Wyniki oceny formalnej FIO 2016

 

logo FIO

 

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2016 – Priorytet 2. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

>>> Lista formalna FIO 2016 – Priorytet 2 (pdf) <<<

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2016

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 7.01.2016 r. godziny 16:15.

 

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 10.02.2016 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

 

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta (oferta wspólna) złożona przez nieuprawniony podmiot / oferta złożona przez organizację realizującą projekt dwuletni, dofinansowany w ramach FIO 2015

TAK

Kryterium formalne nr 2

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) przedmiot oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

 

Kryterium formalne nr 3

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO w 2016 r. dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. Oferenci składając ofertę oświadczyli, iż przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta. Tymczasem ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia.

TAK

 

Kryterium formalne nr 4

Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Ekspert (-ci) zakwestionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzględnić opłaty w  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych (wskazanie przedmiotu działalności odpłatnej).

W przypadku niezaplanowania opłat w kosztorysie i złożonego oświadczeniu o pobieraniu opłat możliwe jest przesłanie poprawionego oświadczenia o niepobieraniu opłat.

TAK

 

Brak pełnomocnictwa dla oddziału terenowego.

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przedstawić dokumentację potwierdzającą istnienie danego oddziału terenowego oraz zawierające informacje wymagane w polu I.10 Oferty, uzupełnić pełnomocnictwo szczególne dla oddziału terenowego do działania w ramach konkursu FIO 2016.

TAK

 

Brak elektronicznej wersji statutu/umowy spółki

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację (papierowo).

TAK

 

Brak odpisu z rejestru lub ewidencji

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację. W przypadku klubu sportowego – może być to np. wypis z rejestru starosty. W przypadku podmiotów kościelnych –  może być to np. dekret o powołaniu danego podmiotu.

TAK

 

Przekroczenie limitu ofert

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przesłać oświadczenie w sprawie wycofania nadmiarowej oferty albo, jeśli oferta miała zostać złożona przez oddział terenowy, wyjaśnić ten fakt i przekazać wymaganą dokumentację w tym potwierdzającą istnienie oddziału terenowego w terminie naboru ofert.

 TAK

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 7.01.2016 r. 16:15. Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Data utworzenia: 2015-10-19 16:10:43 ; data modyfikacji: 2016-02-11 14:03:25

 

logo FIO

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2016. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

>>> Lista formalna FIO 2016 - pdf <<<

>>> Lista formalna FIO 2016 KDS - pdf <<<

>>> Lista formalna FIO 2016 KWDS - pdf <<<

 

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2016

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 23.09.2015 r. godziny 16:15.

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 26.10.2015 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta (oferta wspólna) złożona przez nieuprawniony podmiot. 

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy złożyć wyjaśnienia, ewentualnie przesłać dodatkowe dokumenty świadczące o uprawnieniu podmiotu do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO.

 

TAK

Kryterium formalne nr 2

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) przedmiot oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

Kryterium formalne nr 3

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO w 2016 r. dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. Oferenci składając ofertę oświadczyli, iż przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta. Tymczasem ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia.

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Ekspert (-ci) zakwestionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzględnić opłaty w  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych (wskazanie przedmiotu działalności odpłatnej).

W przypadku niezaplanowania opłat w kosztorysie i złożonego oświadczeniu o pobieraniu opłat możliwe jest przesłanie poprawionego oświadczenia o niepobieraniu opłat.

TAK

Brak pełnomocnictwa szczególnego dla oddziału terenowego do działania w ramach konkursu

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przedstawić dokumentację potwierdzającą istnienie danego oddziału terenowego oraz zawierające informacje wymagane w polu I.10 Oferty, uzupełnić pełnomocnictwo.

TAK

Brak elektronicznej wersji statutu/umowy spółki

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Przekroczenie limitu ofert

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania oświadczenia w sprawie wycofania nadmiarowej  oferty.

 TAK

Oferta złożona w generatorze ofert po terminie

*    *    *    *    *

UWAGA: Oferty złożone po terminie, tj. po 23.09.2015r. 16:15. nie zostały przekazane do oceny ekspertom.

NIE

Data utworzenia: 2015-10-19 16:10:43 ; data modyfikacji: 2016-02-11 14:03:25