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin) lub elektronicznej (konkurs@udasie.org.pl), na załączonej karcie zgłoszeniowej do dnia 03.08.2011 r. (karta zgłoszeniowa do pobrania również ze strony www.udasie.org.pl).
 
Wszystkie zapytania  odnośnie szkolenia prosimy kierować wyłącznie drogą e-mailową. Szczegółowy harmonogram prześlemy uczestnikom zakwalifikowanym na szkolenie. Szkolenie jest realizowane w ramach Projektu „Uda się- upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej" współfinansowanego ze środków  PO FIO 2010.


 

autor: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza twórców i przedsiębiorstwa społeczne do udziału w konkursie filmowym „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia Społeczna w obiektywie i reklamie ”. Jeśli stworzyłeś materiał filmowy związany z rozwojem wspólnot lokalnych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej, rozwojem ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, promowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej lub jeśli taki materiał zamawiałeś jako podmiot ekonomii społecznej i byłeś jego bohaterem zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach reportaż filmowy, felieton filmowy, reklama filmowa.
 
Materiały Filmowe należy nadsyłać na płytach DVD lub CD dopuszczalne formaty filmów: .avi, .mpg, .wmv, .mp4, mpg2 , divix. Filmy nadesłane w innych formatach nie będą uwzględniane w pracach komisji konkursowej. Maksymalny czas trwania materiałów filmowych:
 
Dla:
-Reportażu  filmowego  do 20 minut
-Felietonu do 3 minut
-Reklamy filmowej od 5 sekund do 1 minuty
 
Prace konkursowe nagrane na płycie DVD można nadsyłać pocztą lub kurierem na biura adres Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, pl. Kilińskiego 3,
70-965 Szczecin lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia. Termin nadsyłania prac 15.08.2011r. Regulamin, karty zgłoszeniowe i wszelkie informacje na stronie www.udasie.org.pl oraz facebook.com/ekonomiaspoleczna
 
Wybrane filmy zostaną zaprezentowane podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Społecznych „Uda się” który odbędzie się 27 sierpnia br. równolegle z Targami Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie. Przegląd swoim patronatem objęła pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.
Informacji nt. konkursu udzielamy wyłącznie mailowo pod adresem konkurs@udasie.org.pl albo a.sobolewski@post.pl


 

WyjdĽ z tłumu i zostań liderem PACZKI! Co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt SZLACHETNA PACZKA. Każdy z nich zarządza zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.

SZLACHETNA PACZKA 2011 otwiera rekrutację liderów. Czekamy na Twoją kandydaturę!

Oferujemy Ci:

 • szansę na realną pomoc ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
 • wyjątkowe wyzwanie, jakim jest współtworzenie jednej z największych akcji społecznych w Polsce
 • zdobycie doświadczenia w zarządzaniu ludĽmi,
 • kompleksowe szkolenia z zakresu zarządzania oraz organizacji akcji społecznych,
 • świetną PACZKĘ ludzi pozytywnie zakręconych, w której z pewnością znajdziesz przyjaciół!

Wśród twoich obowiązków znajdzie się:

 • organizacja w Twojej miejscowości lub dzielnicy akcji SZLACHETNA PACZKA,
 • rekrutacja wolontariuszy,
 • zarządzanie pracą wolontariuszy,
 • współpraca z instytucjami takimi jak szkoły, parafie, ośrodki pomocy społecznej w celu pozyskania adresów rodzin w potrzebie,
 • nadzór nad przeprowadzaniem przez wolontariuszy wywiadów środowiskowych, kwalifikowaniem potrzebujących rodzin do akcji i kontaktem z darczyńcami,
 • organizacja zaplecza technicznego akcji (np. magazynu, transportu)

Oczekujemy od Ciebie:

 • zaradności i samodzielności w działaniu,
 • kreatywności i komunikatywności,
 • łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w grupie,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
 •  odpowiedzialności, sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu.

Zgłoś się już dziś!

Wypełnij formularz rekrutacyjny i zostań liderem PACZKI!
Więcej informacji na http://www.szlachetnapaczka.pl/.

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2011.


Zbliża się IV Forum Funduszy Europejskich, podczas którego Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego przy KK NSRO organizuje sesję "Partnerstwo i dialog jako podstawa skutecznej polityki spójności" (6 maja, Warszawa, hotel Novotel, godz. 14.00-17.00).

Rejestracja na Forum trwa tylko do 29 kwietnia (https://rejestracja.4ffe.pl/) - zapraszamy do zapisania się tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili. Szczegóły w załączeniu.

Podczas naszej sesji potwierdzili udział jako komentatorzy znamienici Goście:

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

dr Jerzy Kwieciński, członek Komitetu Monitorującego Business Centre Club

dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Olsson, przedstawiciel Prezydenta Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wiceprezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"

POBIERZ PROGRAM >>>

DOWNLOAD THE AGENDA OF THE MEETING>>>

POBIERZ INFORMACJĘ NT. FORUM>>>


 

Instytucja Zarządzająca (Departament Pożytku Publicznego w MPiPS) wraz z Instytucją Wdrażającą (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) ogłaszają konkurs prac plastycznych wytworzonych przez beneficjentów w ramach projektów PO FIO 2009 i PO FIO 2010. Wyboru prac dokonywać będzie Komisja Konkursowa złożona z pracowników DPP i CRZL.

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, iż przyjętymi celami konkursu prac plastycznych są: dowartościowanie uczestnictwa beneficjentów w projektach PO FIO, wyróżnienie organizacji realizujących projekty, promowanie wymiany doświadczeń między projektodawcami, jak również upowszechnianie wiedzy na temat efektów i postępów realizacji PO FIO 2009-2013.

Kryteriami wyboru prac, uwzględnianymi przy ocenie, będą:
1. Na ile zgłoszone prace odpowiadają celom i wartościom poszczególnych Priorytetów PO PIO 2009 - 2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz misji sektora społecznego,
2. Innowacyjne ujęcie tematyki Konkursu,
3. Jakość i zawartość artystyczna prac.

Wymagane jest, ażeby prace były autorstwa beneficjentów projektów. Dodatkowo nadesłane prace muszą być w oryginale oraz na odwrocie posiadać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. W ramach konkursu prac jeden projektodawca może złożyć maksymalnie 3 prace.

Zgłoszenie do konkursu musi zawierać oświadczenie, iż praca została wytworzona w ramach projektu FIO 2009 - 2010 oraz być podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Uwaga!! Istnieje również możliwość zgłoszeniu pracy wykonanej przez anonimowego autora. Wówczas wymagane jest podanie jedynie nazwy organizacji, tytułu zadania oraz tytułu pracy wraz z oświadczeniem, iż praca jest efektem działań projektowych. W sprawach szczegółowych odsyłamy do regulaminu konkursu. Uwaga!!! Zgłoszenia wadliwe lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!


Najlepiej ocenione prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronach internetowych Konkursu www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. Wystawione zostaną także w trakcie szkoleń organizowanych w ramach PO FIO 2009-2013.


Prace prosimy nadsyłać do dnia 31.05.2011 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja ds. FIO

ul. Kopernika 36/40

00 - 924 Warszawa

z dopiskiem Konkurs prac plastycznych PO FIO.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Mierzyńską: mail: malgorzata.mierzynska@crzl.gov.pl, tel. (22) 551 55 74.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone równocześnie na stronach www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN >>>

ZGŁOSZENIE >>>

OŚWIADCZENIE >>>


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line ze Stanisławem Szwabskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Forum rozpoczyna się już 11 kwietnia (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Stanisława Szwabskiego - przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Ekspert, poza wieloletnim doświadczeniem w roli radnego, od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Podczas swojej ponad 20-letniej działalności w samorządzie Gdyni spotykał się z wieloma przykładami ograniczeń współpracy międzysektorowej, o których to dyskusję Państwu proponujemy.

Jak wynika z ekspertyz wykonanych na potrzeby Komitetu Ekspertów działającego w ramach projektu „Model współpracy", zidentyfikowane bariery współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi znajdują się w dwóch obszarach. Obszary te pozwalają na wyodrębnienie barier formalnych, a wśród nich np. uwarunkowania prawne, brak przepływu informacji oraz barier nieformalnych związanych z brakiem wzajemnego zaufania, przestrzegania zasad partnerstwa, dbałości o dobre relacje po obu stronach. Okazuje się, że te drugie zdają się być bardziej uciążliwe dla sektora NGO. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie. Czy wspomniane bariery są przez Państwa dostrzegane? Czy i jak stracie się je przekraczać?

 CZYTAJ WIĘCEJ >>>


 

Czym jest współczesny wolontariat? Jak rozwija się działalność wolontaryjna na Warmii i Mazurach? Dlaczego studenci Warmii i Mazur angażują się w wolontariat w swoim regionie? Czy Internet przysłuży się rozwojowi społeczeństwa zaangażowanego i pomagającego?

Nad tymi oraz wieloma innymi pytaniami wraz z zaproszonymi gośćmi Fundacja Rozwoju Wolontariatu będzie się zastanawiać podczas debaty, która odbędzie się 31 marca 2011 roku o godz. 11.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego 12b w Olsztynie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Jacek Protas, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Józef Górniewicz a także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wśród zaproszonych znakomitych gości są p. Urszula Pasławska - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Klaudia Wojciechowska - Naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i organizacji pozarządowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, p. Aleksandra Krugły - Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, p. Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z regionu warmińsko-mazurskiego oraz studenci olsztyńskich uczelni wyższych.

Debata będzie niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami służących zarówno rozpowszechnieniu idei i koncepcji wolontariatu, jak również budowania wspólnoty ludzi świadomych, zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie. Wielką wartością będzie uczestnictwo studentów olsztyńskich uczelni - młodzi ludzie odpowiedzialni za przyszłość wolontariatu i z zapałem podejmują wiele aktywności celebrując Europejski Rok Wolontariatu.


Chciałbyś pracować lub studiować za granicą, ale nie wiesz, od czego zacząć? Chciałbyś poznać ludzi, którym to się udało? OdwiedĽ stoisko „Mobilna młodzież" nr 200 w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie!

Oferujemy możliwość spotkania i podyskutowania z młodymi ludĽmi - uczestnikami unijnych programów edukacyjnych, którzy już pracowali, studiowali lub odbywali wolontariat za granicą. Z przyjemnością podzielą się z tobą swoimi doświadczeniami!

Dowiesz się od nich, jak:

 • odbyć szkolenie, praktyki lub staż zawodowy w innym kraju;
 • uczyć się języków obcych w nowatorski sposób;
 • przeprowadzić wymianę młodzieży;
 • wyjechać za granicę na wolontariat;
 • zdobyć finansowanie na realizację własnego projektu;
 • otrzymać stypendium na studia za granicą.

O możliwościach wyjazdu za granicę do pracy, na studia lub staż możesz podyskutować także podczas konferencji „Mobilna młodzież" w piątek o godz. 14.00 w Sali Koncertowej PKiN (VI piętro). W debacie wezmą udział Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz ambasadorowie inicjatywy „Mobilna młodzież" Jasiek Mela i Marta Sziłajtis-Obiegło.

Rejestracja:
Aby wziąć udział w konferencji Mobilna młodzież", należy zarejestrować się na stronie: www.frse.org.pl/mobilnamlodziez.
Z kolei rejestracja na spotkania uczestnikami unijnych programów edukacyjnych odbywa się za pośrednictwem strony: www.frse.org.pl/perspektywy.

Informacji na temat konferencji i spotkań na stoisku „Mobilna młodzież" udziela:

Anna Samel
e-mail: anna.samel@frse.org.pl
tel: 0 22 46 31 173


Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Magdaleną Dudkiewicz - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Forum zatytułowane: „Co to znaczy ‘standaryzować współpracę międzysektorową?'" rozpocznie się 24 stycznia 2011 roku (poniedziałek) na stronie www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy (zakładka „Tygodnie z Ekspertem") i potrwa tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy panią Magdalenę Dudkiewicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, ekspertkę Instytutu Spraw Publicznych, sekretarza redakcji kwartalnika „Trzeci sektor", związaną z organizacjami pozarządowymi zarówno naukowo, jak i w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ>>>


 

Czym jest współczesny wolontariat?

Czy Internet przysłuży się rozwojowi społeczeństwa zaangażowanego i pomagającego?

Czy Polacy rzeczywiście mobilizują się jedynie w obliczu wielkiej tragedii czy też, na co dzień wspierają potrzebujących?

Nad tymi oraz wieloma innymi pytaniami wraz z zaproszonymi gośćmi Fundacja Rozwoju Wolontariatu będzie się zastanawiać podczas debaty, która odbędzie się 27 stycznia 2011 roku o godz. 11.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wśród zaproszonych znakomitych gości są p. Henryk Wujec - Doradca Prezydenta RP ds. społecznych, p. Aleksandra Krugły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także p. Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, p. Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu, p. Kuba Wygnański z Instytutu Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, p. Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii oraz p. Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Debata będzie niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów oraz nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami służących zarówno rozpowszechnieniu idei i koncepcji wolontariatu, jak również budowania wspólnoty ludzi świadomych, zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie.

OBEJRZYJ FILMIK Z ZAPROSZENIEM >>>


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na Forum poświęcone tematyce wolontariatu międzynarodowego, które odbędzie się 20 stycznia 2011 r. Celem Forum jest między innymi pokazanie wartości, specyfiki i różnorodności wolontariatu międzynarodowego oraz stworzenie platformy do spotkania organizacji aktywnych na tym polu. Chcemy zwiększyć w społeczeństwie rozpoznawalności działań wolontariackich i pracy wolontariuszy. Forum ma także promować wolontariat jako Ľródło kompetencji przydatnych na rynku pracy, międzykulturowych i społecznych. Formularz rejestracji oraz wszystkie przydatne informacje znajdą Państwo na stronie http://www.konferencje.frse.org.pl/ Termin zgłoszeń upływa 9 stycznia. Zapraszamy!


Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna. Studia realizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Rekrutacja trwa od 3 do 13 stycznia 2011 r.

 Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

CZYTAJ WIĘCEJ>>>>


 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podsumowującej wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi", która odbędzie się w dniu 20 paĽdziernika 2010 r. Konkurs jest jednym z komponentów projektu partnerskiego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" (Poddziałanie 5.4.1. PO KL Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora) realizowanego przez Związek Miast Polskich wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Liderem Partnerstwa, Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Collegium Civitas i Instytutem Spraw Publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

PROGRAM KONFERENCJI >>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>>


 

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w  dniach 26 i 27 czerwca b.r. sesję naukową poświęconą ewolucji i modernizacji lokalnej polityki społecznej we Włoszech.   Sesje poprowadzą Pani prof. Anna Merlo, wykładowca zarządzania publicznego na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i na Uniwersytecie w Aoście oraz Pani dr Claudia Casali, doradca władz lokalnych ds. planowania strategicznego i implementacji  strefowych planów polityki społecznej Regionu Autonomicznego  Aosta. 

Anna Merlo jest profesorem  ekonomii i zarządzania, wykładowca Public Management and   Policy na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i na Uniwersytecie w   Aoście. Autorka wielu publikacji w dziedzinie ekonomiki sfery społecznej, usług publicznych, organizacji non-profit oraz odpowiedzialności    przedsiębiorstw.

Claudia Casali jest doktorem nauk społecznych, pracownikiem samorządowym, menedżerem społecznym oraz  konsultantem   ds. rozwoju społecznego i kulturalnego władz Regionu Autonomicznego Aosta. Dr Casali jest    współkoordynatorem strefowego planu polityki społecznej w regionie Aosta, w przeszłości była członkiem kadry zarządczej spółdzielni socjalnej świadczącej usługi osobom starszym, gdzie odpowiadała za planowanie, kontrolę kosztów i jakości oraz kontakty z zarządem spółdzielni.

Sesja jest częścią nowego programu Studiów Podyplomowych Zarządzania Polityką Społeczną, które Instytut Polityki Społecznej prowadzi w r. ak. 2009/10. Studia są  realizowane w ramach projektu pn. „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zainteresowanych zapraszamy na godzinę 10.00 do siedziby  Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15, sala Konferencyjna, II piętro. Sesja będzie tłumaczona. Wstęp wolny.


16 grudnia 2009 (środa), g. 10.00 - 12.30, Warszawa, Centrum Zielna, Sala Europa.

Rejestracja do 15.12 (wtorek), g.14.00 na adres rejestracja@centrumcsr.pl

Seminarium podsumowuje projekt „Organizacje obywatelskie a biznes. Wzmocnienie polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego uczestniczących w debacie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce i Europie". Uczestnicy seminarium przedstawią swój pogląd na znaczenie CSR w Polsce oraz przedstawią działania ich Organizacji, jak również postarają się odpowiedzieć na pytanie o rolę jaką powinny odgrywać organizacje obywatelskie. Wydaje się, że w Polsce tradycyjną formą zaangażowania NGO w CSR jest pozyskiwanie środków z biznesu na projekty społeczne. Jednakże z perspektywy biznesowej zaangażowanie społeczne stanowi stosunkowo niewielki fragment koncepcji CSR, a na świecie najbardziej aktywne w temacie CSR są organizacje konsumenckie, broniące praw człowieka, ekologiczne i zajmujące się pomocą rozwojową, które monitorują wpływ biznesu na społeczeństwo. W Polsce ten nurt jest bardzo słaby. Podczas dyskusji paneliści oraz uczestnicy seminarium postarają się omówić ten stan rzeczy.

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 - 10.15: Przedstawienie wyników Projektu.

10.15 - 12.15: Organizacje obywatelskie a społeczna odpowiedzialność biznesu. Dyskusja.

 Grzegorz Gruca - Człnek Zarząu Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

 Edward Gollent - Przewodnicząy Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe „iedronka".

 Grzegorz Piskalski - Dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL.

 Zbigniew Gajewski - Dyrektor Departamentu Public Relations, Polska Konfederacja Pracodawcó Prywatnych „ewiatan".

 Tomasz Gasińki - Dyrektor Business Solutions, Odpowiedzialny za ERM & CSR, Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.

 Maria Andrzej Falińki - Dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

 Joanna Szymonek - Specjalista ds. CSR w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność.

 MichałLewandowski - Człnek Zarząu Krajowego ds. Promocji i Rozwoju Zwiąku, Ogónopolski Pracowniczy Zwiąek Zawodowy Konfederacja Pracy.

 Tadeusz Tomaszewski - Posełna Sejm RP, Klub Poselski Lewica, Przewodnicząy podkomisji stałj ds. kontaktó z organizacjami pozarząowymi (zaproszony).

12.30: Poczętunek.

Projekt pt. „Organizacje obywatelskie a biznes. Wzmocnienie polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego uczestniczących w debacie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce i Europie", realizowany przez Fundację CentrumCSR.PL, współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

we współpracy z

Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

organizuje 16 grudnia 2009 r. w Warszawie konferencję: Trzeci sektor w kontekście wyzwań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Celem konferencji jest wypracowanie założeń stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wyzwań jakie niesie ze sobą członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ekspertyz na temat aktywności polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim oraz koncepcji stałej współpracy pomiędzy administracją rządową a trzecim sektorem w zakresie informowania społeczeństwa o polskim Przewodnictwie w Radzie UE.

Ostatni panel zostanie poświęcony idei wolontariatu w Polsce i Europie.

Szczegółowe informacje na stronie www.konferencjango.pl.


Konferencja jest organizowana pod patronatem portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

Warszawa, 16 grudnia 2009 r.
godz. 10.30-16.15
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2
zgłoszenia udziału: konferencjengo@kgprojektykonferencyjne.pl

www.konferencjango.pl

tel: +48 22 487 92 18

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/D483CB8FBFF32AB3C1257682003DEC72?Open


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Efekty i wyzwania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, która odbędzie się 11 grudnia 2009 r. (piątek) w hotelu Novotel Centrum w Warszawie (ul. Marszałkowska 94/98).

Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji Programu Kapitał Ludzki w 2009 roku, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2010. W pierwszej części konferencji omówione zostaną również istotne obszary tematyczne Programu wynikające z priorytetowych wyzwań stojących przed Programem, w drugiej części mającej formę równoległych paneli dyskusyjnych odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów.


Program konferencji:

9.30 - 10.30 Rejestracja i powitalna kawa.

10.30 - 10.50 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

 • Pani Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego;
 • Pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

10.50 - 11.40 Wręczenie nagród w konkursie Dobre praktyki EFS 2009.

 • Pani Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego;
 • Pan Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, MRR.

11.40 - 12.20 Wręczenie nagród w konkursie Ludzka Twarz EFS:

 • Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej;
 • Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego;
 • Pani Marie-Therese Duffy-Haeusler, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

12.20 - 12.50 Przerwa kawowa.

12.50 - 13.30 Podsumowanie wdrażania Programu Kapitał Ludzki w 2009 r. i omówienie wyzwań dla Programu Kapitał Ludzki na rok 2010:

 • Pan Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w MRR.

13.30 - 15.30 Równoległe panele dyskusyjne
(Wystąpienia ekspertów oraz dyskusja z udziałem uczestników) 
Panel I Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Kapitał Ludzki
Panel II Recepta na kryzys - Pakiet antykryzysowy Programu Kapitał Ludzki
Panel III Co po 2013? - przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego
Panel IV Komplementarność - Jak ją praktycznie wdrażać?

15.30 Lunch

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj .

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane realizacją Programu Kapitał Ludzki, w szczególności pracowników instytucji uczestniczących w realizacji Programu, członków Komitetu i Podkomitetów Monitorujących, ekspertów i asesorów oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji zapraszamy do działu Rejestracja .

Rejestracja trwa do 30 listopada 2009 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona!

Uprzejmie informujemy, iż udział w Konferencji jest nieodpłatny. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zapewnia noclegu zaproszonym gościom.

http://www.efs.gov.pl/wiadomosci/Strony/ogolnopolska_konferencja_efekty_i_wyzwania_EFS_11_09.aspx

 


 FIRMA 2000 Sp. z o.o. zaprasza na 15 dniowy bezpłatny kurs szkoleniowy "Profesjonalna niania", który odbędzie się w Warszawie.

W programie tematy:
I Blok: Zawód „opiekunka dziecięca" (3 dni)
II Blok: Wychowanie dziecka (6 dni)
III Blok: Wychowanie artystyczne (2 dni)
IV Blok: Pielęgnowanie dziecka (3 dni)
V Blok: Egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę i kwalifikacje (1 dzień)

Uczestnikami szkoleń mogą być kobiety, które:
- posiadają predyspozycje do bycia nianią,
- są mieszkankami województwa mazowieckiego,
- pozostają bez zatrudnienia (zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukującymi pracy),
- nie pozostają w konflikcie z obowiązującym prawem (nie były karane za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kursu uczestniczki otrzymają bezpłatnie:
-materiały szkoleniowe
-wyżywienie
-nocleg w przypadku szkoleń dwudniowych

Szczegóły: http://www.niania.firma2000.pl/

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 grudnia br. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2010.

BIURO PROJEKTU
ul. Marconich 9 lok. 19
02-954 Warszawa
tel.: 022 382 57 11
faks: 022 642 58 73
e-mail: niania@firma2000.pl


Od września 2009 roku Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" z Choczni realizuje projekt "Krok po kroku - wzmacniamy potencjał organizacji pozarządowych" współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach tego projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu opracowywania wniosku aplikacyjnego, z rozliczania sprawozdań, z podstaw prawa, z elementów prawa podatkowego i z księgowości. Szkolenia będą prowadzone od listopada 2009 roku do paĽdziernika 2010 roku w Wadowicach.


Orientacyjny plan szkoleń, warsztatów i konsultacji został wraz z formularzem zgłoszeniowym umieszczony na naszej stronie internetowej www.fundacjarownacszanse.pl

e-mail: fundacjarownacszanse@o2.pl
Magdalena Książek 505-042-335


Co nowego dzieje się w Polsce w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Jakie wyzwania przed nią stoją? Jakie są najciekawsze projekty związane z tą tematyką i kto realizuje te działania?

Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedĽ podczas  konferencji nt. edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 paĽdziernika w Warszawie. Jego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska.

GazowniaMiejsce konferencji - teren „Gazowni Warszawskiej" -  to przykład zrównoważonego wykorzystania terenów poprzemysłowych. Jesteśmy przekonani, że w tym miejscu (jednym z największych i najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury z przełomu XIX i XX w. w Warszawie) powstaną innowacyjne pomysły dotyczące współpracy w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela  Magdalena Cheda, Departament Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, e-mail: magdalena.cheda@mos.gov.pl, tel. (22) 5792 615.

http://www.mos.gov.pl/artykul/2804_na_szlaku_do_zrownowazonego_rozwoju_edukacja_dla_przyszlosci/9971_na_szlaku_do_zrownowazonego_rozwoju_edukacja_dla_przyszlosci.html


 • Studia przygotowują liderów organizacji pozarządowych świeckich i wyznaniowych, organizacji pożytku publicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, do których obowiązków należy współpraca z organizacjami non-profit, do zakładania organizacji pozarządowej, prowadzenia działalności statutowej oraz współdziałania między władzami samorządowymi i rządowymi a organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych i innych zadań ze sfery interesu społecznego.  
 • Studia oferują interdyscyplinarną wiedzę praktyczną z dziedziny prawa, zarządzania, informatyki, mediów, socjologii i polityki społecznej oraz praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem, projektami i finansami , a także monitoringu, ewaluacji i planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych.
 • Studia dostarczają podstaw wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z mediami i biznesem.
 • Studia rozwijają praktyczne umiejętności uzyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych.
 • Wykładowcami Studiów są doświadczeni wykładowcy akademiccy, eksperci rządowi i samorządowi oraz specjaliści - praktycy.
 • Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry). Program obejmuje 200 godzin zajęć (po 100 w semestrze): wykładów, konwersatoriów, seminariów i warsztatów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.
 • Zajęcia odbywać się będą od paĽdziernika do czerwca w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (XII piętro), Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
 • Kierownikiem Podyplomowych Studiów jest prof. dr hab. Ewa Leś.
 • Bliższe informacje dostępne są na www.collegium.edu.pl, pod numerem telefonu (22) 656-7187 do 89 i poprzez email (rekrutacja@collegium.edu.pl).

 

Program Studiów Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi (PSZOP)
w Collegium Civitas*:
Semestr jesienny
 Semestr wiosenny
Zasady tworzenia projektów – wprowadzenie teoretyczne z elementami pracy grupowej.
warsztat, 10 godz.
Zarządzanie finansami,  budżetowanie, sprawozdawczość i monitoring finansowy.
wykład, 14 godz.
Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa. 
wykład, 10 godz. 
Klasyczne i współczesne teorie społeczeństwa
wykład, 8 godz.
Organizacje non for profit w politykach publicznych.  
, wykład, 16 godz.
Zarządzanie i ewaluacja projektów.
warsztat, 12 godz.  
Polityka informacyjna organizacji pozarządowej. 
warsztat, 10 godz.
Krajowe środki publiczne oraz zasady ich przekazywania organizacjom pozarządowym.
wykład,  6 godz.
Zarządzanie misją: od diagnozy do celów.
warsztat, 10 godz.
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - dobre praktyki.
wykład, 8 godz.
Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce.
wykład, 20 godz.  
Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich (tworzenie stron WWW).
warsztat, 4 godz.  
III Rzeczpospolita i ½. Wybrane problemy państwa i społeczeństwa.
wykład, 10 godz.
Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich (podpis cyfrowy).
warsztat, 6 godz.  
 
Finansowanie organizacji w środowisku lokalnym.
wykład, 6 godz.
 
Monitoring i ewaluacja w organizacjach pozarządowych.
wykład, 4 godz.
 
Planowanie strategiczne.
wykład, 4 godz.
 
Tworzenie i zarządzanie spółdzielnią socjalną.
wykład, 6 godz.  
 
Polityka informacyjna organizacji pozarządowej.
warsztat, 4 godz.
 
Współpraca z biznesem, finansowanie organizacji w środowisku lokalnym.
wykład, 4 godz.
 
Budowa partnerstw.
warsztat, 6 godz.
* program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Program PSZOP trwa jeden rok akademicki (dwa semestry), obejmuje 200 godzin, na które składają się wykłady, konwersatoria, seminaria i warsztaty. Absolwenci na podstawie egzaminów i zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia Studiów.


 

Terminy zjazdów na rok akademicki 2009/2010*

 

Semestr I
 PaĽdziernik:       17-18.10.2009
Listopad:           14-15.11.2009; 28-29.11.2009
Grudzień:          12-13.12.2009
Styczeń:            16-17.01.2010; 30.01.2009
 
Semestr II
 Luty:                 20-21.02.2010   
Marzec:             20-21.03.2010
Kwiecień:          17-18.04.2010
Maj:                  22-23.05.2010
Czerwiec:          19-20.06.2010;

* terminy zjazdów mogą ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady przyjęć i opłaty
 
Opłata kwalifikacyjna
Czesne
(za jeden semestr)
 
 
w całości
w ratach
Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi
(dwusemestralne)
100 zł lub 250 zł*
2200 zł
5 x 480 zł
* dla osób z wykształceniem uzyskanym poza Polską
Dane do przelewu opłaty kwalifikacyjnej:
Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, XII piętro
Bank Pekao S.A., numer rachunku:
45 1240 6247 1111 0000 4980 2379

Zasady przyjęć:

O przyjęciu na Studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W poszczególnych przypadkach argumentem decydującym będzie skierowanie przez jednostkę administracji, władze samorządowe lub podmiot sektora prywatnego. Przedmiotem rozmowy są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki na Studiach.

Wymagane dokumenty:
·         podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich)
 • 4 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (100 zł lub 250 zł dla osób z wykształceniem uzyskanym poza Polską)

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

Rekrutacja trwa do 17 paĽdziernika 2009 r.
Zajęcia na Studiach Podyplomowych w zakresie Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi rozpoczną się na jesieni 2009 r.

Bliższe informacje w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas
rekrutacja@collegium.edu.pl
tel. 022 656 71 89
www.civitas.edu.pl 

Głównym celem badania ewaluacyjnego będzie przeprowadzenie oceny adekwatności wyboru wskaĽników założonych dla Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora oraz Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013. Badanie będzie miało również na celu określenie alternatywnych wskaĽników stanowiących uzupełnienie dla wskaĽników zatwierdzonych w dokumentach programowych PO KL.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty oraz oczekiwań DWF w zakresie przedmiotowego badania ewaluacyjnego znajdą Państwo w załączniku. Zamówienie będzie realizowane poniżej ustawowego progu 14 tys. euro.

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2009 r. na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3a, 00-349 Warszawa oraz na adres elektroniczny: marlena.konczak@mpips.gov.pl oraz dominika.skwarska@mpips.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za badanie ewaluacyjne w DWF: Panią Dominiką Skwarską tel. (22) 461-63-22 lub Panią Marleną Kończak tel. (22) 461-63-46.

Szczegóły:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art90,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-badania-ewaluacyjnego-dot-oceny-wskaznikow-dla-dzialania-5-4-i-5-5-po-kl.html


12 marca 2009 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009 dla beneficjentów (Projektodawców) zamierzających realizować projekty w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Kapitał Ludzki.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00 - 14:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa ul. Tamka 3 (I piętro).

Uczestników spotkania prosimy o rejestrowanie się poprzez stronę internetową http://www.kapitalludzki.gov.pl/, Konferencje...przejdz do działu.
Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji na adres mailowy podany w zgłoszeniu o treści „Zgłoszenie na spotkanie informacyjne zostało przyjęte".

Do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z jednej instytucji. Rejestracja uczestników zakończy się w dniu 11 marca 2009 roku o godz. 12:00.

W przypadku zgłoszenia na spotkanie więcej niż 20 osób, DWF zastrzega sobie możliwość przesunięć poszczególnych uczestników na inne wolne terminy. Ewentualny następny termin spotkania informacyjnego zostanie podany do wiadomości uczestników do dnia 11 marca 2009 roku do godz. 15:00 na stronie internetowej departamentu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu uczestników spotkania. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: Aneta.Otlowska@mpips.gov.pl

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art86,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-nr-dwf_5-4-2_3_2009.htmlPunkt Kontaktowy ds. Kultury informuje, iż w marcu 2009 r. ruszają pierwsze warsztaty, rozpoczynając tym samym wiosenną sesję szkoleń.

Odbędą się one kolejno:

 • 6 marca 2009 we Wrocławiu;
 • 9 marca 2009 w Krakowie;
 • 10 marca 2009 w Łodzi;
 • 11 marca 2009 w Warszawie.

Zgodnie z nową formułą warsztatów, uczestnikom zostaną przedstawione założenia polityki kulturalnej UE, sposoby poszukiwania partnerów zagranicznych, a także wytyczne w zakresie prowadzenia projektów, w których realizację zaangażowany jest więcej niż 1 podmiot.

Na zakończenie, w ramach prezentacji tzw. "dobrych praktyk" zaproszony zostanie przedstawiciel instytucji, która uzyskała grant z Programu Kultura 2007-2013.

Rejestracja i Programy Szkoleń na http://www.mkidn.gov.pl/pkk

Udział we wszystkich szkoleniach i seminariach PKK jest bezpłatny


http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/98CDEBD2B7183721C1257569002F5D78?Open


Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące:

1. Nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ustawa)

2. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.(PO FIO)

które odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 r. w godz.11-14. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Prelegentami będą:

1. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego (ustawa)

2. Aleksandra Obarska, specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego (PO FIO)

3. Maciej Kaczorowski, główny specjalista w Departamencie Pożytku Publicznego (PO FIO)

Wyżej wymienione spotkanie będzie okazją do dyskusji oraz możliwości zadawania pytań zaproszonym gościom w kwestiach nurtujących Państwa Organizacje.

z pozdrowieniami

Dorota Moroz-Mojsiuszko
Pełnomocnik Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych
tel. 695404448
085/7439526

http://www.city.bialystok.pl/site.php?s=MDA4NDgx&a=MDUyMDk2


 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Kaczorowski - główny specjalista Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 marca br. o godz. 12.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13. Organizatorem szkolenia jest Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

W roku 2008 ze środków FIO skorzystało 12 częstochowskich organizacji, realizując projekty na łączną kwotę 473.384 zł. W ramach tegorocznego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przeznaczono kwotę 60 mln zł na wsparcie działań w następujących priorytetach:

Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

W tegorocznym konkursie mogą być realizowane projekty od kwoty 10 do 300 tys. zł (granty do 40 tys. zł bez potrzeby udziału środków własnych, do 150 tys. zł z udziałem 10% środków własnych i do 300 tys. zł przy udziale 20% środków własnych). Mogą być to projekty zarówno roczne, jak i dwuletnie. Nabór wniosków potrwa do 23 marca 2009 roku, a termin rozpoczęcia realizacji zadań ustalono na 15 maja br. Dodatkowe informacje dostępne są na http://www.pozytek.gov.pl/

Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy więc o potwierdzenie udziału w szkoleniu: tel.: 034 370 74 80 lub e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl


ŁódĽ, 16 lutego 2009 r.

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego oraz Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne na temat Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych, podmiotów kościelnych i administracji publicznej współpracującej z III Sektorem. Spotkanie odbędzie się w piątek, 20 lutego br. o godz. 12.00 w auli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a. Udział bezpłatny, wstęp wolny.

PROGRAM:

11.30 Rejestracja uczestników

12.00 Przywitanie zebranych

12.15 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku

- Andżelika Wardęga, naczelnik, Departament Pożytku Publicznego MPiPS

- Maciej Kaczorowski, główny specjalista, Departament Pożytku Publicznego MPiPS

- Aleksandra Obarska, specjalista, Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS

13.15 Dyskusja

14.00 Zakończenie.


19 lutego 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Bank Światowy będą gospodarzami seminarium dotyczącego polityki regionalnej. Seminarium będzie poświęcone dyskusji nad wnioskami z raportu Banku Światowego zatytułowanego World Development Report 2009 - Reshaping Economic Geography oraz ich wykorzystaniem na potrzeby polityki regionalnej w Polsce, zwłaszcza w kontekście prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prac mających na celu identyfikację obszarów strategicznej interwencji i zaprojektowanie odpowiednich mechanizmów wspierania.

Seminarium będzie również okazją do odniesienia się do rekomendacji w zakresie modelu i celów polityki regionalnej sformułowanych w dokumentach analitycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poświęconych rozwojowi polityk terytorialnych (m.in. Regions at a Glance 2008, Policy i Background Reports).

W drugiej części seminarium odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego oraz władz samorządowych, której głównym celem będzie wymiana poglądów m.in. na temat podejścia polityki regionalnej do kwestii zróżnicowań międzyregionalnych, barier w wykorzystywaniu regionalnych potencjałów rozwojowych oraz adekwatnych kryteriów udzielania wsparcia zidentyfikowanym obszarom problemowym.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt na adres e-mail: zuzanna.raszkowska@mrr.gov.pl (tel.: 22 461 36 41).

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz. 9.00-14.30

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Zaproszenie_na_seminarium_Banku_Swiatowego_oraz_MRR.aspx

 


 

Zielona Góra: Konferencja - Czas na Fundusze Europejskie i Polskę marzeń


22 grudnia 2008 r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja "Wyzwania i szanse Programu Kapitał Ludzki", którą organizuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego we współpracy z Fundacją "Fundusz Współpracy". 

Konferencja poświęcona będzie podsumowaniu pierwszej fazy realizacji Programu, jaka miała miejsce w 2008 roku, a także omówieniu strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009. Omówione zostaną również istotne obszary tematyczne wynikające z priorytetowych wyzwań stojących przez Programem.

W konferencji planowany jest udział ok. 600 osób w tym m.in.: przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu Kapitał Ludzki, beneficjentów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz ekspertów zaewnętrznych.

Konferencja będzie się składać z dwóch części: części ogólnej dla wszystkich uczestników konferencji oraz z części, w której przewidziane są cztery równolege panele dyskusyjne.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-10.30 - Rejestracja uczestników oraz kawa

10.30-11.00 - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 
                       Podsumowanie wdrażania Programu Kapitał Ludzki w roku 2008

 • Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego
 • Jaroslaw Pawłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

11.00-11.40 - Wyzwania społeczno-ekonomiczne Polski a oczekiwania wobec Programu Kapitał Ludzki

 • prof. dr hab. Urszula Sztanderska, Uniwersytet Warszawski

11.40-12.20 - Strategia działania i wyzwania dla Programu Kapitał Ludzki na rok 2009

 • Paweł Chorąży - dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

12.20-13.00 - Przerwa kawowa

13.00-15.00 - Cztery równoległe panele dyskusyjne - wystąpienia ekspertów oraz dyskusja z udziałem uczestników.


Panel I: „Lepszej jakości projekty - wyzwania związane z oceną i wyborem projektów w Programie Kapitał Ludzki" - panel poświęcony doświadczeniom w ocenie projektów i wyzwaniom związanym z tworzeniem lepszej jakości projektów i bardziej przejrzystymi metodami ich oceny i wyboru. Zaprezentowane zostaną planowane zmiany w tym zakresie, jak również zaprezentowana zostanie rekomendowana metodyka zarzadzania projektami dla Programu Kapitał Ludzki. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie sposobów definiowania kryteriów wyboru projektów, opinie dotyczące tego jak „obchodzone" są wymagania dotyczące projektów (np. wpisywanie stałych formułek), problem projektów „powielaczowych".

                   Joanna Hofman - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                   Dr Bartosz Grucza - Szkoła Główna Handlowa

Panel II: „Giełda Pomysłów - projekty innowacyjne i ponadnarodowe w Programie Kapitał Ludzki" - panel poświęcony realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w PO KL. Najskuteczniejsze metody współpracy, bariery i wyzwania, doświadczenia z realizacji Programu EQUAL. Zaprezentowana zostanie również oferta Krajowej Instytucji Wspomagającej.

                   Beata Puszczewicz - Fundacja Fundusz Współpracy
                   Dr Marek Rymsza - Instytut Spraw Publicznych
                   Marta Rawłuszko - Gender Index
                   Hanna Kądziela - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Panel III: „Realizacja programu 50+ w ramach Programu Kapitał Ludzki - wyzwania i możliwości" - panel poświęcony m.in. rządowemu programowi „50+ Solidarność Pokoleń", sposobom realizacji programu w kontekście PO KL, kluczowym obszarom interwencji w ramach Programu.

                   Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do potwierdzenia)
                   Irma Krysiak - Komisja Europejska
                   Dorota Bortnowska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Panel IV: „Partnerstwo - jako wartość dodana w Programie Kapitał Ludzki" - panel poświęcony różnym wymiarom partnerstwa w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprezentowane zostaną nowe regulacje wynikające z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie partnerstwa. Dyskusja dotyczyć będzie ponadto weryfikacji partnerstw na etapie oceny wniosku (czy partnerstwo przynosi dodatkową korzyść).

                   Dr Krzysztof Jaszczołt - Kompania Dobrych Usług
                   Cezary Miżejewski - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

15.15-15.45 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.45           - Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jej temat na stronie internetowej www.konferencja-efs.pl 

UWAGA: Rejestracja trwa do 16 grudnia 2008 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) - ilość miejsc jest ograniczona


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/konferencja_wyzwania_i_szanse_POKL.aspx

 


 

Zapraszamy do lektury nowej pozycji wydanej w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego:

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Obszary gospodarki społecznej
Doświadczenia Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju
Tu jest praca
POBIERZ >>>

Redakcja naukowa:
Paulina Chodyra, Ewa Leś, Małgorzata Ołdak

W a r s z a w a 2 0 0 8


Podczas organizowanych w Poznaniu Międzynarodowych Targów Ekologicznych „Poleko", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Środowiska będą promowały Fundusz Spójności. W dniach 27-30 paĽdziernika 2008 r. otwarte będzie stoisko Funduszu Spójności, natomiast 28 paĽdziernika 2008 r. odbędzie się druga konferencja z cyklu: „Fundusz Spójności dla infrastruktury i środowiska".

Stoisko Funduszu Spójności - 27-30 paĽdziernika 2008 r.

Zainteresowani tematyką Funduszy Europejskich nie tylko będą mogli zaczerpnąć informacji o projektach środowiskowych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności w okresie 2004-2006, lecz również uzyskają fachową wiedzę oraz praktyczne porady na temat realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „starego" jak i „nowego" okresu programowania. Dla odwiedzających stoisko promujące Fundusz Spójności będą do dyspozycji liczne materiały multimedialne i informacyjne. Zainteresowanych zapraszamy do PAWILONU 5, SEKTOR A, STOISKO 10.

Konferencja - 28 paĽdziernika 2008 r.

„Fundusz Spójności dla infrastruktury i środowiska" - pod takim tytułem odbędzie się konferencja, w której wezmą udział beneficjenci Funduszu Spójności, potencjalni beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych. W programie konferencji przewiduje się przede wszystkim prezentację dobrych praktyk, ale także obszarów problemowych związanych z realizacją projektów Funduszu Spójności w kontekście Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Akredytacje dziennikarzy przyjmuje Centrum Prasowe Międzynarodowych Targów Poznańskich: www.mtp.pl/all/pl/prasa/akredytacje 


Pobierz plik:
Program konferencji „Fundusz Spójności dla infrastruktury i środowiska"

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/MiedzynarodoweTargiEkologicznePOLEKO.aspx

 


 

    
Jesteś związany z organizacją pozarządową? Aktywnie działasz w swojej społeczności? Chcesz się wkrótce podjąć wielkich zadań? Czekamy na Ciebie w Szkole Liderów Organizacji Pozarządowych! Zgłoś się do 27 paĽdziernika 2008.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Jej celem jest wsparcie osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych oraz pomoc w poszukiwaniu działań, które rozwiązują problemy lokalnych społeczności.

Szukamy osób, które:

 • są związane z organizacjami pozarządowymi,
 • są zaangażowane w życie społeczne: mają doświadczenie w prowadzeniu projektów i inicjatyw społecznych etc.,
 • chcą rozwijać się jako liderzy/liderki środowisk lokalnych,
 • mają ukończone 18 lat.

Oferujemy:

 • inspirujące spotkania z bohaterami życia publicznego,
 • trening umiejętności liderskich,
 • pomoc w opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju,
 • konsultację tutorską, pozwalającą wprowadzić w życie nabyte umiejętności.

Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych w tym roku to:
- trzydniowy warsztat wprowadzający
- indywidualne konsultacje tutorskie w celu opracowania indywidualnego programu rozwoju i 
- ośmiodniowa Szkoła, podczas której odbędą się zajęcia warsztatowe, konwersatoria, zajęcia w grupach, wykłady

Harmonogram

 • termin przysyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy oraz list polecający lub inne materiały dokumentujące działalność) - do 27 paĽdziernika do godz.24
 • informacja o pierwszym etapie rekrutacji - 28 paĽdziernika
 • rozmowy kwalifikacyjne - 4 listopada
 • wyniki rekrutacji 5 listopada
 • warsztat wprowadzający i konsultacje z tutorami 13 - 16 listopada
 • szkoła liderów organizacji pozarządowych 28 listopada - 6 grudnia

Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w programie w wysokości 350 zł, natomiast reszta kosztów pokryta jest z dotacji FIO. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, którą podpisuje każdy uczestnik programu. Wzór umowy i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie - http://www.szkola-liderow.pl/.

Zgloszenia w postaci formularza zgłoszeniowego oraz listu polecającego lub innych materiałów dokumentujących działalność prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

mjackowska@szkola-liderow.pl

lub pocztą:

Stowarzyszenie Szkoła Liderów
ul. Sienkiewicza 12/14, pok. 4D19
00-010 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu

http://www.szkola-liderow.pl/

Kontakt
Marta Jackowska
mjackowska@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 61

Wahasz się? Udział w Szkole polecają jej Absolwenci:
Krzysztof Kasprzycki, Stowarzyszenie Zacisze, Olsztyn

Szkoła przerosła moje oczekiwania, każdemu polecam taką formę edukacji. SLOP pozwala się sprawdzić, poznać siebie, naładować akumulatory, poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Narzędzia i metody, które poznałem na Szkole, wykorzystuję cały czas.

Krzysztof Szczepaniuk, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Międzyrzec Podlaski

Nie spodziewałem się, że poznam tak ciekawych ludzi. Zajęcia okazały się bardzo przydatne, zmieniłem swój sposób myślenia i działania. Jestem bardziej otwarty, umiem lepiej rozwiązywać konflikty w organizacji. Spokojniej podchodzę do wielu rzeczy, więcej rozumiem.

Anna Czelin-Bujnicka, Świetlica Środowiskowa, Dąbroszyn

Dużo się zmieniło w moim działaniu po ukończeniu Szkoły. Przestałam się podporządkowywać woli innych i bardziej stanowczo domagam się poszanowania mojego, szczególnie prywatnego czasu.

 

Projekt jest realizowany w ramach "Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" 


Podyplomowe Studia

ZARZˇDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZˇDOWYMI

 • Studium przygotowuje pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego oraz pracowników administracji publicznej, do których obowiązków należy współpraca z organizacjami non-profit, do praktycznego stosowania prawa, w tym ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zatrudnieniu socjalnym oraz współpracy z administracją publiczną, biznesem, mediami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
 • Studium przekazuje interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, nowoczesnego zarządzania personelem, projektami i finansami w organizacjach pozarządowych, gospodarce społecznej i partnerstwach lokalnych.
 • Studium przygotowuje do praktycznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.
 • Wykładowcami Studium są doświadczeni pracownicy naukowi, krajowi eksperci i wybitni praktycy.
 • Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry). Na program składają się warsztaty, wykłady, konwersatoria i seminaria. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.
 • Kierownikiem Podyplomowego Studium jest prof. dr hab. Ewa Leś.
 • Zapisy do 17 paĽdziernika 2008 r. Zajęcia odbywać się będą od paĽdziernika do maja w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (XII piętro), Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
 • Bliższe informacje dostępne są na http://www.collegium.edu.pl/, pod numerem telefonu (22) 656-7187 do 89 i poprzez email (rekrutacja@collegium.edu.pl).

Zasady przyjęć:

O przyjęciu na Studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W poszczególnych przypadkach argumentem decydującym będzie skierowanie przez jednostkę administracji, władze samorządowe lub  podmiot sektora prywatnego. Przedmiotem rozmowy są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki na Studiach.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany wydruk formularza-wniosku
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości
 • 5 fotografii w formacie odpowiednim do dowodu osobistego
 • kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (100 zł)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji CC Pałac Kultury i Nauki, XII piętro, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Rekrutacja trwa do 17 PaĽdziernika 2008 r.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych w zakresie Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi rozpoczną się w trzeciej dekadzie paĽdzierniku 2008 r.

Bliższe informacje w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas
rekrutacja@collegium.edu.pl
tel. 022 656 71 87 do 89
http://www.civitas.edu.pl/

Opłata kwalifikacyjna

100 zł

Opłata wpisowa

-

Czesne za semestr w całości

2200 zł

Czesne za semestr w ratach

5x480 zł

Program

Program Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi (PSZOP) w Collegium Civitas *


SEMESTR JESIENNY

SEMESTR WIOSENNY

Zasady tworzenia projektów - wprowadzenie teoretyczne z elementami pracy grupowej.

Marcin Chludziński, warsztat, 10 godz.

Zarządzanie finansami,  budżetowanie, sprawozdawczość i monitoring finansowy.

Tomasz Bruski, wykład, 14 godz.

Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa.

Piotr Kontkiewicz, wykład, 10 godz. 

Klasyczne i współczesne teorie społeczeństwa

Dr Xymena Bukowska, wykład, 8 godz.

Organizacje non-profit i gospodarka społeczna w politykach publicznych 

Prof. dr hab. Ewa Leś, wykład, 16 godz.

Zarządzanie i ewaluacja projektów.

Marcin Chludziński, warsztat, 12 godz.  

Polityka informacyjna organizacji pozarządowej

Jan Dziedziczak, warsztat, 10 godz.

Krajowe środki publiczne oraz zasady ich przekazywania organizacjom pozarządowym.

Artur Gluziński, wykład, 4 godz.

Zarządzanie misją: od diagnozy do celów  Przemysław Radwan-Rohrenschef, warsztat, 14 godz.

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - dobre praktyki.

Artur Gluziński, wykład, 8 godz.

Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce.

Radosław Skiba, wykład, 16 godz.  

Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich (Tworzenie stron WWW).

Mgr inż. Janusz Wardziński, warsztat, 4 godz.  

Ogólne zasady polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zasady programowania i finansowania. Dostępność funduszy strukturalnych dla organizacji obywatelskich.

Piotr Stronkowski, wykład, 4 godz.

Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich (MS Project).

Mgr inż. Krzysztof Szumański, warsztat, 4 godz.  

III Rzeczpospolita i ½. Wybrane problemy państwa i społeczeństwa.

dr Tomasz Żukowski, wykład, 16 godz.  

Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich (Podpis cyfrowy).

Dr inż. Igor Leś, warsztat, 4 godz.  

 

Finansowanie organizacji w środowisku lokalnym

Barbara Przybylska, wykład, 4 godz.

 

Monitoring i ewaluacja w organizacjach pozarządowych.

Barbara Przybylska, wykład, 4 godz.

 

Planowanie strategiczne.

Barbara Przybylska, wykład, 2 godz.

 

Tworzenie i zarządzanie spółdzielnią socjalną.

Dr Przemysław Rosiński, wykład, 4 godz.  

 

Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce.

Radosław Skiba, wykład, 2 godz.  

 

Polityka informacyjna organizacji pozarządowej

Jan Dziedziczak, warsztat, 4 godz.

 

Narodowa Strategia Ram Odniesienia i Programy Operacyjne. Miejsce organizacji obywatelskich.

Piotr Stronkowski, wykład, 4 godz.

 

Finansowanie organizacji w środowisku lokalnym

Leszek Wieciech, wykład, 2 godz.

 

Budowa partnerstw 

Przemysław Radwan-Rohrenschef, 6 godz.

* program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Program PSZOP trwa jeden rok akademicki (dwa semestry), obejmuje 200, na które składają się wykłady, konwersatoria, seminaria i warsztaty. Absolwenci otrzymują odpowiednie świadectwo.Centrum Informacji Europejskiej UKIE (ul. Krucza 38/42) wznawia po przerwie wakacyjnej seanse "Filmoteki Europejskiej". Filmy będą wyświetlane bezpłatnie w co drugi czwartek, o godz. 16.00.

Nową serię "Filmoteki Europejskiej" rozpoczynamy już 2 paĽdziernika filmem słowackim "Słoneczne miasto" (2005) w reżyserii Martina ©ulika.
Jest to współczesny obraz obyczajowy - porównywany często do znanego angielskiego filmu "Goło i wesoło": historia czterech robotników, którzy znalazłszy się pewnego dnia bez pracy, decydują się kupić ciężarówkę i rozkręcić własny biznes, ale powoduje to nieprzewidziane komplikacje.
Film w polskiej wersji językowej (napisy).

Obraz "Słoneczne miasto" reprezentował Słowację na Europejskim Festiwalu Filmów o Dialogu Międzykulturowym, który odbywa się od lutego do grudnia b.r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Serdecznie zapraszamy do siedziby CIE UKIE w czwartek, 2 paĽdziernika, o godz. 16.00.

Harmonogram "Filmoteki Europejskiej"


http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/39C78223C655434DC12574D3002F7993?Open


W środę, 13 sierpnia 2008 r., minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska weĽmie udział w konferencji prasowej: " Proste Fundusze - łatwiejsze pozyskiwanie środków z UE". Podczas spotkania zainaugurowane zostaną prace zespołu ekspertów ds. upraszczania procedur wdrażania funduszy strukturalnych. Celem zespołu jest ułatwienie procesu pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Szczegóły akcji „Proste Fundusze" przedstawione zostaną na konferencji prasowej.

Udział w spotkaniu wezmą również przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz samorządów.

Akredytacje przyjmuje Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów, tel.: 0 22 461 31 45, e-mail: media@mrr.gov.pl

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105 (I piętro), godz. 12.45

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Konferencja_prasowa_Proste_Fundusze.htm


 

W sierpniu razem z Polską Zieloną Siecią Stowarszyszenie Grupa eFTe Warszawa zaczyna nowy projekt ?Świadoma konsumpcja. Praktyczny przewodnik po Warszawie/Krakowie?, którego celem jest promocja produktów i usług ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych oraz inicjatyw promujących świadomą konsumpcję. W ramach projektu powstanie przewodnik, który ułatwi dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich.

Jeśli znacie miajsca takie, jak sklepy, kawiarnie sprzedające produkty eko i Fairtrade, miejsca sprzedające rzeczy ręcznie robione lub z recyklingu, punkty napraw, zakłady rzemieślnicze, piszcie, proszę.

Więcej informacji:

http://efte.org/swiadome-spacerowniki-start/

http://www.ekonsument.pl/

e-mail: grupa@efte.org

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ?Młodzież w działaniu?.


W dniach 17-18 lipca 2008 r. w Warszawie odbędzie się konferencja: „Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych". Konferencja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie spotkaniem, w trakcie którego zaprezentowany będzie raport oceniający postępy Polski w zakresie spójności z Unią Europejską w wymiarze społeczno-ekonomicznym, terytorialnym i instytucjonalnym. Przedstawiony będzie również wpływ funduszy unijnych na rozwój Polski w latach 2004-2007.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji publicznej, przedstawiciele świata nauki, organizacji przedsiębiorców, instytucji pozarządowych oraz partnerzy społeczni.

Na godz. 10.30 planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz ds. polityki regionalnej Danuty Hübner oraz posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta.

Akredytacje przyjmuje Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów, tel.: (022) 461-31-45, e-mail: media@mrr.gov.pl

Pobierz plik:
Plan konferencji  

Warszawa, hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2, godz. 11.00

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Konferencja+Europejska+polityka+spojnosci+jako+czynnik+wzrostu+i+wyrownywania+roznic+rozwojowych.htm


Biuro Prasowe zaprasza na konferencję prasową Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy poświęconą:
 • rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
 • działaniom rządu w celu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa.

Konferencja rozpocznie się
o godz. 11.00, 10 lipca 2008 roku (czwartek), w sali 111 gmachu MPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.


W dniach 26 - 28 czerwca 2008 roku odbędzie się Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej organizowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy". Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL". Będzie to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest spotkanie osób związanych z ekonomią społeczna w Polsce i na świecie oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju tego sektora w Polsce.

Bardzo nam zależy, by w czasie Konferencji umożliwić spotkanie jak najszerszego i różnorodnego grona praktyków, teoretyków, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy, władz samorządowych i administracji. Mamy nadzieję, że konferencja stanie sie prawdziwym forum wymiany opinii i poglądów na temat kondycji ekonomii społecznej w Polsce, a także miejscem dzielenia sie doświadczeniami, poszukiwania inspiracji
i rozwiązań dla rozwoju ekonomii społecznej.

Konferencja rozpocznie się 26 czerwca sesją plenarną w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Wśród zaproszonych gości znaleĽli się przedstawiciele Rządu RP, Komisji Europejskiej, a także reprezentanci Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne rezultaty kończącego sie w tym roku Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W czwartek i piątek (26 i 27 czerwca) odbędą sie sesje tematyczne związane z ekonomia społeczną, prowadzone przez uznanych ekspertów w swoich dziedzinach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
W piątek (27 czerwca) po południu sesje tematyczne w grupach zakończą się podsumowaniem, które odbędzie się w historycznej Stoczni Gdańskiej. Na zakończenie tego dnia planowana jest Debata, przygotowywana we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział główni architekci przemian po 1989 roku - W debacie wezmą udział: Prezydent Lech Wałęsa, Premier Tadeusz Mazowiecki, Premier Jerzy Buzek, Wicepremier prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jeffery Sachs (odtworzenie wypowiedzi przygotowanej z okazji debaty).

Z jednej strony, jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz Solidarności od ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Z drugiej zaś - refleksja nad wyzwaniami
i zmianami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej Polsce i szeroko pojmowanym świecie współczesnym. Chcemy, aby to spotkanie, stanowiące oś Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, stało sie pretekstem do postawienia podstawowych pytań
o znaczenie solidarności w niemal 30 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych.

W sobotę (28 czerwca) w Dworze Artusa Maciej Zięba OP z Europejskiego Centrum Solidarności oraz Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda dokonają uroczystego otwarcia trzeciego dnia konferencji - Targów Ekonomii Społecznej, Kalejdoskopu Rezultatów IW EQUAL oraz spotkań tematycznych. Na gdańskim Długim Targu będzie można zwiedzić Targi Ekonomii Społecznej dostępne dla szerokiej publiczności, podczas których przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej będą oferować swoje produkty i prezentować działalność własnych organizacji. Targom towarzyszyć będzie Kalejdoskop Rezultatów IW EQUAL w przepięknych wnętrzach Dworu Artusa, a także Przegląd Reklamy Społecznej oraz premiera filmu dokumentalnego o korzeniach i przyszłości ekonomii społecznej w Polsce: "Społeczna przedsiębiorczość w Polsce", część pierwsza: "Powrót do korzeni", część druga "Solidarność
w praktyce" W tym dniu planowane są także spotkania tematyczne dla przedstawicieli różnych branż ekonomii społecznej z Polski i Europy. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i wypracowanie różnych form współpracy pomiędzy reprezentowanymi organizacjami.

Na niniejszej stronie internetowej znajdą Państwo program konferencji oraz materiały dodatkowe.

Źródło:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/348328;jsessionid=F50AF38D6DB3D5DA82686DC86732D299


W poniedziałek, 23 czerwca 2008 r., wiceminister rozwoju regionalnego Hanna Jahns weĽmie udział w XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej "Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski" organizowanej przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas konferencji wiceminister Jahns wygłosi referat pt. "Pożądane kierunki reformy polityki spójności po 2013 roku. Implikacje dla budżetu UE".

