Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4

Szanowni Państwo,

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 – Priorytet 3 i 4. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

>>> Lista formalna FIO 2017 – Priorytet 3 i 4 (pdf) <<<

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2017

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 9 stycznia 2017 r., do godziny 16:15.

*Ważna informacja dla oferentów będących oddziałem terenowym nieposiadającym osobowości prawnej!

Z powodu problemów technicznych, w ofertach oddziałów terenowych brakuje oświadczenia: Czy oferent (będący oddziałem terenowym nieposiadającym osobowości prawnej), posiada pełnomocnictwo szczegółowe do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu jednostki macierzystej?

W związku z powyższym, w terminie, jak dla odwołania od oceny formalnej, prosimy o dosłanie ww. oświadczenia.

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 17.02.2017 r. (włącznie).

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   * 

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Błąd formalny

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 9.01.2017 r. 16:15 (z uwzględnieniem 5-minut tolerancji). Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot

Kryterium nr 1 zawarte w karcie oceny lub Oferent otrzymał dofinansowanie projektu wieloletniego w konkursie FIO 2016

TAK

Cele projektu nie są zgodne ze statutem organizacji (z informacjami zawartymi w punkcie II.4 oferty)

Kryterium nr 2 zawarte w karcie oceny

UWAGA: Według eksperta (-ów) przedmiot oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny działalności Oferenta.

TAK

Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta? (jeśli tak, to jest to błąd formalny)

Kryterium nr 3 zawarte w karcie oceny

UWAGA: To kryterium wynika z nieprawidłowo wypełnionego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli Oferent pomylił się w oświadczeniu może to wyjaśnić w odwołaniu i przysłać poprawne oświadczenie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO 2017 dotacja nie tylko nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej, ale w przypadku działalności odpłatnej nie może pokrywać się przedmiotowo z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

TAK

 Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej w tym zakresie – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie na końcu oferty oraz informacja znajdująca się w ofercie w tabeli II.9 (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)? (jeśli tak, to jest to błąd formalny)

Kryterium nr 4 zawarte w karcie oceny

UWAGA: Ekspert (-ci) zakwestionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent zobowiązany był do wypełnienia części II.4 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego - w tym odpłatnej.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych (wskazanie przedmiotu działalności odpłatnej).

TAK

Niezałączenie kopii umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW.

UWAGA: W takim przypadku można uzupełnić brakujący załącznik.

TAK

Nieprawidłowe oświadczenie

UWAGA: Przynajmniej jedno z oświadczeń zostało wypełnione nieprawidłowo. Jeżeli zaszła pomyłka, można wyjaśnić to w odwołaniu i przesłać prawidłowe oświadczenie / oświadczenia.

TAK

Przekroczenie limitu ofert (jedna oferta w konkursie ogólnym z możliwością złożenia dwóch dodatkowych ofert przez oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej).

UWAGA: Należy przesłać oświadczenie w sprawie wycofania nadmiarowej oferty albo, jeśli oferta miała zostać złożona przez oddział terenowy, wyjaśnić ten fakt i przekazać wymaganą dokumentację w tym potwierdzającą istnienie oddziału terenowego w terminie naboru ofert. Nie ma możliwości wycofania oferty złożonej w naborze wrześniowym. W takim przypadku odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie.

 TAK

Data utworzenia: 2017-02-10 13:54:09 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-02-17 10:35:38 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy