Wyniki oceny formalnej FIO 2015

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego przekazuje korektę listy wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2015 (Priorytet 2,3,4 kierunek działania 1), która ukazała się 27 marca 2015 r. Korekta dotyczy zmiany wyniku weryfikacji formalnej z odrzuconej na przyjętą lub rozstrzygnięcia po wpłynięciu odwołania z negatywnego na pozytywny.

Poniżej zaprezentowane listy zawierające tylko i wyłącznie oferty, których dotyczy korekta.

Korekta wyników w formacie pdf

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

Data utworzenia: 2015-03-12 15:00:43 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-03-27 09:28:50 przez: Anna Moskwa

 

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2015 (Priorytet 2,3,4 kierunek działania 1). Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

Lista formalna FIO 2015 - pdf

Lista formalna FIO 2015 xls

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość odwołania, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2015

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 21.01.2015 r. godziny 16:15.

 

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 19.03.2015 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot.

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy złożyć wyjaśnienia, ewentualnie przesłać dodatkowe dokumenty świadczące o uprawnieniu podmiotu do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO.

 

TAK

Kryterium formalne nr 2

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) przedmiot oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

Kryterium formalne nr 3

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO w 2015 r. dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. Oferenci składając ofertę oświadczyli, iż przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta. Tymczasem ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia.

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Ekspert (-ci) zakwestionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzględnić opłaty w  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych (wskazanie przedmiotu działalności odpłatnej).

W przypadku niezaplanowania opłat w kosztorysie i złożonego oświadczeniu o pobieraniu opłat możliwe jest przesłanie poprawionego oświadczenia o niepobieraniu opłat.

TAK

Błędne dane oddziału terenowego

Brak informacji o istnieniu oddziału terenowego

Brak pełnomocnictwa szczególnego dla oddziału terenowego do działania w ramach konkursu

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przesłać dokument potwierdzający istnienie danego oddziału terenowego oraz zawierający informacje wymagane w polu I.10 Oferty, uzupełnić pełnomocnictwo.

TAK

Wersja papierowa oferty nie jest wydrukiem z generatora

Niekompletna oferta w wersji papierowej

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak możliwości weryfikacji sumy kontrolnej (oferta nieczytelna)

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak wyciągu z ewidencji / rejestru/ dokumentu potwierdzającego umocowanie osób reprezentujących Oferenta

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak statutu/umowy spółki

Brak informacji w statucie/umowie spółki o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku/przeznaczaniu całości dochodu na cele statutowe/ nieprzeznaczaniu zysków do podziału między udziałowców

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację lub złożyć wyjaśnienia w przypadku braku informacji w statucie/umowie spółki

TAK

Brak papierowej wersji oferty (przy jednoczesnym braku oferty złożonej przez ePUAP)

Oferta w wersji papierowej / ePUAP wysłana po terminie, tj. po 21.01.2015 r.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty. Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 21.01.2015 r. włącznie) oraz ponowne przesłanie oferty.

TAK

Brak umowy między oferentami (umowy oferty wspólnej).

Umowa między oferentami została złożona na nieprawidłowym wzorze *    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Podpis pod ofertą niezgodny z reprezentacją lub niewystarczające pełnomocnictwo.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie oferty podpisanej zgodnie z reprezentacją lub uzupełnienie brakujących dokumentów.

TAK

Brak możliwości weryfikacji daty nadania

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania dowodu nadania.

TAK

Przekroczenie limitu 1 oferty dla organizacji posiadającej osobowość prawną lub więcej niż 4 ofert dla oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania oświadczenia przez jednostkę centralną (podpisanego przez osoby upoważnione) wskazującego ofertę/oferty podlegające dalszej procedurze konkursowej.

 TAK

Oferta niezłożona w generatorze ofert/oferta złożona w generatorze ofert po terminie

*    *    *    *    *

UWAGA: Oferta niezłożona w generatorze lub złożona po terminie, tj. po 21.01.2015r. 16:15. nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Data utworzenia: 2015-03-12 15:00:43 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-03-27 09:28:50 przez: Anna Moskwa