Więcej informacji na stronie: http://www.sgh.waw.pl/katedry/kie 

Warszawa, budynek C SGH, róg ul. Madalińskiego i Al. Niepodległości, sala 1 B, godz. 10.15-15.00

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Konferencja+Budzet+dla+UE+po+2013+Implikacje+dla+Polski.htmMinister Pracy i Polityki Społecznej

oraz

Prezydent Miasta Poznania

serdecznie zapraszają na konferencję konsultacyjną dotyczącą nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

POZNAŃ - 23 czerwca

Urząd Miasta
Pl. Kolegiacki 17
Godz. 11.00


Minister Pracy i Polityki Społecznej

oraz

Wojewoda Dolnośląski

serdecznie zapraszają na konferencję konsultacyjną dotyczącą nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WROCŁAW - 20 czerwca

Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1
Godz. 11.00


Ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka", poświęcona będzie postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jednym z głównych punktów programu konferencji będzie uroczysta gala wręczenia statuetek laureatom konkursu „Dobre praktyki EFS 2008".

W konferencji przewidywany jest udział Pana Premiera RP Danalda Tuska, Pana Vladimira ©pidli, Komisarza ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans oraz Pani Róży Thun Szefowej Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Strukturalnych w Polsce, a w szczególności w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz osoby i instytucje, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach PO KL. Przewidziany jest również udział osób, które otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i których projekty zostaną nagrodzone w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2008".

Konferencja składać się będzie z dwóch przebiegających jednocześnie części: konferencyjnej i wystawowej. Uczestnicy konferencji będę mogli odwiedzić 20 stoisk wystawienniczych, na których zaprezentują swoje osiągnięcia i ofertę poszczególne instytucje uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz partnerzy konkursu „Dobre praktyki EFS 2008".

Szczegóły:
www.konferencja-efs.pl

 


 

Minister Pracy i Polityki Społecznej

oraz

W o j e w o d a  Pomorski

serdecznie zapraszają przedstawicieli
organizacji pozarządowych
i administracji publicznej współpracującej z III Sektorem

na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Spotkanie to odbędzie się w dniu 16 czerwca 2008 w Sali „Okrągłej" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w godzinach 10.00 - 14.00.


 


12 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej UKIE (ul. Krucza 38/42 w Warszawie) odbędzie się wykład z cyklu „Unia Europejska dla Seniorów" zatytułowany „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Komponent Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie - zasady aplikowania, rodzaje projektów". Spotkanie poprowadzi Agnieszka Mazur z Fundacji „Fundusz Współpracy".


Serdecznie zapraszamy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osoby zrzeszone w Klubach Seniora i oddziałach PZERiI oraz wszystkich zainteresowanych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału pod numerem telefonu: 0 22 455 54 54.

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/ED88B351F5DD3EA0C125745E004447CA?Open


Minister Pracy i Polityki Społecznej

oraz

W o j e w o d a  M a ł o p o l s k i

serdecznie zapraszają przedstawicieli
organizacji pozarządowych
i administracji publicznej współpracującej z III Sektorem

z Małopolski i województw sąsiednich 

 na
spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 czerwca br. o godz. 1100
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 (sala konferencyjna nr 201, II piętro)

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są:                             
elektronicznie: atar@malopolska.uw.gov.pl                                            
telefonicznie 012 392-14-92, 012 392-15-91 lub faksem 012 392-14-24

Tekst nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępny na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Projekt,nowelizacji,ustawy,o,pozytku,927.html

PROGRAM:

1030  Rejestracja uczestników

1100  Powitanie zebranych - Jerzy Miller Wojewoda Małopolski

1115  Prezentacja nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

1230  Dyskusja

1400  Informacje dotyczące bieżącej współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

1415  Zakończenie spotkania

 


 

 Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje 19 maja Czwarty Dzień Dobrych Uczynków. Akcja skierowana jest, przede wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz organizacji społecznych. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Fundacji Arka.

http://www.fundacjaarka.pl/akcja/dzien_dobrych_uczynkow


Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego oraz Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zapraszają na konferencję konsultacyjną na temat nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
.

Konferencja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, podmiotów kościelnych i administracji publicznej współpracującej z III Sektorem z terenu województwa łódzkiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 19 maja br. o godz. 1100 w auli Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do czasu wyczerpania się miejsc - mailem podlasiak@csr.org.pl lub telefonicznie 042 682-20-22.

PROGRAM:

1000 Rejestracja uczestników

1100 Przywitanie zebranych
- ks. prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie

1115 Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- dr Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
- przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS

1215 Przerwa (kawa, herbata)

1245 Dyskusja i wysłuchanie stanowisk uczestników konferencji

1400 Zakończenie


Departament Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 5-lecia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która odbędzie się 23 kwietnia 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, w godz. 10.00-16.00.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany proces społecznego tworzenia ustawy a także doświadczenia z jej wdrażania. Zaproponowane zostaną również rekomendacje na przyszłość w związku z podjętym procesem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele środowiska naukowego, rządu, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

PROGRAM >>>

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: Marta.Chydrasinska@mpips.gov.pl oraz telefonicznie (022) 661 14 28.


We wtorek, 15 kwietnia 2008 r., minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman wezmą udział w konferencji: „Przygotowanie do zamknięcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006". Na godz. 13.00 planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister E. Bieńkowskiej oraz wiceministra K. Hetmana.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie stan wdrażania ZPORR oraz przygotowania programu do procedury zamknięcia.

Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, godz. 11.00-15.30

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Konferencja+Przygotowanie+do+zamkniecia+ZPORR.htm


9 kwietnia 2008 r. w Warszawie w Hotelu Westin odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konferencja pt. „Wzmocnienie dialogu obywatelskiego".

Konferencja jest organizowana przez Departament Wdrażania EFS w MPiPS z okazji ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie - Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora - Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Zgłoszenia:
RSVP: do 7 kwietnia 2008 r.
e-mail: konferencja@kapitalludzki.gov.pl
Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą mailową.

Plan konferencji:
10.00-10.30 - rejestracja uczestników
10.30-10.40 - powitanie uczestników Konferencji
10.40-11.00 - prezentacja założeń projektów systemowych w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora /Departament Pożytku Publicznego w MPiPS/
11.00-12.30 - prezentacja założeń konkursu w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego /Magdalena Świdnicka-Wołyńska - Zastępca Dyrektora DWF w MPiPS, Agnieszka Sztymelska - Naczelnik Wydziału w DWF w MPiPS, Aneta Zaraś - Naczelnik Wydziału w DWF w MPiPS/
12.30-13.15 - czas na pytania
13.15 - obiad

Pobierz plik:
Zaproszenie 

*** ZAPRASZAMY ***

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Konferencja+Wzmocnienie+dialogu+obywatelskiego.htm


JAK REGULOWAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNˇ?

17 marca 2008 r., w godzinach od 10.30 do 13.50 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się debata nad „Założeniami projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej".

Debata będzie kolejnym elementem pracy nad tworzeniem optymalnej przestrzeni regulacyjnej dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przedmiotem debaty będą „Założenia projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej" autorstwa profesorów J. Hausnera i H. Izdebskiego. Dokument ten powstał niedawno. Stanowi bardzo istotne ukonkretnienie pomysłów, jakie autorzy sformułowali kilka miesięcy temu. Podczas debaty pragniemy dyskutować nad zasadnością wprowadzenia uregulowania oraz nad konkretnymi rozstrzygnięciami proponowanymi w ustawie.

Dyskusja z udziałem panelistów, jak i publiczności posłuży autorom ustawy jako materiał do dalszej pracy nad tym projektem. W szczególności zależy nam na udziale w debacie przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz ważnych dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej środowisk administracji centralnej, samorządu i biznesu.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie:

http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/ (zakładka Debaty oksfordzkie)

Kontakt do organizatorów debaty:

Dorota GóĽdĽ, e-mail: dorota.gozdz@gmail.com
tel. 012 292 68 99, fax 012 422 69 19


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczęło realizację projektu szkoleniowego pt.: „Przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013".

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań zmierzających do upowszechniania informacji na temat Funduszy Europejskich wśród środowisk związanych ze sportem, a także zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, rekreacji, turystyki oraz promocją zdrowego trybu życia, będących potencjalnymi beneficjentami unijnej pomocy.

W ramach projektu, na obszarze całego kraju do czerwca 2008 r., prowadzone będą szkolenia dla wspomnianych osób i instytucji. Zakłada się, iż docelowo zostanie przeszkolonych ok. 1600 osób, czyli średnio po 100 osób w każdym województwie.

W trakcie szkoleń realizowany będzie program wskazujący na możliwości pozyskania środków z programów operacyjnych 2007-2013. Uczestnicy szkoleń zostaną zapoznani z mechanizmami i procedurami pozyskiwania funduszy zarówno na projekty szkoleniowe, jak i inwestycyjne związane z infrastruktura sportową.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny a ukończenie potwierdzone certyfikatem.

Bezpośrednią realizacją projektu zajmują się:

 • „Towarzystwo Amicus", Białystok, ul. Lipowa 14, (woj.: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
 • „Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz", Warszawa, ul. Mokotowska, (woj.: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, małopolskie)
 • Doradztwo Gospodarcze DGA SA, Poznań, ul. Towarowa 35, (woj.: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie)

którzy są wykonawcami z ramienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie stworzonej na cele projektu stronie internetowej: http://www.euronasport.pl/ 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Szkolenia+z+zakresu+Funduszy+Europejskich+dla+srodowisk+sportowych.htm


Wystarczy kliknąć na stronę www.klimatdlaziemi.pl , a Fundacja Nasza Ziemia posadzi w latach 2008 - 2009 jedno drzewko. Czym więcej wejść na stronę tym więcej drzewek.

Zachęcamy również do wymiany linków między stroną www.klimatdlaziemi.pl a innymi stronami www. Każde zamieszczenie naszego banera lub linku do www.klimatdlaziemi.pl na innych stronach www uhonorujemy posadzeniem nowego drzewka.

Uwaga! Akcja trwa do "Dnia Ziemi", czyli do 22 kwietnia 2008 roku! Informacje o ilości sadzonych drzewek będą na bieżąco zamieszczanie na stronie www.klimatdlaziemi.pl. Fundacja Nasza Ziemia przygotowuje się do posadzenia 1 miliona drzewek w różnych rejonach Polski.

http://klimatdlaziemi.pl/index.php?lng=pl&id=0&idi=248


MSAP

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na Studia podyplomowe Ekonomia Społeczna. Oferta ta skierowana jest do osób zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. W szczególności zapraszamy do udziału studiach pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, menedżerów, przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych w społecznie odpowiedzialny biznes, a także inne osoby i podmioty zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach studiów zapewniamy ciekawą, nowoczesną tematykę, innowacyjny, autorski program oraz możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami z dziedziny ekonomii społecznej.

Rekrutacja na studia trwa nadal. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę http://www.studia.msap.pl/

 


 

W środę, 13 lutego 2008 r. o godz. 13.00, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbędzie się konferencja prasowa minister Elżbiety Bieńkowskiej z okazji ogłoszenia konkursu „Dobre praktyki EFS 2008".

Konkurs „Dobre praktyki EFS 2008" przeznaczony jest dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W konferencji weĽmie również udział Róża Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dodatkowe informacje i akredytacje - Biuro do Spraw Komunikacji Społecznej i Mediów: e-mail: media@mrr.gov.pl; tel.: 022 461 31 45

Wstęp do budynku MRR za okazaniem legitymacji prasowej.

13 lutego 2008 r., godz. 13.00, budynek MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/dobre+praktyki+efs+2008.htm


6 lutego 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się spotkanie, podczas którego młodzi pracownicy naukowi przedstawią swoje referaty na tematy związane z oceną realizacji polityki spójności oraz stojących przed nią wyzwań. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dyskusji.

W ogólnoeuropejskiej debacie nad przyszłością polityki spójności, głos Polski - największego beneficjenta tej polityki - ma szczególne znaczenie. Pragnąc, by dyskusja na ten temat  zatoczyła jak najszersze kręgi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprosiło studentów studiów doktoranckich i analityków o krótkim stażu naukowym do udziału w dyskusji pt. „Polityka spójności - ocena i wyzwania". Na podstawie 57 przesłanych abstraktów wybranych zostało 16 referentów, których artykuły zostaną zrecenzowane przez ekspertów w tej dziedzinie i zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

6 lutego 2008 r. 15 z nich zostanie oficjalnie zaprezentowanych i poddanych dyskusji na spotkaniu organizowanym w gmachu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w godzinach 10-16. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

Chęć uczestnictwa oraz wszelkie pytania prosimy kierować do Urszuli Romańskiej (na adres urszula.romanska@mrr.gov.pl) do 1 lutego 2008 r. 

Pobierz pliki:
Abstrakty wybranych prac
Agenda spotkania 

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/PS+mlodzi+naukowcy.htm


Zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się w Warszawie w dn. 4-5 lutego 2008 r. „Gospodarka społeczna - nowa utopia czy innowacyjna droga tworzenia miejsc pracy?". Konferencja organizowana jest przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca" Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Międzynarodowa konferencja stanowi podsumowanie i zamknięcie ponad dwuletniego projektu.

Jednym z głównych celów konferencji jest dotarcie do polityków szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego i przekonaniem ich do tworzenia polityki sprzyjającej obywatelskim inicjatywom gospodarczym.

Prezentacja wyników i rezultatów kończącego się Projektu zaproszonym gościom oraz wszystkim zainteresowanym, będzie również okazją do debaty na temat znaczenia gospodarki społecznej we współczesnych realiach gospodarki rynkowej.

Służyć ma temu między innymi pokazanie istniejących w Polsce różnego rodzaju podmiotów gospodarki społecznej, a przykłady krajowe zostaną podparte doświadczeniami europejskimi z zakresu wykorzystania  tego typu organizacji w tworzeniu nowych miejsc pracy i dostarczaniu usług społecznych.

Jeden z paneli podczas konferencji będzie poświęcony spojrzeniu na kondycję osób pozbawionych pracy i odrzuconych społecznie przez przedstawicieli świata kultury.

W trakcie drugiego dnia Konferencji odbędą się dwa równolegle panele. Pierwszy z nich - Panel Edukacyjny - poświęcony będzie problematyce kształcenia w dziedzinie gospodarki społecznej. Podczas drugiego - Panelu Badawczego - zaprezentowane zostaną wyniki ogólnopolskich badań potencjału i funkcji gospodarki społecznej. Badania były prowadzone w ramach Projektu „Tu jest praca". Omówione zostaną również kwestie związane z metodologią tego typu badań.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: mkocik@tujestpraca.pl lub faxem na nr:  022 826 66 52.

Patronat honorowy nad Konferencji objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Patronat medialny nad Konferencją objęły: „Rzeczpospolita", Radio Kampus i Magazyn „Tęcza Polska".

Program Konferencji >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>


 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie na temat przyszłości polityki spójności w ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez MRR, które odbędzie się 17 stycznia 2008 r. w Warszawie. Wezmą w nim min. udział przedstawiciele instytucji europejskich - Jean Charles Leygues, Doradca Komisarz ds. Polityki Regionalnej oraz Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

W Unii Europejskiej rozpoczęła się szeroko zakrojona debata nad jej przyszłymi priorytetami politycznymi, wyzwaniami i strategicznymi wyborami. Kontekstem tej refleksji jest przegląd budżetu UE oraz jej polityk, w tym polityki spójności.

Debata nad przyszłym kształtem tej polityki została oficjalnie zainaugurowana przez Komisję Europejską podczas Czwartego Forum Kohezyjnego we wrześniu 2007 roku, na którym przedstawiono i poddano pod dyskusję wnioski z Czwartego Raportu na temat spójności ekonomicznej i społecznej oraz wstępne opinie na temat pożądanych kierunków zmian. Kwestie te były kontynuowane podczas Nieformalnego Spotkania Ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej ds. spójności terytorialnej i polityki regionalnej na Azorach jak również podczas spotkania zorganizowanego w gronie nowych państw członkowskich UE w listopadzie 2007 r. na Cyprze. Dla nowych państw członkowskich jest to pierwsza okazja wzięcia udziału w początkowych fazach procesu kształtowania polityki spójności. Oznacza to, że zmianie ulec musi nasza rola: od beneficjenta polityki, do jej współtwórcy.

Tym samym, pragnąc wnieść wkład do tego procesu oraz do konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zainicjowało dialog z kluczowymi podmiotami krajowymi realizującymi polityki rozwojowe. Jego wyniki znajdą odzwierciedlenie w projekcie Stanowiska Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ws. przyszłości polityki spójności, który zostanie wypracowany do końca stycznia 2008 r.

W związku z powyższymi działaniami zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Warszawie 17 stycznia 2008 r. i poświęcone będzie prezentacji najważniejszych nurtów debaty nad przyszłością polityki spójności przewijających się podczas konsultacji - zarówno tych podjętych przez Komisję Europejską jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - oraz pierwszych wniosków dotyczących pożądanych kierunków reformy tej polityki z perspektywy Polski i UE.

Warszawa, Sheraton, ul. B. Prusa 2, godz. 11.00-15.00

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Spotkanie+polityka+spojnosci+po+2013+roku.htm


W dniu 10 stycznia 2008 r. o godz. 12.00 w Centrum Informacji Europejskiej UKIE (Warszawa, ul. Krucza 38/42) odbędzie się wykład z cyklu „Unia Europejska dla Seniorów". Prezentację pt. „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej na przykładzie polskich Banków Żywności" poprowadzi Pani Lidia Sadowska z Fundacji „Bank Żywności SOS w Warszawie". Wstęp wolny.

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/2660F10A6971C0B7C12573C60042C93C?Open


 

17 grudnia 2007 roku o godz. 16.30 w Centrum Informacji Europejskiej UKIE przy ul. Kruczej 38/42 odbędzie się wykład otwarty pod tytułem "Partnerstwa społeczne w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich".

Wykład poprowadzi Pani Anna Cygan (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Serdecznie zapraszamy!


http://www2.ukie.gov.pl/www/news.nsf/0/7E0DF8E952F37C8AC12573AF00498A0B?Open


13 grudnia 2007, w godz. 10.30-14.00 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ul. Rakowicka 27) odbędzie się debata oksfordzka pt. Ta izba twierdzi, że finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną".

Cel główny debaty to poznanie różnych opinii na temat wpływu finansowania ze środków publicznych na rozwój przedsiębiorczości społecznej. Dyskusja będzie prowadzona w gronie czołowych ekspertów, teoretyków i praktyków - organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji finansowych oraz środowiska akademickiego.

Debatę organizuje Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - partner w projekcie "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", finansowanym ze środków EFS (PIW Equal).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do organizatorów debaty:
Dorota GóĽdĽ, e-mail: dorota.gozdz@gmail.com
Marek Benio, e-mail: beniom@ae.krakow.pl
tel. 012 292 68 99, fax 012 422 69 19
http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/ (zakładka Debaty oksfordzkie)

PROGRAM >>>

FORMUŁA DEBATY OKSFORDZKIEJ >>>


W środę, 28 listopada 2007 r., odbędzie się konferencja prasowa Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej pt. „Bilans otwarcia - diagnoza sytuacji, kierunki działań".

Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. wyzwania stojące przed MRR oraz działania planowane na najbliższe miesiące.

Dodatkowe informacje i akredytacje:
Departament Informacji i Promocji MRR,
e-mail: media@mrr.gov.pl,
tel. 022 461 31 45

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105, godz. 10:00

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konferencja_bilans_otwarcia.htm


Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na konferencję "Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe. Podsumowanie i szanse na przyszłość", która odbędzie się w Warszawie 4 grudnia 2007 r. Konferencja organizowana jest wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest podsumowanie wykorzystania przez organizacje pozarządowe Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz przyjrzenie się możliwościom aplikowania przez nie o środki w nowym okres programowania.

W czasie konferencji przedstawione zostaną dane liczbowe i wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych „Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne. Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006." Zaprezentowane zostaną także najważniejsze zmiany w systemie wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce wprowadzone w nowym okresie programowania.

Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznania się z planami dotyczącymi funkcjonowania sieci informacji i wsparcia przy aplikowaniu o Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 - mechanizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym.

W drugiej części konferencji odbędą się trzy równoległe warsztaty tematyczne. W ich trakcie przedstawione zostaną możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe o środki z Funduszy Strukturalnych w nowym okresie programowania na realizację projektów w czterech obszarach: edukacja i sport; integracja społeczna i rynek pracy oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja stanowi podsumowanie Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i jest organizowana z okazji jego zakończenia.

Konferencja organizowana jest przy wsparciu Programu Euro-NGO+ 2007 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji im. Stefana Batorego oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres konferencja@eu.ngo.pl lub faxem pod numer 022 8289129. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz plik:
Program konferencji 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konferencja_wykorzystanie_funduszy_przez_organizacje_pozarzadowe.htm


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Business Centre Club serdecznie zapraszają na konferencję "Odpowiedzialny biznes - perspektywa lokalna".
Powiemy, jak rozpocząć współpracę, jak wspólnie odnosić sukces, jakie trudności mogą się pojawić i jak je pokonać - zapraszamy do dyskusji!
Konferencji towarzyszyć będzie premiera książki - przewodnika dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczącej tej tematyki.

Kiedy? 3 grudnia 2007

Gdzie? W siedzibie BCC, Plac Żelaznej Bramy 10

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres m.michalek@filantropia.org.pl do dnia 26.11.2007

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferecja współfinansowana jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

http://www.dzialajlokalnie.pl/


Konsorcjum firm: FIRMA 2000 oraz Duński Instytut Technologiczny ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. „WSCHÓD BIZNESU - szanse i perspektywy rozwoju województw Wschodniej Polski", która odbędzie się 11 grudnia 2007 roku w Hotelu Marriott w Warszawie. Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski" („Wschód Biznesu") realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas konferencji przedstawione zostaną osiągnięcia Projektu „Wschód Biznesu" oraz jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach Wschodniej Polski. Realizatorzy programu zaprezentują wpływ zróżnicowania i specyfiki województw na realizację programu oraz zalety zastosowania nowych form kształcenia. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który przedstawi Pani Beata Świercz - p.o. Kierownika Sekcji Wdrażania, Zespołu Zasobów Ludzkich z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. O planach rządu wspierania przedsiębiorczości w Polsce - opowie Pan Mateusz Gaczyński - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki z Ministerstwa Gospodarki. Podczas konferencji przedstawione zostaną strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej. Pani Agnieszka Kapciak - Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentuje Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, zaś przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Poruszane podczas konferencji tematy stanowić będą znakomite Ľródło aktualnych informacji odnośnie wspierania przedsiębiorczości w kraju oraz rozwoju społeczno - gospodarczego województw Polski Wschodniej.

Podczas konferencji odbędzie się wręczenie dyplomów oraz wyróżnień przedstawicielom firm
i instytucji, które w największym stopniu przyczyniły się do sukcesu Projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
do 04 grudnia 2007 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na nr faksu: 022 642 58 73 lub
adres e-mail: monika_olszewska@firma2000.pl Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program i zgłoszenie na konferencję >>>

Materiał opracowała: Anna Zakrzewska


 Dnia 29.XI.2007 r. odbędą się Targi FIO organizowane przez Departament Pożytku Publicznego o godz. 9.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23.

Targi będą służyć prezentacji efektów Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007. Zaprezentowane zostaną wyróżnione projekty, które były finansowane ze środków pochodzących z Programu FIO.

W ramach Targów FIO odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Programu oraz dyskusja dotycząca poszczególnych aspektów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenia do udziału w części konferencyjnej Targów przyjmujemy do 26 listopada.

Do odwiedzania stoisk wystawienniczych serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji udziela Marta Chydrasińska, marta.chydrasinska@mpips.gov.pl

PROGRAM TARGÓW >>>


Doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes 2007" jest organizowane z myślą o doświadczonych praktykach w obszarze CSR, jak i tych, którzy zaczynają wprowadzać odpowiedzialność społeczną do firmy zarówno w dużych korporacjach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności:
 • menedżerach zarządzających, którzy, idąc za przykładami europejskich firm odnoszących sukces, chcą wprowadzać odpowiedzialność społeczną do głównego nurtu działań biznesowych;
 • menedżerach ds. public relations i komunikacji marketingowej, którzy chcą budować wizerunek firmy w oparciu o odpowiedzialność społeczną;
 • menedżerach ds. komunikacji wewnętrznej, którzy dzięki działaniom społecznym chcą budować pozytywny wizerunek wewnątrz firmy;
 • menedżerach ds. zasobów ludzkich, którzy myślą o działaniach społecznych jako narzędziu podnoszenia kwalifikacji i motywacji pracowników;
 • menedżerach marek i produktów, którzy chcą innowacyjnie zwiększać świadomość swoich produktów i lojalność konsumentów.
 • dyrektorach i właścicielach małych i średnich przedsiębiorstw;
 • przedstawicielach firm oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką CSR, jak również poszukujących partnera biznesowego do współpracy przy realizowanych przez nie projektach.

http://konferencja.odpowiedzialnybiznes.pl/


Program "Młodzież w działaniu" - szkolenie


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych

konferencji 

Sektor obywatelski 2007 - Polska w ujęciu porównawczym

w dniach 25 -26 paĽdziernika 2007 r. w siedzibie Fundacji im Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a  w Warszawie.

Konferencja stanowi doroczne podsumowanie projektu KOMPAS - Budowanie przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji pozarządowych, poświęconego analizie rozwiązań prawnych oraz uwarunkowań instytucjonalnych i społecznych, które mają wpływ na kształt i rozwój organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i przedyskutowanie rozwiązań służących wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowe pytania, na które chcemy szukać odpowiedzi to:

­ jakie rozwiązania stosują  kraje naszego regionu, takie jak Rosja, Węgry, Estonia i Polska;  czy więcej nas łączy czy dzieli; gdzie tkwi Ľródło sukcesów / porażek (Sesja I)

­ jak funkcjonują w Polsce instytucje dialogu obywatelskiego i jak kształtują się relacje między dialogiem społecznym i dialogiem obywatelskim (Sesja II)

­ jak zmieniło się otoczenie prawne działania organizacji pozarządowych w ostatnim roku (Sesja III)

­ jak młodzi ludzie postrzegają pracę i działalność w organizacjach pozarządowych (Sesja IV)

Wraz z zaproszeniem przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Bardzo liczymy na Pani/Pana przybycie i przedstawienie własnych opinii oraz propozycji  poprzez udział w dyskusji. 

Z wyrazami szacunku,

   

prof. Lena Kolarska-Bobińska

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

 

dr Marek Rymsza

Dyrektor Programu Polityki Społecznej ISP

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 19 paĽdziernika,  wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na http://www.isp.org.pl/, http://www.isp.org.pl/, mailem konferencja.kompas@isp.org.pl, lub faksem (0 22) 556 42 62 ; ew. zgłaszając się telefonicznie (0 22) 556 42 60

Formularz zgłoszeniowy >>>

Program koferencji >>>

 http://www.isp.org.pl/


 


15 paĽdziernika (poniedziałek) odbędzie się Forum „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Od pojedynczych inicjatyw do wspólnego działania".

Program >>>


 

Zapraszamy studentów warszawskich uczelni do udziału w Warsztatach Praw Człowieka, rocznym interdyscyplinarnym kursie łączącym teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw człowieka.

Od przyszłych uczestników kursu wymagamy ogólnej orientacji w problematyce społecznej, zainteresowania prawami człowieka i przede wszystkim chęci działania na rzecz ich ochrony.

Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach Praw Człowieka prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia oraz CV na adres: k.oponowicz@prawaczlowieka.pl

Na podstawie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 10 paĽdziernika.

Osoby zainteresowane prosimy o nie zwlekanie z wysłaniem zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że ze względu na krótki okres rekrutacji, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną może nadejść natychmiast po wysłaniu do nas zgłoszenia, a sama rozmowa może mieć miejsce nawet następnego dnia po otrzymaniu zaproszenia.

Do udziału w kursie zapraszamy grupę ok. 30 osób. Lista przyjętych będzie ogłoszona 15 paĽdziernika, a inauguracja Warsztatów nastąpi 17 paĽdziernika. Udział w kursie jest bezpłatny.

Kontakt: Karolina Oponowicz, k.oponowicz@prawaczlowieka.pl

+ więcej o Warsztatach Praw Człowieka

+ Karta zgłoszenia

http://www.prawaczlowieka.pl/news82.html


 

                                                                                                                                                       

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza Państwa organizację do udziału w projekcie: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy organizacji pozarządowej". Jego celem jest wsparcie rozwoju potencjału rozwijających się organizacji pozarządowych oraz przygotowanie ich do efektywnej i długofalowej współpracy z wolontariuszami. Projekt jest współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej      w ramach Rządowego programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Z naszych doświadczeń wynika, że wielu organizacjom brakuje wiedzy i umiejętności do skutecznego zarządzania wolontariuszami. Różnice w oczekiwaniach, nieporozumienia, konflikty przyczyniają się do braku satysfakcji ze współpracy zarówno ze strony wolontariusza jak i organizacji. Projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane przez organizacje i wyposaży uczestników projektu w nową wiedzę i umiejętności.  W ramach projektu koordynatorzy wolontariatu przejdą cykl szkoleń i konsultacji oraz otrzymają podręcznik: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy w organizacji pozarządowej".                                                                                 

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych z Warszawy i okolic, które obecnie współpracują z wolontariuszami lub chcą i planują rozpocząć taką współpracę. Do projektu mogą zgłosić się organizacje, które spełniają jedno z dwóch kryteriów:

- organizacja została zarejestrowana w KRS w 2007 roku
- organizacja nie zatrudnia pracowników etatowych bądĽ zatrudnia do 5 pracowników.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w naszym projekcie prosimy o zapoznanie się z załącznikami:

1 Krótki opis projektu
2 Formularz zgłoszeniowy
3 Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać faxem, pocztą bądĽ przynieść osobiście do Centrum Wolontariatu do 15 paĽdziernika. W przypadku poczty decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane poinformujemy mailowo bądĽ telefonicznie najpóĽniej do dnia 20 paĽdziernika.                                                                                                                     

W razie pytań i wątpliwości:
Katarzyna Lisińska : lisiska@wolontariat.org.pl  
kom 696  027 673                          
bezpłatna infolinia 0-800-300-594 (z telefonu stacjonarnego)                                    

                                                                            Z poważaniem

                                                                            Katarzyna Lisińska
                                                                        Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Informacja o projekcie >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Porozumienie dotyczace zasad uczestnictwa >>>


PRO HUMANUM - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Mediów, mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji:

 „Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej"

dnia 15 paĽdziernika 2007r.

w Sali im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3.

