Zachęcamy do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”. Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:
-    wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;
-    zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;
-    metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
-    ponad 80% klientów będzie:
a) zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub
b) objętych innymi działaniami społecznymi.
Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR.
W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.
Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:
-    organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
-    organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
-    ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
-    organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
-    organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.
Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

W załączeniu znajduje się dokument Komisji (w języku angielskim) oraz informacja z programu EaSI.

Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu .

Zachęcamy do składania wniosków!

>>>DOKUMENT KOMISJI<<<

Data utworzenia: 2020-07-01 15:39:31 przez: Anna Moskwa