Zakończyły się trzecie - ostatnie konsultacje FUPP modelu systemu nieodpłatnego PPIO

Trzecie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyły się w dniach 5 – 7 grudnia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przedstawiciele środowiska akademickiego, osoby reprezentujące poradnie prawne z całej Polski, opiekunowie naukowi pracujący w poradniach, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni wydziałów prawa uniwersytetów publicznych i niepublicznych, adwokaci i radcy prawni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również studenci będący członkami krakowskiej kliniki prawa.

Zgodnie z programem, trzecie Konsultacje odbyły się na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Całość konsultacji polegała na wprowadzeniu uczestników w problematykę Projektu oraz zaprezentowanie i poddanie ocenie finalnych założeń wypracowanego w ramach Projektu modelu.

Podczas konsultacji zaprezentowano finalnie opracowany model, składający się z trzech wariantów, odnoszących się do poszczególnych elementów systemu, związanych z beneficjentami oraz kryteriami dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po prezentacji, przedstawieniu dodatkowych referatów związanych z problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wyjaśnieniu wariantów w odniesieniu do danego elementu, przeprowadzono dyskusję. Konsultacje zakończyły się podsumowaniem dyskusji oraz odpowiedzią na kluczowe z punktu widzenia środowiska akademickiego pytanie o rolę klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług.

Uczestnicy konsultacji uznali, że kliniki powinny bbrać udział w zaprezentowanym systemie na zasadzie dobrowolności. Obecność klinik uznano za wskazaną, ponieważ otwiera możliwości dodatkowego ich finansowania, co automatycznie poszerza możliwości działania (np. korzystanie z pomocy radców/adwokatów, nie tylko zaś Ngo – sów). Każda klinika w przyszłościwinna jednak sama zdeccydować czy chce aplikować o fundusze z systemu.

Podsumowując, należy wskazać, że w trakcie dyskusji uczestnicy konsultacji wskazywali na wiele istotnych wątpliwości i trudności w utworzeniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomimo powyższego wiele uwag miało charakter konstruktywnych rozwiązań. Wydaje się także zasadne twierdzenie, że rekomendowano uregulowanie ostatecznego modelu w odrębnej ustawie prawnej.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-06 14:19:26