Celem konferencji przeznaczonej dla dziennikarzy mediów lokalnych, samorządowców i działaczy społecznych - jako najbardziej opiniotwórczych środowisk komunikacji i informacji społecznej, jest przekazanie rzetelnej                 i obiektywnej informacji na temat zjawiska dyskryminacji rasowej i etnicznej, jej występowania, przesłanek i przejawów, a także dostępnych środków ochrony jednostek przed dyskryminacją oraz zagrożeń wynikających ze stosowania mowy nienawiści w mediach lub wypowiedziach publicznych.

Konferencja /program w załączeniu/, z udziałem cenionych ekspertów z danej dziedziny, zostanie zorganizowana w formie interaktywnych wykładów i paneli dyskusyjnych. Działanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do dnia 1 paĽdziernika br.      na adres: Świętokrzyska 30 lok. 157, 00-116 Warszawa, telefon 0-22 654 9366,     fax 0-22 652 2114 lub drogą elektroniczną ngo@prohumanum.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Beata Machul -Telus, prezes Stowarzyszenia PRO HUMANUM  http://www.prohumanum.org/

Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Mediów Polskich http://www.polskiemedia.org/

MEDIA LOKALNE

W PRZECIWDZIAŁANIU DYSKRYMINACJI RASOWEJ I ETNICZNEJ

dnia 15 paĽdziernika 2007

Sala im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

 ul. Nowogrodzka 1/3 w Warszawie

09.30-10.00

Rejestracja uczestników

 

 

10.00-10.10

Przedstawienie kontekstu konferencji i wprowadzenie do spotkania.

Beata Machul-Telus

Prezes Stowarzyszenia

PRO HUMANUM

10.10-10.20

Przedstawienie działalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Przedstawiciel  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

10.20-10.50

Źródła i przyczyny kształtowania się stereotypów         i uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

dr hab. Sławomir Łodziński

Uniwersytet Warszawski

10.50-11.20

Mowa nienawiści w mediach.

Prof. dr hab. Jerzy Jedlicki

Polska Akademia Nauk

11.20-13.00

Panel dyskusyjny z udziałem:

- prof. dr hab. Jerzego Jedlickiego (PAN)

- dr hab. Sławomira Łodzińskego (UW)

- dr Lecha Nijakowskiego (UW)

- Jacka Purskiego (Stowarzyszenie „Nigdy Więcej")

 

Moderator: red. Stefan Zgliczyński

 

13.00-13.40

Przerwa

/podczas przerwy konferencja prasowa oraz lunch/

 

13.40-14.00

Mass-media w demokratycznym społeczeństwie - granice wolności słowa.

Prof. UW dr hab.

 Maciej Mrozowski

Uniwersytet Warszawski

14.00-14.15

Media lokalne w systemie komunikowania społecznego.

Marek Traczyk

Prezes Stowarzyszenia Mediów Polskich

14.15-14.30

Rola polskich mediów regionalnych                           w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Red. Dorota Sobieniecka

14.30-14.45

Europejski wymiar przeciwdziałania dyskryminacji    w mediach.

Dorota Niemczynowicz

Agencja Primum PR

14.45-16.00

Panel dyskusyjny z udziałem:

   - prof. UW dr hab. Macieja Mrozowskiego (UW)

   - red. Doroty Sobienieckiej

- dr Lecha Nijakowskiego (UW)

- Jacka Purskiego (Stowarzyszenie „Nigdy Więcej")

Moderator: red. Stefan Zgliczyński

16.00

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


Konsorcjum firm: FIRMA 2000, Danish Technological Institute oraz Policy & Action Group Uniconsult ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw a doświadczenia Projektu „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP", która odbędzie się 23 paĽdziernika 2007 r. w Hotelu Mercure F. Chopin
w Warszawie. Spotkanie organizowane jest w ramach programu realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas konferencji przedstawione zostaną osiągnięcia Projektu „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP" oraz jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności
i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Realizatorzy programu zaprezentują spostrzeżenia wynikające z bezpośredniej pracy z uczestnikami szkoleń w poszczególnych regionach Polski. Współczesne trendy wspomagania innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zasobów ludzkich omówi - ekspert w dziedzinie innowacyjności, wykładowca Lappeenranta University of Technology w Finlandii - Prof. Andrzej Krasławski. Jednym z głównych tematów konferencji będzie również prezentacja kierunków rozwoju polskiej gospodarki na lata 2007 - 2013, której dokona Pani Beata Lubos, Koordynator Zespołu ds. Innowacyjności
z Ministerstwa Gospodarki oraz omówienie przez Panią Izabelę Banaś - Przedstawiciela Zespołu Badań i Rozwoju Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości celów oraz priorytetów Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka".

Elementem uatrakcyjniającym konferencję będzie wręczenie dyplomów oraz wyróżnień przedstawicielom firm i instytucji, które w największym stopniu przyczyniły się do sukcesu Projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
do 16 paĽdziernika 2007 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na nr faksu:
022 642 58 73 lub adres e-mail: anna_zakrzewska@firma2000.pl

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowy program i zgłoszenie na konferencję

Kontakt:
Anna Zakrzewska
tel. 022 642 58 72
e-mail: anna_zakrzewska@firma2000.pl


W dniach 20-23 września 2007 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) przy Uniwersytecie Warszawskim na temat rozwoju regionalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Celem konferencji jest przedyskutowanie głównych procesów i dylematów rozwoju regionalnego w nowych krajach członkowskich i odniesienie ich do obecnej i przyszłej polityki UE. Konferencja ta powinna stać się okazją do skonfrontowania wyników badań nad procesami regionalnego rozwoju w krajach EŚW z założeniami polityki regionalnej, - co może stać się ważną inspiracją do refleksji nad efektami i założeniami polityk regionalnych prowadzonych na szczeblu regionalnym, krajowym i całej Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji:

 1. Europa Środkowo-Wschodnia: tradycyjne peryferie czy nowy biegun rozwoju?
 2. Wzrost regionalnych zróżnicowań: obiektywna konieczność czy niepowodzenie polityki spójności?
 3. Metropolie w EŚW: nowi konkurenci, czy drugorzędne węzły w globalnej sieci metropolii?
 4. Granice zewnętrzne UE: ograniczenia czy szanse dla rozwoju?
 5. Nowe kraje członkowskie a Polityka Spójności: inspiracja dla zmian czy obrona status quo?

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych  

Program konferencji 

Warszawa, 20-23 września 2007 r., gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4

MRR


Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt "Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora".

Konferencja odbędzie się 25 września 2007 r. w Hotelu Sheraton, przy ulicy B. Prusa w Warszawie, w godzinach od 10.15 do 16.00.

Na konferencję zapraszamy po dwie osoby z każdego urzędu pracy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wolnych miejsc przed wyżej wymienionym terminem zastrzegamy sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń lub przyjęcia tylko jednej osoby. Potwierdzenie Państwa zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail. 


Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem do 17 września 2007 roku na nr 022 825 70 76 lub mailem akaszkur@fise.org.pl.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy>

Program konferencji>


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają catering.

http://www.pozytek.gov.pl/Konferencje,973.html


W poniedziałek, 3 września 2007 r., o godz. 11.00 odbędzie się konferencja prasowa minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej na temat wsparcia edukacji z funduszy unijnych.

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Już niedługo przedszkolaki i uczniowie rozpoczną zajęcia w budynkach, które zostały wybudowane lub wyremontowane za unijne pieniądze. Młodzież będzie mogła korzystać z pracowni komputerowych a w czasie przerw grać w piłkę na odnowionym boisku lub sali gimnastycznej. Część uczniów będzie mogła skorzystać z pozalekcyjnych zajęć sfinansowanych przez UE a inni dostaną stypendia unijne. Warto więc przy okazji pierwszego dzwonka powiedzieć, jaki wpływ mają europejskie fundusze na wsparcie oświaty oraz jak dzieci i młodzież oraz nauczyciele będą mogli skorzystać z unijnych środków w latach 2007-2013.

Dodatkowo do udziału w konferencji prasowej zaproszono osoby, które realizują projekty wspierające rozwój edukacji:

 • Monikę Rościszewską - WoĽniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, która zaprezentuje projekt: „Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start"
 • Jacka Strzemiecznego, dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej, który przedstawi projekt: „Szkoła Marzeń"
 • Karola Hartwicha, zastępcę wójta Gminy KaĽmierz, który zaprezentuje projekt: „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w KaĽmierzu"

Dodatkowe informacje i akredytacje przyjmuje Departament Informacji i Promocji MRR e-mailem: media@mrr.gov.pl lub telefonicznie: 022 461 31 45

Wejście do budynku MRR za okazaniem legitymacji prasowej.

Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105, godz. 11.00

MRR


16 lipca br. odbędzie się konferencja, na której zostaną zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego "Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3", jakie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Celem badania była wszechstronna analiza efektów wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 na podstawie szczegółowych badan czterech wybranych (ze względu na specyficzne cechy) podregionów.

Obszarem geograficznym objętym badaniem są podregiony: ciechanowsko-płocki, chełmsko-zamojski, gorzowski, poznański (wraz z miastem Poznań). W badaniach wzięło udział wiele instytucji samorządowych, resortowych oraz beneficjentów prywatnych z ww. podregionów.

Jest to pierwsza tak rozbudowana tematycznie i szczegółowa analiza obejmująca całość interwencji w ramach funduszy strukturalnych, skoncentrowanej na zróżnicowanych rozwojowo obszarach stanowiących cztery odrębne studia przypadków. Jednak wnioski i rekomendacje sformułowane w wyniku całości badania w większości mają charakter uniwersalny i są użyteczne zarówno dla szerokiego spektrum instytucji centralnych, jak i jednostek samorządowych i innych instytucji związanych nie tylko z badanymi obszarami. Tym bardziej serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji.

Chęć udziału w konferencji, pytania lub wątpliwości prosimy kierować do pracownika Krajowej Jednostki Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Krzysztofa Guzka na adres e-mail: krzysztof.guzek@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:
Szczegółowy program konferencji
( pobierz plik .pdf)

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3. Projekt raportu zbiorczego
( pobierz plik .pdf)

Podregion Chełmsko - Zamojski. Projekt raportu
( pobierz plik .pdf)

Podregion Ciechanowsko - Płocki. Projekt Raportu
( pobierz plik .pdf)

Podregion Gorzowski. Projekt Raportu
( pobierz plik .pdf)

Podregion Poznański. Projekt Raportu
( pobierz plik .pdf)

MRR


Minister Rozwoju Regionalnego, Grażyna Gęsicka ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki", która odbędzie się 2 lipca br. w Warszawie w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63.

Uroczystość z okazji 50-lecia EFS połączona zostanie z galą kończącą konkurs „Dobre praktyki EFS", podczas której zostaną wręczone statuetki „Najlepsza inwestycja w człowieka" 60 najwyżej ocenionym projektom. Lista nagrodzonych projektów została opublikowana na stronie http://www.efs.gov.pl/.

Z uwagi na charakter uroczystości, wpisującej się w obchody rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, w konferencji przewidywany jest udział Pana Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego, Pana Nikolausa Van Der Pasa Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Unii Europejskiej oraz Pani Róży Thun Szefowej Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

Do udziału w konferencji zostaną również zaproszeni beneficjenci projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programów w latach 2004-2006, ale także w nowym okresie programowania 2007-2013.

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki" będzie doskonałą okazją do dyskusji o tym czego udało się dokonać. W Polsce rok 2007 ma charakter szczególny, ponieważ ku końcowi zbliża się realizacja współfinansowanego z EFS Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, a jednocześnie rozpoczyna się wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, który przez wiele lat będzie w naszym kraju istotnym elementem kształtowania polityki zatrudnienia, spójności społecznej i równości szans. Taki przełomowy okres skłania do refleksji, jak również sprzyja określeniu wyzwań, przed którymi staniemy w przyszłości.

Rejestracja
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do 21 czerwca br. wyłącznie  na adres mailowy: konferencja-efs@mrr.gov.pl. Inna forma zgłoszenia nie będzie brana pod uwagę.

Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63.

Finansowanie
Konferencja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Pobierz plik:
Program konferencji 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Konferencja_50_lat.htm


Środki z funduszy unijnych przeznaczane są nie tylko na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne czy na inwestycje przedsiębiorstw. Dofinansowanie uzyskują także projekty mające na celu wsparcie polskiej rodziny.

Dzień Matki oraz zbliżający się Dzień Dziecka stanowią dobrą okazję, by przypomnieć w jaki sposób pieniądze z Unii Europejskiej pomagają rodzinie. 

W związku z tym serdecznie zapraszamy na konferencję prasową Grażyny Gęsickiej  - Minister Rozwoju Regionalnego na temat: FUNDUSZE UNIJNE DLA RODZINY.

Dodatkowe informacje i akredytacje:  tel. 0 22 461-31-45, e-mail: media@mrr.gov.pl 

Konferencja odbędzie się w czwartek, 31 maja 2007 r. o godz. 10.00, w sali 1105 (piętro I), w siedzibie MRR, przy ul. Wspólnej 2/4.

MRR


Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Oko w oko z wolontariatem pracowniczym".

Pracownik - wolontariuszem
Wartości, potrzeby, motywacje

30 maja 2007, o godzinie 18:00 w klubie Traffic.

Dlaczego? Jakie wartości kierują wolontariuszami?

Po co? Jakie są ich potrzeby i cele?

Jak? Jak łączą wolontariat z pracą?

Co daje? Co w ich życiu zawodowym i osobistym zmienił wolontariat?

Co zmienia? Jak wolontariat wpływa na kulturę organizacyjną firmy, co w niej zmienia?

W miłej, kawiarnianej atmosferze dyskutować będą:

 • Jacek Jakubowski - psycholog, Prezes Grupy TROP, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Dr Grzegorz Szulczewski - doktor filozofii UW, adiunkt w katedrze Filozofii SGH, członek Centrum Etyki Biznesu
 • Dr Ewa Woydyłło - Osiatyńska - doktor psychologii, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • Mirosław Michalski - Kierownik Działu Personalnego i Wynagrodzeń w Provident Polska

Celem spotkań „Oko w oko" jest poruszenie zagadnień z zakresu wolontariatu pracowniczego. Chcemy edukować i informować o potrzebie dialogu pomiędzy firmami, pracownikami i lokalnymi społecznościami. Debaty w klubie Traffic to okazja do poznania poglądów osób z różnych środowisk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

PrzyjdĽ - to szansa na wspaniałą przygodę z wolontariatem pracowniczym!

Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres wyrwinski@wolontariat.org.pl

Miejsce spotkania:                          Data: 30 maja 2007     Godzina: 18-19.30
Traffic Club     
ul. Bracka 25 (róg Chmielnej)                            
4  Piętro


     

     

W imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji  Publicznej Akademii Ekonomicznej
w Krakowie - partnera w projekcie „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", realizowanego w ramach PIW Equal - 
 zapraszam Państwa do udziału w

Regionalnych Targach Ekonomii Społecznej w Krakowie

oraz debacie oksfordzkiej pt.
„Ta izba twierdzi, że przedsiębiorstwo społeczne
wymaga regulacji ustawowej"

które odbędę się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniu 5 czerwca 2007 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności u osób odpowiedzialnych za organizację poszczególnych imprez w terminie do 20 maja br. (dot. targów) i 31 maja br. (dot. debaty).

Kontakt:
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ul. Szewska 20/3    31-009 Kraków
T  +48 12 292 68 99      T/F  +48 12 422 69 19

Koordynator targów:
Maria Buczek, e-mail: maria.buczek@msap.pl

Koordynatorzy  debaty:
Dorota GóĽdĽ, e-mail: dorota.gozdz@msap.pl                                
dr Marek Benio, e-mail: marek.benio@ae.krakow.pl

Program  >>>


http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/


Zapraszamy do uczestnictwa w II Międzynarodowej Letniej Szkole Gospodarki Społecznej „Budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium- od teorii do praktyki", organizowanej przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Gminę Byczyna w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu Jest Praca" w Proślicach k. Byczyny w dniach 18 - 23 czerwca 2007 roku.

Celem II Międzynarodowej Letniej Szkoły Letniej Gospodarki Społecznej jest wymiana doświadczeń i zdobycie umiejętności w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz przedstawienie polskich i europejskich doświadczeń w zakresie nowej polityki usług społecznych i roli w ich realizacji podmiotów takich jak: spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.

W programie Szkoły znajdą się zajęcia z zakresu diagnozy kapitału społecznego, roli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni w rozwoju lokalnym, regulacji prawnych oraz aspektów praktycznych tworzenia i zarządzania partnerstwami publiczno- społecznymi i publiczno- społeczno- prywatnymi, a także z zakresu metod i Ľródeł finansowania projektów lokalnych w okresie 2007-2013.

Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, w formie warsztatów, pracy grupowej z uwzględnieniem doświadczeń Uczestników oraz wizyt studyjnych.

Wykładowcy Szkoły to krajowi i zagraniczni eksperci akademiccy i praktycy reprezentujący polskie i europejskie instytucje, sektor obywatelski oraz media.

Do udziału w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Letniej Gospodarki Społecznej zapraszamy realizatorów i animatorów nowych usług lokalnych: preferowane delegacje reprezentujące następujące grupy uczestników z poszczególnych jednostek terytorialnych:

 • 1. Przedstawiciele władz samorządowych.
 • 2. Przedstawiciele instytucji gospodarki społecznej takich jak: spółdzielnie socjalne, banki spółdzielcze, spółdzielczość rolnicza, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundacje, stowarzyszenia, zakłady pracy chronionej, ZAZ-y, partnerstwa lokalne, nieformalne inicjatywy lokalne.
 • 3. Reprezentanci PUP, OPS, CIS, KIS, szkół i innych podmiotów lokalnych.

Udział w zajęciach Szkoły jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Zasady naboru:

Kandydaci wypełniają ankietę, w której opisują swoje:

- doświadczenia i inicjatywy związane ze współpracą między władzami samorządowymi a fundacjami, stowarzyszeniami i spółdzielniami,  m.in. w zakresie reintegracji społeczno- zawodowej osób wykluczonych i rozwoju usług lokalnych,

- zarys własnej koncepcji inicjatywy lokalnej ukierunkowanej na diagnozę lokalnych potencjałów i rozwój nowych usług lokalnych tworzących miejsca pracy.

Komisja rekrutacyjna dokonuje selekcji zgłoszeń oceniając nadesłane ankiety. Wybrane osoby zostają zakwalifikowane do udziału w Szkole.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na podany adres mailowy do dnia 31 maja 2007 r. 

Kontakt oraz potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Szkole:

mgr Małgorzata Ołdak, tel. 022 552 02 03, fax 022 826 66 52,
e-mail: moldak@tujestpraca.pl

O wynikach rekrutacji kandydatów powiadomimy w terminie do 5 czerwca 2007 r.

Organizatorzy:

● Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski- Administrator PRR „Tu jest praca"

● Gmina Byczyna

Honorowy Patronat:

● Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

● Marszałek Województwa Opolskiego,

● Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

ANKIETA DLA KANDYDATÓW pobierz >>>


 

Parada Schumana 2007

17 maja br. Warszawie odbędzie się konferencja pn. Perspektywy i warunki wzrostu zatrudnienia i podniesienia jego jakości, która jest kontynuacją dyskusji nt. wyzwań cywilizacyjnych Polski, wymaganych reform i warunków realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), będącej dokumentem wytyczającym główny cel i priorytety rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym.

W konferencji wezmą udział pracownicy nauki, eksperci ekonomiczni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych i innych organizacji pozarządowych.

W dyskusji panelowej Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka wygłosi referat nt. "Perspektywy i warunki wzrostu zatrudnienia - przesłanki debaty strategicznej". Podsekretarz Stanu w MRR Jerzy Kwieciński  omówi zagadnienie: Strategia lizbońska a polityka zatrudnienia w Polsce. Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy.

W debacie udział wezmą także:

 • Elżbieta Mączyńska  (Prezes Zarządu Krajowego PTE) - Przemiany cywilizacyjne, dezindustrializacja a rynek pracy,
 • Henryka Bochniarz (Prezydent PKPP Lewiatan) - Przedsiębiorczość a wzrost zatrudnienia,
 • Michał Boni (Fundacja CASE) - Problemy elastyczności rynku pracy i jego obsługi,
 • Urszula Sztanderska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) -Edukacja dla pracy,
 • Paweł Kaczmarczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami UW) - Znaczenie migracji dla polskiego rynku pracy,
 • przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Informacja o Raporcie nt. zatrudnienia w Polsce.

Potwierdzenia obecności na konferencji są przyjmowane do 15 maja br. na adres mailowy: Joanna.Koguciuk@mrr.gov.pl lub tel.: 22 461 35 71.

Konferencja odbędzie się w godz. 11.00 - 14.30 w budynku MRR, przy ul. Wspólnej 2/4, piętro V, sala 5114.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konf17maja.htm


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Szkoła w regionie, region w Europie".  Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie do rozpowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącej Funduszy Europejskich, wśród uczniów szkół średnich i gimnazjów oraz do czynnego zaangażowania w informowanie o zmianach jakie wystąpiły po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W ramach projektu, na obszarze całego kraju przez cały 2007 r., prowadzone są seminaria dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. Zakłada się, iż docelowo zostanie przeszkolonych ok. 2000 osób, czyli średnio po 125 osób w każdym województwie.

Nauczyciele uzyskają wiedzę i umiejętności umożliwiające im efektywne nauczanie o celach i zasadach polityki regionalnej UE oraz o możliwościach wykorzystania Funduszy Europejskich w środowisku lokalnym. Udział w seminariach jest bezpłatny i potwierdzony certyfikatem.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie konkursów dla nauczycieli i uczniów. Ponadto wydana zostanie publikacja przeznaczona dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, omawiająca cele, zasady i korzyści wynikające z prowadzonej polityki regionalnej oraz z możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich.

Bezpośrednią realizacją projektu zajmuje się Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus", 15-427 Białystok, ul. Lipowa 14, tel. (85) 653 77 53, które jest wykonawcą z ramienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie stworzonej na cele projektu stronie internetowej: www.szkolawregionie.pl.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/szkoleniadlanauczycieli.htm


Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
Instytut Paderewskiego,
International Society for Human Rights

zapraszają na seminarium

„Prawa człowieka we współczesnym świecie"

Seminarium odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
ul. Marszałkowska 7, Warszawa


Piątek, 20 kwietnia 2007 roku

11.00 - 14.00: Panel „Prawa człowieka we współczesnej Polsce. Imigracja i polityka wobec uchodĽców"
pos. Anna Pakuła - Sacharczuk, mec. Agnieszka Jasiakiewicz, Ton Van Anh, ks. Edward Osiecki SVD, Adam Borowski, Robert Krzysztoń.

15.00 - 18.00: Panel „Prawa człowieka w polityce międzynarodowej w dobie globalizacji", prof. Jadwiga Staniszkis, pos. Andrzej Czuma, Michał Drozdek, David  Kilgour, Manyan Ng, sen. Krzysztof Piesiewicz.

Sobota, 21 kwietnia 2007 roku

11.00 - 14.00: Panel „Sytuacja praw człowieka w krajach Europy Wschodniej" , Adam Borowski, Lukasz Kobeszko, Aleksander Navicki, Przedstawiciel Biura Zagranicznego Opozycji Kazachskiej.

15.00 - 18.00: Panel „Sytuacja praw człowieka w Azji", Ton Van Anh (Wietnam), U Than Thike (Birma), Dayong Li (Chiny), David  Kilgour

......

WWW.SWS.ORG.PL

kontakt: Robert Krzysztoń

0501 558 898 - robertkrzyszton@interia.pl


Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych. Szkoła odbędzie się w dniach 23 maja - 1 czerwca 2007 roku. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2007 roku. 

REKRUTACJA

Do projektu zapraszamy osoby, które:

 • mają doświadczenie w prowadzeniu organizacji, projektów i inicjatyw społecznych,
 • chcą rozwijać się jako liderzy środowisk pozarządowych,
 • mają ukończone 19 lat.

PROGRAM

Podczas szkoły będziemy wzmacniać umiejętności liderskie uczestników, dyskutować o tożsamości, etyce, metodach pracy i przyszłości trzeciego sektora. Program realizowany będzie w formie warsztatów umiejętności, paneli dyskusyjnych, debat, wykładów, pracy w małych grupach przez doświadczonych trenerów, wykładowców akademickich, działaczy i pracowników sektora pozarządowego. Zajęcia rozpoczynają się 23 maja o godzinie 15:00 i trwają codziennie od godz. 9:00 do ok. godz. 22:00. Szkoła kończy się 1 czerwca o godz. 9:00

W programie między innymi następujące tematy:

Podstawy liderstwa, praca w zespole, angażowanie społeczności, diagnoza społeczności lokalnej, budowanie relacji społecznych i partnerstw, rozwiązywanie konfliktów społecznych, formy działania trzeciego sektora, etyka trzeciego sektora, dylematy rozwoju trzeciego sektora.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.szkola-liderow.pl/ oraz przesłać list polecający. Formularz zgłoszeniowy oraz list polecający należy przesłać do 8 maja na adres tszostek@szkola-liderow.pl. Rozmowy kwalifikacyjne osób wybranych na podstawie ankiet odbędą się w terminie 15, 16, 17 maja 2007 w trzech wybranych miastach w Polsce (wybór miast uzależniony będzie od geografii zgłoszeń). Ostateczny wynik rekrutacji ogłoszony zostanie 18 maja 2007 roku.  

Harmonogram rekrutacji

 • termin przysyłania zgłoszeń - do 8 maja 2007 godz. 16:00
 • informacja o pierwszym etapie rekrutacji - 11 maja 2007 godz. 18:00
 • rozmowy kwalifikacyjne - 15, 16, 17 maja 2007
 • wyniki rekrutacji 18 maja 2007 godz. 19:00

Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 300 zł, natomiast reszta kosztów w wysokości 1700 zł sfinansowana jest z dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, którą podpisuje każdy uczestnik programu. Wzór umowy dostępny jest na stronie - http://www.szkola-liderow.pl/

Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Szóstek tszostek@szkola-liderow.pl  tel. 22 556 82 55
http://www.szkola-liderow.pl/

Projekt jest realizowany w ramach "Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" 


Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.
wspólnie zapraszają na konferencję inaugurującą
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
ustanowiony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Konferencja odbędzie się:
24 kwietnia 2007 r.

w godzinach 10:30 - 16:00
w Fabryce Trzciny
ul. Otwocka 14
Warszawa

Aby zarejestrować się na konferencję wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2007 r. lub do wyczerpania miejsc. Ze względów organizacyjnych do udziału w konferencji zapraszamy nie więcej niż dwóch przedstawicieli z jednej organizacji.

http://www.funduszngo.pl/


Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
przypominają o konferencji pt.

„Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów"

organizowanej 3 kwietnia 2007r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Głównym celem spotkania jest próba refleksji nad tym czym jest „deficyt demokracji" w Unii Europejskiej i jaka jest rola europejskich grup interesów w jego przezwyciężaniu.

Konferencja ma charakter otwarty. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowe założenia debaty oraz program pozwalamy sobie przesłać w załączeniu.

P.S. Prosimy o potwierdzenie obecności do 2 kwietnia 2007r.

na adres europa@isp.org.pl lub telefonicznie: (+48) 22 556 42 60. Uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym.

PROGRAM:

9.30-10.00 Rejestracja gości

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

 • prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych
 • dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW

10.15-11.50 Panel dyskusyjny: „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej - uwarunkowania polityczne i instytucjonalne"

 • dr Jacek Czaputowicz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • prof. Barbara Kudrycka, posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Paweł Świeboda, demosEuropa
 • prof. Jan Zielonka, University of Oxford

Moderacja: Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.

11.50-12.20 Przerwa

12.20-13.50 Panel dyskusyjny: „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej - oczekiwania społeczne"

 • prof. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych
 • prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW
 • dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego

Moderacja: Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.

13.50-14.30 Poczęstunek

14.30-16.30 Panel dyskusyjny: „Czy grupy interesów oraz inne formy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego mogą mieć wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w Unii Europejskiej?"

 • Andrzej Adamczyk, NSZZ Solidarność, członek KES
 • Anna Karaszewska, PKPP Lewiatan
 • prof. Wiesława Kozek, Instytut Socjologii UW
 • Georges Martins, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska
 • dr Jarosław Pietras, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Moderacja: dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW

W ramach panelu pytania z sali i dyskusja

16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

ISP


27 marca 2007 r. odbędzie się konferencja prasowa Władysława Ortyla, sekretarza stanu w MRR, podczas której podsumowany  zostanie dwuletni okres wdrażania unijnych funduszy w ramach ZPORR.

Akredytacje przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail na adres: media@mrr.gov.pl lub pod numerem telefonu 0 22 461 31 45.

Warszawa, 27 marca 2007 r. (wtorek), Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, godz. 10.15

UWAGA:
Ze względu na fakt, że konferencja prasowa będzie się odbywać w obiekcie zabytkowym bardzo prosimy o to, aby:

 • statywy, osprzęt i inne urządzenia techniczne, używane do filmowania były zaopatrzone w gumowe podkładki zabezpieczające podłogi
 • nie wykorzystywać elementów wyposażenia Muzeum jako podpórek lub podstawek dla sprzętu technicznego
 • kable były prowadzone tak, aby nie dotykały mebli i ścian.

Jednocześnie informujemy że w Pałacu w Wilanowie o godz. 11.00 rozpocznie się KONFERENCJA: PRACA, KULTURA, INFRASTRUKTURA. EFEKTY WDRAŻANIA ZPORR 2004-2006, podczas której dziennikarze będą mieli także okazję do spotkania i rozmowy z beneficjentami realizującymi projekty w ramach ZPORR.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/jak+Polska+zmienia+sie+dzięki+ZPORR+konferencja+prasowa.htm


Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w ramach projektów „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" oraz „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej - Cogito" organizuje konferencję pt. „Ekonomia społeczna a rozwój lokalny". W ramach konferencji odbędzie się debata oksfordzka pt. „Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna nie wspomoże rozwoju lokalnego". Konferencja odbędzie się dnia 2 kwietnia 2007 roku na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ul. Rakowicka 27. Początek o godz. 10.30 w Starej Auli.

