Zapowiedź prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej

Podczas konferencji pn. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS zapowiedział rozpoczęcie prac nad regulacjami dotyczącymi sektora ekonomii społecznej i zaprosił do współpracy środowisko związane z ekonomią społeczną, praktyków i teoretyków zajmujących się tą złożoną formą aktywności społeczno-ekonomicznej. Podkreślił także, że wsparcie sektora ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych kierunków działań Ministerstwa.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej (w szczególności Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO) oraz środowiska naukowego. Uczestniczyli w niej również główni adresaci działań realizowanych przez Ministerstwo, czyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Omówione zostały działania na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pani Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) w MRPiPS, przedstawiła kluczowe projekty na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, realizowane w formule pozakonkursowej i konkursowej.

Pan Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju zaprezentował informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, m. in. poprzez dotacje na tworzenie miejsc pracy oraz preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w nowelizacji ustawy -  Prawo zamówień publicznych, nad którą trwają aktualnie prace.

Poruszono również kwestię wprowadzenia trwałego dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek i poręczeń. W roku bieżącym rozpocznie się realizacja projektu Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Działania 2.9 PO WER, w którym kontynuowane będzie udzielanie pożyczek oraz uruchomiony zostanie fundusz reporęczeniowy. Tą tematykę szczegółowo omówiła Pani Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w BGK podkreślając, że budżet projektu opiewa na kwotę 158 900 000 zł.

Podczas konferencji głos zabrał również przedstawiciel Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego – Cezary Miżejewski. W swoim wystąpieniu omówił potencjał, możliwości i wyzwania, jakie stoją przed podmiotami ekonomii społecznej jako realizatorami usług społecznych użyteczności publicznej rozpoczynając dyskusję o tym jak razem budować silny sektor ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach panelu, w którym oddano głos bezpośrednio przedstawicielom sektora ekonomii społecznej, podjęto dyskusję o potrzebach, możliwościach i wyzwaniach związanych z planowaniem i realizacją wsparcia sektora ekonomii społecznej.

 

Przedstawiamy Państwu materiały, jakie zostały zaprezentowane w trakcie konferencji.

Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych.

Wsparcie ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ekonomia społeczna na rzecz rozwoju usług społecznych.

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-26 09:18:07 przez: Katarzyna Kołodziej ; data modyfikacji: 2016-04-26 10:12:59 przez: Katarzyna Kołodziej