Konferencja ta otworzy serię debat regionalnych służących integracji środowisk działających na rzecz wzmacniania i konsolidacji przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w środowisku akademickim. Wśród prelegentów m.in.: prof. dr hab. Jerzy Hausner (AE w Krakowie), Jan Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor), dr Jarosław Flis (UJ), Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Andrzej Madej (DM Penetrator), Jacek Kowalczyk (MOPS Kraków), Krystyna Kollbek-Myszka (Urząd Miasta Krakowa). Konferencja ma charakter otwarty - serdecznie zapraszamy.

Kontakt: Maria Buczek, e-mail: maria.buczek@msap.pl, tel. 012 292 68 99.

pobierz program >>>


Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  PODAJ DALEJ zaprasz na szkolenie:

"W piątek 23 marca 2007 rozpoczynamy kolejne szkolenie, pod tytułem ,,Budowanie zespołu i komunikacji w grupie". Szkolenie będzie trwało 3 dni i poprowadzi je Robert Kondas - nasz sprawdzony trener. Udział w nim weĽmie 20 wolontariuszy z naszej organizacji, w tym 5 to wolontariusze niepełnosprawni. Szkolenie odbędzie się w zaprzyjaĽnionej bazie agroturystycznej ,,Pod Brzozami" mieszczącej się w Grochowach.

W piątek 23 marca 2007 rozpoczynamy kolejne szkolenie, pod tytułem ,,Budowanie zespołu i komunikacji w grupie". Szkolenie będzie trwało 3 dni i poprowadzi je Robert Kondas - nasz sprawdzony trener. Udział w nim weĽmie 20 wolontariuszy z naszej organizacji, w tym 5 to wolontariusze niepełnosprawni. Szkolenie odbędzie się w zaprzyjaĽnionej bazie agroturystycznej ,,Pod Brzozami" mieszczącej się w Grochowach.

        Szkolenie realizowane jest w ramach projektu POMAGAJˇC INNYM POMAGAMY SOBIE współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

        W Centrum Wolontariatu Fundacji PODAJ DALEJ mamy zrzeszonych blisko 150 wolontariuszy, z tego około 40 jest najbardziej aktywnych. Są wśród nich osoby sprawne i niepełnosprawne, młodzież i seniorzy. Przychodzą, bo mają coś do zaoferowania innym. Chcą pracować bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, nie oczekują zapłaty, ani wdzięczności, wystarczy, że czują się potrzebni i mogą pomóc.

        My natomiast staramy się, aby ta praca dawała im jak najwięcej satysfakcji. Szkolimy ich, aby czuli się profesjonalistami i zdobywali nowe umiejętności. Wiele z nich przydaje się w póĽniejszym życiu.

        Następne takie szkolenie odbędzie się 20 - 22 kwietnia i skierowane jest również do wolontariuszy z innych organizacji. Zapraszamy! Informacje u koordynatora Centrum Wolontariatu (Krzysztof Zieliński, tel. 0 63 211 22 19, kom. 501 777 056), w siedzibie Fundacji: ul. 11 Listopada 7a w Koninie lub na naszej stronie internetowej http://www.podajdalej.lm.pl/zzycia.php."  


Ruszyła rekrutacja do udziału w projekcie - „Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy", realizowanym przez Sieć Centrów Wolontariatu w okresie luty 2007 - czerwiec 2008. Jest on odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie wolontariatem jako jednym z elementów aktywnej polityki rynku pracy.

Projekt do udziału w którym zapraszamy pracowników instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, ma na celu przygotowanie ich do pełnienia roli swoistych pośredników pracy wolontarystycznej i wyposażenie ich w umiejętności organizacji wolontariatu w środowisku lokalnym oraz zachęcaniu i wspieraniu potencjalnych wolontariuszy do podejmowania takich działań. Pośredników będziemy przygotowywać pod kontem nawiązania współpracy z osobami, którym trudno odnaleĽć się na rynku pracy lub tymi którym trudno postawić pierwszy krok w tym kierunku.

Przewidujemy przygotowanie 90 pośredników pracy wolontarystycznej na terenie całego kraju oraz 15 ekspertów regionalnych, którzy będą potrafić pracować z wolontariuszami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomagać im wykorzystaniu wolontariatu jako pierwszego kroku na rynek pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia serwisu informacyjnego http://www.wolontariatipraca.pl/ gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące projektu i zasad uczestnictwa w nim.


Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego", organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP" w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będzie w szczególności: miejsce podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego, mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju gospodarki społecznej, polskie i europejskie modele gospodarki społecznej oraz etapy tworzenia spółdzielni socjalnej.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztyna w dniach:

- druga edycja   - 16-21.04.2007r.,

- trzecia edycja  - 07-12.05.2007r.

Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych oraz innych instytucji rynku pracy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywany jest także częściowy zwrot kosztów podróży.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na załączonych formularzach do dnia 02.04.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.

Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie: http://www.tujestpraca.pl/

Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP", , 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A

tel./fax 0 89 533 84 05, http://www.wamacoop.olsztyn.pl/, wamacoop@wamacoop.olszty.pl


 


14 marca 2007 r. o godz. 16.30 w Centrum Informacji Europejskiej UKIE przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie odbędzie się wykład otwarty pt. "Traktat Rzymski i inne Ľródła prawa pierwotnego Unii Europejskiej". Spotkanie poprowadzi Pan Aleksander Parzych (UKIE). Wstęp wolny.

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/C994E09FFB9F3959C125729D003416B5?Open


20 marca br. odbędzie się konferencja szkoleniowa poświęcona warunkom, jakie muszą spełniać instytucje, które ubiegać się będą o pełnienie funkcji instytucji pośredniczących II stopnia (wdrażających) w systemie realizacji Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) w latach 2007-2013.
 
Dodatkowo w trakcie konferencji przedstawione będą również główne elementy systemu zarządzania i kontroli, które warunkują uzyskanie pozytywnej oceny oraz możliwość pełnienia przez daną instytucję powierzonych funkcji.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Finansów.

Spotkanie odbędzie się w Sali Pod Kopułą w gmachu Ministerstwa Gospodarki (wejście od ulicy Wspólnej 2/4) w godzinach 10:00-15:00.

UWAGA: Organizatorzy nie przewidują obowiązku rejestracji zgłoszeń na konferencję, jednak ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wyznaczenie (przybycie) maksymalnie dwóch osób z każdej instytucji.

Zapraszamy!

Pobierz plik:
Ramowy program konferencji 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/jakzostaciw0713.htm


Pod takim tytułem realizowany jest cykl konferencji lokalnych organizowanych przez Stowarzyszenie France-Pologne pour l'Europe, Klub Dziennikarzy Europejskich oraz Magazyn Unia&Polska
w 4 miastach polskich znajdujących się na obszarach restrukturyzowanych: Łodzi, Katowicach, Wałbrzychu i Lublinie.

Celem spotkań adresowanych do lokalnych środowisk rozwoju społeczno-gospodarczego jest wsparcie debaty na temat przyszłych działań na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w regionach
i miastach, które przeszły procesy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kapitału ludzkiego w odpowiedzi na cele zrewidowanej Strategii Lizbońskiej oraz w oparciu o jej narzędzia na najbliższy okres programowania 2007-2013.

Inicjatywa wpisuje się zatem w priorytety odnowionej Strategii Lizbońskiej, które podkreślają jej lokalny
i regionalny wymiar wzywając regionalnych i lokalnych aktorów rozwoju społeczno-gospodarczego do aktywnego udziału we wdrażaniu jej założeń - wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy i lepszej jakości.

Możliwość pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy stawia przed nami ogromną szansę. Czy będziemy w stanie z niej skorzystać?  Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak uczynić nasze miasta i regiony bardziej atrakcyjnymi
i konkurencyjnymi? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Te i inne pytania stanowić będą kanwę dyskusji, które mają na celu przyczynić się do jak najlepszego przygotowania do przyszłych przedsięwzięć lokalnych podmiotów rozwoju społeczno-gospodarczego. Służyć temu ma perspektywiczna refleksja, usprawnienie wymiany informacji oraz wykorzystanie nowych możliwości współpracy przez wymianę dobrych praktyk. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji europejskich i krajowych a także eksperci francuscy z miast partnerskich, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, dzieląc je, łącznie z sukcesami i porażkami z ich odpowiednikami polskimi.

Konferencje stanowić mają miejsce refleksji na temat długofalowych perspektyw aktualnych
i przyszłych uczestników lokalnego życia społeczno-gospodarczego : władz lokalnych i samorządów, partnerów społecznych, agencji rozwoju, instytucji rynku pracy, środowisk gospodarczych i młodzieży pozwalając im na wyrażenie swych opinii w obecności decydentów europejskich i krajowych.

Szczególne miejsce w spotkaniach przypisuje się udziałowi młodych ludzi jako aktywnych uczestników debaty, którzy będą mogli wyrazić swe obawy i nadzieje w perspektywie wejścia na lokalny rynek pracy oraz dowiedzieć się jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników, jak kształtować będą się tendencje lokalnych rynków pracy, bądĽ jakie szkolenia i system edukacji są najbardziej efektywne i pożądane na rynku.

Cykl konferencji wspierany jest przez Komisję Europejską.

Więcej informacji: http://www.fpenet.org/


Debatą: Wizja Polski w 2015 r. - Perspektywy i warunki osiągnięcia przeciętnego poziomu PKB na mieszkańca Unii Europejskiej rozpoczynamy cykl konferencji nt. strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W debacie Wizja Polski w 2015 r.  udział wezmą minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka oraz podsekretarz stanu w MRR Jerzy Kwieciński. 

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), która wytycza główny cel i priorytety rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Wiodącą rolą tej strategii wobec innych strategii i programów krajowych, sektorowych i regionalnych nadaje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 29  listopada Rada Ministrów przyjęła także Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) określające cele europejskiej polityki spójności w Polsce. Dokumenty te stanowią dobrą przesłankę do kontynuowania dyskusji nt. wyzwań cywilizacyjnych Polski, wymaganych reform i warunków realizacji SRK.

W debacie wezmą udział pracownicy nauki (PAN, uczelni, instytutów) oraz przedstawiciele środowiska przedsiębiorców.

Debata koncentrować się będzie na następujących kwestiach:

 • Na ile Polska zbliży się do przeciętnego poziomu PKB na mieszkańca UE w 2015 roku?
 • Jakie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne będą miały decydujące znaczenie dla szybkiego rozwoju kraju?
 • Jak uwarunkowania społeczne będą wpływać na wzrost gospodarczy?
 • Procesy konwergencji z UE a reforma finansów publicznych.
 • Jak poprawić możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
 • Fundusze unijne i Narodowa Strategia Spójności (NSRO) szansą dla wzrostu.

Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia udziału przyjmuje Jarosław Morawski e-mail: jarosław.morawski@mrr.gov.pl lub pod tel. 0 22 461 34 36, 461 34 46.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o potwierdzenie swojej obecności do 6 marca br.

7 marca, budynek MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz. 11.00 - 14.30

Źródło: MRR


Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?".  Najbliższe szkolenie już w środę 28 lutego o 16.00 w II Liceum im. K.K. Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7 w Koninie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragnąc podzielić się swoim wolnym czasem i energią, chcą nieodpłatnie pomagać innym ludziom. Często nie wiedzą, jak to zrobić i do kogo się zwrócić. Czasem brakuje również odwagi i wiedzy jak pomagać i wspierać ludzi potrzebujących.

Na szkolenie zapraszamy również osoby, które od niedawna pracują jako wolontariusze w organizacjach pozarządowych i instytucjach społecznych.

Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat wolontariatu i zagadnień prawnych z nim związanych.

Cele szczegółowe

            Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu:

Czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz - zapoznanie z definicjami

Podstawowe zagadnienia związane z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie w części dotyczącej wolontariatu.

Odpowiedzialność wolontariusza za wykonywaną pracę.

Prawa i obowiązki wolontariusza wynikające z podjęcia pracy wolontarystycznej.

Rodzaje wolontariatu.

Korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikające ze współpracy.

Karta etyczna wolontariusza.

Czas szkolenia

            Szkolenia organizowane są regularnie co dwa miesiące dla grupy nie większej niż 20 osób i trwają od 2 do 3 godzin każde. Najbliższe szkolenie 28.02.2007 (środa) godz. 16:00. Na szkolenia mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub organizacje, które chcą lepiej przygotować do pracy swoich wolontariuszy.

Szkolenia organizowane są regularnie co dwa miesiące dla grupy nie większej niż 20 osób i trwają od 2 do 3 godzin każde. Najbliższe szkolenie 28.02.2007 (środa) godz. 16:00. Na szkolenia mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub organizacje, które chcą lepiej przygotować do pracy swoich wolontariuszy.

Kontakt: Krzysztof Zieliński e-mail: cw@podajdalej.lm.pl      tel. 0 63 211 22 19   kom. 501 777 056

FIOSzkolenia odbywają się w ramach projektu POMAGAJˇC INNYM POMAGAMY SOBIE współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


22 lutego br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Podsumowanie wyników ewaluacji ex ante dokumentów programowych na lata 2007-2013".

Głównym celem konferencji jest przedstawienie szerszemu gronu odbiorców wyników ewaluacji ex ante oraz dokonanie podsumowania realizacji całego procesu ewaluacji ex ante dokumentów programowych na lata 2007-2013.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie publikacja pt. "Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń administracji polskiej" będąca wynikiem prac zespołu zewnętrznych ekspertów współpracujących z Krajową Jednostką Oceny.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego, przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 21 lutego br. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela oraz przyjmuje zgłoszenia udziału Piotr Strzęboszewski, tel. (022) 461 33 18, e-mail: Piotr.Strzeboszewski@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:
Agenda konferencji

Zobacz również:
Ewaluacja ex ante dokumentów programowych na lata 2007-2013   
Pozostałe dokumenty ewaluacyjne

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/2202_konf_eval.htm


19 lutego br. odbędzie się konferencja pn. „Kontrola z art. 4 rozporządzenia KE 438/2001 - wymiana doświadczeń na temat kontroli projektów oraz kontroli systemu zarządzania i kontroli".

W konferencji weĽmie udział Sekretarz Stanu w MRR Władysław Ortyl, kierownictwo Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR oraz zaproszeni przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ze wszystkich województw.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat kontroli projektów oraz kontroli systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanych w oparciu o art. 4 rozporządzenia KE 438/2001.

W trakcie konferencji przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażających oraz Beneficjenta ZPORR zaprezentują zagadnienia dotyczące kontroli projektów z EFRR, kontroli projektów z EFS, kontroli projektów Działania 3.4, kontroli projektów Pomocy Technicznej, kontroli systemu zarządzania i kontroli ZPORR oraz doświadczeń beneficjenta poddanego audytowi Komisji Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w sali na parterze budynku przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Organizatorem spotkania jest Instytucja Zarządzająca ZPORR (Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR).

Pobierz plik:
Program konferencji   

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Konferencja++IZ+ZPORRKontrola+z+art4+rozprzadzenia+KE.htm


 

 

 

Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych informuje o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu „Praktyczne wykorzystanie badań społeczno-ekonomicznych w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej".


Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Program szkolenia zawiera następujące zagadnienia:

 • Metody oraz techniki badawcze -ich charakterystyka oraz zastosowanie,
 • Sposoby poszukiwania oraz wykorzystania badań społeczno-ekonomicznych przeprowadzonych przez ośrodki akademickie w realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 • Zasady korzystania z usług publicznych instytucji statystycznych oraz z baz danych o powszechnym dostępie,
 • Stosowanie komercyjnych badań rynku i opinii.


    Przekazane informacje oraz materiały będą profilowane pod kątem możliwości ich zastosowania w tworzeniu, realizacji oraz ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (w ramach regionalnych programów operacyjnych).
Szkolenia będzie składało się z dwóch części: warsztatu z elementami wykładu, podczas której uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką dotyczącą przeprowadzania badań oraz wykorzystywania baz danych, oraz z indywidualnych ćwiczeń, podczas których każdy uczestnik będzie pracował z wykładowcą nad potencjalnym projektem pod kątem wykorzystania badań społeczno-ekonomicznych przy jego budowie.
    Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup potencjalnych beneficjentów środków z funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w województwie mazowieckim. W pierwszym szkoleniu znajdą się wyłącznie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a w drugim mikroprzedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie marca 2007 roku (dokładna data zostanie ustalona pod koniec lutego 2007 r.). W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Jednak w przypadku dużego zainteresowania organizator rozważy możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń w póĽniejszym terminie.
    W związku z powyższym Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem w tego typu spotkaniach o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na dostępnym poniżej formularzu na adres: g.kokoszkiewicz@mazovia.pl lub faksem na numer (022) 59 79 311 lub (022) 59 79 347 do dnia 20.02.2007 r Zgłoszenia powinny zawierać nazwisko oraz stanowisko zgłaszanej osoby jak również nazwę instytucji, typ beneficjenta (jednostka samorządu terytorialnego, mikroprzedsiębiorstwo lub organizacja pozarządowa), adres, nr telefonu i faksu oraz e-mail (drogą mailową będą Państwo informowani o zakwalifikowaniu na szkolenie). W przypadku braku lub niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkoleń.

Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy.
Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje podawane będą na stronie internetowej www.zporr.mazovia.pl.

 

http://www.zporr.mazovia.pl/


Seminarium (jednodniowe - każdego dnia dla innej grupy) odbędzie się w dniach 7 oraz 8 lutego w godzinach 9.30-14.00 w siedzibie Towarzystwa ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie, ul. Warszawska 5/7.


Prowadzenie Pan Andrzej Michalik - specjalista w zakresie księgowości i podatków w organizacjach pozarządowych. Księgowością w organizacjach pozarządowych i jednostkach budżetowych zajmuje się od prawie 30-lat. Jest autorem dwóch wydań książki "Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych".


W seminarium może wziąć udział nie więcej niż 12 osób dlatego prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 5 lutego pod numer fax (017) 860 25 97. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium zostaną przekazane 6 lutego.


Zakres tematyczny seminarium:

Rachunkowość i podatki w NGO:

 1. Podstawowe obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych w 2007.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. (przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, dochody wolne od podatku, amortyzacja, darowizny, podstawa opodatkowania, podatek oraz pobór podatku, terminy).
 3. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. (obowiązki podatnika i płatnika w zakresie PIT, przychody podatkowe, koszty uzyskania, podstawa opodatkowania i pobór zaliczek na podatek, terminy).
 4. Podatek od towarów i usług a organizacja pozarządowa. (zakres podatku, zwolnienia, stawki, darowizny a podatek VAT, kasy fiskalne).
 5. Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości).
 6. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych.
 7. Ordynacja podatkowa (właściwości urzędów, interpretacja prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe, terminy dotyczące spraw podatkowych, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna, korekta deklaracji).


Zakończenie roku:

 1. Działalność statutowa i gospodarcza organizacji pozarządowych. (podstawy prawne, różnice, sytuacje kiedy działalność statutowa staje się działalnością gospodarczą).
 2. Odpowiedzialność organizacji pozarządowych i jej władz za działania niezgodne z przepisami prawa (odpowiedzialność członków władz, odpowiedzialność organizacji jako podmiotów zbiorowych).
  1 godz.
 3. Zakończenie roku 2006 w rachunkowości i podatkach. (dokumentacja księgowa, inwentaryzacja, wycena majątku, sprawozdanie finansowe, wypełnianie deklaracji i informacji podatkowych, terminy oraz przechowywanie dokumentacji).Seminarium jest bezpłatne

W załącznikach zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowyhttp://www.altum.pl/altum/index.php?link=news_d&id=116


25 stycznia br. odbędzie się konferencja „Wpływ funduszy UE na sytuację makroekonomiczną Polski". Na konferencji zaprezentowane zostaną oceny potencjalnego wpływu inwestycji realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę i gospodarki regionalne.

W ramach prezentacji oceny potencjalnego wpływu inwestycji realizowanych w ramach NSRO i programów operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę i gospodarki regionalne przedstawione zostaną wyniki prognoz wykonanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR) przy pomocy modelu ekonometrycznego HERMIN (zobacz ) oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) przy pomocy modelu równowagi ogólnej (zobacz ).

Konferencja, ze względu na udział przedstawicieli  administracji rządowej i władz regionalnych oraz ośrodków akademickich, będzie znakomitą okazją do dyskusji na temat wpływu funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki.  

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98 w godz. 11.00-16.00.

Pobierz pliki:
Agenda konferencji   

Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN. Raport zbiorczy   

Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN

Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej   

Zobacz również:
Ewaluacja ex ante dokumentów programowych na lata 2007-2013 
Pozostałe dokumenty ewaluacyjne 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/konf_hermin_250107.htm


23 stycznia, we wtorek, o godz. 9.30 odbędzie sie konferencja prasowa Grażyny Gęsickiej - Minister Rozwoju Regionalnego oraz Danuty Hübner - Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, inaugurująca negocjacje Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 między Rządem RP a Komisją Europejską.

Dodatkowe informacje i akredytacje: tel. 0 22-461-31-45, e-mail: media@mrr.gov.pl 

Konferencja prasowa: 23 stycznia 2007 r., Warszawa, siedziba MRR, ul Wspólna 2/4, sala 1105, godz. 9.30.

Ľródło: MRR


19 stycznia 2007 r. odbędzie się konferencja prasowa minister rozwoju regionalnego, Grażyny Gęsickiej oraz podsekretarza stanu w MRR Jerzego Kwiecińskiego, na której zaprezentowane zostaną:

 • Rekordowe płatności z funduszy unijnych uzyskane w grudniu 2006 roku
 • Podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych
  w całym 2006 roku
 • Stopień wykonania prognozy na rok 2006
 • Działania, które przyczyniły się do zwiększenia absorpcji funduszy unijnych

Dodatkowe informacje i akredytacje: tel. 0 22 461-31-45, e-mail: media@mrr.gov.pl 

Konferencja odbędzie się w piątek, 19 stycznia 2007 r. o godz. 9.30, w sali 5114 A, w siedzibie MRR, przy ul. Wspólnej 2/4.

 

Ľródło: MRR


  Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Rola partnerstwa lokalnego w budowaniu gospodarki społecznej", organizowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA" w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Tematyką zajęć warsztatowych będą: mechanizmy budowania partnerstwa lokalnego w środowisku wiejskim i miejskim, uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnej w środowisku wiejskim i miejskim - studia przypadków, wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w Chudobczycach oraz Poznaniu w dniach:
- pierwsza edycja: 29.01-30.01.2007 r.,
- druga edycja: 31.01-01.02.2007 r.

Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, liderów organizacji obywatelskich, członków spółdzielni socjalnych, osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną oraz wszystkich  zainteresowanych ekonomią społeczną.

Udział w zajęciach, a także zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne i zostaną sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału na formularzu do dnia 25.01.2007r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.

Wszystkie formularze dostępne na stronie: www.tujestpraca.pl


Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:
 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA", ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Tel/fax (061) 872 02 86
www.barka.org.pl

 

e-mail: barka@barka.org.pl


6 grudnia 2006 r. Sejm RP przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzając do niej - w wyniku inicjatywy poselskiej - przepis dający wojewodom prawo weta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wyłanianiu projektów do realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zapis ten wzbudził wiele kontrowersji i wątpliwości czy nie utrudni to wykorzystywania funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka zobowiązała się wówczas do przygotowania wytycznych, precyzujących w jaki sposób wojewodowie będą mogli stosować weto. Zgodnie z zapowiedzią wytyczne są już gotowe.

Zapraszamy na konferencję prasową Grażyny Gęsickiej - Minister Rozwoju Regionalnego oraz Jerzego Kwiecińskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na której zaprezentowane zostaną Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla wojewodów w zakresie wykonywania nadzoru nad wyłanianiem projektów w trybie konkursu w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 16 stycznia 2007 r. o godz. 9.30, w sali 1105, w siedzibie MRR, przy ul. Wspólnej 2/4.

Dodatkowe informacje i akredytacje: tel. 0 22 461-31-45, e-mail: media@mrr.gov.pl


Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/weto+wojewodow+konferencja.htm


8 stycznia ruszyła tegoroczna edycja konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu informacyjnym, które poprowadzi przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego, Artur Gluziński. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia (czwartek) w siedzibie OFOP przy ul. Szpitalnej 5 lok 5 w Warszawie, w sali konferencyjnej, o godz. 15:30.Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w zasadach i procedurach ubiegania się o dotacje; będzie można zadawać pytania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji członkowskich na spotkanie.

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku, 16 stycznia. Organizacje członkowskie z poza Warszawy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży - więcej informacji pod adresem: ofop@ofop.engo.pl. Pod ten adres należy również przesyłać zgłoszenia.

Ľródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/253789.html


autor(ka): Daniel Siwak

Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji z Łodzi na spotkanie pod tytułem "Bezpieczny wolontariusz".

Jeśli Państwo nie wiedzą, jak zachować się w sytuacjach nadzwyczajnych i bezpośredniego zagrożenia, jak zabezpieczyć imprezy masowe, jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami - my o tym powiemy... Spotkanie ma na celu przekazanie najważniejszych informacji dotyczących prawnego angażowania wolontariuszy, zachowań podejmowanych w przypadkach zagrożeń występujących w miejscach publicznych oraz podczas imprez masowych, gdzie angażuje się wolontariuszy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2007 roku (wtorek) o godzinie 15:30, w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu przy ulicy Piotrkowskiej 38.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny do 15 stycznia 2007 roku pod numerami 042 633-58-97 lub 042 633-59-11. Udział jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ľródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/252968.html


autor(ka): Julia Kluczynska, tłum. dobr (redakcja ngo.pl)
 
The Centre for Human Rights and Legal Pluralism at the McGill Faculty of Law zaprasza młodych specjalistów do udziału w Międzynarodowym Forum Młodych Liderów (International Young Leaders Forum - IYLF), które odbędzie się w Monteralu w Kanadzie, w terminie 8 - 11 paĽdziernika 2007. Zgłoszenia do 10 lutego 2007.

IYLF poprzedzi Światową Konferecji na temat Przeciwdziałania  Ludobójstwu 2007, która odbędzie się w Monteralu w dniach 11-13 paĽdziernika 2007.

IYLF jest unikalną szansą dla różnych grup młodych specjalistów do wzięcia udziału w międzynarodowej i międzydyscyplinarnej dyskusji na tematy związane z ludobójstwem i jego przeciwdziałaniu.

Więcej informacji: http://www.mcgill.ca/humanrights/ oraz w pliku do pobrania poniżej.

Ľródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/252867.html


Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza na seminarium eksperckie "Zastosowanie instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej - korzyści oraz możliwości i bariery", które odbędzie się we wtorek 9 stycznia 2007, w godz. 10.00 - 15.00, w siedzibie Instytutu, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa. Seminarium jest adresowane do osób realizujących projekty dot. ekonomii społecznej lub zainteresowanych tą tematyką, do pracowników socjalnych oraz pracowników i działaczy organizacji pozarządowych.

Celem seminarium jest (1) przedyskutowanie podstawowych zagadnień związanych z wykorzystywaniem instrumentów ekonomii społecznej w pracy socjalnej z osobami marginalizowanymi społecznie i defaryzowanymi na rynku pracy, jak również (2) określenie roli pomocy społecznej w rozwoju ekonomii społecznej. Należy bowiem podkreślić, że choć pomoc społeczna nie należy do obszaru ekonomii społecznej, to jednak tworzy istotną część jej otoczenia instytucjonalnego.

Hasło „ekonomia społeczna" pojawiło się w polskim słowniczku polityki społecznej stosunkowo niedawno. Przyjmujemy, że ekonomia społeczna to specyficzny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, który jest zorientowany na realizację celów społecznych, a zwłaszcza na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i budowanie spójności społecznej, co dokonuje się przez włączanie osób bezrobotnych w działania zmierzające do tworzenia dla nich nowych miejsc pracy.

Z kolei pomoc społeczna - ze względu na swoisty charakter tego obszaru polityki społecznej - wykorzystuje elementy ekonomii społecznej zarówno wtedy, gdy podejmuje działania zmierzające do rozwoju inicjatyw samopomocowych (np. Banki Czasu), jak też w ramach projektów pośrednio lub bezpośrednio ukierunkowanych na podjęcie pracy przez jej klientów (np. Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne).

W seminarium wezmą udział wybitni eksperci, którzy nie tylko przedstawią swoje poglądy, ale również odpowiedzą na pytania i uwagi uczestników seminarium.

Więcej informacji nt. problematyki podejmowanej podczas seminarium, w tym listę ekspertów prezentujących poszczególne zagadnienia lub biorących udział w dyskusji panelowej, zawiera program seminarium.

Po seminarium zapraszamy na lunch, który będzie okazją do kontynuacji dyskusji i wymiany poglądów w rozmowach nieformalnych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 5 stycznia 2007 do południa (piątek); najlepiej drogą mailową: agnieszka.hryniewicka@irss.pl lub telefonicznie - (22) 621 04 23.

autor(ka): Agnieszka Hryniewicka


Ľródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/251772


18 grudnia br. w siedzibie Instytucji Zarządzającej ZPORR w Warszawie , w godzinach 11:00- 15:30 - odbędzie się konferencja promująca najlepsze projekty realizowane w ramach Działań 2 Priorytetu ZPORR „Best practices - najlepsze praktyki w 2 Priorytecie ZPORR".

Spośród zrealizowanych dotychczas projektów IZ ZPORR dokonała wyboru sześciu projektów w oparciu o kryteria: wpływu danego projektu na rynek pracy w zakresie Działania, zgodności projektu z celami Działania oraz jego innowacyjności. Prezentacja projektów - powierzona przedstawicielom beneficjentów oraz właściwych beneficjentów końcowych - stanowić będzie pierwszą część konferencji. W części drugiej spotkania zorganizowane zostaną trzy tematyczne panele dyskusyjne:
 • Panel 1: Wpływ projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na rozwój regionalnych rynków pracy, 
 •  Panel 2: Realizacja Działania 2.5 ZPORR a rozwój przedsiębiorczości w regionie,
 •  Panel 3: Wpływ projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na innowacyjność regionów,

W panelach dyskusyjnych wezmą udział uczestnicy konferencji oraz osoby prezentujące poszczególne projekty.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 grudnia (do godziny 12:00) na numer faxu (22) 536 74 91. W odpowiedzi otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konferencji.

Pobierz plik:
Formularz zgłoszeniowy 

Źródło:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ZPORR/Konferencja+Best+practices+-+najlepsze+praktyki+w+2+Priorytecie+ZPORR.htm


13 grudnia 2006 r. o godz. 13.00 w budynku MRR przy ul. Wspólnej 2/4 w sali 1105 odbędzie się konferencja prasowa minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej i wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, której tematem będzie wpływ funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki w latach 2007-2020.

Dziennikarzy prosimy o potwierdzenie obecności za pośrednictwem poczty elektronicznej: media@mrr.gov.pl lub pod numerem telefonu 022 461 31 45

Konferencja: Wpływ funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki w latach 2007-2013 - Warszwa, siedziba MRR, ul Wspólna 2/4, sala 1105, godz. 13.00.

Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konf_wplyw_funduszy_ue_na+gospodarke_pl.htm


14 grudnia 2006 r. w Krakowie odbędzie się Seminarium pt. „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na przykładzie Małopolski w latach 2004-2006" z udziałem beneficjentów, przedstawicieli samorządów terytorialnych (Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów) oraz instytucji zaangażowanych w realizację Programu w Małopolsce.

W seminarium swoje uczestnictwo zapowiedzieli m.in.: Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Piotr Tworos, Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów.

Konferencja odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 35.

Bliższych informacji nt. konferencji udzielają: Jan Masłyk i Edyta Kiresztura - pracownicy Referatu Promocji i Szkolenia, tel.: (012) 392 12 63, 392 12 64.

Informacje o seminarium znajdują się również na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.malopolska.uw.gov.pl/zporr w dziale Konferencje.

Ponadto Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w ramach prezentacji dobrych praktyk przygotowało audycję telewizyjną, której pierwsza emisja odbędzie się 12 grudnia 2006 w TVP 3. Natomiast w Gazecie Wyborczej w dodatku regionalnym (21 grudnia br.) ukaże się artykuł podsumowujący realizacje ZPORR w Małopolsce w latach 2004 - 2006.

Pobierz pliki:
Zaproszenie  
Program seminarium  

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ZPORR/Seminarium+nt.+ZPORR+na+przykladzie+Malopolski+w.htm


18 grudnia 2006 r. w Kielcach odbędzie się konferencja pt. "Ocena stanu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie świętokrzyskim" z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, placówek zdrowia oraz uczelni wyższych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Podczas konferencji zostanie omówiony stan realizacji ZPORR w województwie świętokrzyskim oraz zaprezentowane będą projekty wykonywane w ramach tego Programu.

Swoje uczestnictwo w spotkaniu zapowiedzieli reprezentanci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Zaproszeni goście będą również mówili o roli funduszy unijnych w rozwoju kraju, szansach dla Polski wynikających z nowego okresu programowania 2007-2013 oraz o formach finansowania projektów.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ZPORR/Ocena+stanu+wdrazania+ZPORRswietokrzyskie.htm


W piątek, 8 grudnia 2006 roku o godzinie 10.30 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się konferencja pt. ZPORR 2004-2006 w województwie lubelskim.

Na konferencję zapraszamy beneficjentów ZPORR oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowym spotkaniu.

Bliższych informacji na temat konferencji udzielają: Pani Sylwia Chyl oraz Pani Krystyna Łoza pod numerem telefonu: 0-81 74-24-430.

Źródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ZPORR/Konferencja+-+ZPORR+2004-2006+w+wojewodztwie+lubelskim.htm


Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka oraz wiceminister Tomasz Nowakowski wezmą udział w konferencji „Jak skutecznie wykorzystać 67 mld euro - dialog i porozumienie na rzecz rozwoju".

Minister Grażyna Gęsicka wystąpi z tematem: "Zamierzenia rządu w zakresie zapewnienia pełnego wykorzystania środków Unii Europejskiej". Wiceminister Tomasz Nowakowski będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego.

Organizatorem konferencji jest Konfederacja Pracodawców Polskich.

Warszawa, Hotel Radisson SAS, ul. Grzybowska 24, godz. 14.00

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/Serwis+prasowy/wydarzenia/61206-2.htm


HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA: 

W tym roku zapraszamy na festiwal w nowej, konkursowej formule i pod rozszerzoną nazwą.

W rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wielką rolę odgrywają organizacje pozarządowe (NGOs). W demokracji niezwykle istotna jest rola zwłaszcza  tych organizacji pozarządowych, które patrzą władzy na ręce, monitorują poczynania władzy lokalnej i tej na najwyższych szczeblach państwa. Tego typu organizacje określane są angielskim terminem „watchdog" (pies stróżujący).

Gra słów „watchdog" i „watch docs" (oglądaj filmy dokumentalne) skłoniła nas do uzupełnienia  nazwy naszego festiwalu.

Tak jak w poprzednich latach będzie tu można zobaczyć najlepsze światowe filmy dokumentalne dotyczące praw człowieka. 

Film dokumentalny, zwłaszcza film poruszający problematykę praw człowieka, jest coraz lepiej przyjmowany przez publiczność na całym świecie.  Wzrost liczby filmów tego rodzaju daje możliwość wyboru tych najlepszych.

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem najwybitniejszego dokumentalisty indyjskiego, Ananda Patwardhana, oceni filmy pełnometrażowe, ubiegające się o nagrodę WATCH DOCS.

Konkurs filmów krótko- i średniometrażowych, ubiegających się o nagrodę im. Jacka Kuronia, oceni jury pod przewodnictwem Marcela Łozińskiego.

W obu konkursach bierze udział po 18 dokumentów z całego świata, wyprodukowanych w latach 2005 - 2006.

Poza konkursami można będzie obejrzeć filmy w sekcjach tematycznych: „kampanie wyborcze zza kulis", „my, przybysze", „widma faszyzmu", „podróż na Wschód - Azja", „w szkole", „RPA po apartheidzie", „Kosowo", „Kuba", „wszyscy jesteśmy kobietami", „być sobą", "dyskretny urok propagandy - część I - audiowizualna propaganda nazistowska". Kolejnymi sekcjami programu są: „nowe filmy polskie", "gesty pojednania" (wybrane filmy z konkursu Goethe-Institut) oraz retrospektywa twórczości Ananda Patwardhana.

Festiwal to także spotkania i dyskusje z reżyserami, ekspertami, działaczami organizacji pozarządowych oraz poświęcona Kubie wystawa fotografii słynnego włoskiego fotografika Oliviero Toscaniego „Myślenie zabronione - Twarz represji na Kubie" w klubie M25.

Źródło: http://www.hfhrpol.waw.pl/festival/


6 grudnia br. w hotelu Marriott o godz. 11.00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza. w konferencji udział weĽmie wiceminister Tomasz Nowakowski.

Celem konferencji jest podsumowanie działań oraz analiza doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programu. 

Na godz. 10.00 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce. 

Organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare.

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać poprzez rejestrację na stronie internetowej www.parp.gov.pl/konf_rej.php

Warszawa, hotel Marriott, sala balowa, godz. 11.00, konferencja prasowa godz. 10.00

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konferencja+phare+61206.htm


Informujemy, że planowana w dniu 10 grudnia Gala Wolonariatu, odbędzie się w styczniu 2007r.

Centrum Wolontariatu i TVP 2 partner w realizacji uroczystości, podjęły decyzję o przesunięciu Gali ze względu
na wydarzenia w kopalni węgla kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej. Uzgodniliśmy, że dniu planowanej Gali Wolontariatu zostanie zorganizowany w Katowickim Spodku, koncert ku czci ofiar wypadku.

O styczniowym terminie Gali Wolontariatu poinformujemy Państwa niezwłocznie po ustaleniu daty tej uroczystości.

Z nadzieją, że zrozumienie Państwo naszą decyzję, pozdrawiamy
Zespół Centrum Wolontariatu

Ľródło: http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1396


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji „Ludzka Twarz EFS", która odbędzie się 14 grudnia br. w Łodzi.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: Róża Thun - Szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce, Bogdan Socha - Podsekretarz Stanu w MPiPS oraz Jerzy Kwieciński - Podsekretarz Stanu w MRR.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej do dnia 4 grudnia br. na adres: Malgorzata.Cwikla@mpips.gov.pl, telefon kontaktowy: 022 693 48 00 lub na numer faksu 022 693 40 82.

Program konferencji jest następujący:

  9.30  -   Rejestracja
10.30   -  Otwarcie konferencji
11.00   -  Rozstrzygnięcie konkursu MPiPS dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS"
11.45   -  Prezentacja projektów - dobrych praktyk EFS z regionu łódzkiego
12.30   -  Promocja raportu o rezultatach projektów EFS „Ścieżki do zatrudnienia"
13.15   -  Otwarcie konkursu „Dobre praktyki EFS" - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
13.30   -  Co dalej z EFS? - zapowiedĽ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zakończenie Konferencji
14.00  -   Obiad

Ľródło: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/Konferencja_LTEFS.htm


11 grudnia 2006 o godz. 10.00, w sali "Pod Kopułą", w budynku Ministerstwa Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej) odbędzie się konferencja, która rozpocznie proces konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji można przesyłać na adres poczty elektronicznej: strategiapolskiwschodniej@mrr.gov.pl.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zachęca do lektury dokumentu oraz do przesyłania opinii i uwag na ww. adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji Programów Regionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Projekt dokumentu do konsultacji można pobrać ze strony: www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konsultstrategpolwsch.htm.

W związku z opublikowaniem dorocznego raportu Banku Światowego na temat rozwoju, w tym roku poświęconego młodzieży, Bank Światowy i Fabryka Przyszłości zapraszają na wspólnie organizowaną konferencję, dotyczącą roli młodzieży w społeczeństwie połączoną z prezentacją Raportu (30 listopada 2006).

Razem z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi będziemy się zastanawiać nad wyzwaniami i szansami pojawiającymi się przed młodymi ludĽmi w dynamicznej rzeczywistości dnia dzisiejszego.

Za pomocą wideokonferencji połączymy się z autorami Raportu w Waszyngtonie oraz przedstawicielami młodzieży w Kairze, jak również z Rzymem, gdzie siedzibę ma międzynarodowa organizacja zajmująca się wspieraniem młodych liderów z całego świata.

Profesor Zbigniew Pełczyński, były wykładowca na Uniwersytecie w Oksfordzie zwróci szczególną uwagę na znaczenie liderstwa i młodych liderów w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. W konferencji weĽmie udział również m.in. młodzież z Polski i zagranicy reprezentująca różne sfery aktywności społecznej oraz przedstawiciele władz miasta.

Konferencja odbędzie się 30 listopada br. o godzinie 15.00 w siedzibie Banku Światowego w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (budynek Warsaw Financial Center), IX piętro.
Chęć uczestnictwa prosimy uprzednio zgłosić pod numerem telefonu (022) 520 80 00.


 

W dniach 29 - 30 listopada 2006 odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja na temat integracji społecznej. Będzie ona poświęcona prezentacji wyników projektu realizowanego przez UNDP we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej i MPiPS. Celem projektu było podjęcie próby operacjonalizacji procesu integracji społecznej (Social Inclusion Process) - także na poziomie regionalnym i lokalnym - oraz jego integracji z działaniami ONZ podejmowanymi na rzecz realizacji Millenijnych Celów Rozwoju.

W dniu 30 listopada w ramach konferencji odbędzie się seminarium poświęcone prezentacji wyników projektów transnarodowych realizowanych w roku 2006 w ramach Wspólnotowego Programu Komisji Europejskiej na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pt.: „Ewaluacja skuteczności polityki integracji społecznej w ramach Otwartej Metody Koordynacji".

Do uczestnictwa w konferencji zaproszono m.in.: przedstawicieli Komisji Europejskiej, agend ONZ, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, najważniejszych instytucji naukowych oraz sieci europejskich zajmujących się tematyką wykluczenia i integracji społecznej.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Lord w Warszawie, Aleja Krakowska 218 (www.hotellord.pl).

Podstawowym językiem konferencji jest język angielski, jednak zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z/na język polski.

Kontakt z organizatorami: si.conference@undp.org, telefon: +48 22 576 81 76

Zobacz także:
Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania:
Registration form (42.00 kB)
Agenda (257.50 kB)

Ľródło: http://www.undp.org.pl/rozwoj/aktualnosci.php?news=769


 


British Council zaprasza do ubiegania się o stypendia na studia podyplomowe w rozmaitych dziedzinach preferowanych przez stypendystów. W związku ze strajkiem listonoszy dotychczasowy termin składania podań (15 listopada) został przedłużony do dnia 10 grudnia 2006.

Czy to jest informacja dla Ciebie?

Jeśli jesteś:

 • młodym profesjonalistą,
 • posiadasz ukończone studia wyższe i stoisz u progu kariery zawodowej,
 • masz cechy przyszłego lidera życia społeczno-politycznego lub ekonomicznego
 • przekonasz komisję o tym, że masz konkretny plan wcielania w życie zdobytej wiedzy oraz determinację, aby się przyczynić w znaczący sposób do rozwoju kraju w swoim obszarze działania,
to jesteś osobą, w którą rząd brytyjski pragnie zainwestować.

Więcej! www.josephconrad.edu.pl.

Do 10 grudnia 2006 możesz składać w British Council podania o stypendium im. Josepha Conrada. Stypendium fundowane jest przez rząd brytyjski w ponad 100 krajach pod nazwą Chevening Scholarships.

W British Council można składać podania o stypendia na studia podyplomowe w rozmaitych dziedzinach preferowanych przez stypendystów.

Oto szczególnie mile widziane dziedziny, w których ubiegać się można o stypendia:

 • Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności zarządzanie kryzysami międzynarodowymi oraz zwalczanie terroryzmu
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, zwłaszcza zwalczanie zorganizowanej przestępczości
 • Polityka migracyjna
 • Badania nad rozwojem, w szczególności prawa człowieka oraz dobre zarządzanie
 • Zrównoważony rozwój, w szczególności ekonomia środowiska, zarządzanie środowiskiem naturalnym
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Kreowanie polityki oraz zarządzanie w sektorze nauki i innowacji
 • Unia Europejska, w szczególności ekonomia polityczna z uwzględnieniem ekonomii rolnictwa
 • Zarządzanie organizacją pozarządową, funkcjonowanie i rola organizacji pozarządowych we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
 • Studia judaistyczne, język hebrajski lub jidysz

Pełna informacja o stypendiach, kryteriach oraz formularz podania dostępne są na stronach British Council - www.britishcouncil.org.

Podania należy wysyłać na adres:

British Council
Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa
z dopiskiem: Joseph Conrad Scholarship

Inicjatywa Rządu Brytyjskiego wspierana jest finansowo także przez sektor prywatny. W tym roku swój wkład wnoszą firmy: BP Polska i PROVIDENT Polska S.A.


 

9 grudnia 2006, w Lublinie, z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariatu odbędzie się konferencja "Pedagogika - Profilaktyka - Wolontariat". To okazja do podsumowania całorocznej pracy w Programie Wolontariatu Studenckiego. Honorowym gościem uroczystości będzie prof. dr hab. Jerzy Buzek.

O godz. 10:00, w Collegium Anatomicum Akademii Medycznej (ul. dr Jaczewskiego 4/6), odbędzie się uroczyste otwarcie konferencji. Po otwarciu rozpoczną się bezpłatne warsztaty, których głównym tematem będą nowatorskie sposoby wychowania i nauczania, między innymi: „Jak radzić sobie z agresją" oraz „Aktywne metody nauczania". Wezmą w nich udział wolontariusze z całej Polski, nauczyciele i inni pracownicy oświaty. Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji, powinni skontaktować się z biurem Stowarzyszenia KLANZA pod numerem telefonu: (081) 534 65 83 lub bezpłatnym 0 800 444 131.

W programie konferencji:

 • warsztaty tematyczne dla studentów, nauczycieli i innych pracowników oświaty
 • przedstawienie historii, celów i wartości Programu „Wolontariat studencki"
 • ukazanie dokonań Programu w roku 2006
 • przedstawienie członków Kręgu Przyjaciół Programu ( prof. Jerzego Buzka, prof.Tadeusza Rzeżuchowskiego, Tomasza Lisa, Ireny Dzierzgowskiej, Krystyny Szumilas)
 • wykład prof. Jerzego Buzka na temat „Edukacja a rozwój społeczeństwa obywatelskiego"
 • wręczenie nagród laureatom Konkursów: „Laptop dla Studenta" i „Notebook dla Aktywnego Nauczyciela"
 • prezentacja nowej publikacji Programu „Wolontariat studencki" pt. „Wolontariat studencki. Aktywność, radość, pasja, rozwój."
 • a także: multimedialny pokaz slajdów i zdjęć z projektów „Wolontariatu studenckiego", występy zespołu UMCS i kabaretu „Pomimochodem"

Konferencja organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, przy współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich.

Program „Wolontariat Studencki" w 2003 roku zainicjowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jej misją jest działanie na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce. Celem Programu Wolontariatu Studenckiego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w małych miejscowościach. Studenci poprzez atrakcyjne zajęcia pokazują jak się uczyć i dbać o własny rozwój. W ciągu trzech lat w ramach Programu przeprowadzono ponad 2000 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 2700 wolontariuszy, 70 uczelni, 30 tysięcy uczniów z ponad 650 szkół. Od stycznia 2006 roku Program ten realizuje Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zrzesza ono ludzi aktywnych, poszukujących skutecznych oraz nowatorskich rozwiązań z zakresu nauczania, pedagogiki, oraz pracy z grupą.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zaprasza uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także członków organizacji działających w społecznościach lokalnych na terenie całej Polski do wzięcia udziału w internetowym projekcie "OWOC".

Wieloletnia praca z uczniami, nauczycielami i organizacjami z terenu całego kraju zainspirowała nas do podjęcia wyzwania, jakim jest projekt „OWOC". Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o naszej działalności zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.ciee-gda.pl.

W słowie OWOC kryje się tajemnica naszej propozycji. O - obserwacja, bo warto przyglądać się światu, który nas otacza. W - wiedza, bo patrząc warto wiedzieć, co obserwujemy, kojarzyć fakty i wyciągać wnioski. O - odpowiedzialność. Umiejąc obserwować i posiadając wiedzę możemy postępować odpowiedzialnie, szanując środowisko przyrodnicze i wytwory ludzkich rąk. To nasze dziedzictwo naturalne i kulturowe. C - czyn. Za odpowiedzialnością powinny podążać działania. Warto zadać sobie parę pytań. Czy mamy wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu? Czy warto chronić stare drzewa, przydrożną kapliczkę, ogromny głaz narzutowy, łąkę, na której rosną unikalne storczyki? Te wszystkie rzeczy stanowią o niezwykłości miejsca, w którym żyjemy. Należy propagować wiedzę o takich miejscach, zachować je dla przyszłych pokoleń. Jeżeli uważacie, że warto rozejrzeć się wokół, by zauważyć unikalne piękno przyrody oraz historię swojej miejscowości zapraszamy do współpracy. Przeczytajcie, co proponujemy i weĽcie udział w jednym z trzech konkursów, a może uda nam się wciągnąć Was do zabawy i zaangażujecie się w projekt OWOC. Jeżeli już coś robiliście dla swojej miejscowości, to w ramach tego projektu macie szansę zaprezentować to na forum całego kraju.

W ramach projektu można poszerzyć wiedzę i zaprezentować własne działania na rzecz środowiska, a także wziąć udział w jednym z trzech konkursów:

1. WIEDZA - 2 - 5-osobowe grupy rozwiązują zagadnienia z czterech dziedzin: Przyroda, Ochrona Środowiska, Dziedzictwo Kulturowe, Zdrowie

2. OBSERWACJA - w oparciu o omawiane na stronie dziedziny, grupa projektuje stronę internetową związaną z własną miejscowością

3. CZYN - 2 - 5-osobowe grupy przygotowują i realizują akcje lub kampanię we własnym środowisku

Efekty działań prezentowane będą na stronie OWOC-u dając radość ich autorom i inspirując innych do podejmowania wielorakich działań.

Zainteresowanych zapraszamy do owocobrania i na stronę www.owoc.gda.pl, gdzie można zdobyć więcej informacji! 

 

Instytut Spraw Publicznych w imieniu Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce serdecznie zaprasza na konferencję „Ziemia Obiecana, czyli jak łódzkie wykorzystuje unijną szansę na rozwój", która odbędzie się 9 grudnia 2006 r. (sobota) w Instytucie Europejskim w Łodzi. Wezmą w niej udział eurodeputowani z regionu łódzkiego oraz czołowi miejscowi eksperci. Słowo wstępne wygłosi m.in. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Patronat nad konferencją objęły Polskie Radio ŁódĽ, TVP3 ŁódĽ oraz Gazeta Wyborcza.

Program konferencji „Ziemia Obiecana, czyli jak łódzkie wykorzystuje unijną szansę na rozwój", 9 grudnia 2006r., Instytut Europejski w Łodzi, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, ul.Piotrkowska 262/264  znajduje się na stronie internetowej:
http://www.isp.org.pl/?v=page&id=376&ln=pl&PHPSESSID=a09e05b116cae7ecc24c3d1e37648045


 

Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w Festiwalu Wolontariatu, tygodniowej imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. To wielki karnawał podczas którego
7 grudnia odbędzie się seminarium "Wolontariat pracowniczy - być blizej ludzi" dofinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Będzie to wydarzenie edukacyjno-promocyjne zawierające debaty o wolontariacie pracowniczym w kontekście csr, pr, hr, ngo, wystawę tematycznych fotograii oraz inne atrakcje. Zapraszamy przedstawicieli firm, organizacji społecznych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami - pracownikami biznesu oraz media do wspólnej biesiady. Honorowy patronat sprawuje BCC. Patronat medialny zawdzięczamy proto.pl.

Seminarium odbywa się w ramach Festiwalu Wolontariatu organizowanego w dniach 4 -10 grudnia Festiwal poprzedzi konferencja prasowa, która odbędzie się dnia 1 grudnia w Centrum Prasowym przy ulicy Bagatela 12 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie www.wolontariat.org.pl w zakładce wydarzenia.

KONTAKT:                                                                                               
Daria Bukalska
Koordynator Wydarzeń Specjalnych
Program Wolontariat Biznesu
e-mail: bukalska@wolontariat.org.pl

http://www.wolontariat.biz.pl/

 

28 listopada w godz. 15.00-17.00 odbędą się kolejne „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie". Tematem spotkania będzie strategiczna współpraca firmy i organizacji pozarządowej.

Wśród zaproszonych gości są m.in.: Katarzyna Borucka z firmy Philip Morris, Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Joanna Frąckowiak z Microsoftu, Magdalena Kisiel i Bartosz Mioduszewski z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii oraz Mikołaj Lewicki z Fundacji Komunikacji Społecznej.
Więcej informacji można znaleĽć na stronie FOB-u.


 

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Open Society Institute-Budapeszt mamy zaszczyt zaprosić na kolejny wykład z cyklu poświęconego pamięci

Marka Nowickiego

Refleksje na temat francuskiej Deklaracji Praw
z 1789 roku - dzisiaj

który wygłosi prof. Jon Elster

piastujący stanowisko Robert K. Merton Professor of the Social Sciences na Uniwersytecie Columbia, profesor w Katedrze Racjonalności i Nauk Społecznych (Chaire de Rationalité et Sciences Sociales) College de France w Paryżu. Wykład odbędzie się 1 grudnia b.r. o godz. 16.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład będzie tłumaczony na język polski
Zarząd HFPC

Ľródło: http://www.hfhrpol.waw.pl/


Dnia 28 listopada o godzinie 14.00 w siedzibie Międzynarodowej Federacji Przyjaciól Dzieci przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6 odbędzie sie panel dyskusyjny na temat: "Nasz pomysł na poprawę w obszarze wychowania".

Celem spotkania jest  wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki, praktyki, administracji oświatowej i organizacji pozarządowych. Zamiarem organizatorów jest sformułowanie postulatów, propozycji i rekomendacji programowych adresowanych do instytucji i organizacji odpowiadających za edukację, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży.


Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych "Wizerunek trzeciego sektora czyli o promicji i PR w organizacjach pozarządowych" odbędzie się 1 grudnia 2006 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie, Al. 29 listopada 46, w godzianch 10.00-15.00.

Podczas konferencji odbędzie sie wręczenie Nagród "Kryształy Soli" za rok 2005.


 

Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu organizują Mazowiecka Konferencję pod patronatem Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi, która odbędzie się w dniu 4 grudnia w godzinach 10.00-16.00 w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - Międzylesiu, Al. Dzieci Polskich 20, sala konferencyjna 119.

Celem konferencji jest:
- przybliżenie idei wolontariatu w Polsce
- przedstawienie roli wolontariatu w placówkach zdrowia
- zapoznanie z prawnymi aspektami współpracy z wolontariuszami
- zaprezentowanie programów realizowanych w szpitalach z udziałęm wolontariuszy, podzielenie się dobrymi doświadczeniami 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Tomasza Tomaszewskiego "Dziecko w Centrum"


Konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej odbędzie się 5 grudnia 2006 r. w godzinach 11.00 - 15.00 w siedzibie Redakcji "Polityka" przy ulicy Słupeckiej 6.

 W czasie konferencji zostana zaprezentowane projekty zrealizowane przez samorządy i organizacje pozarządowe w całej Polsce, dofinansowane z funduszy europejskich, które zostały wytypowane jako wzorcowo zrealizowane przedsięwzięcia. Eksperci przedstawią wyróznione projekty oraz stronę internetowa Banku Dobrych Pratyk, na której umieszczone zostana dane dotyczące projektów mogących służyć jako przykład. Najlepsze z nich zostana nagrodzone Certyfikatami Banku Dobrych Praktyk, których wręczenie odbędzie sie podczas konferencji.

Przekazane zostana także informacje na temat nowego okresu programowania na lata 2007-2013 oraz przykłady dobrych praktyk współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji projektów finansowanych ze środków EFS i EFRR.

więcej: www.dobrapraktyka-fs.pl


Konferencja organizowana wspólnie przez Program Agrolinia Fundacji "Fundusz Współpracy", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA odbędzie sie w dniach 27 - 28 listopada w Warszawie, w Centrum Konferencyjno - Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji przy uliy Bobrowieckiej 9.

Tematy poruszone podczas konferencji to m.in.:
- Stan i perspektywa realizacji Pilotażowego Programu LEADER+
- Możliwości pomocy dla grup LEADER nie zakwalifikowanych do Schematu II
- Oś LEADER w nowym okresie programowania 2007-2013

 więcej informacji: www.agro-info.org.pl


 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mysłowicach zaprasza przedstawicieli Fundacji i Stowarzyszeń na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2006r. w sali nr 21 o godz. 15 00.

   Tematem spotkania będą obowiązki rejestracyjne i podatkowe Fundacji i Stowarzyszeń wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 

więcej: http://www.myslowice.pl/organizacje.php?t=akt_more&id=117


Temat:          Targi wolontariatu
                  POMAGANIE TO WYZWANIE - ZAMIEŃ CHĘCI W DZIAŁANIE

Czas:             8 grudnia 2006 r. godz. 14 - 18

Miejsce:        Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy:  Targi jest skierowane do wszystkich zainteresowanych
                       podjęciem pracy wolontariackiej, a w szczególności
                       młodzieży uczącej się, absolwentów oraz osób bezrobotnych
                       z terenu województwa mazowieckiego. 
                       Do prezentacji swoich organizacji zostały zaproszone
                       organizacje pozarządowe z Warszawy.

Cel:               Propagowanie idei wolontariatu
                      Zaprezentowanie wolontariuszom idei dobrych praktyk
                      Ułatwienie zawiązania kontaktu NGO's i placówkom
                      publicznym z osobami chcącymi być wolontariuszami  
                      Zaktywizowanie, zachęcenie organizacji do podejmowania
                      współpracy z wolontariuszami

Organizatorem Targów są Centrum Wolontariatu wspólnie
z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i firmą WEXPO

Organizacje, które chcą wziąć udział w Targach Wolontariatu, prosimy o przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 listopada 2006 r. w formie elektronicznej na adres: dynisiuk@wolontariat.org.pl

Osobą do kontaktu ze strony Centrum Wolontariatu jest Brygida Dynisiuk tel. (022) 635 27 73. Szczegóły udziału w targach wyślemy do Państwa w ciągu 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.więcej: http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1395


"Fundacja Dla Śląska" zaprasza na Konferencję pt. "Sport jako metoda przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży" , która odbędzie się 5 grudnia 2006 r. o godz. 10:00 w kompleksie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Konferencja wpisuje sie w program nauki biezpiecznych zachowań "Czuję się bezpiecznie", który od ponad dwóch lat realizowany jest na terenie województwa śląskiego. Program wspierany jest finansowo ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz województwa śląskiego.


5 grudnia br. Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych w Mińsku Mazowieckim organizuje V Forum Inicjatyw Pozarządowych

Forum odbędzie sie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

HARMONOGRAM  FORUM

10:30 - 10:45  Rejestracja uczestników i gości
10:45 - 10:55  Przywitanie i otwarcie forum (koordynator LPI Grażyna Wiącek, gospodarze miasta Mińsk Mazowiecki i powiatu mińskiego)
10:55 - 11:15  Dobre praktyki czyli wystarczy chcieć ???
                  
XX Stowarzyszenie NIEZALEŻNA INICJATYWA KULTURALNA - Jacek              Bieliński
                 
XY Stowarzyszenie Ścieżki Nieskończoności -  Darek Kulma
11:15 - 12:00  Partnerstwo lokalne - jak to  działa?
                       
Zbigniew Wejcman, BORIS
12:00 - 12:15  Przerwa
12:15 - 13:00 Zmiany w ustawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych - czego możemy się spodziewać, jaki będzie ich wpływ na pracę organizacji pozarządowych ? - przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
13:00 - 13:20 Dyskusja / ew. dodatkowe 5 minut na dyskusję czy pytania po każdym panelu
13:20   Zamknięcie forum


 

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji pozarządowych

Pragnę serdecznie zaprosić na kolejną konferencję Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2006 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie, Al. 29 listopada 46, w godz. 10.00 - 15.00.

Tematem przewodnim konferencji będzie "Wizerunek sektora pozarządowego", czyli o potrzebie promocji i działań PR w organizacjach pozarządowych". Wizerunek organizacji w ogromnym stopniu determinuje jej sukces i skuteczność działań. Promocja to ważny instrument służący pozyskiwaniu klientów, partnerów, sponsorów, darczyńców. Wizerunek organizacji przysparza jej lojalnych pracowników i wolontariuszy, stwarza poczucie współodpowiedzialności za organizację i realizację jej misji. Bez podejmowania działań związanych ze świadomym budowaniem wizerunku organizacje mogą zostać zapomniane i utracić społeczne poparcie.

Niezwykle miłym akcentem spotkania Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych będzie wręczenie Nagród "Kryształy Soli" za rok 2005. Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie z Laureatami i Wyróżnionymi organizacjami.

Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać do 29 listopada 2006 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego na email: ngo@malopolska.mw.gov.pl lub faksem (012) 63 03 241

Ľródło: http://www.malopolskie.pl/NGO/ngo_konferencje/?id=1326

 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA), Sekcja Polska zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne seminarium "Bezpieczny wolontariusz", które odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

więcej: http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?k=164


Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkania dotyczące przygotowania wniosku na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego ROSzEFS.

Na spotkaniach zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Podstawowa informacja o konkursie ROSzEFS.
 2. Wymagania dla Wnioskodawców.
 3. Jak przygotować wniosek na realizację projektu ROSzEFS: krok po kroku.
 4. Szczegółowe omówienie kosztorysu i budżetu.

Harmonogram spotkań informacyjno-szkoleniowych:

20 listopada 2006 - WROCŁAW
Sala Sejmiku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
sala 1222, Plac Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław
godziny spotkania 12.00-16.00

21 listopada 2006 - POZNAŃ
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34 A 61-579 Poznań
godziny spotkania 10.00-14.00

22 listopada 2006 - KRAKÓW
HOTEL Wyspiański, ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków
godziny spotkania 9.00-13.00

23 listopada 2006 - WARSZAWA
Oxford Tower (dawny Intraco II), ul.Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
godziny spotkania 10.00-14.00

24 listopada 2006 - GDAŃSK
Centralne Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk
godziny spotkania 10.00-14.00

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać wyłączenie na adres e-mail: piotr_piechota@parp.gov.pl, tel. (22) 432-70-85, faks (22) 432-88-82.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.funduszestrukturalne.gov.pl. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji organizuje spotkanie z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 1 grudnia 2006 o godz. 19.00 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Wielka Gala Integracji.

Podczas tej uroczystości m.in. poznamy laureatów konkursu architektonicznego Warszawa bez barier a także, po raz pierwszy, laureatów konkursu dziennikarskiego Oczy otwarte, wręczony zostanie również Medal Przyjaciel Integracji. Galę tradycyjnie uświetnią występy artystyczne - w tym roku gwiazdą wieczoru będzie KAYAH.

Osoby, które chcą wziąć udział w tym najważniejszym w roku wydarzeniu środowiska osób niepełnosprawnych, muszą zarezerwować bilet do 20 listopada 2006! Ilość miejsc ograniczona! (Bilety będą do odbioru w Centrum Integracja w Warszawie do 24 listopada 2006, ul. Dzielna 1).

Rezerwacji można dokonać:

Punkt Kontaktowy ds. Kultury planuje przeprowadzenie serii spotkań na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty kulturalne w ramach nowego programu Unii Europejskiej - Kultura (2007-2013).

Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w dziedzinie kultury, jego głównym celem jest przyczynianie się do rozwoju współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi w Europie. Mamy nadzieję, iż udział w spotkaniach informacyjnych przybliży Państwu zasady funkcjonowania Programu oraz zachęci do ubiegania się o granty na projekty.

Szkolenia odbędą się w 10 miastach w całej Polsce jesienią br. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wolne miejsca są jeszcze na szkolenia w Krakowie (6.12) oraz w Gdańsku (15.12).

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleĽć na stronie: www.mkidn.gov.pl/pkk/szkolenia.php

 Ľródło: www.mkidn.gov.pl


Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University zaprasza uczniów klas maturalnych do wzięcia udziału w pilotażowym programie stypendialnym amerykańskiej Wasie Foundation. Wnioski stypendialne można przesyłać do 15 marca 2007 roku.

Celem programu jest wsparcie uzdolnionej, społecznie aktywnej młodzieży, posiadającej sprecyzowane plany edukacyjne i zawodowe.
W ramach programu zostanie przyznanych 10 stypendiów w wysokości 10 000 USD na pokrycie kosztów związanych z podjęciem edukacji na wyższym poziomie.

Wnioski stypendialne można przesyłać do 15 marca 2007 roku.

Informacje na temat programu oraz formularze aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej:
www.wsb-nlu.edu.pl/wasie

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora programu Magdaleny Furmanek-Kopiec, tel. 18/44 99 118; e-mail: wasie@wsb-nlu.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


 

Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Przedsiębiorstwo społeczne partnerem w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego", organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP" w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będzie w szczególności: miejsce podmiotów gospodarki społecznej w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju gospodarki społecznej, polskie i europejskie modele gospodarki społecznej oraz etapy tworzenia spółdzielni socjalnej.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w Guzowym Piecu koło Olsztynie w dniach 20-25 11. 2006 r.

Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli samorządów, liderów organizacji obywatelskich oraz instytucji działających na rynku pracy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywany jest także częściowy zwrot kosztów podróży.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału na załączonym formularzu do dnia 06.11.2006 r. Prosimy również o podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do dalszych czynności rekrutacyjnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25) o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Węgierski
Koordynator priorytetu doradczo-wspierającego
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Tu jest Praca
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „WAMA-COOP"

Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP",
ul. Kołobrzeska 13 pok. 203A, 10-444 Olsztyn

Tel. 0 89 533 84 05
www.wamacoop.olsztyn.pl

DOKUMENTY:
Karta + zgłoszenia (plik Word) - Zobacz>>
Oświadczenie + EQUAL (plik Word) - Zobacz>>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie", które odbędzie się 28 listopada (wtorek), godz.15.00 - 17.00 w Centrum Puławska, sala Brawo.

Podczas spotkania pt. "Kiedy biznes spotyka filantropię" chcemy zastanowić się nad strategiczną współpracą firm i organizacji, jak do niej doprowadzić, jak zmienia obie strony i co daje zarówno firmie jak i NGOsom.

Swoimi doświadczeniami podzielą się:

 • Katarzyna Borucka, Philip Morris
 • Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Joanna Frąckowiak, Microsoft
 • Magdalena Kisiel i Bartosz Mioduszewski, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Paweł Łukasiak, Akademia Rozwoju Filantropii
 • Mikołaj Lewicki, Fundacja Komunikacji Społecznej

Na spotkanie zaprosiliśmy także przedstawicieli i przedstawicielki innych firm i organizacji pozarządowych.

Wstęp wolny po potwierdzeniu obecności do 22 listopada na adres: iwona.kuraszko@fob.org.pl.


 

POMAGANIE TO WYZWANIE - ZAMIEŃ MYŚL NA DZIAŁANIE

Festiwal Wolontariatu 4-10 GRUDNIA 2006 r.

Różnorodność form wolontariatu porównywalna jest z wielobarwnością ludzkich charakterów i stąd bierze swoje Ľródło. Definicja jest prosta. To dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych ludzi. Jednak przykłady opisujące te działania to niekończąca się lista.

Próbą połączenia tej różnorodności jest Festiwal Wolontariatu - pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Jest ono odpowiedzią na działania ok. 6,9 mln dorosłych Polaków[1], którzy włączają się w działania społeczne.

W tym roku mija także 20 lat kiedy to rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 5 grudnia będzie Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Jest to doskonała okazja by przy okazji wspólnego świętowania spotkać się i wymienić pomysłami.

Dlaczego powstał Festiwal Wolontariatu?

Festiwal adresowany jest do wszystkich ludzi dobrej woli. Są wśród nich pracownicy organizacji pozarządowych, wolontariusze z wieloletnim doświadczeniem i tacy, którzy dopiero myślą o takim działaniu, są uczniowie, studenci, emeryci i renciści, pracownicy firm i bezrobotni.

Bo wolontariuszem może być każdy.

Festiwal to czas i przestrzeń do tego, by wszyscy Ci ludzie mogli się spotkać, podzielić się doświadczeniem a w trakcie kolejnych dni zdobyć nowe pomysły i inspiracje. To okazja, byśmy mogli odnaleĽć się nawzajem i nawiązać współpracę.

 

Harmonogram wydarzeń Festiwalu Wolontariatu 4-10 grudnia:

01.12   Konferencja prasowa

04.12   Wolontariat w szpitalu

05.12   Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

06.12   Wolontariat Zagraniczny

07.12   Wolontariat Pracowniczy

08.12   Targi wolontariatu

10.12   Gala na zakończenie Festiwalu

Gośćmi Fesiwalu będą między innymi pracownicy Deaprtamentu Pozytku Publicznego.

ZAPRASZAMY! 

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel. /+48 22/ 635 27 73
fax./+48 22/ 635 27 73, w. 34
http://www.wolontariat.org.pl

 

 

[1]Marta Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor,  Warszawa 2005, s.4


23 oraz 25 listopada 2006 r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na działalność organizacji pozarządowych" organizowane przez Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS. Szkolenie dotyczyć będzie pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych w nowym okresie budżetowania 2007-2013, z krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz Mechanizmu finansowania EOG.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 listopada.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/239953.html

Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


23 listopada 2006 r. w Lublinie odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja projektów miękkich z Funduszy Strukturalnych oraz podstawy nowego okresu programowania 2007-2013" organizowane przez Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Szczegółowe informacje można znaleĽć na stronie: www.lubelskie.ngo.pl/x/240226

Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


16 - 17 listopada 2006 r. w Lublinie oraz Janowie Lubelskim, a 20-21 listopada w Łęcznej odbędą się szkolenia dotyczące pisania i zarządzania projektami partnerskimi skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu. Organizatorem szkolenia jest Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy można znaleĽć na stronie: www.lubelskie.ngo.pl/x/240133 (Lublin), www.lubelskie.ngo.pl/x/240117 (Janów Lubelski), www.lubelskie.ngo.pl/x/238580 (Łęczna)

 Ľródło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


25 listopada 2006 r. w Gliwicach odbędzie się konferencja pt. „My też skorzystamy z unijnych pieniędzy" organizowana przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości i sposobów pozyskiwania unijnych grantów przez gliwickie organizacje pozarządowe oraz prezentacja i promocja tych organizacji, które efektywnie poszukują środków.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleĽć na stronie: http://gcop.gliwice.pl/Pliki/aktual/konf_06.html

 

Ľróło: e-ulotka ekspres - biuletyn Programu  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. [06/19]


Centrum Informacji Europejskiej organizuje cykl nieodpłatnych wykładów, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani tematyką europejską.  

Oto plan wykładów, które zaplanowano na listopad 2006 r.

6.11
poniedziałek

Przewodnik po funduszach UE: Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

Magdalena Kudlicka (UKIE)

8.11
środa

Wykład o godzinie 10.00 Ochrona Konsumenta na rynku europejskim

Małgorzata Furmańska (Europejskie Centrum Konsumenckie)

8.11
środa

Procedura postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Katarzyna Łakoma (Biuro Informacji Rady Europy)

13.11
poniedziałek

Perspektywy rozszerzenia strefy euro

Magdalena Berlińska (UKIE)

15.11
środa

Wspólnotowy system prawny

Aleksander Parzych (UKIE)

20.11
poniedziałek

Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej: Rynek pracy w Unii Europejskiej

Krzysztof Malinowski (UKIE)

22.11
środa

Wspólna Polityka Rolna UE - przewidywane kierunki reform, przyszłość systemu płatności bezpośrednich

Adam Poślednik (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)

27.11
poniedziałek

Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej: Świadczenie usług przez polskie przedsiębiorstwa we Francji

Mariusz Biadun (UKIE)

29.11
środa

ABC ochrony konsumenta na rynku europejskim

(Europejskie Centrum Konsumenckie)

Wykłady odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 16.30.
Centrum Informacji Europejskiej
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel.: (22) 455-54-54
faks: (22) 455-54-53
www: www.cie.gov.pl
mail: cie@mail.ukie.gov.pl
Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 8.00 - 18.00
sob.: 10.00 - 16.00

http://www.cie.gov.pl/www/cie.nsf/0/F9F9C8C0E82E72E3C12571A3003E4770?Open


  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu - Instytut Studiów Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej ORGANIZACJE POZARZˇDOWE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM- która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2006 r. 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE NASTĘPUJˇCE ZAGADNIENIA:
1. Organizacje pozarządowe a prawa człowieka
2. Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, kształtowania aktywności obywatelskiej.
3. Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - „dobrowolne czy wymuszone sąsiedztwo"
4. Organizacje pozarządowe a odrębność regionalna
5. Rola funduszy unijnych we wspomaganiu tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego
6. Organizacje pozarządowe w mediach

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2006 r. (poniedziałek-wtorek) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na ul. Słowackiego 55.

więcej informacji na stronie internetowej

http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=151


Zapraszamy małopolskie organizacje pozarządowe do udziału we współtworzeniu Programu współpracy Z NGO na 2007 rok.

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Nadszedł czas podsumowania, a zarazem rozpoczęcia prac nad nowym dokumentem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pragniemy, aby przygotowywany Program Współpracy na 2007 rok, w jak najszerszym stopniu odpowiadał na potrzeby małopolskiego sektora pozarządowego, dlatego też po raz kolejny zapraszamy przedstawicieli III sektora do udziału w jego współtworzeniu.

Konsultując Program, w oparciu o który możliwa jest nasza coroczna współpraca chcemy nie tylko poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim wykorzystać zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki i uwagi, aby Program współpracy w roku 2007 w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa oczekiwaniami. A dzięki poznaniu Państwa opinii możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą Ankiety, która dostępna jest także na stronie www.malopolskie.pl/ngo Wszystkie nadesłane ankiety zostaną wykorzystane podczas dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu na 2007 rok.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych ankiet na adres mailowy: ngo@malopolska.mw.gov.pl  lub faxem (012) 63 03 241.
Na ankiety czekamy do 6 paĽdziernika 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Małgorzata Dulak

31 - 156 Kraków
ul. Basztowa 22
Adres zwrotny: mdul@malopolska.mw.gov.pl


 

Partnerstwo w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja na rzecz Kobiet „JA KOBIETA" zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Kobiety na rynku pracy 2006", która odbędzie się 5 paĽdziernika 2006 roku o godzinie 9.30 w Warszawie w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10 a w Warszawie.

Celem konferencji jest ukazanie sytuacji społeczno-zawodowej polskich kobiet 2006 w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu pt.: „Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet".

W trakcie konferencji otrzymacie Państwo najnowszy Raport z badań, ponadto podjęta zostanie kwestia motywowania środowiska pracodawców oraz podmiotów rynku pracy do promowania idei równych szans kobiet na rynku pracy.

W załączeniu:
- program konferencji - Pobierz>>
- formularz zgłoszenia - Pobierz>>

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 3 paĽdziernika 2006 roku oraz przesłanie wypełnionego formularza na adres Fundacji Na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA".

Autorka: Paulina Gotfryd


 

W dniach 25-26.09.2006 r. odbędzie się Konferencja Trzeci Sektor - Społeczeństwo obywatelskie - Polityka Państwa.
 

 

 

 

Program konferencji: Trzeci Sektor - Społeczeństwo obywatelskie - Polityka Państwa
Zobacz>>

Materiały z konferencji  będą opublikowane w Kwartalniku Trzeci Sektor nr 8/2006.
 
   
 

 


Pragnąc podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami w pomocy osobom bezrobotnym.

Fundacja "WIATRAK"  w dniach  5 - 6 paĽdziernika 2006 roku serdecznie zaprasza na konferencję „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu: KIS - jak to działa" 

Udział w konferencji dla 2 przedstawicieli z jednej instytucji jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy nocleg, wyżywienie, profesjonalną kadrę trenerską oraz materiały szkoleniowe.

KONTAKT:
Fundacja "WIATRAK"
Tomasz Schmidt
85-791 Bydgoszcz
Bołtucia 5
Adres zwrotny: tomasz.schmidt@wiatrak.org.pl


 

 

 

 

W sobotę 16 września 2006 (sobota) w godzinach 10.00 - 17.00 w Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37 (stacja metro Świętokrzyska) odbędzie się III Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych „Razem dla Mazowsza - dialog i współdziałanie".
Celem organizowanego rokrocznie Forum jest integracja i wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Mazowsza.

III Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych „Razem dla Mazowsza - dialog i współdziałanie" to:

 • spotkanie i dialog przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego, przedstawicieli administracji publicznej oraz mazowieckich mediów i wszystkich tych, którym idea silnego społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu jest bliska,
 • wymiana doświadczeń z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Niemiec oraz przedstawicielami regionalnych władz niemieckich,
 • debata na temat najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoją mazowieckie organizacje pozarządowe,
 • dyskusja na temat kwestii związanych ze współpracą III sektora i administracji publicznej.

Chcesz wiedziec więcej: Zobacz>>


 

 

 

8 września 2006 r. zaprasza na seminarium  

"Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczn"

 Projekt stanowi uzupełnienie wcześniej prowadzonych przez ISP badan dotyczących relacji miedzy sektorem publicznym i  pozarządowym oraz funkcjonowania Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W trakcie realizacji tego projektu okazało sie, że konieczne jest bliższe przyjrzenie się postrzeganiu współpracy miedzysektorowej przez specyficzna grupę, jaka stanowią radni. W ramach projektu przeprowadzono wywiady pogłębione oraz seminarium eksperckie. Tematyka badań obejmuje oprócz kwestii prawnych funkcjonowania NGO, również zagadnienia zwiazane z praktyką społeczną, i postrzeganiem przez badaną grupę III sektora. Rezultatem końcowym projektu jest raport z badań, zaprezentowany na seminarium podsumowującym projekt. 

 Więcej informacji na stronie internetowej.


 

Zapraszamy Państwa do zostania „partnerem" Obywatelskiej Agencji Informacyjnej (OAI), której serwis internetowy znajduje się na stronie http://www.oai.pl/.

Niniejsze zaproszenie kierujemy do szerokiego kręgu inicjatyw społecznym w całym kraju: stowarzyszeń, fundacji, społeczności lokalnych, grup nieformalnych, komitetów mieszkańców itp.

OAI jest niekomercyjnym i apolitycznym projektem Instytutu Spraw Obywatelskich. Agencje stworzyliśmy jako narzędzie umożliwiające osobom zaangażowanym w działania obywatelskie, w szczególności na rzecz lokalnych społeczności, docieranie z informacją o swoich inicjatywach do potencjalnych partnerów i sojuszników oraz wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi z całej Polski. Popularność Agencji rośnie z dnia na dzień. W chwili obecnej mamy kilkudziesięciu „partnerów OAI".

Na stronach Agencji systematycznie publikujemy informacje z zakresu szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej, m.in. przykłady „dobrych praktyk" realizowanych przez organizacje społeczne i samorządy,  informacje o akcjach i kampaniach obywatelskich, opisy inicjatyw społeczno-gospodarczych przyjaznych ludziom i środowisku. Agencja obejmuje również patronat medialny nad ciekawymi projektami na rzecz dobra wspólnego. Wkrótce uruchomimy w serwisie dział „Mapa Aktywności Obywatelskiej", dzięki której każdy będzie mógł w łatwy sposób odnaleĽć informacje na temat „partnerów OAI".

Chcemy, aby serwis rozwijał się oddolnie, zgodnie z potrzebami użytkowników. Z tego powodu zachęcamy do wykorzystywania tego narzędzia w celu promocji własnych działań. Apelujemy gorąco o systematyczne informowania nas o Państwa inicjatywach: listownie (OAI.pl, ul. Próchnika 1/301, 90-408 ŁódĽ), faksem (042 630-17-49), drogą elektroniczną (e-mail: sobczyk@iso.edu.pl) lub samodzielnie poprzez rejestracje na stronie http://www.oai.pl/.

W przypadku przyjęcia przez Państwa naszego zaproszenia prosimy o przesłanie logo Państwa instytucji. Umieścimy je na stronach Agencji wraz z danymi teleadresowymi w dziale „PARTNERZY OAI".

Z góry dziękujemy za pozytywną reakcję na nasze zaproszenie

z serdecznymi pozdrowieniami,

Michał Sobczyk
Redakcja OAI.pl


 

 

Ekonomia społeczna budzi coraz większe zainteresowanie.

Uruchamianych jest coraz więcej ciekawych przedsięwzięć w tej dziedzinie, ale ciągle wymagają one większej integracji, promocji oraz pracy nad stworzeniem przyjaznego środowiska społecznego, prawnego i finansowego dla ich rozwoju.  Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej rozpocznie się w Krakowie, nieoficjalnie uznawanego  za „stolicę"  ekonomi społecznej, a w region Małopolski, za obszar, w którym szczególnie dużo inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.  
Podczas tegorocznego spotkania odbędą się debaty na temat aktualnej kondycji ekonomii społecznej w Polsce. W ich ramach zaplanowanych jest szereg dyskusji i prezentacji, w których będą uczestniczyć czołowi eksperci, praktycy oraz decydenci, zarówno szczebla lokalnego jak i centralnego, których wspólne działania mogą istotnie przyczynić się do rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Tegoroczne spotkanie będzie też okazją do sformułowania przez środowisko ekonomii społecznej uwag w ramach konsultacji przygotowywanych obecnie przez rząd dokumentów programowych na lata 2007-13.
Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane na wspaniałym krakowskim Rynku Głównym staną  się  również okazją do przedstawienia szerszej publiczności ciekawych przykładów przedsięwzięć ekonomii społecznej.

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Poznania do lektury oraz wspólnej pracy nad ostatecznym kształtem projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Poznańskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzanie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Miasta Poznania. Projekt uchwały został uzgodniony z członkami Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2006 r. na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: artur_kokotkiewicz@um.poznan.pl

KONTAKT:
Urząd Miasta Poznania
Artur Kokotkiewicz
61 - 841 Poznań
plac Kolegiacki 17

Więcej: wziss@um.poznan.pl


 

Międzynarodowa Grupa Robocza (Task Force) do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci oraz Badań nad Holokaustem

Finansuje projekty nadsyłane przez instytucje państwowe oraz samorządowe lub organizacje pozarządowe z siedzibą w państwach, gdzie edukacja o Holokauście i badania nad Holokaustem borykają się z problemami finansowymi.

Szczegółowych informacji dotyczących wniosków udziela:
Karel Fracapane
Sekretarz Przewodniczącego Międzynarodowej Grupy Roboczej (Task Force) do Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci oraz Badań nad Holokaustem

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al.CH. Szucha 23
00-580 Warszawa
Tel.: +48 22 523 99 67
Fax: +48 22 523 81 79

Adres mailowy: karel.fracapane@msz.gov.pl

Bezpłatne szkolenia dla młodych absolwentek szkół wyższych (do 28 roku życia) pozostających na długotrwałym bezrobociu (ponad rok). Szkolenia odbędą się z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, PR-u, tworzenia stron internetowych i pozyskiwania środków z unijnych funduszy strukturalnych, ewaluacji programów

Dla najlepszych absolwentek oferowane są 3-miesięczne płatne staże w organizacjach pozarządowych.

Termin: sierpień- listopad 2006 w Warszawie 

Informacje pod numerem telefonu: (22) 834 80 66.

Warszawskie Centrum Kobiet
Ul. Zofii Nałkowskiej 11
Tel. (22) 834 80 66.
e-mail: centrum@centrumkobiet.edu.pl
strona www: http://www.centrumkobiet.edu.pl/

 Konkurs 'OŚKi' na Małe Granty  http://www.oska.org.pl/


 

Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie

zaprasza na szkolenie „Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy - nowe możliwości finansowania projektów"

Oferta skierowana jest do: przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych jednostek badawczych i naukowych oraz organizacji pozarządowych.
Koszt szkolenia wynosi 360 zł od osoby (druga osoba z tej samej instytucji 30%zniżki).
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 4

w dwóch terminach (do wyboru): 21 lipca 2006  oraz  27 - 28 lipca 2006.

Więcej informacji na stronie http://iss.krakow.pl/szkoloferta.htm
Dodatkowych
informacji udziela Tomasz Otko pod nr telefonu (12) 421 83 40 e-mail: t.otko@iss.krakow.pl


 

Instytut Edukacji Europejskiej

organizuje szkolenie "Jak zdobyć fundusze na działalność organizacji pozarządowych - Ľródła finansowania".
Warsztaty odbędą się 31 lipca 2006 roku w godz. 10.00- 16.00 w Warszawie.
Koszt szkolenia to 200 zł od osoby.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
- sponsoring i fundraising
- uzyskiwanie dotacji z funduszy europejskich
- korzystanie z komercyjnych instrumentów finansowych

Informacje i zapisy:
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.euroedukacja.org/
Instytut Edukacji Europejskiej
ul. Korotyńskiego 19/ 15
02-123 Warszawa
e-mail: info@euroedukacja.org
tel
. (22) 499 01 01


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

                                           zaprasza na

V Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię

i spędzenie dnia pełnego wrażeń oraz wspólnego przejścia przez Otwarte Drzwi

w programie m.in.: wernisażach, spaktaklach, koncertach itp.
szczegółowy informacje można znaleść na http://www.stowarzyszenie-rozwoju.pl/

Agnieszka Lewonowska-Banach
31-115 Kraków
Pl. Sikorskiego 2/8
Adres zwrotny: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.pl


Instytut Spraw Publicznych
 
zaprasza na seminarium eksperckie

"Spółdzielnie socjalne a organizacje pozarządowe: instytucjonalizacja gospodarki społecznej w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych\".


Celem seminarium jest przeanalizowanie i przedyskutowanie:

* prognozowanych kierunków rozwoju gospodarki społecznej w Polsce oraz

* konsekwencji wynikających z przyjęcia rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o spółdzielniach socjalnych dla kształtu polskiego modelu gospodarki społecznej.

Seminarium rozpocznie się od wystąpienia Pana Profesora Huberta Izdebskiego, który przedstawi ekspertyzę prawną pt. \"Spółdzielnie socjalne a organizacje pozarządowe -przewidywane skutki rozwiązań zawartych w ustawie o spółdzielniach socjalnych\". Następnie odbędzie się dyskusja panelowa, w której udział wezmą:

* dr Tomasz KaĽmierczak, Uniwersytet Warszawski, ekspert ISP

* dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ekspert ISP

* Tomasz Andruszkiewicz, starosta ełcki.

Do dalszej części dyskusji zapraszamy wszystkich uczestników seminarium - zachęcamy do zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
Seminarium odbędzie się 14 lipca 2006 roku (piątek) w sali konferencyjnej tygodnika \"Polityka\", ul. Słupecka 6 (przy Pl. Narutowicza) w Warszawie, w godz. 11.00 -14.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na seminarium do dnia 10 lipca 2006 br. na adres: dominika.skwarska@isp.org.pl - w zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.
Seminarium jest organizowane przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach projektu \"W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków\" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL, a także programu "Trzeci Sektor" finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Stefana Batorego.

KONTAKT:
Instytut Spraw Publicznych
Grzegorz Makowski
00-031 Warszawa
Szpitalna 5/22
 grzegorz.makowski@isp.org.pl


 

 

 

 

Prezydent Miasta Poznania zaprasza przedstawicieli wszystkich poznańskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pożytku publicznego do udziału w konferencji pt. "Perspektywy współpracy z organizacjami pozarządowymi" która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2006 r. o godzinie 13:00, w sali NOT przy ul. Wieniawskiego 5/9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt z punktem informacyjnym znajdującym się w holu Urzędu Miasta, plac Kolegiacki 17, od 24 maja 2006 r. do 7 czerwca 2006 r. w godzinach pracy Urzędu, celem wstępnej rejestracji, co pozwoli na przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów oraz usprawni organizację potkania.
Uwagi:
- zaproszenie dotyczy również organizacji nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego,
- ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jedną organizację reprezentować może tylko jeden przedstawiciel.

Rejestracja telefoniczna: 0 61 878 57 30
Rejestracja elektroniczna artur_kokotkiewicz@um.poznan.pl


 

"Wyzwania społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszej Polsce" - konferencja IFiS PAN oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor (7czerwca 2006 r.)

Fundacja im. Stefana Batorego i rosyjska Fundacja Nowa Eurazja zapraszają przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2006 w Warszawie.
Spotkanie będzie składało się z dwóch części: seminarium poświeconego omówieniu rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Rosji oraz warsztatów służących nawiązaniu współpracy i opracowaniu koncepcji wspólnych projektów. Wnioski o finansowanie powstałych w ten sposób projektów będzie można zgłaszać do sierpniowej edycji konkursu Programu Wschód-Wschód. W przyszłości (prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku) planowana jest wizyta studyjna przedstawicieli polskich organizacji w Rosji z założeniem, że do udziału w niej w pierwszej kolejności zaproszone zostaną organizacje uczestniczące w seminarium.
Oferta skierowana jest do organizacji planujących współpracę z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi i posiadających doświadczenie w jednym z trzech tematów, których będzie dotyczyła warsztatowa część spotkania i ewentualne wspólne projekty finansowane przez Program Wschód-Wschód:
• aktywizacja społeczności lokalnych
• rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym
• pomoc migrantom i uchodĽcom
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli 25 organizacji. Preferowane są osoby będące w stanie komunikować się w języku rosyjskim, ale nie jest to warunek konieczny. Zgłoszenia w języku rosyjskim lub angielskim przyjmowane są do 19 maja 2006 pod adresem wschod@batory.org.pl. Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona 26 maja 2006.
Na stronie fundacji można znaleĽć formularz zgłoszeniowy w wersji rosyjskiej i w wersji angielskiej.
Koszty udziału w spotkaniu (podróż, nocleg, wyżywienie) pokrywa Fundacja Batorego .
Informacja pochodzi ze strony Fundacji im. Stefana Batorego:
 http://www.batory.org.pl/wschod/index.htm#partner

 

Seminarium "Wybieram samorząd"

W ramach cyklu seminariów pt. "Wybieram samorząd" organizowanych w różnych regionach Polski, Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta ogłaszają nabór na trzydniowe seminarium szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 11-13 maja w Białymstoku. Do wzięcia udziału zapraszamy:

- lokalnych liderów i liderki społeczne lub osoby, które zamierzają nimi zostać,
- studentów i studentki,
- osoby działaczy organizacji pozarządowych,
- osoby które zamierzają współpracować ze swoim lokalnym samorządem a także te, które mają wolę wejścia w sferę polityki lub od niedawna w niej działają.

Celem seminarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat samorządów i wyborów samorządowych, jak również przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu włączenia się w życie polityczne, kontaktów z mediami i lokalną społecznością, prowadzenia kampanii. Nadrzędnym celem seminarium jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwa obywateli w życiu politycznym.

Szczególnie zapraszamy osoby z województwa podlaskiego. Pierwszeństwo uczestnictwa w seminarium mają kobiety. Organizatorzy zakładają ich 50 proc. udział.

Program seminarium:

BLOK I: Samorząd lokalny i wybory samorządowe


W tym bloku wprowadzamy podstawowe pojęcia i elementy wiedzy o ustrojowym systemie samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególną koncentracją na jego obu szczeblach lokalnych: powiatowym i gminnym. Pokazujemy czym zajmuje się samorząd, omawiamy kwestie planowania strategicznego na poziomie samorządu lokalnego, wskazujemy, w jaki sposób obywatele mogą stać się grupą nacisku na samorząd. W drugiej części bloku omawiamy specyfikę wyborów samorządowych, ustawowe warunki przystąpienia do wyborów oraz obowiązki partii oraz komitetów wyborczych startujących w wyborach.


BLOK II : Komunikacja polityczna i lokalna kampania wyborcza


W tym bloku wprowadzamy podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji politycznej i kontaktów z mediami, oraz prezentujemy podstawowe techniki i sposoby prowadzenia kampanii wyborczej dotyczące m.in. sposobów nagłaśniania problemów lokalnych, angażowania w problem lokalnej społeczności, zainteresowania mediów i opinii publicznej, jak występować publicznie, konstruować materiały kampanijne.

Zajęcia poprowadzą:

Wojtek Kłosowski - jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych. Wykładowca i trener licznych programów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie. Specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert ds. rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ekspert i doradca przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Autor kilkunastu publikacji na tematy samorządowe, w tym książki pt.: Wyspy Szans; jak budować strategię rozwoju lokalnego, wydanej w Polsce i dwukrotnie na Ukrainie, która uważana jest za podstawowy podręcznik w swojej dziedzinie. W kwietniu ukaże się jego książka pt. Strategie rozwoju lokalnego.
Beata Maciejewska - działaczka społeczna, była dziennikarka (m.in. Przekrój, Newsweek, Gazeta Wyborcza), redaktorka, fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka projektów społecznych i kulturalnych realizowanych przez Fundację.

__________________________________

Informacje praktyczne:

Seminarium odbędzie się w dniach 11-13 maja w Białymstoku. Zajęcia rozpoczynają się 11 maja (czwartek) o godz. 16.30, trwają przez cały następny dzień (piątek) i kończą się 13 maja(sobota) ok. godziny 14. W sumie przewidziano 14 godzin zajęć: 4 trzy-godzinne bloki i ostatni 2-godzinny blok podsumowujący.


Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają także zakwaterowanie (dwa noclegi) oraz wyżywienie.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
Maksymalna ilość uczestników: 20 osób

_____________________________________

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl
od dnia 18 do 27 kwietnia 2006r .
W dniu 28 kwietnia Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- zawód/zajęcie
- krótki opis dotychczasowej działalności/zamierzeń działania w sferze społecznej lub politycznej oraz informację w jaki nabyta na seminarium wiedza zostanie przez uczestnika/uczestniczkę wykorzystana.

____________________________________

Kolejne seminaria w cyklu "Wybieram samorząd" są zaplanowane w dniach:
19-21.05 w Radomiu
22-24.05 w Lublinie
Nabór na ww. seminaria zostaną wkrótce ogłoszone na stronach:
Fundacji Przestrzenie Dialogu www.przestrzeniedialogu.pl
Fundacji im. Friedricha Eberta www.feswar.org.pl


 

 

"Szerokie pole widzenia" - konkurs fotograficzny CW

Konkurs fotograficzny „Szerokie pole widzenia" jest ogólnopolskim wydarzeniem propagującym wolontariat pracowniczy (ang: corporate volunteering), a tym samym pierwszy tego rodzaju program pozarządowy w Polsce „Wolontariat biznesu". Program ten realizowany jest przez Centrum Wolontariatu w Warszawie we współpracy ze strategicznymi firmami partnerskimi tj. Commercial Union Polska, Citibank Handlowy, Telekomunikacja Polska oraz ze stowarzyszoną firmą partnerską Provident Polska.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. które w ten sposób promuje społeczne zaangażowanie ludzi biznesu na rzecz organizacji społecznych i ich beneficjentów przy wsparciu pracodawcy. Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje umiejętności zawodowe oraz zdolności i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne, czy też finansowe. Działania prowadzą do pogłębienia dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem oraz prowadzą do budowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowanych prezentowanym tematem.

Kategorie konkursowe i jakość prac

Kategoria I: Pojedyncza fotografia prezentująca wolontariat biznesu z perspektywy autora.
Kategoria II: Cykl 4-7 fotografii stanowiących zamkniętą i konsekwentną całość ilustrujący wolontariat pracowniczy.

Zdjęcia wykonane zarówno techniką tradycyjną i cyfrową (czarno-białe i barwne) powinny być dostarczone w formie odbitek fotograficznych lub wydruków (1 egzemplarz każdego zdjęcia). Razem z odbitkami należy przesłać pocztą tradycyjną na poniższy adres podpisany regulamin i wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz płytę CD z plikami w formacie JPG. Prace w kategorii I: rozdzielczość 300dpi, plik którego krótszy bok ma min. 15cm. Prace w kategorii II: rozdzielczość 300dpi, plik którego krótszy bok ma min. 20cm.

Kalendarium

3 kwietnia 2006r - ogłoszenie Konkursu
kwiecień 2006r - warsztaty fotograficzne dla pracowników firm partnerskich programu „Wolontariat Biznesu" realizowane przez Warszawską Szkołę Fotografii oraz dla firm spoza programu organizowane przez fotografa Jerzego Modraka (miejsca limitowane)
06 czerwiec 2006r - upływa ostateczny termin zgłaszania prac doKonkursu
12 -18 czerwiec 2006 - obrady Jury Konkursu
do 30 czerwca 2006 - ogłoszenie laureatów Konkursu, wernisaż i wręczenie nagród
lipiec - sierpień 2006 - ekspozycja wystawy w siedzibach Partnerów Konkursu i przedstawicieli Jury
wrzesień - grudzień 2006 - ogólnopolska ekspozycja wystawy w siedzibach firm partnerskich: Telekomunikacja Polska, Citibank Handlowy, Commercial Union Polska, Provident Polska oraz innych firm zainteresowanych wystawą.
grudzień 2006 - wystawa podczas Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu.

Nagrody główne

Nagrody rzeczowe dla laureatów w kategorii I:

I miejsce: 4-miesięczny intensywny kurs fotografii w Warszawskiej Szkole Fotografii, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy) oraz półroczna prenumerata pisma "Biuletyn Fotograficzny";

II miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny firmy Samsung typu Digimax L85 od E-Cyfrowe, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy) oraz półroczna prenumerata pisma "Biuletyn Fotograficzny";

III miejsce: telefon bezprzewodowy, pamięć przenośna od Telekomunikacji Polskiej, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy) oraz półroczna prenumerata pisma "Biuletyn Fotograficzny";

Nagrody rzeczowe dla laureatów w kategorii II:

I miejsce: 3000 zł na zakup sprzętu fotograficznego od Provident Polska, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy), półroczna prenumerata pisma "Biuletyn Fotograficzny" i roczna prenumerata pisma „FOTO-KURIER";
II miejsce: 2000 zł na zakup sprzętu fotograficznego od Provident Polska, pamięć przenośna od Telekomunikacji Polskiej, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy) i roczna prenumerata pisma „FOTO-KURIER";
III miejsce: 1000 zł na zakup sprzętu fotograficznego od Provident Polska, telefon bezprzewodowy od Telekomunikacji Polskiej, plecak na sprzęt fotograficzny od Fundacji Kronenberga (Citibank Handlowy) i roczna prenumerata pisma „FOTO-KURIER";

Wyróżnienia

- 10 plecaków od Commercial Union Polska;
- "Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR" autorstwa Anthony'ego Davisa plus aktualne wydanie magazynu Piar.pl (x3);
- koszulki, kubki Centrum Wolontariatu;

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
program „Wolontariat biznesu"
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
z dopiskiem "Szerokie pole widzenia"

tel/fax: 022/ 635 27 73
e-mail: foto@wolontariat.biz.pl
www.wolontariat.biz.pl


Regulamin konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy na stroenie www.wolontariat.biz.pl


 

  
oraz  Stowarzyszenie Szkoła Liderów
zapraszają na ogólnopolską akcję

Program Społeczeństwa Obywatelskiego

Masz głos, masz wybór

promującą w gminach publiczną debatę o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Akcja skierowana jest do organizacji i instytucji non-profit, które w okresie przed wyborami samorządowymi podejmą się przeprowadzenia w swoich miejscowościach debat o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i kandydatów do władz samorządowych. Celem akcji jest zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie - zarówno u wyborców, jak i u wybieranych - poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.

W połowie kadencji, w roku 2004, zostały sprawdzone w 106 gminach, jak wybrani dwa lata wcześniej wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wypełniają złożone w trakcie kampanii wyborczej obietnice. Na podstawie danych z ankiet opracowany został raport [PDF 485 KB] pokazujący stopień realizacji złożonych obietnic. Raport ten został udostępniony opinii publicznej za pośrednictwem mediów lokalnych.

W roku 2005  w/w organizacje pozarządowe opracowały za pomocą grupy ekspertów Katalog 100 pytań o sprawy lokalne [PDF 328 KB], który pozwala mieszkańcom lepiej poznać problemy gminy, przygotowując ich do podjęcia rzeczowej dyskusji z lokalnymi władzami o tym, czy potrzeby wspólnoty lokalnej są skutecznie zaspokajane. Katalog ten, szczególnie użyteczny w okresie przedwyborczym, ułatwi mieszkańcom ocenę dokonań ustępujących władz, a także pomoże im w ocenie programów kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów. Może też pomóc samym kandydatom w merytorycznym przygotowaniu się do kampanii, umożliwiając im poznanie zasobów i problemów gminy.

Partnerami akcji:

>>Więcej


 

Od listopada 2005 dziewięć regionalnych Ośrodków Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
posiada status CRL - ROSzEFS (Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego).

CO TO JEST ROSZEFS?

ROSzEFS, czyli Regionalne Ośrodki Szkoleniowe Europejskiego Funduszu Społecznego wspierają projektodawców w aplikowaniu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ośrodki ROSzEFS pomagają potencjalnym projektodawcom, a także tym, którzy otrzymali już dotację w następujących obszarach:
· potrzeba inspiracji (identyfikacja problemów z zakresu rynku pracy i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym, budowa lokalnych partnerstw na rzecz rynku pracy, rozwój lokalny).
· pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji.
· uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych
i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów w świetle zmieniających się stale przepisów prawnych i dokumentów programowych.
· poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp.
Budowa sieci ośrodków szkoleniowych (ROSzEFS) - Pierwszy taki projekt sieci został uruchomiony w 2004 r. i na jego podstawie powstały 23 ośrodki szkoleniowe w całej Polsce W tym 6 prowadzonych przez ośrodki Sieci SPLOT.

ZADANIA ROSZEFS

Ośrodki regionalne ROSzEFS realizują działania w trzech obszarach, skierowane do projektodawców EFS:
1. szkolenia w zakresie przygotowania do projektowania do EFS prowadzone są przez akredytowanych trenerów KOSzEFS; informacje o dostępnych szkoleniach znajdują się na stronach internetowych ośrodków ROSzEFS (lista w załączeniu).
2. szkolenia specjalistyczne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, a także z zakresu zagadnień prawnych, pomocy publicznej, zamówień publicznych).
3. doradztwo - w strukturach ROSzEFS działają także animatorzy lokalni, którzy świadczą doradztwo bezpośrednie dla projektodawców , którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują doradztwa w zakresie wdrażania projektów; animatorzy obok doradztwa, promują także lokalne inicjatywy współpracy oraz inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty.
4. promocja i informacja - ośrodki ROSzEFS organizują otwarte spotkania informacyjne, konferencje i seminaria promujące EFS

Grupy odbiorców usług ROSzEFS:

· Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
· Organizacje przedsiębiorców
· Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
· Szkoły (w tym szkoły wyższe)
· Jednostki naukowe
· Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS
· Ośrodki doradztwa rolniczego

Usługi świadczone przez ROSzEFS są bezpłatne!!!

Kontakt do ośrodków szkoleniowych sieci SPLOT:

Białystok - Podlaskie
WWW: www.frdl.org.pl/bialystok
E-mail: biuro.bialystok@frdl.org.pl

Koszalin
WWW: www.kcwis.org.pl
E-mail: roszefs@kcwis.org.pl

Lublin - Lubelskie
WWW: www.los.roszefs.org
E-mail: los@roszefs.org

Elbląg - Warmińsko-Mazurskie
WWW: www.wim.ngo.pl
E-mail: roszefs@eswip.elblag.pl

Gdańsk - Pomorskie
WWW: www.rci.org.pl
E-mail: rci@rci.org.pl

Rybnik - Śląskie
WWW: www.roszefs.rybnik.pl
E-mail: biuro@roszefs.rybnik.pl

Wrocław - Dolny Śląsk
WWW: www.roszefs.rcwip.pl
E-mail: roszefs@rcwip.pl

Warszawa - Mazowsze
WWW: www.boris.org.pl
E-mail: boris@boris.org.pl

Poznań/Leszno - Wielkopolska
WWW: www.pisop.org.pl/roszefs
E-mail: pisop@pisop.org.pl

ŁódĽ
WWW: www.opus.org.pl
E-mail: opus@opus.org.pl


Partnerzy

Kraków - Małopolska
WWW: www.iss.krakow.pl/roszefs
E-mail: fundusze@iss.krakow.pl


 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłasza nabór na Międzynarodowy Wyższy Kurs Ochrony Praw Człowieka. Program Kursu obejmuje cztery sesje: dwie dziesięciodniowe sesje teoretyczne, jedną dwutygodniową sesję zajęć praktycznych, obronę prac dyplomowych i wyjazd studyjny. Uczestnicy będą zdawać egzaminy testowe oraz między sesjami przygotowywać prace domowe. Zajęcia będą odbywać się w języku rosyjskim. Aplikować mogą wyłącznie kandydaci z krajów WNP.

Informacja pochodzi ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: http://www.hfhrpol.waw.pl/


 

Studenckie Targi Organizacji Pozarządowych 2006 organizowane przez AIESEC to Komitet Lokalny Uniwersytet w dniach 22-23 kwietnia 2006r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie to 
ponad 20 organizacji pozarządowych dobranych tak by zaprezentować całą dynamikę i różnorodność III sektora,
oferty praktyk i współpracy dla studentów,
prelekcje stanowiące dodatek merytoryczny podnoszący wiedzę o rzeczywistym stanie funkcjonowania polskich NGO, 
szkolenia będące platformą integracji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Projekt ten promuje przedsiębiorczość społeczną, mądre i efektywne inicjatywy pozarządowe, ideę filantropii, jest narzędziem budowania społeczeństwa aktywnych, świadomych jednostek. Może okazać się Ľródłem inspiracji i motywacji dla młodych, przedsiębiorczych ludzi.

Studencie Targi Organizacji Pozarządowych objęte zostały honorowym patronatem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Patronem medialnym imprezy jest serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki SpołecznejSzczegóły na www.stop.waw.pl

Szczegółowy program imprezy:

Prelekcje (dla studentów):

Sobota 22 kwietnia

10-10;45 - Oficjalne otwarcie Studenckich Targów Organizacji Pozarządowych STOP 2006
11-11;45 - Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych - Kwartalnik III Sektor.
12-12;45 - Fundusze Strukturalne UE - jak zrozumieć i usprawniać system - doświadczenia Transparency International
13 -13;45 - Razem możemy zbudować więcej - zakładamy pierwszy w Polsce studencki oddział Habitat for Humanity
14 - 14;45 - Wolontariat w Polskiej Akcji Humanitarnej - PAH
15 - 17;15 - Dlaczego warto być wolontariuszem? - Centrum Wolontariatu


Niedziela 23 kwietnia

10-10;45 - "Ta historia nie jest prawdziwa, ale mogłaby się wydarzyć..." -wprowadzenie do dramy - Stowarzyszenie Stop-Klatka
11- 12 - Staże i praktyki w instytucjach europejskich i na placówkach dyplomatycznych - Twoją Szansą! - Forum Młodych Dyplomatów
12;15 -13;15 - Rola edukacji w walce o prawa człowieka - Amnesty International
13;30 - 14;45 - Monar a wolontariat
15;00 - 16;00 - Możliwości kształtowania pozytywnego wizerunku miasta na przykładzie Warszawy - Fundacja Centrum Europy
16;15- 17;00 - Dogoterapia - psi lekarze - Cze-ne-ka

Szkolenia:

Sobota 22 kwietnia

10 - 12 "Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami?"
Paulina Koszewska, Centrum Wolontariatu

Szkolenie z zakresu regulacji prawnych wolontariatu w Polsce - ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Podczas spotkania poruszane będą następujące kwestie:
· Kto może być wolontariuszem
· Gdzie mogą współpracować wolontariusze
· Porozumienia z wolontariuszem
· Ubezpieczenia - NNW, OC, Zdrowotne
· Koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza wolontariusza
· Przygotowanie wolontariusza do pracy
· Wartość pracy wolontariusza - jak ją wyliczyć?


12;15 - 13;45 - "Wolontariat biznesu - integralny element CSR",
Iza Kubiak, Centrum Wolontariatu

Celem programu jest rozwinięcie i promowanie w środowiskach biznesowych wolontariatu. Pracownicy dużych firm korporacyjnych stają się w czasie wolnym od pracy wolontariuszami w różnych organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Każda organizacja może wejść do programu, czyli pozyskać wolontariuszy. Celem spotkania jest przedstawienie warszawskim organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym idei programu, korzyści płynących z uczestnictwa w nim oraz sposobu wzięcia udziału.

14 - 15;30 - Strategia promocji organizacji społecznych - Dr Rafał Mrówka, SGH

Szkolenie przeznaczone jest dla członków władz organizacji społecznych. Pokazane zostaną zagadnienia związane z budową strategii promocyjnej organizacji społecznej - od analizy otoczenia, poprzez określenie celów i grup docelowych, określenie strategii wyróżnienia się, aż po wybór środków i technik komunikacji i promocji. Zajęcie ilustrowane będą licznymi przykładami.


Niedziela 23 kwietnia

10 - 17 - Ucz się od innych - Europejski Fundusz Społeczny w teorii i praktyce. Paweł Korliński, MONAR

Szkolenie dotyczyć będzie Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich. Przedstawione zostaną priorytety szeroko rozumianej pomocy społecznej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z typami projektów, nastawionych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i na rozwój zasobów ludzkich. Poruszone zostaną kwestie dotyczące zasad aplikacji i realizacji projektu, promocji, sprawozdawczości oraz rozliczania. Teorię uzupełni warsztat planowania projektu i wypełniania wniosku przy pomocy Generatora Wniosku. Szkolenie poprowadzą autorzy i realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków SPO-RZL.


 

 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie organizuje w kwietniu następujące szkolenia dla wolontariuszy. Ze szkoleń mogą również korzystać inne osoby:

-komunikacja interpersonalna-(28 kwietnia)
-zarzadząnie czasem
-trening asertywności
-techniki prezentacji
(19 kwietnia)
-bajkoterapia
-jak przybliżyć twórczość dzieciom
(26 kwietnia)
-warszataty psychoedukacyjne: "uczyć się ale jak?"

-daleko też są dzieci
-prawa dziecka

-Ameryka łacińska dla najmłodszych
-spadochron
-warsztaty dziennikarskie

Wszelkie informacje na stronie Centrum Wolontariatu w Warszawie:
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1110


 

Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego- filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza  27 kwietnia na seminarium- „Księgowość w organizacjach pozarządowych". Seminarium jest skierowane do organizacji pozarządowych oraz do jednostek samorządu terytorialnego, które wspierają organizacje pozarządowe.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PCST w Sopocie (Al. Niepodległości 797 A) w godzinach 10.00-15.00. Cena: 195 zł obejmuje materiały szkoleniowe i bufet w czasie przerwy. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia.
Informacja pochodzi ze strony Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: http://www.mistia.org.pl/mistia/index2.htm?sopot/ogolne.htm


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie organizuje szkolenie, które rozpocznie się 18 kwietnia o godzinie 10:00. W programie m.in. przegląd praktyk współpracy, obejmujących wdrażanie nowych rozwiązań prawnych i finansowych wprowadzonych przez ustawę w praktykę zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, analizę porównawczą Rocznych Programów Współpracy, w tym metod ich oceny i ewaluacji, a także możliwości zintegrowania form i programów współpracy ze strategią rozwoju i budżetem. Część szkolenia prowadzona będzie metodą warsztatową i dotyczyć będzie procedury zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

Adresatami szkolenia są prócz pracowników samorządowych, sekretarzy, skarbników i pracowników pionu finansowego, dyrektorów i pracowników merytorycznych wydziałów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w sferze pożytku publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzącym szkolenie jest: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. organizacji pozarządowych (w latach 1997-98), główny specjalista w Wydziale Budżetu Miasta, obecnie kierownik Referatu Monitorowania Zadań Bieżących w Wydziale Organizacji i Nadzoru UMK

Koszt: 190,00zł. Każdy kolejny uczestnik:140,00zł.

Miejsce szkolenia:
Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Mennicza 150 - 057 Wrocław

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia. codziennie telefonicznie, faxem, pocztą lub e- mailem. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu może być wycofane nie póĽniej niż 2 dni przed terminem rozpoczęcia. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa (braku rezygnacji) zamawiający będzie zobowiązany pokryć 50 % kosztów szkolenia

Informacja pochodzi ze strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie: http://www.frdl-cd.org.pl/index.php?zaw=11&training=292


 

Masz pomysł, potrzebujesz pieniędzy i nie wiesz skąd je wziąć?
WeĽ udziła w szkoleniu.
 

"Jak stworzyć projekt w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego"
10-11 kwietnia 2006 r. w Bytomiu

          Uczestnicy - przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, instytucji szkoleniowych - zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia projektów i wysyłania wniosków do EFS.
         W programie miedzy innymi: informacje o funduszu, pomoc w przygotowaniu wniosków, wyjaśnienia procesu oceny.
Organizatorem szkolenia jest Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia. 

Udział bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tel. 032 787-02-87 oraz e-mail:  pozarzadow@um,byto.pl , www.um.bytom/pozarządowe.


  

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na 4. Objazdowy festiwal Filmowy PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE, kóry odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia w Opolu, w Młodzieżowym Domu Kultury - sali Klubu Dobrego Filmu „Studio", ul. Strzelców Bytomskich 1.

       Program festiwalu.


Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach programu Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora finansowanego ze środków IW EQUAL organizuje cykl szkoleń pod nazwą: Pozyskiwanie funduszy na działalność dla NGO (19 kwietnia 2006r.). Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, faksem bądĽ listownie dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia najpóĽniej do 14 kwietnia 2006r.


Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51/III piętro
tel./fax (077) 454-48-29, (077) 453-68-25
e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego: http://umwo.opole.pl 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na ogłoszenie 4. edycji Raportu Odpowiedzialnego Biznesu, które odbędzie się w piątek, 31 marca 2006 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce jest podsumowaniem najciekawszych inicjatyw i działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu w 2005 roku w Polsce. Raport prezentuje ponad 100 dobrych praktyk, podzielonych na 3 obszary: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek oraz biznes a społeczeństwo. Oprócz przykładów działań firm i organizacji, raport zawiera także: kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z odpowiedzialnym biznesem, opis badań Banku Światowego oraz wypowiedzi i komentarze ekspertów (m.in. Danuta Hubner, Henryka Bochniarz, O. Maciej Zięba). Zainteresowani proszeni są o kontakt do 28 marca z Joanną Gabrysiak (tel.: 627 18 71 wew.107, e-mail: joanna@fob.org.pl )

Informacja pochodzi ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://www.fob.org.pl


 

28 marca w Galerii na Kole odbędzie się szkolenie „Public relations i efektywne formy promocji dla organizacji pozarządowych". Będzie ono poświęcone wykorzystaniu narzędzi PR w sektorze pozarządowym. Jego uczestnicy dowiedzą się, na czym polega specyfika public relations w organizacjach pozarządowych, jak budować wizerunek liderów takich organizacji i jak skutecznie poszukiwać partnerów do akcji społecznych. Szkolenie zostanie oparte na ćwiczeniach praktycznych, które będą miały odniesienie do przekazywanej wiedzy merytorycznej. Organizuje je Instytut Sprzedaży, a przeprowadzi Krzysztof Maruszewski, właściciel firmy Creative PR. Zgłoszenia należy przysłać na adres mailowy: biuro@instytut-sprzedazy.pl

Informacja pochodzi ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://www.fob.org.pl


 

23 lutego 2006 - Dzień bez łapówki! PrzyjdĽ na happening!

Fundacja im. Stefana Batorego i Open Society Georgia Foundation (Fundacja Sorosa w Gruzji) zapraszają przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych do udziału w wizycie studyjnej w Gruzji. Wizyta skierowana jest do organizacji planujących długoterminową współpracę z Gruzją i posiadających doświadczenie w jednym z wiodących tematów wizyty:

 • udział obywateli w procesie podejmowania decyzji,
 • rozwój samorządu, samorząd a mieszkańcy, współpraca między formalnymi i nieformalnymi organizacjami obywatelskimi, obywatelska działalność mieszkańców,
 • korupcja i media – skala problemu, sposób podejścia do tego problemu, zwłaszcza w mediach.

Planowany termin wyjazdu to 20-25 marca 2006 roku. Poszukujemy 9 osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego. Z kandydatami będziemy prowadzić rozmowy kwalifikacyjne w języku rosyjskim. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 lutego 2006 roku pod adresem wschod@batory.org.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji zgłaszającej kandydata, krótki opis (0,5 strony) organizacji pod kątem tematyki wizyty, nazwisko kandydata, numer paszportu, adres zameldowania, PESEL. Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona 24 lutego 2006 roku. Wizytę opłaca w całości Fundacja Batorego i Fundacja Sorosa w Gruzji w ramach Programu Wschód-Wschód. Od organizacji, które zostaną zakwalifikowane do wyjazdu, oczekujemy:

 • przygotowania opisu organizacji na jedną stronę w języku rosyjskim;
 • zabrania ze sobą materiałów informacyjnych o organizacji (co najmniej sztuk 30);
 • ewentualnej pomocy w organizacji wizyty studyjnej w Polsce uczestników z Mołdawii i Gruzji w 2006 roku.

Ľródło informacji:www.batory.org.pl


2006.02.09

Demokratyczna Unia Kobiet zaprasza na ogólnopolską konferencję na temat: „Udział kobiet w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – standardy europejskie”, która odbędzie się 17. lutego 2006. (piątek) w Warszawie, ul. Rozbrat 44a (sala kinowa)

w godz. od 10:30 do 17:00.

Program konferencji:

1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie – potrzeba dyskusji.

2. Państwo obywatelskie, dobre rządzenie – z perspektywy kobiet.

3. Dyskusja.

4. Partycypacja obywatelska – szanse i bariery dla kobiet.

5. Wyrównanie szans – wsparcie infrastruktury III sektora – Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.

6. Obywatelskie media – kreowanie wizerunku kobiet w społeczeństwie.

7. Udział kobiet w edukacji obywatelskiej, dostęp do informacji.

8. Europejskie strategie na rzecz kobiet – na przykładzie dokumentu opracowanego przez Europejskie Lobby Kobiet.

9. Panel dyskusyjny – Polskie bariery w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wypaczenia demokracji.

W związku z powyższym poszukujemy prelegentów do wygłoszenia referatów z tematów:

1. Państwo obywatelskie, dobre rządzenie – z perspektywy kobiet.

2. Partycypacja obywatelska – szanse i bariery dla kobiet.

3. Obywatelskie media – kreowanie wizerunku kobiet w społeczeństwie.

4. Udział kobiet w edukacji obywatelskiej, dostęp do informacji.

Za wygłoszenie referatu przewidujemy honorarium oraz zwrot kosztów podróży. Oferujemy również publikację referatu w materiałach pokonferencyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailem: DUK-Wroclaw@wp.pl

lub dukwroc@free.ngo.pl, telefonicznie: 071/34-17-143 lub pocztą na adres: Demokratyczna Unia Kobiet – Rada Krajowa,

Biuro Regionalne: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław.


partnerstwo dla środowiska

partnerstwo dla środowiskaFundacja Partnerstwo dla Środowiska, Program Agrolinia Funduszu Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pt. "Czy partnerstwo trójsektorowe jest receptą na zaangażowanie obywateli w rozwój lokalny?", która odbędzie się w dniach 9-11 lutego 2006 r. we Wrocławiu, w ramach III Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz z okazji I Walnego Zgromadzenia Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.


Polecamy